• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz w toku studiów nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi podstawę należytego wykonywania zadań służbowych realizowanych przez administrację na różnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych podstaw ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, pragmatyk służbowych, zasad funkcjonowania służb mundurowych w warunkach integracji czy ochrony praw człowieka w działalności służb mundurowych, stanowi kluczowy cel studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności menedżerów w procesach zarządzania w szeroko rozumianej kulturze, przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania organizacją zajmującą się działalnością kulturalną. W programie zawarliśmy treści, które mają na celu rozwój przede wszystkim tych kompetencji, które pomagają zarządzać relacjami, rozwijać kapitał ludzki, budować zespół i kreować atrakcyjną ofertę kulturalną. Wychodzimy z założenia, że osoba zarządzająca jest przykładem dla swojego zespołu, dlatego też wiele treści programowych nakierowanych jest na rozwój osobisty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Ideą studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera sprzedaży w firmie. Wykładowcy, trenerzy i eksperci rozwijać będą wśród słuchaczy kluczowe obszary kompetencji, tj. zarządzania działem sprzedaży, zarządzanie kanałami dystrybucji, rekrutacji, budowania marki, siły i mądrości zespołów sprzedażowych.

  Cel
  Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży.
  Program studiów osadzony jest na czterech obszarach, w których działa menedżer sprzedaży: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania.
  Umiejętności sprzedażowe są cenione niemal w każdej profesji. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą potrafili skutecznie i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy.
  Słuchacze docenią wymianę doświadczeń biznesowych i możliwość konfrontacji swojej codziennej praktyki z najlepszymi wzorcami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych wymaga stosowania sprawdzonych i efektywnych narzędzi, w tym w szczególności controlling finansowego.

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego, jak i pracowników wspomagających jego działalność. W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

  Korzyści

  • Prowadzone zajęcia pozwalają na uzyskanie korzyści:
  • poznania szerokiego spektrum zagadnień controllingu stosowanego w różnych typach przedsiębiorstw, w tym w korporacjach międzynarodowych
  • uzyskanie umiejętności przygotowywania i weryfikacji budżetów dla różnych obszarów działalności spółek
  • sprawne posługiwanie się narzędziami ekonomicznymi, w tym w szczególności analizą ekonomiczną jako fundamentem rachunku ekonomicznego
  • bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych i prawno-podatkowych wykorzystywanych w praktyce finansów
  • skuteczne wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia pracy controllera finansowego i pracowników działu

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskuje Słuchacz:

  • kompleksową wiedzę z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
  • przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,
  • wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań ww. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEADERSHIP Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Programu studiów na specjalności Leadership z elementami coachingu jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi menadżerami zarządzającymi w burzliwym otoczeniu, szczególnie po okresie intensywnych zmian wywołanych pandemią. Od prawdziwego przywódcy współczesny rynek pracy wymaga dziś nie tylko twardej wiedzy, ale też umiejętności miękkiego zarządzania.

  Znajomość potencjału swojego i członków zespołu, umiejętność oceny i doboru zadań dla pracowników zgodnych z ich osobistymi zdolnościami i preferencjami, budowania relacji, podnoszenia efektywności pracy zespołu, wyszukiwanie i umiejętne wykorzystanie talentów to MUST HAVE dzisiejszego lidera.

  Zajęcia mają charakter warsztatowy – nastawione są na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych sytuacji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji., przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone zarządzanie.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

  Korzyści
  Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Studia przygotują do uzyskania certyfikatu Green Belt.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LIDER LOGISTYKI I PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING CYFROWY I GRAFIKA REKLAMOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na specjalności Marketing cyfrowy i grafika reklamowa są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów z zakresu nowoczesnego, szeroko rozumianego marketingu, grafiki, komunikacji w sieci. Komunikacji, która wymaga umiejętności wizualizacji informacji.

  Celem studiów jest kształcenie praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego połączonych z wiedzą o komunikacji marketingowej i z samodzielnym prowadzeniem projektów graficznych. Absolwent uzyska nowoczesne spojrzenie na strefę nowych mediów, tworzenia wizerunku wirtualnego, nauczy postrzegać, analizować trendy. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków nowoczesnego marketingu zaktywizują kreatywność i chęć realizacji własnych pomysłów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Sektor finansów publicznych obejmuje jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje. W każdym przypadku prowadzona jest tak zwana rachunkowość budżetowa, której ważnym elementem są rozliczenia podatkowe, stąd wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości są niezbędne na różnych stanowiskach administracji budżetowej.

  Cel
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Korzyści
  Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  W każdej jednostce gospodarczej, niezależnie od tego czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe, bank, jednostka finansów publicznych itd. wymagana jest ewidencja księgowa lub przynajmniej dla celów podatkowych, ponieważ każdy rodzaj działalności podlega opodatkowaniu. W związku z tym znajomość rachunkowości, uproszczonych form opodatkowania i podatków jest i będzie niezbędna.

  Cel
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - POD PATRONATEM TÜV NORD POLSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego.

  Cel
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

  Korzyści
  Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zmieniające się otoczenie oraz warunki stawiane przez konkurencję wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych elastyczne i szybkie reagowanie zarówno na pojawiające się problemy, jak też na nowe wyzwania. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

  Korzyści
  Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
  • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
  • planowania i organizacji procesów TSL,
  • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
  • infrastruktury procesów TSL.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje pozwalające samodzielnie pełnić funkcję przygotowaniu i realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowaniu do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia nie tylko sprawne i zgodne z wymogami prawnymi funkcjonowanie zakładu pracy, ale przynosi również wymierne korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Stając się wykwalifikowanym specjalistą do spraw BHP można zostać ważnym ogniwem kształtowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Cel
  Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przygotują Słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej eliminując lub zmniejszając istniejące zagrożenia występujące w codziennym procesie pracy. Program obejmuje również kwestie auditowania, w tym wymagania normy ISO 45001 oraz 19011.

  Korzyści
  Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje pracownika służby BHP, a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent może również rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zaznajomienie słuchacza z problematyką gospodarowania odpadami , szczególnie komunalnymi i przygotowanie go do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, możliwości finansowania inwestycji, organizowania przetargów oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej procesów technologicznych, praktycznego zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnym otoczeniu rynkowym, charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością, specjalizacją i dynamiką, jedynym narzędziem umożliwiającym efektywną walkę konkurencyjną jest implementacja innowacji w możliwie najszerszym spektrum prowadzonej działalności.

  Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest wiedza i kompetencje pozwalające na efektywne wdrażanie narzędzi innowacyjnej gospodarki, począwszy od tworzenia strategii, przez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, aż po wdrożenie innowacyjnych procesów, wyrobów czy usług. Tworzenie kultury innowacyjnej w organizacji to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kadr, kreowania kultury organizacyjnej oraz budowania otoczenia wspierającego aktywność innowacyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

  Cel
  Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

  Absolwenci mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni, kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • pracownicy administracyjni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
  • samodzielni przedsiębiorcy,
  • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowane rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM - MEDIACJE I NEGOCJACJE - WE WSPÓŁPRACY Z LCAM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea studiów „Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje”
  Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji.
  Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym możliwe będzie upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych. System usprawnień proceduralnych ma zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa ewentualnie trafi do sądu.

  Cel
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.
  Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze Standardami szkolenia mediatorów oraz Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Dla kogo
  Studia adresowane są do pracowników sądów, instytucji pomocy społecznej, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
  Studia dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość wpisu do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Zawód zarządcy nieruchomości spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. Przyczynia się do utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie i lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych. Po zniesieniu wymagania posiadania licencji na wykonywanie wspomnianego zawodu ukończenie studiów podyplomowych stanowić będzie dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości. Rynek nieruchomości wymaga obsługi przez wykształconych, kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych specjalistów.
  Praktyczny charakter studiów ma kształtować i rozwijać cechy niezbędne w zawodzie zarządcy nieruchomościami oraz wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, gospodarki nieruchomościami.

  Dla kogo
  Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości. Skierowane są tez do osób zainteresowanych doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ORAZ PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI – MENEDŻER OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie przyszłych dyrektorów/ menedżerów w narzędzia i kompetencje pozwalające im w pełni kierować placówkami oświatowymi, ale również czerpać z realizacji tych zadań doświadczenia pozwalające na ich dalszy rozwój – tak, by nie był to ostatni etap kariery, a tylko jej kolejny szczebel.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Idea
  Nowoczesne państwo buduje się na fundamentach nowoczesnej i profesjonalnej administracji publicznej. Takie założenie może skłaniać urzędników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nieustannego doskonalenia się.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

  Korzyści
  Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Opinie (0)