• INŻYNIERIA MECHATRONICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów inżynieria mechatroniczna

  Celem realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych.

  Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania, budowy maszyn, robotów i manipulatorów. Posiada umiejętności projektowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych, stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania, prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji.

  Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu systemów informatycznych w procesach technologicznych. Może podjąć pracę w przemyśle żywnościowym o zaawansowanych technologiach, z rozwiązaniami mechatronicznymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy komputerowe do realizacji procesów technologicznych. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Zakres treści przedmiotów kierunkowych pozwala absolwentowi uzyskać wiadomości i umiejętności oraz kompetencje dające się bezpośrednio wykorzystać w działalności inżynierskiej współczesnego rynku pracy oraz pozwalające podjąć pracę na stanowiskach produkcyjnych, wyposażonych w systemy mechatroniczne wielu branż przemysłowych, w tym sektora żywnościowego.

  Zakres kształcenia obejmuje m.in. przedmioty kierunkowe i specjalistyczne tj. inżynieria materiałowa, maszynoznawstwo i mechatroniczne zespoły robocze maszyn, grafika inżynierska, robotyzacja wraz inżynierią oprogramowania, prototypowanie układów elektronicznych, układy napędowe oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, programowanie obiektowe i wizualne, eksploatacja układów mechatroniki, sensoryka i przetwarzanie sygnałów, inżynieria wytwarzania (komponenty przemysłowe), kompatybilność elektromagnetyczna, diagnostyka układów mechatronicznych, cyfrowe systemy sterowania, ekoprojektowanie systemów technicznych, komputerowe modelowanie i symulacja procesów.

  Możliwość zatrudnienia

  Absolwent posiada kwalifikację oraz jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przemysłowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, umiejętności organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

  Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Ponadto

  Absolwenci mogą pracować jako kadra zawodowa (inżynier) w zakładach projektujących lub prowadzących dystrybucję zaawansowanego technicznie sprzętu, wykwalifikowani serwisanci maszyn i pojazdów specjalistycznych oraz inżynierowie działów technicznych zakładów produkcyjnych w sektorze żywnościowym. Mogą być również zatrudniani w biurach projektujących pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji, jako projektanci linii technologicznych oraz pracownicy placówek badawczo-rozwojowych instytutów branżowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika w systemach produkcyjnych
  • Systemy komputerowe w mechatronice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika w systemach produkcyjnych
  • Systemy komputerowe w mechatronice

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria mechatroniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów odnawialne źródła energeii i gospodarka odpadami
  Absolwent studiów inżynierskich ma wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Potrafi rozwiązać zadania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami.
  Ma szczegółową wiedzę z obszaru OZEiGO, obejmującą inwestycyjne zadania inżynierskie, podstawową wiedzę ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i pozwalające wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w zakresie kierunku OZEiGO.
  Potrafi wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Potrafi projektować i eksploatować technologie wytwarzania gazu generatorowego, biogazu, metyloestrów olejów roślinnych, biopaliw II-giej i III-ciej generacji, brykietów, peletów i węgla drzewnego. Posiada też umiejętności konstruowania i użytkowania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.
  Ponadto absolwent studiów inżynierskich, po ukończeniu modułu gospodarka odpadami, rozwiązuje problemy zbierania i zagospodarowania odpadów produkcyjnych i komunalnych. Jego kompetencje zawodowe obejmują także eksploatację urządzeń technicznych w kompostowniach, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
  Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania procesów i instalacji OZE i GO, wykorzystywania energii słońca, wiatru i ziemi, technologii pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektów środowiskowych (LCA), a także z zakresu gospodarki odpadami, technologii wody i ścieków, logistyki i organizacji usług komunalnych

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka odpadami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów transport i logistyka

  Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. 

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy.

  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze TSL, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy.

  Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL.

  Wiedza dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarzadzania projektami i innowacjami daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do ubiegania się o fundusze unijne na jej założenie i rozwój. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi oraz koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistyczno - transportowych, sieciach handlowych, magazynach oraz kompleksowych centrach logistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w logistyce
  • Inżynieria transportu i spedycja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej oraz inżynierii przetwórstwa pozażywnościowego surowców biologicznych, w tym: projektowania nowych oraz udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, planowania, organizowania, sterowania i kontroli procesów, nadzorowania systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania, transferu technologii i innowacyjności.
  Posiada wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców pochodzenia biologicznego o docelowym przeznaczeniu żywnościowym i nieżywnościowym. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mikro i makroekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, badań operacyjnych oraz specyficznych uwarunkowań prowadzenia produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych, a także metody rachunku kosztów i oceny efektywności inwestycji.
  Dysponuje wiedzą z zakresu techniki i technologii przetwórstwa, logistyki oraz zarządzania produkcją i usługami. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.
  Dyplom ukończenia studiów inzynierskich jest potwierdzeniem, że legitymujący się nim absolwent ma odpowiednie kompetencje i uprawnienia zawodowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Poprzez wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in. AutoCad, Inventor, ułatwiającego projektowanie urządzeń i systemów technicznych, student/absolwent może przystąpić do egzaminów certyfikujących w firmie AutoDesk.
  Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Łączy także wiedzę techniczną, biologiczną i ekonomiczną, co ułatwia podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie się w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym i usługowym. Znajomość profesjonalnych programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje z potrzebami współczesnego rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych
  • Agrotronika

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja systemów produkcyjnych
  • Inżynieria systemów produkcyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (15)

Michał Ocena odpowiedz

Ciekawe kierunki, specjalności rownież . Mam nadzieje rozpocząć tu naukę juz w pazdzierniku :)

Radek Ocena odpowiedz

Szkola bardzo dobra, fajny wybór kierunków no i wykladowcy naprawde sporo z siebie dają

Szymek Ocena odpowiedz

Podoba mi się! Uczelnia ma bardzo fajny stosunek do studentów

Dominik Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia , mozna sie tutaj wiele nauczyc i rozwinąć umiejetnosci

Wiola Ocena odpowiedz

konczac nauke tutaj ma sie pewnosc, ze jest sie dobrze przygotowanym do zawodu

Natalia Ocena odpowiedz

Wydział w porzadku, wszystkie przedmioty prowadzone w fajny, ciekawy sposob :) nie zawiodłam się

Radek Ocena odpowiedz

No wlasnie sam sie zastanawialem nad tym kierunkiem i zdecydowalem sie , nie zaluje

Bożena Ocena odpowiedz

Moj brat studiuje na tym kierunku, bardzo zadowolony :) wrecz moglabym powiedziec, ze zafiksowany, a to tylko dobrze swiadczy o uczelni

Oliwier Ocena odpowiedz

Polecam z czystym sumieniem. Bardzo dobry wydział, bardzo dużo nauki ale wszystko zdecydowanie na plus

Student ZiIP Ocena odpowiedz

Polecam widział z całego serca. Zdobyta wiedza już w trakcie studiów bardzo pomaga w życiu. Podczas edukacji jest bardzo dużo różnych ścieżek rozwoju - w Krakowie dzięki stażom i praktykom, jak i za granicą - dzięki programowi ERASMUS+. Poza zdobywaniem wiedzy bardzo ważnym atutem jest Samorząd Studencki, który śmiem twierdzić jest najprężniej działającym na całej Uczelni (a nawet Krakowie)!

Tomasz Ocena odpowiedz

Wspaniały wydział. Genialna atmosfera zarówno na zajęciach jak i w samorządzie.

Aleksandra Ocena odpowiedz

Najlepszy Wydział na Uniwersytecie Rolniczym! Zdecydowanie polecam pod kątem możliwości zatrudnienia po studiach. Staże i praktyki organizowane przez Wydział sporo ułatwiają. I oczywiście atmosfera na Wydziale - znakomita.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studiowałem. Dziś jestem na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie komunalnej.

Kasia Ocena odpowiedz

Bardzo polecam, profesjonalne podejście do studentów

Kamil Ocena odpowiedz

Jeden z lepszych Wydziałów ;)