• ANDRAGOGIKA SPECJALNA Z ELEMENTAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej” są studiami doskonalącymi. Przygotowują pedagogów specjalnych do pracy w placówkach dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą w pracy zawodowej.

  Studia trwają dwa semestry i realizowane są w wymiarze 355 godzin zajęć dydaktycznych w trybie sobotnio - niedzielnym (110 godzin wykładów, 175 ćwiczeń, 20 godzin seminarium) oraz 30 godzin praktyki indywidualnej. Indywidualne praktyki realizowane są według programów będących integralną częścią studiów, organizowane są przez słuchaczy. Podstawą zaliczenia indywidualnej praktyki jest wypełnienie i udokumentowanie wszystkich zadań przewidzianych programem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia

  Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII i jej zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

  Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów

  Placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, medyczne

  Sylwetka absolwenta:

  Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w podejściu multimodalnym. Nabywa umiejętność prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I MIĘDZYNARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów specjalistycznej i fachowej wiedzy w pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych.

  Studia mają na celu w szczególności:

  • przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym,
  • analizę aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa Państwa,
  • nabycie przez słuchaczy kompetencji dotyczących rozpoznawania różnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, a także sposobów ich przeciwdziałania i zwalczania,
  • zapoznanie z organizacją i mechanizmami funkcjonowania, współzależności i współpracy najważniejszych organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa,
  • przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych,
  • dostarczenie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik operacyjno-rozpoznawczych bezpieczeństwa bezpośredniego,
  • nauczenie prawidłowego planowania i koordynowania różnorodnych działań  w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
  Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego.  Studia poprzez zaznajomienie odbiorców z innowacyjnymi technikami nauczania i wspierania rozwoju dają możliwość wypracowania osobistej wizji nauczania opartej dodatkowo o wykorzystanie mocnych stron nauczyciela-wychowawcy. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki dydaktycznej i wychowawczej poznane modele, techniki i narzędzia coachingowe, projektowe oraz tutorskie.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.
  Najważniejsze cele szczegółowe studium:
  • Poznanie naukowych podstaw coachingu, myślenia projektowego oraz tutoringu w tym psychologicznych i filozoficznych podstaw coachingu i rozwoju kreatywności
  • Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej, projektowej oraz tutorskiej, w tym:
   • zaznajomienie z innowacyjnymi technikami tworzenia rozwiązań będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i aspiracje wybranej społeczności (współpracowników, rodziców) lub grupy uczniów;
   • przećwiczenie praktycznych technik pracy z krótko- i długoterminowymi celami ucznia;
   • wypracowanie umiejętności definiowania i wyłaniania kluczowych, dla rozwoju przyszłej kariery ucznia, zestawu  kompetencji;
   • poznanie nowych sposobów komunikacji z partnerami nauczyciela, nawiązywania współpracy z grupą i tworzenia zasad pracy i współpracy;
   • przećwiczenie budowania indywidualnych strategii motywacyjnych dla uczniów;
   • kształtowanie umiejętności posługiwania się „kluczem do satysfakcji zawodowej” oraz „kluczem do relacji”.
  • Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych, projektowych i tutorskich niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki dydaktycznej i wychowawczej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów podyplomowych zakłada:

  - zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencje do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej:

  - nabycie kompetencji diagnostycznych w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej oraz umiejętności skutecznego wsparcia dziecka i jego rodziny:

  - uzyskanie certyfikatu ukończenia I i II stopnia SI dającego możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej wydanego przez PSTiS oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez APS.

  Podstawą ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, które odbywają się w trakcie trwania studiów oraz odbycie praktyk (również podczas trwania studiów) w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DWULATKI I TRZYLATKI W PRZEDSZKOLU: WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU, WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Perspektywa  objęcia  dwulatków wychowaniem przedszkolnym oraz  zwiększająca się  już  obecnie liczba przyjmowanych do przedszkoli dzieci  w drugim  i trzecim roku życia sprawia, że nauczyciele muszą rozszerzać swoje wiadomości  oraz  umiejętności pedagogiczne i psychologiczne (dotąd problemy  rozwojowe i wychowawcze  najmłodszych dzieci mieściły się w  pedagogice opiekuńczej, nie były więc omawiane w ramach pedagogiki przedszkolnej). Ponadto organizacja studiów nauczycielskich (3 + 2) i dobór treści kształcenia studentów na specjalizacji  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w zbyt słabym stopniu  uwzględnia specyfikę  wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji  maluchów w przedszkolu. Umiejętność skutecznego i  przyjaznego wspomagania rozwoju umysłowego, wychowania i  edukacji  dzieci w drugim i trzecim roku życia wymaga głębokiego rozumienia prawidłowości psychologicznych  i pedagogiki małego dziecka, a także sporych umiejętności pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kształcenia

  1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnego z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;

  2. Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa oraz samokształcenia w edukacji ustawicznej dotyczącej nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

  3. Kształtowanie kompetencji w zakresie przygotowania i organizacji pracy zespołowej  i grupowej związanej z realizacją zadań w ramach szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa jednostkowego i społecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia:

  Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Kwalifikacje:

  Zawód Pedagog specjalny (numer 235919 w kategorii 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 22.05.2013).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i multimedialna
  Studia doskonalące - zostały zaprojektowane z myślą o rozwinięciu u absolwentów kompetencji niezbędnych w pracy grafika kreatywnego (zajmującego się projektowaniem graficznym), czyli nie tylko wyposażeniu w umiejętności obsługi zróżnicowanych programów do profesjonalnego tworzenia grafiki, animacji i stron internetowych, ale również rozwinięciu wyobraźni plastycznej i umiejętności projektowania graficznego. Cel ten poszerzono o nabycie umiejętności składu komputerowego, pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych, jak też przyswojenie wiedzy o współczesnej kulturze audiowizualnej (szczególnie przydatnej w pracy nauczycielskiej). W programie studiów przewidziano: 150 godz. zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych w zakresie obsługi profesjonalnych programów grafiki komputerowej i kreacji stron internetowych; 45 godz. ćwiczeń w pracowniach artystycznych (atelier malarskim i pracowni grafiki warsztatowej); zajęcia teoretyczne z zakresu podstaw komunikacji wizualnej, kulturoznawstwa, wiedzy o mediach elektronicznych i cyberkultury.
  Studia adresowane są do:
  • Osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy jako grafik komputerowy.
  • Wszystkich zainteresowanych nabyciem lub rozwijaniem umiejętności tworzenia grafiki i animacji komputerowej, montażu cyfrowego oraz wykorzystaniem tych umiejętności dla tworzenia grafiki na stronach internetowych.
  • Nauczycieli informatyki, edukacji medialnej, przedmiotów plastycznych, humanistycznych (wiedza o kulturze, język polski) zainteresowanych poznaniem współczesnej kultury wizualnej i wzbogaceniem warsztatu pracy o techniki medialne z zakresu komputerowych wizualizacji.
  • Osób pragnących poznać współczesną sztukę komputerową i jej narzędzia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia i kwalifikacje: zdobycie zawodu logopedy

  Podyplomowe Studia Logopedii nie zapewniają przygotowania pedagogicznego

  Podstawy prawne kwalifikacji

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYCZNO UZDOLNIONE DZIECI: DIAGNOZA, WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Matematyczno uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
  Cel kształcenia:
  Przygotowanie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży  w zakresie:
  • diagnostycznego  rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
  • konstruowania programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;
  • prowadzenia zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, w przedszkolu i w szkole;
  • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.
  Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci (diagnoza nauczycielska), wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie  wraz z edukacją matematyczną prowadzona stosowanie do ich potrzeb umysłowych (konstruowanie programów, umiejętność stosowania  skutecznych metod wspomagających dzieci w rozwoju umysłowym, prowadzenie ich edukacji matematycznej). Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymuszana przez władze oświatowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJA SĄDOWA I POZASĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Mediacja sądowa i pozasądowa
  Celem studiów jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, a w szczególności do:
  • uzyskanie kwalifikacji do pełnienia roli mediatora,
  • nabycie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania konfliktów,
  • przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich,
  • przygotowanie do rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, w środowiskach lokalnych, w szkołach itp.
  • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności,
  • postrzegania siebie jako kompetentnego mediatora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODYKA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem  studiów podyplomowych jest:

  • kształtowanie tych  umiejętności pedagogicznych, które warunkują harmonijny rozwój umysłowy dzieci, a także,
  • efektywne kształcenie i  wychowanie  dzieci w zakresie wprowadzania ich w świat języków i kultur. 

  W ramach studiów podyplomowych zamierzamy zrealizować  następujące cele kształcenia:

  • przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) nauczycieli  do wspomagania umysłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym tak, aby umożliwić dzieciom efektywne uczenie się języka obcego,
  • poznanie (podstawy psychologiczne i pedagogiczne) skutecznych form i metod prowadzenia zajęć  z zakresu języka obcego w  przedszkolu  oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami w zakresie wspierania dziecka w uczeniu się języka obcego,
  • konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci w zakresie kształtowania językowej kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji kulturowej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI NEOPENOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Studia pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii są nauczycielskimi kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi prowadzonymi zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012r. poz.131).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Są to studia doskonalące. Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych.

  Cele studiów:

  Przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z DZIEĆMI SPRAWIAJĄCYMI TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowania. W programie studiów zostanie wykorzystana najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie:

  • oceny rozwoju dziecka;
  • rozpoznawania zachowań sprawiających trudności wychowawcze;
  • znajomości podstawowych zaburzeń w obszarze funkcjonowania emocjonalno- społecznego;
  • prowadzenia zajęć mających na celu eliminowanie niepożądanych zachowań oraz rozwój kompetencji sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu;
  • współpracy z rodziną w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OŚWIATOWE W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ I PLACÓWKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia

  Aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką)  oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego

  Poszerzone kompetencje

  Kompetencje są niezbędne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty i pozostają istotne tak dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju szkół i placówek oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Cele studiów:
  • zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
  • przygotowanie do prowadzenia działań interwencyjnych wobec  sprawcy przemocy w   rodzinie.
  Charakterystyka studiów:
  Program studiów został opracowany przez zespół specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej, w oparciu o dyrektywy Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym.  Studia składają się z kilku  modułów tematycznych: pierwszy dotyczy specyfiki pomocy dorosłym ofiarom przemocy, drugi poświęcono lokalnemu systemowi  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trzeci –związany jest z pomocą krzywdzonym dzieciom,  czwarty  dotyczy działaniom interwencyjnym wobec sprawców przemocy, a ostatni - pomocy w sytuacjach kryzysu traumatycznego.
  Cele kształcenia:
  • podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie skuteczności pomocy dla ofiar przemocy domowej,
  • zwiększenie skuteczności interwencji wobec sprawców przemocy,
  • podniesienie standardów pracy placówek udzielających pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu i nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REHABILITACJA WZROKU SŁABOSŁYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie (wyposażenie w wiadomości i umiejętności) nauczycieli, wychowawców, terapeutów do pracy z osobami słabowidzącymi w różnych grupach wiekowych w zakresie rozwijania, usprawniania i rehabilitacji wzroku.

  Kompetencje zawodowe absolwenta:

  Absolwent:

  • posiada pełne kompetencje do prowadzenia oceny i terapii widzenia osób słabowidzących w różnym wieku,
  • zna system edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce – podstawy prawne, praktyczne rozwiązania systemowe,
  • zna i współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami państwowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • zna strategie planowania i organizacji indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji wzroku słabowidzących,
  • potrafi interpretować dane z dokumentacji okulistycznej, psychologicznej i pedagogicznej dotyczące osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • potrafi dokonać oceny i adaptacji otoczenia fizycznego pod kątem możliwości i potrzeb osoby słabowidzącej – w domu, w szkole, w miejscu pracy,
  • dokonuje ewaluacji i sporządza dokumentację swoich działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych,
  • współpracuje z rodziną / opiekunami dziecka/osoby z niepełnosprawnością wzroku i wspiera rodzinę w wysiłkach usprawniających, w razie potrzeby kieruje rodzinę i osobę słabowidzącą do innych specjalistów
  • nawiązuje kontakty i współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z osobą słabowidzącą i jej rodziną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia
  Celem studiów jest psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności do:
  • uzyskanie kwalifikacji do pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą,
  • nabycie umiejętności pracy z grupą,
  • nabycie umiejętności organizowania oddziaływań o charakterze psychokorekcyjnym,
  • nabycie umiejętności projektowania oddziaływań z uwzględnieniem różnych form pomocy psychologicznej.
  Charakterystyka studiów:
  Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń - realizowane przez specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, certyfikowanych socjoterapeutów PTP oraz superwizorów socjoterapii PTP.
  Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii uzyskują kwalifikacje do:
  • prowadzenia diagnozy i zapotrzebowaia na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami adaptacyjnymi, niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi;
  • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, przejawiają trudności emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
  • prowadzenia działań doradczych i kerekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób znaczących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej na stanowisku nauczyciela, a szczególnie:

  • prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym lub zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (w świetlicy szkolnej, internacie) zgodnie ze swoim wykształceniem na poziomie wyższym,
  • realizacji treści programowych w różnorodnych formach dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • współpracy z uczestnikami zajęć, ich środowiskiem rodzinnym oraz szerszym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,
  • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres prowadzonych zajęć,
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej,
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania jego doskonalenia we współpracy z innymi pracownikami oświaty,
  • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświatowego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studium coachingu
  Celem studiów doskonalących jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować relację służącą osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.  Podczas studiów dajemy możliwość wypracowania świadomości właściwego rozróżniania poszczególnych modeli, technik i narzędzi pracy coachingowej oraz  ich dobierania adekwatnie do potrzeb klienta. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki poznane modele, techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu coachingowego.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.
  Najważniejsze cele szczegółowe studium:
  • Poznanie naukowych podstaw coachingu, w tym psychologii coachingu
  • Zaznajomienie z kluczowymi specjalnościami coachingu, w tym coachingiem rozwoju osobistego, coachingiem kariery, coachingiem menedżerskim
  • Zapoznanie z różnymi modelami, narzędziami i technikami pracy coachingowej
  • Rozwinięcie kluczowych umiejętności coachingowych niezbędnych w prowadzeniu samodzielnej praktyki
  • Zbudowanie świadomości standardów etycznych koniecznych dla efektywnej pracy coacha i umiejętności zachowania się w sytuacjach dylematów etycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika
  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach PZG, ośrodkach wczesnej interwencji. Realizacja specjalistycznego program studiów,  ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie: neurologicznych podstaw rozwoju dziecka; audiologii i technicznych środków korekcyjnych wspomagających słyszenie; psychologii dziecka z wadą słuchu w tym kompetencji zastosowania tej wiedzy w praktyce: edukacji, wychowaniu i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu; opanowania w możliwie szerokim zakresie umiejętności posługiwania się Polskim Językiem Migowym (PJM); logopedii w tym szczególnie surdologopedii, terapii słuchu i mowy dzieci niesłyszących i słabosłyszących; wiedzy o języku, praktycznych umiejętności związanych z emisją głosu; ortodydaktyki wczesnoszkolnej edukacji uczniów niesłyszącychi słabosłyszących; metodyki pracy w internacie dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem; stosowania specjalnych metod stymulacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczonych dla dzieci z wadą słuchu, w tym integracji sensorycznej, metody werbotonalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA ZE WSPARCIEM UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

  1.   nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz

  2.  nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój
  • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

  Ponadto absolwenci uzyskują  wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów  wspierania edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym kompetencje  do prowadzenia:

  §  zajęć rozwijających uzdolnienia

  §  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USPRAWNIANIE DZIECI ZE SPRĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością są efektem współpracy APS z partnerem holenderskim  w ramach programu „Przygotowanie kadr do pracy z dziećmi ze sprzężonymi upośledzeniami w Polsce” i uwzględnia doświadczenia holenderskie odnośnie kształcenia kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi.

  Celem Studiów jest  wszechstronne, specjalistyczne przygotowanie kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi z licznymi dysfunkcjami. Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców. Wymaga to przybliżenia słuchaczom problematyki dziecka z  wielorakimi niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy uwzględniający:

  • uwarunkowania medyczne, psychologiczne, środowiskowe,
  • wszechstronną diagnozę,
  • terapię ogólną i swoistą ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady postępowania terapeutycznego, budowę programów oraz  metody terapii/rehabilitacji (wspólne i swoiste),
  • wczesne wspomaganie  jako warunek skutecznego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNA INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, W TYM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
  Charakterystyka studiów:
  Wczesna interwencja rozumiana jest jako zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Podmiotem obu oddziaływań jest małe dziecko o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.
  Wczesne wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako - wczesne oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka, z uwzględnieniem potrzeb rodziny.
  Funkcje wczesnej interwencji:
  • informacyjna- informuje o przebiegu rozwoju dziecka, o możliwościach wspierania rozwoju, o formach pomocy rodzinie;
  • diagnostyczna- rozpoznanie kliniczne, określenie poziomu funkcjonowania dziecka
  • stymulacyjna- terapeutyczna- prowadzenie wieloprofilowego usprawniania dziecka.
  Studia interdyscyplinarne - kwalifikacyjne
  Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
  • pedagoga specjalnego, terapeuty, specjalisty wczesnej interwencji w:
   • Ośrodkach wczesnej interwencji,
   • Specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
  Zgodnie z warunkami kontraktowania usług - swiadczen medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. (Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia)
  • na stanowisku pedagoga specjalnego - nauczyciela (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego), specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju w:
   • Placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły)
  • na stanowisku opiekuna-wychowawcy wczesnej interwencji oraz wspomagaie rozwoju małego dziecka, w tym dziecka z zaburzeniami rozwoju (kluby maluchy, żłobki, ośrodki opieki małego dziecka)
  Cel studiów - przygotowanie kadr w zakresie:
  • wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością, w   tym  według Modelu INSITE
  • profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
  • wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomaganiaprofesjonalnej opieki nad małym dzieckiem

  Cele szczegółowe:

  • Wdrożenie do realizacji programu kompleksowej opieki w postaci:
  • porad kompleksowo-konsultacyjnych wraz z opracowaniem planu usprawniania
  • porad terapeutycznych- realizujących program terapeutyczno -edukacyjno-rehabilitacyjny
  • Pozyskanie umiejętności w zakresie:
  • wykrywanie i likwidowania, bądź korygowania zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiedniego dobrania ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb,
  • zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonalnej dziecka i warunków w jakich się ono rozwija,
  • ustalenia wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi niepełnosprawnościami,
  • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
  • przygotowanie w zakresie udzielania pomocy rodzinom w rehabilitacji dziecka w domu oraz świadomym i prawidłowym pielęgnowaniu dziecka,
  • kształtowanie pozytywnych relacji rodzic- dziecko,
  • realizacji funkcji wczesnej interwencji,
  • oddziaływanie w ramach skoordynowanego programu działań: medycznych, psychopedagogicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych
  • stałe monitorowanie niepełnosprawności- umożliwienie dalszego naturalnego rozwoju oraz zlikwidowanie lub ograniczenie potrzeby stałej pielęgnacji,
  • wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z powstaniem niepełnosprawności.

  Słuchacz otrzymuje :

  • świadectwo studiów podyplomowych  wraz załącznikiem potwierdzającym kwalifikacje oraz nabyte kompetencje,
  • certyfikaty ukończenia szkoleń realizowanych w ramach programów studiów z zakresu diagnozy i metod wspomagania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z biopsychospołeczną koncepcją niepełnosprawności i standardami Unijnymi celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wielospecjalistycznego, kompleksowego i ciągłego wspomagania rozwoju  małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonego  niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością oraz przygotowanie do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka w środowisku lokalnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI I EDUKACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia mają na celu wspomóc i doskonalić nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi. Pomogą wzbogacić warsztat pracy, poprzez:

  -  poszerzenie wiedzy diagnostycznej,

  - dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania 
     uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  - nabycie nowych umiejętności zawodowych (wychowawczych i edukacyjnych) w pracy z dziećmi i młodzieżą 
     z trudnościami edukacyjnymi,

  - zdobycie wiedzy metodycznej do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami  wychowawczymi i zaburzeniami 
    w przystosowaniu społecznym,

  - przygotowanie do konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych,

  - kształtowanie umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

  - podniesienie umiejętności psychoedukacyjnych i wychowawczych.

  Studia przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzinom, koordynowania oraz planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Rozwijają wszechstronne kompetencje, wzbogacając warsztat metodyczny i diagnostyczny. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowić będzie podstawę do samodzielnego planowania i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy wychowawczej i edukacyjnej zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. Wytworzy umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami w zachowaniu i przystosowaniu społecznym, dostosowania swoich oddziaływań do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Dzięki zdobytym nowym umiejętnościom Słuchacze będą  mogli zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na konkurencyjnym współczesnym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (0-5) W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
  Przygotowanie nauczycieli żłobka i przedszkola, opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci w zakresie:
  • oceny rozwoju małego dziecka ze znajomością podstawowych zaburzeń rozwojowych,
  • rozpoznawania uzdolnień u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
  • diagnozy i konstruowania programów wspomagania rozwoju motorycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego i językowego umysłowego małych dzieci (od 0 do 5 roku życia) w domach, żłobkach i przedszkolach;
  • prowadzenia zajęć mających na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci w domach, żłobkach i przedszkolach;
  • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci małych.
  Celem studiów jest:
  • uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
  • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
  • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
  • przygotowanie do umiejętnego stosowania  skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci.
  Rodzice coraz częściej zwracają uwagę na poziom opieki, wychowania i kształcenia już bardzo małych dzieci. Wymagają od opiekunów  i nauczycieli wykazania się profesjonalną wiedzę, doskonałymi kompetencjami, a także odpowiednimi cechami osobowościowymi. Zależ im, by opiekę nad dzieckiem sprawowała osoba przyjazna, przychylna mu, rozumiejąca jego potrzeby, ale też doskonale przygotowane merytorycznie do pracy.
  Ze względu na rosnące potrzeby związane z profesjonalną opieką nad małym dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu, osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą atrakcyjne zawodowo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANA GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna
  Cel kształcenia:
  • nabycie umiejętności w zakresie zaawansowanej grafiki komputerowej
  • poszerzenie i rozwijanie kompetencji kreatywnej pracy plastycznej (tworzenie projektów plastycznych i projektowanie graficzne)
  • doskonalenie umiejętności pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych
  Możliwości zatrudnienia: 
  projektowanie i wykonywania grafiki komputerowej, projektowanie wizualne, montaż cyfrowy sieciami komputerowymi, szkolenia
  branżowe, ect.
  Kontynuacja kształcenia:
  certyfikacje w zakresie obsługi oprogramowania graficznego, administrowania
  Efekty kształcenia:
  • Zaawansowana znajomość programów komputerowych: do tworzenia grafiki komputerowej, tworzenia animacji komputerowej, filmowego montażu cyfrowego 
  • Słuchacz potrafi samodzielnie projektować i realizować w postaci grafiki komputerowej procesy komunikacji wizualnej 
  • Słuchacz potrafi samodzielnie wykonać zaprojektowaną przez siebie koncepcję graficzną w zindywidualizowany, zachowujący specyficzną dla niego wrażliwość estetyczną, sposób przy pomocy właściwego oprogramowania graficznego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel kształcenia

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do objęcia stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty.

  Kwalifikacje

  Wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE