• AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Ideą studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera sprzedaży w firmie. Wykładowcy, trenerzy i eksperci rozwijać będą wśród słuchaczy kluczowe obszary kompetencji, tj. zarządzania działem sprzedaży, zarządzanie kanałami dystrybucji, rekrutacji, budowania marki, siły i mądrości zespołów sprzedażowych.

  Cel
  Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży.
  Program studiów osadzony jest na czterech obszarach, w których działa menedżer sprzedaży: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania.
  Umiejętności sprzedażowe są cenione niemal w każdej profesji. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą potrafili skutecznie i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy.
  Słuchacze docenią wymianę doświadczeń biznesowych i możliwość konfrontacji swojej codziennej praktyki z najlepszymi wzorcami.

  Dowiedz się więcej

 • CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych wymaga stosowania sprawdzonych i efektywnych narzędzi, w tym w szczególności controlling finansowego.

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego, jak i pracowników wspomagających jego działalność. W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

  Korzyści

  • Prowadzone zajęcia pozwalają na uzyskanie korzyści:
  • poznania szerokiego spektrum zagadnień controllingu stosowanego w różnych typach przedsiębiorstw, w tym w korporacjach międzynarodowych
  • uzyskanie umiejętności przygotowywania i weryfikacji budżetów dla różnych obszarów działalności spółek
  • sprawne posługiwanie się narzędziami ekonomicznymi, w tym w szczególności analizą ekonomiczną jako fundamentem rachunku ekonomicznego
  • bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych i prawno-podatkowych wykorzystywanych w praktyce finansów
  • skuteczne wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia pracy controllera finansowego i pracowników działu

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Doradztwo zawodowe i doradztwo personalne to dwie różne formy aktywizacji zawodowej, które mają fundamentalne znaczenie dla budowania kariery edukacyjno-zawodowej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.
  Umiejętność właściwego doboru narzędzi aktywizacyjnych jest kluczowa dla specjalisty z dziedziny doradztwa zawodowego i personalnego.

  Cel
  Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

  Program studiów przygotowuje również do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli konieczny jest w tym przypadku wybór modułu dydaktycznego oraz odbycie praktyk zawodowych.

  Dowiedz się więcej

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji., przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone zarządzanie.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

  Korzyści
  Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Studia przygotują do uzyskania certyfikatu Green Belt.

  Dowiedz się więcej

 • LEKTOR I TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel
  Celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

  Korzyści
  Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę, jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.
  Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

  Dla kogo
  Oferta studiów przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być również osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych należące do ich szeroko rozumianej kadry zarządzającej (np. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ordynatorzy/kierownicy oddziałów i ich zastępcy, pielęgniarki naczelne i oddziałowe oraz ich zastępcy, położne oddziałowe, etc.,) w tym także kadra zarządzająca podmiotów leczniczych.
  Absolwenci mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000, Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO KANONICZNE. PROCESY MAŁŻEŃSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  W ostatnich latach zauważany jest wzrost liczby spraw wpływających do sądów kościelnych, a szczególnie wzrost zapotrzebowania na fachową pomoc w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa.

  Cel
  Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. Zakres tematyczny studiów obejmuje wiedzę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego, w tym zwłaszcza procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa.

  Dla kogo
  Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających wyższe wykształcenie, w tym szczególnie prawnicze, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc osobom potrzebującym wsparcia prawno-kanonicznego w sprawach małżeńskich (np. pomoc w redagowaniu pism procesowych, występowanie przed sądem kościelnym w roli pełnomocnika Stron).

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Sektor finansów publicznych obejmuje jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje. W każdym przypadku prowadzona jest tak zwana rachunkowość budżetowa, której ważnym elementem są rozliczenia podatkowe, stąd wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości są niezbędne na różnych stanowiskach administracji budżetowej.

  Cel
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Korzyści
  Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  W każdej jednostce gospodarczej, niezależnie od tego czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe, bank, jednostka finansów publicznych itd. wymagana jest ewidencja księgowa lub przynajmniej dla celów podatkowych, ponieważ każdy rodzaj działalności podlega opodatkowaniu. W związku z tym znajomość rachunkowości, uproszczonych form opodatkowania i podatków jest i będzie niezbędna.

  Cel
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - POD PATRONATEM TÜV NORD POLSKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego.

  Cel
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

  Korzyści
  Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zmieniające się otoczenie oraz warunki stawiane przez konkurencję wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych elastyczne i szybkie reagowanie zarówno na pojawiające się problemy, jak też na nowe wyzwania. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

  Korzyści
  Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
  • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
  • planowania i organizacji procesów TSL,
  • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
  • infrastruktury procesów TSL.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia nie tylko sprawne i zgodne z wymogami prawnymi funkcjonowanie zakładu pracy, ale przynosi również wymierne korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Stając się wykwalifikowanym specjalistą do spraw BHP można zostać ważnym ogniwem kształtowania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Cel
  Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przygotują Słuchaczy do efektywnej pracy zawodowej eliminując lub zmniejszając istniejące zagrożenia występujące w codziennym procesie pracy. Program obejmuje również kwestie auditowania, w tym wymagania normy ISO 45001 oraz 19011.

  Korzyści
  Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” pozwoli uzyskać uczestnikom niezbędne kwalifikacje pracownika służby BHP, a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent może również rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INSPEKTOR ODO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jest nie tylko normą i koniecznością, ale także obowiązkiem, któremu podlegają firmy i organizacje w Polsce.
  Wymogi prawa nakładają na zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzanych informacji. Ochronie tej podlegają informacje mające szczególny wpływ na ich funkcjonowanie. świadomość i poziom wiedzy pracowników odgrywa wielką rolę w prawidłowym procesie ochrony i zarządzania informacją

  Cel
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do organizacji ochrony danych osobowych oraz zarządzania ochroną informacji niejawnej. Od praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa słuchacze dowiedzą się jakie są praktyczne aspekty przygotowywania dokumentów, wniosków, planów oraz innych niezbędnych opracowań związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

  Cel
  Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

  Absolwenci mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni, kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • pracownicy administracyjni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
  • samodzielni przedsiębiorcy,
  • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowane rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM - MEDIACJE I NEGOCJACJE - WE WSPÓŁPRACY Z LCAM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea studiów „Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje”
  Mediacja to nowoczesny, pokojowy i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Zachowujący bezstronność i neutralność mediatorzy wspomagają proces prowadzący do znalezienia satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby wszystkich uczestników mediacji.
  Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy, dzięki którym możliwe będzie upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych. System usprawnień proceduralnych ma zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa ewentualnie trafi do sądu.

  Cel
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.
  Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze Standardami szkolenia mediatorów oraz Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Dla kogo
  Studia adresowane są do pracowników sądów, instytucji pomocy społecznej, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
  Studia dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora oraz możliwość wpisu do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Współczesny świat charakteryzuje się wielokulturowością, otwartymi granicami, co za tym idzie wielorakością występujących zagrożeń. Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo szerokie. Mnogość różnorakich kryzysów i zagrożeń zakłóca poczucie bezpieczeństwa zarówno całego państwa, jak i poszczególnych organizacji oraz indywidualnych obywateli.
  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne odpowiadają na potrzebę uzupełnienia niedoboru specjalistycznych kadr przygotowanych do zarządzania bezpieczeństwem państwa i poszczególnych organizacji w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz w firmach i instytucjach społecznych.

  Cel
  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków.

  Korzyści
  Absolwent studiów zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego, jak również w zakładach i firmach, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Zawód zarządcy nieruchomości spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. Przyczynia się do utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie i lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych. Po zniesieniu wymagania posiadania licencji na wykonywanie wspomnianego zawodu ukończenie studiów podyplomowych stanowić będzie dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości. Rynek nieruchomości wymaga obsługi przez wykształconych, kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych specjalistów.
  Praktyczny charakter studiów ma kształtować i rozwijać cechy niezbędne w zawodzie zarządcy nieruchomościami oraz wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, gospodarki nieruchomościami.

  Dla kogo
  Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości. Skierowane są tez do osób zainteresowanych doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich.

  Cel
  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie procesami logistycznymi – Menedżer logistyki jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

  Korzyści
  Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • budowania i funkcjonowania systemów logistycznych,
  • zarządzania procesami logistycznymi,
  • wykorzystywania metod ilościowych w logistyce,
  • wykorzystania narzędzi controllingu logistycznego w zarządzaniu procesami logistycznymi,
  • narzędzi i metod optymalizacji procesów logistycznych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - MENEDŻER PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie produkcją stało się zadaniem zarówno bardzo odpowiedzialnym, jak wszechstronnym. Wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy oraz profesjonalnych kompetencji, nie tylko z dziedziny produkcji, ale również z logistyki, jakości, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi.

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy menedżera produkcji. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia zarządzania produkcją oraz nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie.

  Korzyści

  • Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • zarządzania procesami i systemem produkcji,
  • wsparcia logistycznego procesów produkcji,
  • zarządzania infrastrukturą produkcyjną,
  • Lean Manufacturing,
  • jakościowych i ekologicznych uwarunkowań systemów produkcyjnych,
  • metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Nowoczesne państwo buduje się na fundamentach nowoczesnej i profesjonalnej administracji publicznej. Takie założenie może skłaniać urzędników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nieustannego doskonalenia się.

  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

  Korzyści
  Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W OBIEKTACH HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Idea
  Jedyne tego typu studia w województwie lubuskim dające solidne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie menedżera hotelu, restauracji i innych obiektów hotelarsko- gastronomicznych. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym podczas kształcenia słuchacze nabędą umiejętności potrzebne do zarządzania i rozwijania wspomnianych przedsiębiorstw, zaś planowane wizyty studyjne u liderów rynku wzmocnią ich umiejętności praktyczne.

  Cel
  Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania obiektów hotelarsko- gastronomicznych. Studia łączą wiedzę z praktyką oraz dają możliwość rozwinięcia kontaktów w branży dzięki licznym spotkaniom ze specjalistami, zarówno w czasie zajęć jak i wizyt studyjnych.

  Absolwenci mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla w obiektach hotelarsko- gastronomicznych
  • menedżerowie hoteli i restauracji
  • samodzielni przedsiębiorcy w branży HoReCa
  • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w hotelach, restauracjach i innych obiektach hotelarsko- gastronomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

Opinie (0)