• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Architektura
  Predyspozycje kandydata:
  • szerokie horyzonty intelektualne
  • zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych
  • talent i wrażliwość plastyczna
  • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  Kariera po studiach:
  • praca w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
  • praca w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach pokrewnych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej wraz z oceną dorobku artystycznego.

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I REKRUTACJA

  Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz, bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy  indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego  projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczym rysem studiów magisterskich jest dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki

  Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: