Ogólne zasady rekrutacji na KPSW w Jeleniej Górze 2017/2018

 

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na KPSW 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na KPSW w Jeleniej Górze. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 17/2016 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w JELENIEJ GÓRZE z dnia 30 maja 2016 w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2017/2018. na podstawie: art. 169 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) Senat uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwała Senatu określa zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW).
§2
Kandydaci na studia w wyznaczonym terminie składają w dziekanatach następujące dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy na formularzu KPSW,
b) dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
c) świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
d) oryginał potwierdzenia opłaty osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 00000005 1400 5976,
e) kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego,
f) kandydaci na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo dołączają dyplom pielęgniarski,
g) kandydaci na kierunki: filologia, pedagogika: specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna dołączają oświadczenie, że nie mają zdiagnozowanej dysleksji i dysortografii,
h) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
§3
Rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie upoważnia go do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty.
§4
1. Wstęp na studia jest wolny.
2. Dziekan wydziału przeprowadza rekrutację oraz podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.
3. Dla cudzoziemców podstawą przyjęcia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w §2 oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego równorzędność posiadanego świadectwa podlegającego nostryfikacji z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, przy czym zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. 4. Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego ustala uchwała Senatu KPSW nr 10/2013 z dnia 20 maja 2013 r. §5
1. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi postępowanie rekrutacyjne na następujące kierunki studiów:
- administracja,
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
- filologia: specjalność filologia angielska,
- filologia: specjalność filologia germańska,
- pedagogika: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna,
- pedagogika: specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
- pedagogika: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
2. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w §2.
3. Dodatkowo dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym.
4. Dodatkowo kandydaci „ze starą maturą” składający dokumenty na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska, którzy nie zdawali języka angielskiego, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię.
§6
1. Wydział Przyrodniczo-Techniczny prowadzi postępowanie rekrutacyjne na następujące kierunki studiów:
- dietetyka,
- edukacja techniczno-informatyczna,
- fizjoterapia,
- pielęgniarstwo,
- wychowanie fizyczne.
2. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów wskazanych w §2.
§7
1. O kolejności umieszczenia na liście kandydatów na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów wymienionych w §2.
2. Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc określonej przez Senat KPSW dla każdego kierunku studiów dziekan wydziału ogłasza listę przyjętych na studia.
3. Dziekan wydziału posiada kompetencje w zakresie modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając obowiązujących zasad rekrutacji przy czym: a) zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej, b) dziekan wydziału dokonuje modyfikacji, o której mowa w pkt. 3, uwzględniając sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz aktualne możliwości uczelni.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.
2. Warunkiem uruchomienia kierunku lub kierunku i specjalności jest zakwalifikowanie minimalnej liczby kandydatów, ustalonej zarządzeniem Rektora.
3. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa dziekan wydziału.
4. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmuje dziekan wydziału.
5. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji dziekana wydziału złożone w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołania mogą dotyczyć wyłącznie zastrzeżeń kandydata do trybu postępowania kwalifikacyjnego. Po rozpatrzeniu odwołania Rektor podejmuje ostateczną decyzję.
§9
Realizację uchwały powierza się Rektorowi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła w Jeleniej Górze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła w Jeleniej Górze

Komentarze (0)