• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Dietetyka
  Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.  Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.  Dietetyka to nauka o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Student zdobywa wiedzę fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, a także chemii żywności. Studenci poznają zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Uczą się jak zapobiegać chorobom dietozależnym, poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.  Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach technologicznych. Studenci realizują praktyki w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych, a także w innych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. Zajęcia praktyczne w efektywny sposób uczą jak promować zdrowe odżywianie i przeprowadzać edukację żywieniową indywidulaną i grupową. Studia I stopnia (3-letnie studia zawodowe) pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, w dwóch specjalnościach: dietetyka kliniczna i dietetyka stosowana. Niezależnie od specjalności każdy absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje w pełni uznawany dyplom „licencjata dietetyki” (z dodatkową informacją o specjalności) i wszelkie uprawnienia z tego wynikające.  Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomią

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  Utworzenie nowego kierunku związanego z zarządzaniem ryzykiem zdrowotnym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do  realizacji najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego wyrażonych w Ustawie o zdrowiu publicznym, oraz Narodowym Programie Zdrowia tj. działania na rzecz wydłużenia życia Polaków, poprawy jakości ich życia oraz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Absolwent kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym będzie znał systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną gromadzenia, przetwarzania i analizy zarówno danych epidemiologicznych jak i środowiskowych. Będzie potrafił wskazać i zastosować w praktyce metody identyfikacji czynników ryzyka zdrowia, a także wskazać i zastosować metody obliczania zagrożenia wynikającego z narażenia populacji na zanieczyszczenia powszechnie występujących w środowisku. Absolwent będzie potrafił zastosować narzędzia prawne, tworzone i uruchamiane w celu  kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa. Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego dla określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych) w oparciu o środowiskowe warunki narażenia. Będzie potrafił zaplanować działania profilaktyczne związane z remediacją terenów zanieczyszczonych lub inne rozwiązania naprawcze w środowisku bytowania człowieka, prowadzące do zmniejszenia lub likwidacji zagrożeń zdrowia jednostki, bądź populacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym jest posiadaniposiadający tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów. 

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Zdrowie publiczne
  Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności. Wszystkie wymienione specjalności dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wyznaczonych do realizacji wskazań „Europejskiego Raportu Zdrowia 2012: Droga do osiągnięcia dobrostanu” i polityki ramowej „Zdrowie 2020”. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych,
  posiada umiejętności w zakresie:
  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, 
  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, 
  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym, 
  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, 
  • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, 
  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 
  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
  posiada kompetencje społeczne do:
  • zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej, 
  • realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Bezradna Ocena

To co dzieje sie na tej uczelni to jakaś kpina. Nigdy w życiu drugi raz nie podjęłabym takiej decyzji. Chaos, układy i burdel na kółkach.

kill bill Ocena

to jest bieda uczelnia, wszystko się sypie. Lepsze warunki miałam w liceum.