Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Artykuł archiwalny

awf warszawa rekrutacja

Zasady Rekrutacji na AWF w Warszawie 2015/2016

1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie właściwego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.

3. Akademia Wychowania Fizycznego kieruje kandydatów na badania do lekarza  medycyny pracy (załącznik nr 1). Kandydaci przedstawiają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów.

4. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.

5. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS-AWF w Warszawie, klubu AZS-AWF w Białej Podlaskiej oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne organizacje sportowe (nie więcej niż 30 kandydatów na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie i 15 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej) są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną ilość punktów. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania zawiera załącznik nr 11.

6. Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z przedmiotu, z którego wylicza się punktację na podstawie egzaminu maturalnego podczas  rekrutacji  na  studia  uzyskują  maksymalną  liczbę  punktów  możliwą  do  zdobycia z danego przedmiotu.

7. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6).

8. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

9. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i nr 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał wyłącznie pisemnie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

10. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.

11. Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów.

12. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.

13. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2015/2016 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:

1) Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne – nie mnie niż 60 osób

2) Pozostałe kierunki studiów – nie mnie niż 40 osób.

14. Na kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego realizowane będą następujące specjalności: podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa), kulturystyka, sporty gimnastyczne, boks, szermierka, fitness, żeglarstwo, tenis, judo, zapasy, żeglarstwo deskowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboard, kajakarstwo. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.

15. Na kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej realizowane będą następujące specjalności: podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa). Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.

16. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

17. Kandydat jest odpowiedzialny  za  dane  wprowadzone  na  indywidualne  konto  kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

18. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.

Załącznik nr 2. Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Skala ocen do 5

Punkty egzaminacyjne

4,70 i więcej

20

4,50 – 4,69

18

4,30 – 4,49

16

4,20 – 4,29

15

4,10 – 4,19

14

4,00 – 4,09

13

3,90 –3,99

12

3,80 – 3,89

11

3,70 – 3,79

10

3,60 – 3,69

9

3,50 – 3,59

8

3,40 – 3,49

7

3.20 – 3,39

6

3,10 – 3,19

4

3,00 – 3,09

2

 

Załącznik nr 3. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty nowej matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

95 – 91

16

90 – 86

14

85 – 81

12

80 – 76

11

75 – 71

10

70 – 66

9

65 – 61

8

60 – 56

7

55 – 51

6

50 – 46

5

45 – 41

4

40 – 36

3

35 – 31

2

30

1

 

Załącznik nr 4. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty nowej matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

24

95 – 91

22

90 – 86

20

85 – 81

18

80 – 76

16

75 – 71

15

70 – 66

14

65 – 61

13

60 – 56

12

55 – 51

11

50 – 46

10

45 – 41

9

40 – 36

8

35 – 31

7

30

6

 

Załącznik nr 5. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

18

6

14

5

10

4

6

3

3

2

1

1

0

 

Załącznik nr 6. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

24

6

20

5

16

4

12

3

8

2

5

1

2

 

Załącznik nr 7. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości „stara matura” skala 6- stopniowa na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4


Załącznik nr 8. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości „stara matura” na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

5

24

4

15

3

6

 

Załącznik nr 9. Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej  na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

60

5

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)