Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ w Legnicy 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Legnicy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240 i poz. 1268, z 2016 r. poz.64) uchwala się, co następuje:

ZASADY OGÓLNE
§ 1.
1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 zostanie
przeprowadzona na następujące kierunki:
1) studia pierwszego stopnia
Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
stacjonarne niestacjonarne
1 administracja X X
2 bezpieczeństwo wewnętrzne X X
3 dietetyka X X
4 filologia X X
5 finanse, rachunkowość i podatki X X
6 Fizjoterapia X -
7 informatyka X X
8 Inżynieria testowa X X
9 Pielęgniarstwo X -
10 Ratownictwo medyczne X -
11 Pedagogika X X
12 Zarządzanie X X
13 zarządzanie i inżynieria produkcji X X
2) studia drugiego stopnia
Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
stacjonarne niestacjonarne
1 Bezpieczeństwo wewnętrzne X X
2 Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie X X
3 Pedagogika X X
4 Pielęgniarstwo X X
5 Zarządzanie i inżynieria produkcji X X
2. Rekrutacja na kierunek Filologia odbywa się na następujące specjalności:
1) filologia angielska,
2) filologia germańska.
3. Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień, specjalność lub formę studiów.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
§ 2.
1. Przyjęcia na dany kierunek, specjalność i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych
przez Senat.
2. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na wybrany przez siebie kierunek, specjalność i formę
studiów z powodu podjęcia przez Uczelnię decyzji o ich nieuruchomieniu, będą mogli ubiegać się o przyjęcie
na inne, wskazane przez Uczelnię kierunki, specjalności i formy studiów pod warunkiem, że zdawali egzamin
maturalny/dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu, za który na ponownie wybranym kierunku
przysługują punkty, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Inżynieria testowa oraz
Zarządzanie i inżynieria produkcji wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie, o którym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 6, stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku,
(skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).
§ 3.
Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, na zasadach
określonych w odrębnej uchwale Senatu.
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów
oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) sporządzenie list kandydatów zarejestrowanych drogą elektroniczną,
2) sprawdzanie opłat wnoszonych przez kandydatów,
3) przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji kandydatów,
4) wyliczanie punktów uzyskanych przez kandydatów,
5) weryfikacja danych kandydatów zgłoszonych drogą elektroniczną,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia,
7) przygotowanie listy rankingowej kandydatów, którzy potwierdzili efekty uczenia się z podziałem na
kierunek studiów, poziom i profil kształcenia,
8) przygotowanie i ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów, w tym listy osób przyjętych w ramach
potwierdzenia efektów uczenia się,
9) przygotowanie i ogłoszenie list rezerwowych kandydatów, którzy nie zostali przyjęci w ramach limitów,
w tym list rezerwowych osób nieprzyjętych w ramach potwierdzenia efektów uczenia się,
10) przygotowanie i ogłoszenie list nieprzyjętych kandydatów w ramach limitów, w tym listy osób
nieprzyjętych w ramach potwierdzenia efektów uczenia się,
11) sporządzanie i wysyłanie do kandydatów decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,
12) wypełnianie protokołu w kwestionariuszu składanym przez kandydata,
13) przyjmowanie odwołań od decyzji, ich rozpatrywanie lub przekazywanie do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej,
14) przygotowanie protokołu z rekrutacji i przekazanie go Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,
2) nadzorowanie działań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
3) zatwierdzanie protokołów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z przeprowadzonej rekrutacji,
4) sporządzenie zbiorczego protokołu z postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w Uczelni.
§ 5.
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej jest ostateczna.
REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
§ 6.
1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z zastrzeżeniem § 8.
2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za
przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin
maturalny lub egzamin dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp Kierunek Przedmioty
1 Administracja
1) język polski,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub
wiedza o społeczeństwie,
2 Bezpieczeństwo wewnętrzne
1) język polski,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub
wiedza o społeczeństwie,
3 Dietetyka
1) biologia,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka
i astronomia), matematyka lub język polski,
4 Filologia
1) język obcy (angielski lub niemiecki) będący przedmiotem
studiów,
2) język polski,
3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy,
5 Finanse, rachunkowość i podatki
1) język obcy,
2) matematyka lub język polski,
3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie
został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie została
wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza
o społeczeństwie,
6 Fizjoterapia
1) biologia,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka
i astronomia), matematyka lub język polski,
7 Informatyka
1) matematyka,
2) język angielski,
3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka
(fizyka i astronomia) lub informatyka,
8 Inżynieria testowa
1) matematyka,
2) język niemiecki lub język angielski,
3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka
(fizyka i astronomia) lub informatyka,
9 Pedagogika
1) język polski,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia,
geografia lub wiedza o społeczeństwie,
10 Pielęgniarstwo
1) biologia,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka
i astronomia), matematyka lub język polski,
11 Ratownictwo medyczne
1) biologia,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka
i astronomia), matematyka lub język polski,
12 Zarządzanie
1) język obcy,
2) matematyka lub język polski,
3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli nie
został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie została
wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza
o społeczeństwie,
13 Zarządzanie i inżynieria produkcji
1) matematyka,
2) język obcy,
3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizyka
(fizyka i astronomia) lub informatyka,
4. Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje
punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.
5. Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne za jeden, najkorzystniejszy wynik z przedmiotów określonych
w ust. 3, według następujących zasad:
1) egzamin maturalny, egzamin dojrzałości
Egzamin dojrzałości
„Stara matura”
(oceny)
Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom podstawowy
(procenty punktów)
Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom rozszerzony
(procenty punktów)
Punkty
rekrutacyjne
2 30% - 44%   20
3 45% - 58%   40
4 59% - 72% 30% - 50% 60
5 73% - 86% 51% - 69% 80
6 87% - 100% 70% - 100% 100
 
2) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International
Baccalaureat Organization w Genewie
Poziom HL lub SL Punkty rekrutacyjne
2 50
3 60
4 70
5 80
6 90
7 100
3) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły
Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia
21.06.1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)
Wynik EB Punkty rekrutacyjne
0,00 – 5,99 0
6,00 – 6,50 30
6,51 – 7,00 40
7,01 – 7,50 50
7,51 – 8,00 60
8,01 – 8,50 70
8,51 – 9,00 80
9,01 – 9,50 90
9,51 – 10,00 100
6. W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty
jak przy poziomie podstawowym.
7. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów, jeżeli zdał egzamin maturalny lub egzamin
dojrzałości przynajmniej z jednego przedmiotu określonego w ust. 3.
8. O przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie
podstawowym jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska
większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
§ 7.
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia
pierwszego stopnia.
2. O przyjęcie na studia na kierunek Pedagogika mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunku Pedagogika,
2) kierunków z obszarów nauk społecznych i z obszarów nauk humanistycznych z przygotowaniem
pedagogicznym,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. O przyjęcie na studia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się w następującej
kolejności absolwenci:
1) kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności
kandydaci, którzy są absolwentami kierunków: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika
i telekomunikacja, Energetyka, Informatyka, Inżynieria materiałowa, Mechanika i budowa maszyn,
Mechatronika, Metalurgia.
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie* mogą ubiegać się
w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
2) kierunku Ekonomia,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne* mogą ubiegać się w następującej kolejności
absolwenci:
1) kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności
kandydaci, którzy są absolwentami, kierunków z obszarów nauk społecznych oraz obszarów nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 7
6. O przyjęcie na studia na kierunek Pielęgniarstwo* mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia jest ostateczny
wynik studiów pierwszego stopnia o którym mowa w zdaniu pierwszym.
7. Absolwenci o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 3, mogą być przyjęci na studia
drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych
przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.
8. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rekrutacyjnej, ustalonej zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 2 – 6, z zastrzeżeniem § 8, w ramach określonego limitu przyjęć na dany
kierunek i formę studiów.
ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§ 8.
1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Senat, Uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału
w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego określonych w § 9 i 10.
3. Kandydat poza dokumentami, o których mowa w § 11 jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie
o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie.
Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez
Senat.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową biorąc
pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie
średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla
tych osób, z zastrzeżeniem art. 170 g ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
§ 9.
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
2. Etap pierwszy obejmuje:
1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów na zasadach określonych w § 10,
2) wniesienie opłaty, w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się
o przyjęcie na studia.
3. Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w § 11 oraz § 8, w terminie wskazanym przez
Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych
kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.
4. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym
przez Uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony
kierunek, specjalność i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć
się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.
§ 10.
1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej, zwanej dalej ERK,
na stronie internetowej www.pwsz.legnica.edu.pl.
2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
3. W celu rejestracji kandydat:
1) zakłada konto rejestracyjne,
2) dokonuje wyboru kierunku, z zastrzeżeniem że kandydat na kierunku Filologia, jest zobowiązany
dokonać wyboru specjalności już na etapie rejestracji (filologia angielska, filologia germańska),
3) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych oraz zamieszcza zdjęcie w wersji elektronicznej,
zgodnie z wymogami Uczelni,
4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty
rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,
5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na
indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system.
4. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji.
Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
5. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych
danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól
formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.
WYMAGANE DOKUMENTY
§ 11.
1. Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:
1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez Uczelnię,
2) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu na Uczelni),
3) jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji
elektronicznej na portalu rekrutacyjnym Uczelni, zgodnie z zamieszczonymi tam wymogami,
4) kserokopię dowodu osobistego – awers i rewers,
5) na kierunkach: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Inżynieria testowa oraz
Zarządzanie i inżynieria produkcji – zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów
na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).
2. Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:
1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez Uczelnię,
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),
3) kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy
ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis
z indeksu,
4) jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych, ponadto zdjęcie w wersji elektronicznej, zamieszczone na portalu
rekrutacyjnym Uczelni, zgodnie z określonymi tam wymogami,
5) kserokopię dowodu osobistego - awers i rewers,
6) na kierunkach: Pielęgniarstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji – zaświadczenie lekarskie
stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, specjalności (skierowanie i druk
zaświadczenia dostępne na Uczelni),
7) dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określonych w § 7 ust. 7,
deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów
drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.
3. Złożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 6
z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia nauki na wybranym kierunku stanowi podstawę
nieprzyjęcia na studia.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
5. Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty, o której mowa w ust. 4.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do
złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.
§ 12.
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów,
jeżeli posiadane przez nich świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce na podstawie
art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).
2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA OBCOKRAJOWCÓW
§ 13.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych
w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania
rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami
określonymi w § 11 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza
przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,
3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia - przedłożenia dyplomu ukończenia studiów
zgodnie z wymogami określonymi w art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku,
5) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
3. W stosunku do pozostałych cudzoziemców, nie wymienionych w ust. 2, stosuje się przepisy aktualnie
obowiązującego rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa Senat.
2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi
edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych w odrębnej umowie.
3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat
za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie, na warunkach określonych
w umowie.
§ 15.
1. Rekrutację kandydatów na studia przeprowadza się w terminie od czerwca 2017 r. do października 2017 r.
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rekrutacja może być przeprowadzona w naborze podstawowym oraz naborach uzupełniających. Nabory
uzupełniające przeprowadzane są w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć.
3. Szczegółową organizację rekrutacji kandydatów na studia określa Rektor.
§ 16.
1. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na tablicach ogłoszeń Uczelni
oraz na stronie internetowej Uczelni.
2. Wyniki rekrutacji są jawne.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Komentarze (0)