Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2015/2016

uniwersytet muzyczny rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2015/16

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 43 / 142 / 2014 z dnia 2 6 maja 2014 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego  stopnia w roku akademickim 2015 / 2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie).

W roku akademickim 2015/2016 rekrutacja na studia odbywać się będzie na następujących kierunkach:

1. kompozycja i teoria muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki)

2. dyrygentura (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki)

3. instrumentalistyka (Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydział Instru- mentalny, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

4. wokalistyka (Wydział Wokalno-Aktorski, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

5. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydział Instru- mentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

6. muzyka kościelna (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca)

7. taniec (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca)

8. reżyseria dźwięku (Wydział Reżyserii Dźwięku).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra sztuki dający możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Nad przebiegiem rekrutacji czuwać będzie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, w skład której wchodzą: przewodniczący prof. Andrzej Banasiewicz – Prorektor ds. dydaktyki, członkowie: prof. Szymon Kawalla – Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC – Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, prof. Tomasz Strahl – Dziekan Wydziału Instrumentalnego, prof. Ryszard Cieśla – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, dr  hab.  Sławek  A.  Wróblewski, prof. UMFC – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, prof. Małgorzata Lewandowska – Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku, prof. Bożenna Sawicka – Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego oraz sekretarz: mgr Jolanta Pawłowska – kierownik Działu Nauczania.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. Na poszczególne kierunki i  specjalności  przyjmowani  są  kolejno  kandydaci  z  najwyższą  liczbą  punktów, w ramach zatwierdzonego limitu dla poszczególnych wydziałów.

Zgłoszenia kandydatów - rejestracja

Kandydaci rejestrują się  w  systemie  internetowej  rejestracji  kandydatów  (IRK).  Podania na studia będą generowane z systemu IRK. Podania, wraz z pozostałymi wymaganymi doku- mentami, będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście osób zakwalifikowanych na studia. Materiały niezbędne do przeprowadze- nia egzaminów wstępnych będzie można składać w dziekanatach wydziałów osobiście lub za pośrednictwem poczty.

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2015 roku do 30 maja 2015 roku.

 

 

 

 Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)