Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Zasady Rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Warszawie 2017/2018

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim  Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Niniejszy dokument określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim oraz studiów w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej WUM.

2. Wykaz kierunków i specjalności określa załącznik nr 1.

§ 2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1. „jednostce rekrutującej" - należy przez to rozumieć zarówno wydziały, jak i oddziały, które prowadzą kierunek lub specjalność w ramach kierunku;

2. „kierowniku jednostki rekrutującej" - należy przez to rozumieć zarówno dziekana wydziału, jak i prodziekana oddziału;

3. „kandydacie" - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym   kierunku/specjalności;

4. „limicie miejsc" - należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku/specjalności w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki medyczne oraz w odrębnej uchwale Senatu WUM w sprawie limitów przyjęć na pozostałe kierunki;

5. „świadectwie „nowa matura"" - należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury", to znaczy dokument wydawany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) w RP, którzy zdali państwowy egzamin maturalny obowiązujący od 2005 r.

6. „świadectwie „stara matura"" - należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury", to znaczy dokument wydany przez dyrektora szkoły absolwentom liceów i techników w RP, którzy zdali państwowy egzamin dojrzałości obowiązujący przed 2005 r.

7. „świadectwie 18" - należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 1O rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

8. „świadectwie EB" - należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate ), to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1957 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 1O rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r„ Nr 63, poz. 443)

9. „Uczelnianym Egzaminie Wstępnym" (dalej: UEW) - należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez WUM z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, języki obce, dla kandydatów posiadających świadectwo inne niż świadectwo „nowa matura", świadectwo IB lub świadectwo EB;

10. „Internetowej Rejestracji Kandydatów" (dalej: IRK) - należy przez to rozumieć system informatyczny służący w WUM do rejestracji kandydatów i składania aplikacji na studia.

 

II. Komisje prowadzące postępowanie rekrutacyjne.

Skład i tryb działania komis ji rekrutacyjnych.

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe/Oddziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej:  WKR/OKR)  i  Uczelniana  Komisja  Rekrutacyjna  (dalej:  UKR)  składające  się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.

2. Wydziałowe/Oddziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują kierownicy jednostek rekrutujących.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana jest Uchwałą Senatu.

4. Przewodniczącym WKR/OKR jest kierownik jednostki rekrutującej lub powołany przez niego nauczyciel akademicki posiadający, co najmniej, stopień naukowy doktora.

5. Przewodniczącym UKR jest Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych.

6. Członkami UKR mogą być nauczyciele ze wszystkich jednostek WUM, a członkami WKR/OKR - nauczyciele akademiccy jednostki rekrutującej.

7. W pracach każdej Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć, jako obserwator, przedstawiciel Samorządu Studentów zgłoszony imiennie przez Przewodniczącego Samorządu do końca czerwca. Przewodniczący Samorządu wydziału/oddziału zgłaszają przedstawicieli Przewodniczącym WKR/OKR, a Przewodniczący Samorządu Studentów WUM zgłasza przedstawiciela Przewodniczącemu UKR.

§ 4

1. Obsługę administracyjną WKR/OKR zapewniają, wskazani przez kierowników jednostek rekrutujących, pracownicy administracyjni dziekanatów jednostek rekrutujących.

2. Obsługę administracyjną UKR oraz IRK zapewnia Sekcja Rekrutacji i Organizacji Nauczania w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej.

 

Zadania komisji rekrutacyjnych.

§ 5

1. Do zadań WKR/OKR należy:

1) udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych;

2) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

3) podejmowanie  decyzji  w  sprawie  przyjęć  na  studia  i  doręczenie  tych  decyzji kandydatom;

4) wyrażanie  stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych  przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;

5) organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych/oddziałowych egzaminów wstępnych;

6) sporządzanie list osób przyjętych na studia;

7) sporządzanie sprawozdań z wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2. Do zadań UKR należy:

1) udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych;

2) przygotowanie oraz nadzór nad przebiegiem i ocenianiem UEW;

3) przeprowadzanie szkolenia WKR/OKR w zakresie obowiązujących procedur;

4) koordynowanie prac WKR/OKR;

5) nadzór nad pracami WKR/OKR;

6) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji WKR/OKR;

7) przygotowywanie  sprawozdań z przebiegu rekrutacji i ich przedstawianie  władzom WUM.

 

III. Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki/specjalności prowadzone w języku polskim.

 

§ 6

Postępowanie  rekrutacyjne obejmuje postępowanie kwalifikacyjne i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

Warunki dopuszczenia  do postępowania  kwalifikacyjnego.

 

§ 7

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

1) posiada świadectwo „nowa matura", albo świadectwo „stara matura", albo świadectwo IB, albo świadectwo EB, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, albo

2) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz

3) zarejestrowała się w systemie IRK,

4) dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej określonej zarządzeniem Rektora WUM i

5) złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrany kierunek/specjalność.

2. Instrukcja składania aplikacji w IRK jest udostępniona na stronie internetowej WUM.

§ 8

1. Osoby z obywatelstwem polskim posiadające świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad co kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „stara matura". Warunkiem jest przedłożenie następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu  dokumentów  o  wykształceniu  oraz  w  przypadku  dokumentu  z  kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2) poświadczenia, w formie apostille, jeżeli dokument został wydany  przez instytucję działającą  w   systemie   edukacji   państwa   będącego   stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938);

3) tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia wymienionego w pkt. 2.

2. Zasady podejmowania studiów przez osoby, o których mowa w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, regulują odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

3. Na zasadach określonych w niniejszym dokumencie mogą podejmować studia osoby, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 5 ustawy, mogą podejmować studia na zasadach określonych   w   niniejszym   dokumencie,   z  zastrzeżeniem   ust.  5  albo  na  zasadach, o których mowa  w ust. 2.

5. Osoby nieposiadające  obywatelstwa  polskiego  lub ważnej  Karty Polaka,  ubiegające  się o przyjęcie na studia w języku polskim, przedstawiają dokument (świadectwo szkolne lub ukończenia kursu) potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym odbywanie  wybranych  studiów.

6. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 3 - 5 ustawy, ubiegające się o przyjęcie na odpłatne studia w języku polskim na podstawie decyzji Rektora, jeżeli nie posiadają świadectwa „nowa matura" lub świadectwa IB lub świadectwa EB lub świadectwa maturalnego/dojrzałości zawierającego wyniki egzaminów maturalnych wymaganych na określone studia, przystępują do UEW. Wyniki egzaminów maturalnych lub UEW stanowią podstawę do dokonania oceny predyspozycji kandydata na wybrany kierunek studiów i podjęcia przez Rektora WUM decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

§ 9

Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  zostaną  podane  do  wiadomości  do  dnia  30  marca 2017 r.

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10

1. W   postępowaniu   kwalifikacyjnym   na   studia   pierwszego   stopnia   i  jednolite  studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

1) W przypadku kandydatów, którzy zdali egzaminy „nowej matury", matury IB lub matury EB, bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów zdawanych na poziomie określonym w wymaganiach na dany kierunek/specjalność.

2) W przypadku kandydatów, którzy zdali egzaminy „starej matury", bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych lub wyniki UEW, zgodnie z zasadami kwalifikacji na dany kierunek/specjalność;

3) Wynik egzaminu „nowej matury" oraz wynik UEW wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady: 1% = 1 punkt, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach nr 2-16. Jeżeli kandydat zdawał egzamin „nowej matury" na poziomie rozszerzonym, a wymagany jest poziom podstawowy, wynik egzaminu zostanie przeliczony według zasady określonej w załączniku nr 23;

4) Wynik egzaminu „starej matury", matury IB lub egzaminu maturalnego/dojrzałości zdawanego za granicą wyrażony w ocenach będzie przeliczony na punkty według zasad określonych w załączniku nr 20. z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach nr 2-16. W przypadku innej skali ocen, zostanie zastosowana zasada przeliczenia równoważna zasadzie określonej w załączniku nr 20;

5) Wynik egzaminu matury EB będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 1O, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad punktowania określonych w załącznikach nr 2-16.

6) WUM będzie uznawać wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek/specjalność, przeprowadzonych na innych uczelniach, z którymi podpisano stosowne porozumienia;

7) Jeżeli wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego jest jednym z kryteriów kwalifikacyjnych na wybrany kierunek studiów, a egzamin z języka polskiego nie był zdawany  przez   kandydata   na   maturze   uzyskanej   poza   granicami   Polski, w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony wynik egzaminu maturalnego z języka ojczystego kandydata lub języka narodowego kraju uzyskania matury;

8) Wykaz wymaganych przedmiotów i warunki kwalifikacji dla wybranego kierunku/ specjalności określają załączniki nr 2 - 16.

2. W postępowaniu  kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:

1) Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo - studiów pierwszego stopnia na danym kierunku;

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są (zależnie od kierunku studiów) następujące elementy: końcowa ocena z egzaminu dyplomowego, średnia ocena za okres studiów, wynik kierunkowego egzaminu wstępnego i osiągnięcia dodatkowe;

3) Zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego i sposób obliczenia na ich podstawie wyniku decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej określają szczegółowe zasady kwalifikacyjne znajdujące się w załącznikach nr 4, 7, 12, 13, 16.

 

§ 11

1. UEW z fizyki, biologii, chemii i matematyki jest egzaminem pisemnym, zaś egzamin z języka może mieć formę ustną lub pisemną.

2. Przebieg egzaminu organizowanego w formie ustnej i rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisują członkowie odpowiedniej komisji egzaminacyjnej.

3. Zasady uznawania certyfikatów językowych  znajdują się w załączniku nr 22.

 

§ 12

1. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i wykaz uznawanych olimpiad określa załącznik nr 21.

2. Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności,  wynikające  z  posiadania tytułu  laureata  lub  finalisty  olimpiady,  kandydat  może  wykorzystać  jeden  raz ubiegając  się  o przyjęcie na studia w WUM.

 

§ 13

1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek/specjalność pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i złożenia aplikacji na wybrane kierunki/specjalności, z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Nie ma możliwości aplikowania jednocześnie na studia  stacjonarne  na  kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia (studia pierwszego  stopnia).

3. Nie mogą aplikować na studia stacjonarne osoby aktualnie studiujące na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku. Nie mogą aplikować na studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe) osoby aktualnie studiujące na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych)  na tym samym kierunku.

4. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków/specjalności, złożenie dokumentów na wybrany kierunek/specjalność jest równoznaczne z podjęciem przez kandydata decyzji o rezygnacji z pozostałych.

5. Kandydat może zostać przyjęty tylko na  jeden kierunek/specjalność studiów rozpoczynających  się w danym roku akademickim.

§ 14

1. Na podstawie wyników uzyskanych w  postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów, tworzona jest jedna lista rankingowa dla danego kierunku/specjalności, stopnia i formy studiów.

2. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół, według wzoru ustalonego przez UKR, w którym wpisuje się wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie WKR/OKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być parafowane przez Przewodniczącego WKR/OKR.

3. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnyrn, protokoły przckuzywane są do UKR.

 

IV. Postępowanie kwalifikacyjne na odpłatne 4- i 6- letnie studia na kierunku lekarskim,  5- letnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz 5,5-letnie studia na kierunku farmacja, prowadzone w języku  angielskim

§ 15

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1) w  przypadku  kandydatów  na 4-letnie  studia  na  kierunku  lekarskim w języku angielskim: uzyskała świadectwo (dyplom) ukończenia pre-medical college.

2) w przypadku kandydatów na 6-letnie studia na kierunku lekarskim, 5-letnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym  oraz  5,5-letnie  studia  na  kierunku farmacja, w języku angielskim: ukończyła szkołę średnią lub ponadgimnazjalną i uzyskała świadectwo maturalne/dojrzałości uprawniające w kraju uzyskania do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni wyższej,

3) zarejestrowała się w systemie IRK,

4) dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 EUR,

5) złożyła, poprzez IRK, kompletną aplikację na wybrane studia.

2. Wszystkich kandydatów obowiązuje znajomość języka angielskiego. Kandydaci, których językiem ojczystym nie jest język angielski powinni przedstawić świadectwo (FCE, CAE, CPE, TOEFL) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym  odbywanie  studiów.

3. Terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną podane do wiadomości do dnia 30 marca 201 5 r.

4. Szczegółowe warunki i zasady  kwalifikacji  dla  kierunku  lekarskiego  określa  załącznik nr 18, dla kierunku lekarsko-dentystycznego załącznik nr 19, a dla kierunku farmacja załącznik nr 17.

 

V. Przyjęcie na studia

§ 16

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, WKR/OKR podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu  kandydatów do przyjęcia na studia, w ramach limitu miejsc.

2. Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na określony kierunek/specjalność jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 17

1. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia podejmowana jest po dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych dla danego kierunku/specjalności,  stopnia i formy studiów.

2. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają, w terminach wyznaczonych przez odpowiednie WKR/OKR, następujące dokumenty:

1) kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału lub urzędowego odpisu okazanego świadectwa),

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) (potwierdzoną przez WKR/OKR na podstawie oryginału okazanego dyplomu),

3) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu potwierdzoną w WKR/OKR  na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu),

oraz:

4) cztery fotografie spełniające wymagania stawiane zdjęciu do dowodu osobistego (format 3,5 x 5,0 cm),

5) dokumenty dodatkowe, skompletowane odpowiednio do szczegółowych zasad przyjęć na wybrane studia, opisanych w załącznikach nr 2 - 16.

6) Kandydaci przyjmowani na studia stacjonarne składają także oświadczenie w sprawie spełniania warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

3. Osoby posiadające świadectwo IB lub świadectwo EB są zobowiązane przedłożyć oryginał świadectwa. Osoby, które zdały egzaminy w bieżącym roku i oczekują na wystawienie świadectwa, składają zaświadczenie o wynikach matury wystawione przez upoważnione organy, a ich kwalifikacja będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału świadectwa IB albo EB w terminie wyznaczonym przez WKR/OKR.

4. Harmonogram składania dokumentów określi Przewodniczący WKR/OKR.

 § 18

Ujawnienie   rozbieżności   pomiędzy    treścią    złożonych    przez   kandydata   dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia.

§ 19

1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu  wyczerpania limitu m1eJSC, stanowią grupę rezerwową na wybrany kierunek/specjalność stopień i formę studiów. W przypadku zwolnienia miejsc na liście przyjętych, osoby te mogą zostać  zakwalifikowane  do przyjęcia na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, według zasad przyjęć opisanych odpowiednio w załącznikach  nr 2 - 16.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów na kierunek/specjalność/formę studiów jest mniejsza niż dwukrotny limit przyjęć, minimum punktów ustala się wstępnie jako 66% maksymalnej liczby punktów. WKR/OKR może obniżyć minimum punktów obowiązujące w danej kwalifikacji lub zakończyć ją pomimo niewypełnienia limitu przyjęć.

3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek/specjalność studiów, WKR/OKR przeprowadza kwalifikację dodatkową.

 

Doręczenie decyzji i środki odwoławcze.

§ 20

1. Po dostarczeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia kompletu dokumentów, WKR/OKR ogłasza ostateczną listę przyjętych na poszczególne kierunki/ specjalności, stopnie i formy studiów.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia oraz imienne zawiadomienie o wyznaczonym terminie podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Niestawienie się w wyznaczonym terminie na podpisanie ww. umowy i nieusprawiedliwienie   tego  niestawiennictwa  do  wyznaczonego   terminu  podpisania umowy, skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych na studia.

3. Od decyzji WKR/OKR w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji WKR/ OKR.

4. Podstawą odwołania od decyzji WKR/OKR do UKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje UKR. Decyzja UKR jest ostateczna.

VI. Zakończenie  postępowania  rekrutacyjnego.

§ 21

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR/OKR sporządzają do końca października, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do UKR. UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze i, wraz ze swoimi wnioskami, przedstawia władzom WUM.

2. Wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego UKR przekazuje także kierownikom jednostek rekrutujących.

VII. Przepisy końcowe

§ 22

Niniejsze zasady zostają podane do publicznej wiadomości przez ich ogłoszenie w Monitorze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na stronie internetowej WUM.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)