ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 733 66 60

e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 733 66 60

e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Studia mają za zadanie wypełnić lukę w ofercie edukacyjnej dla przedstawicieli różnego rodzaju formacji mundurowych na poziomie szkolnictwa wyższego związaną z przeobrażeniami wyższego szkolnictwa wojskowego.

  Co zyskuje Słuchacz

  Słuchacz w toku studiów nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi podstawę należytego wykonywania zadań służbowych realizowanych przez administrację na różnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych podstaw ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, pragmatyk służbowych, zasad funkcjonowania służb mundurowych w warunkach integracji czy ochrony praw człowieka w działalności służb mundurowych, stanowi kluczowy cel studiów.

  Studia są skierowane do:

  • szerokiego grona osób zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
  • osób, które planują swoje zatrudnienie w instytucjach administracji samorządowej i rządowej – urzędach gmin, miejskich i wojewódzkich, w policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie samodzielnych trenerów biznesu wyposażonych w odpowiedni warsztat pracy. Studia pozwolą Słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera wewnętrznego w firmie, prowadzić własną działalność trenerską, ale też udoskonalić kompetencje menadżerskie w pracy z zespołami pracowniczymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE – STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Biznes i Zarządzanie, który zastępuje od 1 września 2023 r. dotychczasowe Podstawy przedsiębiorczości. Program obejmuje wszystkie zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej. Dla nauczycieli uczących dotychczas PP będzie to rozwinięcie i ugruntowanie dotychczasowej wiedzy ekonomicznej oraz poszerzenie jej o nowe zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego oraz pracowników wspomagających jego działalność.

  W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

  Co zyskuje Słuchacz

  Słuchacz zdobywa kompetencje praktyczne w zakresie wykorzystania instrumentów controllingu operacyjnego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe.

  Słuchacz będzie potrafił w szczególności:

  • oceniać potencjał strategiczny i uczestniczyć w formułowaniu strategii podmiotu gospodarczego,
  • oceniać i planować sytuację finansową przedsiębiorstwa dla potrzeb podejmowania decyzji,
  • przygotowywać i prezentować raporty biznesowe,
  • zrozumieć znaczenie controllingu w modelach biznesowych na różnych poziomach zarządzania,
  • komunikować się w ramach relacji biznesowych (wewnętrznych i zewnętrznych używać wybranych),
  • analizować, kontrolować i korygować politykę zarządzania należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa,
  • używać narzędzi rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
  • stosować wybrane narzędzia kontroli wewnętrznej,
  • planować przychody, koszty, wpływy i wydatki podmiotu gospodarczego,
  • przygotować, monitorować i rozliczać budżet,
  • analizować i rozliczać koszty,
  • oceniać efektywność inwestycji,
  • analizować czynniki wpływające na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

   

  Studia są skierowane do:

  • wszystkich osób pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno-finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania lub te procesy wspierające, chcących poznać od strony praktycznej finanse spółek i narzędzia controllingowe,
  • menedżerów różnych szczebli kierowniczych, controllerów, analityków finansowych, służb finansowo-księgowych chcących zdobyć kompetencje i umiejętności z zakresu efektywnego wsparcia zarządzania własnym przedsiębiorstwem oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego,
  • osób chcących podjąć pracę lub już pracujących w działach finansowych firm i spółek,
  • osób chcących zawodowo zajmować się działalnością doradczą, audytorską i ekspercką.

  UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 227), absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach finansowych oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków kontrolera finansowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest podnoszenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadrowo- płacowego w strukturach dużych średnich i małych firm, a także świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.

  Co zyskuje Słuchacz:

  • wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń,
  • głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym,
  • wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym,
  • umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

  Studia są skierowane do:

  • aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac,
  • osób poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji,
  • osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie,
  • osób zarządzających zasobami pracy,
  • działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i chcą wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę,
  • osób chcących zmienić kwalifikacje i znaleźć satysfakcjonującą pracę,
  • osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które prowadzą obsługę kadrowo-płacową.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LIDER LOGISTYKI I PRODUKCJI Z ELEMENTAMI LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

  Co zyskuje Słuchacz

  Student w trakcie studiów otrzymuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowania i funkcjonowania systemów logistycznych,
  • zarządzania procesami logistycznymi,
  • wykorzystywania metod ilościowych w logistyce,
  • wykorzystania narzędzi controllingu logistycznego w zarządzaniu procesami logistycznymi,
  • narzędzi i metod optymalizacji procesów logistycznych.

  Studia są skierowane do:

  • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
  • osób zawodowo związanych z sektorem logistycznym,
  • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na logistyce,
  • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
  • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą zabezpieczenia logistycznego ich instytucji,
  • osób chcących zdobyć nowy, ciekawy i atrakcyjny zawód.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING CYFROWY I GRAFIKA REKLAMOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Studia na specjalności „Marketing cyfrowy i grafika reklamowa” są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów z zakresu nowoczesnego, szeroko rozumianego marketingu, grafiki, komunikacji internetowej, która wymaga umiejętności wizualizacji informacji.

  Celem studiów jest kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego połączonych z wiedzą o komunikacji marketingowej i z samodzielnym prowadzeniem projektów graficznych. Absolwent uzyska nowoczesne spojrzenie na strefę nowych mediów, tworzenia wizerunku wirtualnego, nauczy się analizować trendy.

  Co zyskuje Słuchacz:

  • zajęcia warsztatowe realizowane w nowoczesnych pracowniach multimedialnych, które przygotują absolwenta do tworzenia treści i grafik marketingowych, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn);
  • przygotowanie do projektowania strategii reklamowych każdego typu organizacji, analizy wyników kampanii reklamowych, tworzenia raportów, inicjowania działań zwiększających efektywność i skuteczność prowadzonych kampanii;
  • umiejętność posługiwania się warsztatem graficznym w projektowaniu multimedialnym i infograficznym.

  Studia są skierowane do:

  • osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach lub prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą wykorzystać marketing internetowy do promocji produktów i usług, budować markę firmy i reklamować się w social mediach;
  • osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w działach marketingu, agencjach interaktywnych i reklamowych, działach public relations, biurach prasowych;
  • osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu szeroko pojętego marketingu internetowego.

  Gwarancją wysokiej jakości będą zajęcia prowadzone przez specjalistów – praktyków nowoczesnego marketingu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Co zyskuje Słuchacz

  Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Studia są skierowane do:

  • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
  • do nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków w sektorze finansów publicznych,
  • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe,
  • osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

  Co zyskuje Słuchacz

  Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

  • rozróżnianie i interpretowanie podstawowych kategorii ekonomicznych z zakresu rachunkowości i podatków;
  • wskazywanie regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków;
  • ustalanie podatku dochodowego przy zastosowaniu karty podatkowej;
  • ewidencja i ustalanie zaliczki na podatek dochodowy przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ewidencji podatku VAT;
  • prowadzenie pozostałych ewidencji (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu);
  • ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, podatków lokalnych;
  • rozróżnianie składników aktywów i pasywów;
  • rozróżnianie kosztów i przychodów;
  • dokumentowanie operacji gospodarczych;
  • określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu i rachunku zysków i strat;
  • ewidencjowanie prostych operacji bilansowych i wynikowych na kontach księgowych;
  • rozróżnianie składek ZUS;
  • prowadzenie ewidencji podatkowych w środowisku informatycznym;
  • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego;
  • znajomość podstaw prawa gospodarczego;
  • znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa pracy.

  Studia są skierowane do:

  • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
  • nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków,
  • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - POD PATRONATEM TÜV NORD POLSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa polskiego oraz europejskiego w tym obszarze.

  Co zyskuje Słuchacz

  Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

  Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska: Audytora wewnętrznego SZJ, Audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikaty są płatne i wydawane są przez TÜV NORD Polska.

  Studia są skierowane do:

  • szerokiego grona osób pracujących w organizacjach, w których funkcjonują wewnętrzne systemy zarządzania jakością,
  • specjalistów ds. systemów jakości,
  • kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów,
  • osób chcących zawodowo zajmować się wdrażaniem „SZJ”.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Przepisy regulujące prowadzenie tej działalności, szczególnie w transporcie drogowym, ulegają ciągłym zmianom. Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

  Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB, o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

  Co zyskuje Słuchacz

  Wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • określonego przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. niezbędna do uzyskania kwalifikacji do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
  • możliwość zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych wymagany od osób zarządzających w transporcie drogowym,
  • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
  • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
  • planowania i organizacji procesów TSL,
  • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
  • infrastruktury procesów TSL.

  UWAGA! Słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym [Dz. U. 2021 poz. 919] .

  Studia są skierowane do:

  • osób zawodowo związanych z sektorem TSL,
  • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej,
  • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
  • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną,
  • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje pozwalające samodzielnie pełnić funkcję przygotowaniu i realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowaniu do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bhp. Potrzebuje również wykształconej i profesjonalnej kadry zarządzającej.

  Co zyskuje Słuchacz

  Po ukończeniu studiów słuchacze – poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych – uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto mają możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji (akredytacja PCA) wydawanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska: Audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania BHP według normy ISO 45001. Certyfikaty są płatne i wydawane przez TÜV NORD Polska.

  Studia są skierowane do:

  • szerokiego grona osób pracujących chcących objąć stanowiska inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów BHP,
  • osób chcących zdobyć nowy zawód i rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  • kadry zarządzającej,
  • osób chcących zawodowo prowadzących działalność szkoleniową, doradczą, audytorską i ekspercką.

  UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 4 ust 2 (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami) – absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora do spraw bhp, a w zależności od stażu pracy – specjalisty ds. bhp, starszego lub głównego specjalisty ds. bhp.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Zarządzanie nieruchomościami w XXI wieku wiąże się ze znajomością złożoności infrastruktury technicznej, systemów i procesów biznesowych oraz zagadnień prawnych. Wymaga od osób zajmujących się tą problematyką zaangażowania i głębokiej wiedzy z różnych obszarów działania, począwszy od komunikacji a zakończywszy na zagadnieniach technicznych. Bez takiego wsparcia i wiedzy zagwarantowanie niskich kosztów utrzymania nieruchomości, sprawnej infrastruktury oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów nie jest możliwe.

  Co zyskuje Słuchacz

  Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości,
  • zarządzania procesami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami,
  • umiejętność szacowania nieruchomości,
  • znajomość zasad pozyskiwania środków finansowych oraz utrzymania zasobów będących w rejestrach konserwatora zabytków.

  Studia są skierowane do wszystkich zainteresowanych osób posiadających wykształcenie wyższe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM - MEDIACJE I NEGOCJACJE - WE WSPÓŁPRACY Z LCAM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

  Co zyskuje Słuchacz

  • Program zgodny z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości, ze Standardami szkolenia mediatorów oraz standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Dzięki temu pozwala na zarejestrowanie się na listach prezesów Sądów Okręgowych w charakterze mediatora sądowego,
  • pełną wiedzę i kompetencje w całym spektrum spraw mediacyjnych począwszy od cywilnych, rodzinnych poprzez oświatowe i karne aż do gospodarczych.

  Studia są skierowane do:

  • pracowników sądów,
  • instytucji pomocy społecznej,
  • pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu mediacji i negocjacji,
  • nauczycieli i pedagogów,
  • psychologów,
  • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE MIASTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalność realizowana we współpracy z Politechniką Morską w Szczecinie.

  Cel

  Celem kształcenia jest przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników służb państwa i samorządów oraz pracowników przedsiębiorstw do odpowiadającego współczesnym uwarunkowaniom zarządzania logistycznego miastem. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na zrozumienie współczesnych problemów i wyzwań w zakresie zarządzania logistycznego miastem.

  Co zyskuje Słuchacz

  Wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • funkcjonowania systemów logistycznych w obrębie miast;
  • organizacji przewozów towarowych i pasażerskich;
  • technicznej infrastruktury transportowej i logistycznej miast;
  • zarządzania łańcuchami dostaw w miastach;
  • uwarunkowań funkcjonowania miejskich systemów transportowych w Unii Europejskiej;
  • strategii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w logistyce miejskiej;
  • logistyki w gospodarowaniu odpadami komunalnymi;
  • wykorzystania systemów IT w zarządzaniu logistycznym miastem;
  • przygotowywania, realizacji i finansowania projektów badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych, w tym wspieranych przez programy Unii Europejskiej.

   

  Absolwent będzie wyposażony w:

  • umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań, transferu technologii oraz organizacji i zarządzania procesami logistycznymi na obszarze miasta,
  • kompetencje pozwalające na pracę zawodową w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych, projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych oraz eksploatacyjnych transportu oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze.

  Studia są skierowane do:

  • funkcjonariuszy i pracowników służb państwa i samorządów,
  • pracowników przedsiębiorstw mających do czynienia z tematyką zarządzania logistycznego miastem,
  • wszystkich osób zainteresowanych obszarem tematycznym studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI Z ELEMENTAMI PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

  Co zyskuje Słuchacz

  Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

  Studia są skierowane do:

  • szerokiego grona osób pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjach pozarządowych chcących podnosić swoje kwalifikacje,
  • osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel

  Celem studiów jest rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

  Co zyskuje Słuchacz

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej,
  • kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwi mu podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

  Studia są skierowane do:

  • kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • osób, które planowane są na stanowiska specjalistów ds. kadr i zarządzania,
  • kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • pracowników administracji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
  • samodzielnych przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem,
  • osób chcących zdobyć nowy, ciekawy i atrakcyjny zawód.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)