Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PRZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 rw sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Senat Politechniki Rzeszowskiej, realizując wnioski Rad Wydziałów, uchwala, co następuje:

1. Zasady ogólne
§ 1
1. Politechnika Rzeszowska, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutacj ę kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na określone kierunki i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne).
2. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej „WKR”, powołane spośród nauczycieli akademickich przez dziekana. WKR podejmuje decyzje w sprawach przyj ęcia na studia.
3.  Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”, powołana przez rektora spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
4. Od decyzji WKR służy odwołanie do UKR w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących w Uczelni. Decyzja UKR jest ostateczna. Na decyzję UKR przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Uczelni warunków i trybu rekrutacji oraz podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale.
6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, UKR może uchylić uchwałę WKR niezgodną z przepisami prawa, statutem Politechniki Rzeszowskiej lub niniejszą uchwałą.
7. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnych, zakres obowiązków i zadań związanych z rekrutacj ą na studia wyższe określa zarządzenie rektora.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 2
1. Przyjęcie na określony kierunek studiów odbywa się w ramach określonej przez Senat liczby miejsc, w tym na studiach stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
2. Senat określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1 w terminie do końca kwietnia 2016 r.
3. WKR, właściwa dla określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów uprawniaj ącą do przyj ęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1.
4. WKR ogłasza listy osób zakwalifikowanych do przyj ęcia na studia oraz listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR.
5. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów decyzj ę w sprawie uruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie kształcenia oraz formie studiów podejmuje UKR.
6. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w terminie określonym odpowiednio w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc określonej przez Senat dla tego kierunku, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej wyznaczaj ąc termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniaj ąca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale w terminie wskazanym odpowiednio w § 3.
§ 3
1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 jest następujący:
1)  od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;
2)  od 2 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca kwietnia 2017 r.
3. Terminy przeprowadzenia egzaminów sprawdzaj ących na studia drugiego stopnia ustala dziekan właściwego wydziału zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizacj ę egzaminu wstępnego predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura oraz egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji.
§ 4
Rektor, w terminie do końca maja 2017 r., określi w drodze zarządzenia wysokość opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyj ęciem na studia oraz tryb i termin zwrotu wniesionej opłaty. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunku wskazanego przez kandydata w podaniu o przyjęcie na studia, tj. w zgłoszeniu internetowym, jako kierunek równoległy) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne, niestacjonarne). Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym w zarządzeniu rektora.
§ 5
1. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są bezpłatne.
2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów rektor określi w terminie do końca czerwca 2017 r.
3. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyj ętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyj ęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
§ 6
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach określonych w art. 43 ustawy, z uwzględnieniem ust. 2-4.
2.  Na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich określonych w niniejszej uchwale mogą podejmować i odbywać kształcenie:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)  cudzoziemcy korzystaj ący z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)  cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniaj ącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadaj ący środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich, jeżeli nie ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.
4.Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich, jeżeli nie ubiegaj ą się o przyj ęcie na studia na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§ 7
Osoba przyj ęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Politechniki Rzeszowskiej.
2. Tryb rejestracji kandydatów
§ 8
1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.
2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
3. Dziekan wydziału zapewnia kandydatom dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.
4. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
5. W celu rejestracji w SIR kandydat:
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR);
2) na studia stacjonarne wypełnia oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
3) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając informacje odpowiednio: o ukończonej szkole średniej lub uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;
4) ubiegaj ący się o przyj ęcie na studia pierwszego stopnia:
a)  dokonuje wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku równoległego,
b)  wskazuje poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów;
5)  ubiegaj ący się o przyj ęcie na studia drugiego stopnia:
a) dokonuje wyboru kierunku,
b) wskazuje ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
oraz wskazuje odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów:
c)  ocenę z egzaminu sprawdzaj ącego kwalifikacje i kompetencje kandydata,
d) średnią ocen ze studiów wyższych,
e)  liczbę punktów ustaloną za uzyskane przez kandydata efekty kształcenia w danym obszarze nauki;
6) wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości podanej w SIR na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.
6. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybrany zostanie kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za postępowanie związane z przyj ęciem na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.
7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.
9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:
1)  wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;
2)  wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;
3) przekazywania przez WKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.
10. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące, z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie przyj ęcia bądź odmowy przyj ęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej i tylko w takiej formie ma moc prawną.
11. Do decyzji wydanych w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
12. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
13. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.
3. Studia pierwszego stopnia
§ 9
1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Podstawę przyj ęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W przypadku kierunku architektura dodatkowo są brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.
3. Przepisy ust. 2 dotyczące egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz jego wyników stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikaj ące z niego uprawnienie do ubiegania się o przyj ęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.
4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na poszczególne kierunki studiów prowadzone na Uczelni z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych w uchwale nr 22/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Politechnice Rzeszowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, w latach akademickich od 2013/2014 do 2016/2017, z późniejszymi zmianami.
5. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przyjmowani są na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale nr 20/2013 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w latach akademickich od 2014/2015 do 2016/2017.
§ 10
1. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący obywatelem polskim lub cudzoziemcem podejmującym i odbywaj ącym studia wyższe na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich wymienionych w § 6 ust. 2-4, który uzyskał świadectwo lub inny dokument za granicą może się ubiegać o przyj ęcie na studia pierwszego stopnia pod warunkiem, uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniaj ący do ubiegania się o przyj ęcie na studia wyższe.
2. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:
1) z mocy prawa, w przypadkach o których mowa w ust. 3 i ust. 4;
2)  w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.
3. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyj ęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
4. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działaj ą, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
5. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzaj ący w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyj ęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
6. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyj ęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyj ęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyj ęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
7. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuj ącym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
8. WKR, właściwa dla określonego kierunku studiów, ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 3. WKR podejmuje decyzj ę w formie uchwały.
9.  Przyj ęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.
10. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na określony kierunek studiów do złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z zapisem § 14 i 15, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
11. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2016 r. świadectwo lub inny dokument za granicą, dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizacj ę International Baccalaureate Organization w Genewie, lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), a nie otrzymał świadectwa lub innego dokumentu lub dyplomu w terminie wynikaj ącym z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o uzyskanych wynikach końcowych w ukończonej szkole średniej lub z egzaminu maturalnego i warunkowo przyjęty na studia.
12. Kandydat, o którym mowa w ust. 11 jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio oryginał świadectwa lub innego dokumentu, lub dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na j ęzyk polski w terminie określonym przez WKR w decyzji w sprawie warunkowego przyj ęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia tych studiów.
§ 11
Szczegółowy wykaz kierunków o profilu ogólnoakademickim na studiach pierwszego stopnia z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku studiów wymienionego w poniższej tabeli:
 
Wydział
Kierunek
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
■                   architektura
■                   budownictwo
■                   inżynieria środowiska
■                   ochrona środowiska
Budowy Maszyn i Lotnictwa
■                   inżynieria materiałowa
■                   lotnictwo i kosmonautyka
■                   mechanika i budowa maszyn
■                   mechatronika
■                   transport
■                   zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
■                   mechanika i budowa maszyn
■                   zarządzanie i inżynieria produkcji
Chemiczny
■                   biotechnologia
■                   inżynieria chemiczna i procesowa
■                   technologia chemiczna
Elektrotechniki i Informatyki
■                   automatyka i robotyka
■                   elektronika i telekomunikacja
■                   elektrotechnika
■                   energetyka
■                   informatyka
Matematyki i Fizyki Stosowanej
■                   inżynieria medyczna
■                   matematyka
Zarządzania
■                   bezpieczeństwo wewnętrzne
■                   finanse i rachunkowość
■                   logistyka
■                   zarządzanie
2. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyj ęcie na studia, kandydat poza kierunkiem podstawowym ma prawo wskazać drugi kierunek studiów, tzw. kierunek równoległy, na którym chciałby studiować, przy czym z danego zgłoszenia internetowego kandydat może być przyj ęty tylko na jeden kierunek studiów.
3. Kierunek równoległy kandydat może wskazać wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy, tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.
4. Wybór kierunku równoległego odbywa się w terminie rejestracji internetowej na studia na kierunek podstawowy. Po tym terminie kandydat nie może dokonać wyboru kierunku równoległego lub zmiany już wybranego.
§ 13
1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania, rekrutacyjnego, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 4.
2. Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest ustalana dla:
1)  kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”
-  według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”
-  według zasad określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) kandydatów legitymuj ących się dyplomem Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureat) - według zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów.
4. Kandydat, który poza kierunkiem podstawowym wybrał drugi kierunek równoległy, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach.
§ 14 
1. WKR właściwa dla określonego kierunku studiów podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniaj ącej do przyj ęcia na ten kierunek studiów.
2. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 ustala UKR.
3. Decyzje o przyj ęciu na studia WKR podejmuje w ramach planowanej liczby miejsc, zgodnie z następuj ącymi zasadami:
1) w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą nr 22/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Politechnice Rzeszowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, w latach akademickich od 2013/2014 do 2016/2017, z późniejszymi zmianami;
2) pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej sumą punktów, uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1- 3 do niniejszej uchwały, w liczbie odpowiadaj ącej planowanej liczbie miejsc pomniejszonej o liczbę kandydatów przyjętych na podstawie § 9 ust. 4.
4. Na postawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 tworzona jest lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach planowanej liczby miejsc na określony kierunek studiów.
5. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyj ęcia tworzą listę rezerwową.
6. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów przez doręczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 15, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
7. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 6, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.
8. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyj ęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyj ęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów, przez złożenie wymaganych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
9. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyj ęcia może być również stwierdzenie przez WKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.
10.  Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyj ęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce podjąć studia i dostarczyć komplet dokumentów, o których mowa w § 15, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zapis ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
11.  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi podjęcie studiów i dostarczy komplet wymaganych dokumentów, otrzyma decyzj ę o przyj ęciu na pierwszy rok studiów na określony kierunek w formie pisemnej.
§ 15
1. Kandydat zakwalifikowany do przyj ęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w § 14 ust. 6, jest obowiązany dostarczyć odpowiednio następujące dokumenty:
1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata);
2) kandydat z tzw. „nowa maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
3) kandydat z tzw. „stara maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
4)  kandydat legitymujący się świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora, wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą [zasady i tryb postępowania w sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą określa art. 93 ust. 3 i art. 93b-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447)] - oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
5)kopię dyplomu Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydanego przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
6) kopię dyplomu Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydanego przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
7) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
8) aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna - skierowania na badania będą wydawane przez WKR właściwą dla kierunku studiów, kandydatom którzy dokonali rejestracji w SIR oraz wnieśli opłatę za postępowanie związane z przyj ęciem na studia;
9) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR;
10) oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).
2.  Kandydat na studia stacjonarne jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej..
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje, że kandydat zakwalifikowany do przyj ęcia na studia, o którym mowa w § 14 ust. 6 traci prawo do przyjęcia.
4.  Studia drugiego stopnia
§ 16
1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia ustalone przez Uczelnię warunki rekrutacji oraz ma tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
2. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów wyższych, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym i uzyskanym wyniku ukończenia studiów. Kandydat będzie dopuszczony warunkowo do postępowania rekrutacyjnego i warunkowo przyjęty na studia.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, jest zobowiązana dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych w terminie określonym przez WKR w decyzji w sprawie warunkowego przyj ęcia na studia. W przypadku niedostarczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia studiów.
4. W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia drugiego będzie prowadzona na następuj ące kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim:
 
Wydział
Kierunek
Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
■                   architektura
■                   budownictwo
■                   inżynieria środowiska
■                   ochrona środowiska
Budowy Maszyn i Lotnictwa
■                   inżynieria materiałowa
■                   lotnictwo i kosmonautyka
■                   mechanika i budowa maszyn
■                   mechatronika
■                   transport
■                   zarządzanie i inżynieria produkcji
Chemiczny
■                   biotechnologia
■                   inżynieria chemiczna i procesowa
■                   technologia chemiczna
Elektrotechniki i Informatyki
■                   elektronika i telekomunikacja
■                   elektrotechnika
■                   energetyka
■                   informatyka
Matematyki i Fizyki Stosowanej
■ matematyka
Zarządzania
■                   logistyka
■                   zarządzanie
5. Szczegółowy wykaz kierunków na studiach drugiego stopnia z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 17
1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów jest posiadanie przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia tych studiów.
2. Szczegółowe zasady weryfikacji kwalifikacji i kompetencji na dany kierunek studiów oraz warunki i tryb rekrutacji zostały określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
3.  Przyj ęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.
4. Liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej.
5. WKR, właściwa dla określonego kierunku studiów, podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na studia drugiego stopnia.
6. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5 ustala UKR.
§ 18
1. Ocena na dyplomie jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązuj ącej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:
1) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 - waga 1,0
2) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/(5,5)
3) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 - waga 5/6
2.  Średnia ocen ze studiów wyższych jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:
1) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 - waga 0,6
2) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 - waga 0,55
3) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 - waga 0,5
§ 19
1. Kandydat na studia drugiego stopnia będący obywatelem polskim lub cudzoziemcem podejmuj ącym i odbywającym studia wyższe na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich wymieniony w § 5 ust. 2-4, który uzyskał dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, uznania dyplomu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
2. Uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, uzyskanego za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się na zasadach określonych w art. 191a ustawy.
3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuj ącym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. WKR właściwa dla określonego kierunku studiów, ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WKR podejmuje decyzję w formie uchwały.
5. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.
6. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR i złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z zapisem § 20 w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
7. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2017 r. dyplom potwierdzający ukończenie szkoły wyższej za granicą, a nie otrzymał dyplomu w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o uzyskanym w ukończonej szkole wyższej wyniku końcowym i warunkowo przyjęty na studia.
8. Kandydat, o którym mowa w ust. 7 jest zobowiązany dostarczyć oryginał dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie określonym przez WKR w decyzji w sprawie warunkowego przyj ęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia studiów.
§ 20
1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest obowiązany złożyć odpowiednio następuj ące dokumenty:
1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
2) kopię świadectwa dojrzałości - oryginał świadectwa należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
3) kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
4) aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna - skierowania na badania będą wydawane przez WKR właściwą dla kierunku studiów, kandydatom którzy dokonali rejestracji w SIR oraz wnieśli opłatę za postępowanie związane z przyj ęciem na studia;
5) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzaj ącego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
6) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR;
7) kandydat legitymuj ący się dyplomem ukończenia szkoły wyższej uzyskanym za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą -Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1168) - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
8) oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).
2. Kandydat na studia stacjonarne jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
3. Kandydat - absolwent uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu - oryginał Suplementu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
W przypadku barku Suplementu do dyplomu:
1) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w uczelni skali ocen;
2) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, obowiązujących na określony kierunek studiów.
4.Brak wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, powoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
5. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
§ 21
1.  Osoba, która uzyskała pozytywną decyzj ę z potwierdzenia efektów uczenia się, zwana dalej „kandydatem” może ubiegać się o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się o przyj ęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem kształcenia będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.
3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyj ęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku poziomie i profilu kształcenia.
4. Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzona w terminie określonym odpowiednio w § 3.
5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów, odpowiednio do zapisu § 15 lub § 20, z wyłączeniem ust. 3, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązany dołączyć decyzję wydziałowej komisji ds. przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.
§ 22
1. Rekrutacj ę na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza WKR właściwa dla określonego kierunku studiów.
2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.
3. WKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego.
4. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.
5.  WKR właściwa dla określonego kierunku studiów podejmuje w formie uchwały decyzj ę o             wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniaj ącym do przyj ęcia na ten kierunek studiów.
6.  Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5 ustala UKR.
7. Kandydat przyj ęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się otrzymuje decyzję o przyj ęciu na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów w formie pisemnej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)