Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www1.up.poznan.pl/wes/pl

 

 

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów ekonomia
  Studia I stopnia:
  Studenci podejmujący studia na kierunku Ekonomia zdobywają wiedzę w zakresie mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, badań marketingowych oraz modelowania zjawisk i procesów gospodarczych. Uniwersalne wykształcenie ekonomiczne jest uzupełniane unikatową wiedzą specjalnościową, podnoszącą konkurencyjność absolwentów kierunku na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Rzadki w skali kraju profil kształcenia realizowany na kierunku Ekonomia łączy wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych z rozumieniem specyficznych zagadnień dotyczących rolnictwa, jego otoczenia, przemysłu rolno-spożywczego, obrotu i konsumpcji żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich.
  Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacyjne metody dydaktyczne na kierunku Ekonomia kształci się specjalistów, którzy posiadają gruntowną wiedzę i kwalifikacje praktyczne, odpowiadające potrzebom pracodawców i wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.
  Studia II stopnia:
  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu (magisterskie) na kierunku Ekonomia uzyskują wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego.
  W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru można wybrać realizowane w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Kierunek wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie - oprócz wykształcania ekonomicznego - również unikalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej i rozwoju terenów wiejskich.
  Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.
  Sylwetka absolwenta
  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
  Perspektywy po studiach
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
  • Jednostki doradcze i konsultingowe
  • Instytucje finansowe i rachunkowe
  • Prowadzenie własnego biznesu

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA - STUDIA DOKTORANCKIE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzone są Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w formie 4-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. Stypendia na studiach doktoranckich przyznawane są na dany rok akademicki. Doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 60 godzin w danym roku akademickim, a pozostali doktoranci w wymiarze 30 godzin.

  Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do końca maja każdego roku. Doktoranci zobowiązani są do podpisywania umowy z Uniwersytetem, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci studiów niestacjonarnych zobowiązani są w roku do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 10 godzin w danym roku akademickim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek studiów finanse i rachunkowość
  Studia I stopnia
  Młodzież podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej.
  Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.  
  Studia II stopnia
  Osoby podejmujące naukę na kierunku Finanse i rachunkowość uzyskują wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie w zakresie dyscypliny finanse. Absolwenci tego kierunku potrafią identyfikować zjawiska i problemy występujące w organizacjach i na rynkach finansowych, przeprowadzać analizy finansowe i interpretować ich wyniki.
  Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz mają świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia. 
  Kierunek Finanse i rachunkowość wyróżnia się uniwersalnością, szeroki profil kształcenia pozwala na uzyskanie – oprócz wykształcania ogólnego w zakresie finansów i rachunkowości – również unikalnej wiedzy specjalistycznej w kontekście mechanizmów funkcjonowania gospodarki żywnościowej, funduszy unijnych oraz rynków rolnych.
  W programie studiów realizowane są także zajęcia w języku angielskim. Uzyskane wykształcenie jest elitarne, niedostępne na innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować

  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.

  Perspektywy po studiach:

  • Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)
  • Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)
  • Firmy ubezpieczeniowe
  • Firmy konsultingowe
  • Doradztwo finansowe
  • Własna działalność gospodarcza

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia: 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia, uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Emilka Ocena odpowiedz

Czy jest możliwość dostania pracy po ukończeniu tylko I stopnia studiów?

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawe zajęcia wraz z przyjaźnie nastawionymi wykładowcami

ja Ocena odpowiedz

super

Asia Ocena odpowiedz

Ciekawe studia, dające możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej, a nie tylko ogolnej, to na wielki plus tego wydziału

kike Ocena odpowiedz

Mega wypas

Twk Ocena odpowiedz

Brak słów