al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=225

al. Marcinkowskiego 29               

60-967 Poznań 

tel. 61 855 25 21

http://uap.edu.pl/?page_id=225

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  UAP, będąc uczelnią w ciągłym rozwoju, jako jedyna uczelnia artystyczna w Polsce wprowadziła studia na kierunku Architektura i Urbanistyka w roku 2003, jako jednolite pięcioletnie studia inżynierskie.

  Pierwotnie jednolite, obecnie dwustopniowe zgodnie z tzw. Kartą Bolońską, studia mają związaną z charakterem uczelni specyfikę. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Wydziale Architektury i Wzornictwa na UAP są obowiązkowe, w dużej mierze humanistyczne, przedmioty uzupełniające oraz wspólne zajęcia studentów architektury ze studentami wszystkich, w tym także typowo artystycznych, wydziałów Uczelni.

  Na tle sytuacji architektury i zawodu architekta w świecie współczesnym, w wielu aspektach niekorzystnej, uznano, że podstawową zasadą kształcenia w reakcji na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość winna być jego wszechstronność, wykraczająca poza tradycyjnie rozumiane ramy architektury i urbanistyki. Na studiach I i II stopnia realizowany jest obowiązkowy i dodatkowy program nauczania.

  Przedmioty dzielą się na przedmioty objęte standardem, z podziałem na podstawowe, kierunkowe i uzupełniające. Wyróżniającą cechę kształcenia architektów na Uniwersytecie są  przedmioty uzupełniające poza standardem oraz „pracownie wolnego wyboru”. Zasadą jest, że student wybiera, jeśli jest ich więcej, autorską pracownię (pedagoga) spośród przedmiotów uzupełniających i pracuje razem ze studentami wszystkich wydziałów, bo zasada wyboru pracowni obowiązuje dla studentów całej Uczelni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Powołanie kierunku Design Krajobrazu wynika z czterdziestoletnich tradycji dydaktycznych i badawczych Bioniki w Projektowaniu. W tym czasie w zakładzie, a później w Katedrze Bioniki (obecnie Katedra Bioniki i Krajobrazu) wypromowano samodzielną kadrę dydaktyczno-badawczą, a około 1500 studentów zaprojektowało i wykonało kilkanaście tysięcy prac dotyczących analizy systemów i form przyrodniczych oraz ich aplikacji na układy projektowe.

  Od 2002 roku Katedra Bioniki prowadziła prace dydaktyczne i badawcze w zakresie projektowania krajobrazu kulturowego. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest jedyną w Polsce uczelnią artystyczną prowadzącą kierunek Design Krajobrazu. Celem powołanego kierunku jest kształcenie elitarnych kadr  projektantów krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym.

  Zakres problemowy i dydaktyczny programu jest odmienny i komplementarny do przyrodniczego charakteru kierunku architektura krajobrazu w uczelniach rolniczych. W naszym przekonaniu krajobraz jest wyrazem kultury czasów minionych i przesłaniem naszej duchowej obecności w przyszłość. Przestrzenie wyróżnione identyfikują miejsca, stanowią logo, markę i wizerunek obszaru, miasta lub wioski. Unosi się w nich genius loci. Transcendentny byt wyzwala wyjątkową, niezwykłą aurę, która stymuluje twórczą myśl i rozwój talentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do  nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.

  Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Stwarzają też dobre podstawy do działań zarówno twórczych, jak i organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną i teoretyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa
  • Promocja i animacja kultury

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Strategie kuratorskie i promowanie kultury
  • Wybrana specjalność artystyczna
  • Realizacja działań twórczych i edukacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE MEBLA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek Projektowanie Mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest jedynym funkcjonującym na polskich  uczelniach  artystycznych. Nowa formuła  programu stawia na nieustanny rozwój i nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

  Nowy kierunek wsparto o przedmioty kształtujące umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe. Wprowadzono nowe zagadnienia z obszaru logiki, estetyki produktu, etyki zawodu projektanta oraz projektowania zrównoważonego.

  Większościową grupę stanowią zajęcia w pracowniach projektowych: meblowych, architektonicznych, urbanistycznych oraz w zakresie projektowania zieleni. Działania projektowe uzupełniają przedmioty ogólne, kierunkowe oraz zajęcia w zakresie sztuk pięknych. Celem programu jest przygotowanie studenta do współpracy zarówno z przemysłem jak i klientem indywidualnym.

  Zadania projektowe obejmują szerokie spektrum działań indywidualnych oraz pracy w zespołach – od eksperymentów, badań, innowacji po projekty wdrażane do produkcji seryjnej. Program obejmuje także prowadzenie plenerów i warsztatów meblowych, konkursów tematycznych i wystaw promocyjnych. Jest uzupełniany praktykami zawodowymi w fabrykach mebli i zakładach produkcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WZORNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Katedra Designu, w której kształcimy studentów kierunku Wzornictwo opracowała własny program studiów, pozwalający na jak najpełniejsze przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta. Oprócz przedmiotów teoretycznych, w tym także teoretycznych kierunkowych, studenci mają możliwość indywidualnego wyboru poszczególnych pracowni projektowych. Wiele tematów semestralnych prowadzonych jest we współpracy z firmami zewnętrznymi i w wyselekcjonowanych konkursach projektowych.

  Stanowi to cenne doświadczenia dla studentów, którzy mają możliwość zdobycia doświadczenia w realiach przyszłego zawodu. Na pierwszym roku realizujemy cykl warsztatów, które pozwalają na zapoznanie się ze sposobem pracy, jak i osobowością wszystkich  prowadzących  pracownie w Katedrze Designu.

  Od drugiego roku student samodzielnie wybiera pracownie, w ramach których realizuje tzw. duży punkt  i dwa tzw. małe punkty. Taki system pracy pozwala na skorzystanie z doświadczenia dydaktycznego i zawodowego poszczególnych profesorów i doktorów. Kształcenie uzupełniane jest ćwiczeniami w dwóch katedralnych laboratoriach: Laboratorium Działań Materiałowych i Laboratorium Przekazu Projektowego.

  Obowiązkowy dla studentów Wzornictwa jest udział w plenerze projektowym, podczas którego doświadczają nieco innego sposobu realizacji problemów projektowych. Koniecznym dla uzupełnienia kształcenia jest odbycie praktyk zawodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (1)

student Ocena

Najprościej mówiąc- uczelnia istnieje żeby profesorowie mieli wypłaty, a nie dla studentów. Pojedynczy profesorowie faktycznie potrafią czegoś nauczyć nie narzucając nic, mądrze prowadząc studenta po ścieżce projektowej.