ul. Podchorążych 1

30-084 Kraków

tel. 12 628 31 51

tel. 12 628 31 48

fax. 12 638 07 28

www.fmi.pk.edu.pl

ul. Podchorążych 1

30-084 Kraków

tel. 12 628 31 51

tel. 12 628 31 48

fax. 12 638 07 28

www.fmi.pk.edu.pl

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka techniczna
  Absolwent studiów I stopnia kierunku fizyka techniczna ma wiedzę z matematyki, obejmującą zagadnienia anal izy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej. Ma także wiedzę z fizyki w zakresie niezbędnym do posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki współczesnej i jej technicznych zastosowań, niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych oraz rozumienia rol i fizyki w różnych obszarach techniki i technologi i. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i metrologi i, technik komputerowych, atomowej i molekularnej budowy materi i oraz mechanizmów procesów chemicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień technicznych i technologicznych. Ma elementarną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i eksploatacj i aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody fizyki technicznej. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również wykorzystać poznane metody eksperymentalne, urządzenia, symulacje komputerowe oraz modele teoretyczne do anal izy i rozwiązania problemów inżynierskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, jednostki zajmujące się projektowaniem procesów technologicznych oraz wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich, przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, firmy produkujące wyroby z tworzyw sztucznych lub zajmujące się obróbką metali, biura projektujące oraz zarządzające produkcją, firmy wykorzystujące systemy informatyczne i systemy komputerowego wspomagania doświadczeń. Kompetencje absolwenta Wiedza z zakresu nauki o materiałach metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, umiejętności projektowania materiałów, procesów technologicznych oraz badań doświadczalnych, wiedza w zakresie doradztwa techniczno-ekonomicznego, doboru i badań materiałów inżynierskich, zastosowania specjalistycznego oprogramowania niezbędnego przy wytwarzaniu oraz testowaniu materiałów, wiedza w zakresie recyklingu i przetwarzania różnorodnych typów materiałów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nanotechnologie i nanomateriały
  Po ukończeniu studiów I stopnia na makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędnych do rozumienia i i lościowego opisu zjawisk i procesów technologicznych oraz posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemi i i fizyki oraz ich technicznych zastosowań. Ma wiedzę szczegółową, związaną z zagadnieniami fizyki współczesnej, zwłaszcza dotyczącymi atomowej i molekularnej budowy materii, niezbędnymi do rozumienia podstawowych mechanizmów fizycznych i wykorzystania wiedzy fizycznej w nanotechnologi i. Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacj i komputerowych wybranych zagadnień chemicznych, fizycznych, technicznych oraz technologicznych. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych, a także wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski. Umie zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny zadanych właściwości fizykochemicznych substancji, jak również prosty proces technologiczny oraz ocenić jego poprawność i funkcjonalność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczną dla ukończonej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (5)

Wiktor Ocena

Fizyka techniczna to bardzo ciężki kierunek, ale prowadzący są mile nastawieni do studenta i zawsze chętnie pomagają

Kasia Ocena

Jeżeli ktoś lubi matematykę to ten wydział jest idealny do rozwoju tej nauki

off Ocena

Dla niektórych Matematyka to jakaś magiczna, niezrozumiała sprawa. Studiując na Politechnice Krakowskiej okazuje się, że matematykę można wykorzystać do wielu rzeczy i bez niej, zapanowałby kompletny bałagan. Dla tych, którzy mają smykałkę do matmy, zdecydowanie polecam studia na Politechnice Krakowskiej

greg Ocena

Politechnika Krakowska to znacząca uczelnia w naszym kraju, która kształci prawdziwych specjalistów. Być tutaj to pewien zaszczyt, ale i obowiązek. Trzeba trzymać poziom. Studia są wymagające, to prawda, ale dają bardzo dużo satysfakcji

wojtek Ocena

Jeśli miałbym wystawić ocenę uczelni, na której studiuję, czyli Politechnice Krakowskiej to wystawiłbym 4+. Informatyka tutaj daje bardzo wiele, różnych możliwości, chociażby z tego względu, że można ją studiować na kilku wydziałach, czyli można ją poznać z różnych stron i z różnym przeznaczeniem