• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest NOWYM kierunkiem, który powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie specjalnością o tej samej nazwie na kierunku zdrowie publiczne. 

  Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca, niezależnie od sektora gospodarki, ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność zatrudnienia inspektora lub specjalisty ds. BHP. Przemiany gospodarcze w Polsce, które rozpoczęły się w 1999 roku i zmniejszyły udział przemysłu w gospodarce narodowej, obecna specyfika rynku pracy wykorzystująca pracę zdalną oraz nowe zagrożenia w miejscu pracy takie jak: SARS-Cov-19 czy też starzenie się siły roboczej, powoduje odejście od stereotypowego łączenia BHP z aspektami technicznymi, w stronę szeroko pojętego zdrowia pracownika.

  Celem utworzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w sektorze usług, gdzie dominujące zagrożenia to czynniki psychofizyczne, biologiczne bądź ergonomiczne. Studia umożliwią absolwentom poznanie podstawowej wiedzy medycznej, prawnej, administracyjnej i psychologicznej oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych.

  W ramach kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, poza podstawowym modułem kształcenia dostarczającym wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy realizowane są również takie zajęcia jak: fizjologia wysiłku fizycznego, ergonomia, promocja zdrowia w miejscu pracy, aktywne starzenie się siły roboczej czy psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, co umiejscawia go w obszarze współczesnych wyzwań zdrowotnych.

  Realizacja wybranych zajęć w języku angielskim pozwoli na zwiększenie kompetencji językowych przyszłych specjalistów BHP. Warto podkreślić, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu w Bytomiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, dla najlepszych absolwentów kierunku zaplanowano staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów dietetyka

  Dietetyka to nauka o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Student zdobywa wiedzę fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, a także chemii żywności. Studenci poznają zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Uczą się jak zapobiegać chorobom dietozależnym, poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach technologicznych. Studenci realizują praktyki w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych, a także w innych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. Zajęcia praktyczne w efektywny sposób uczą jak promować zdrowe odżywianie i przeprowadzać edukację żywieniową indywidulaną i grupową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dietetyka kliniczna
  • Dietetyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dietetyka pediatryczna
  • Dietetyka onkologiczna
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka w sporcie
  • Dietetyka bariatryczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dietetyka kliniczna
  • Dietetyka stosowana
  • Dietetyka bariatryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dietetyka pediatryczna
  • Dietetyka onkologiczna
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka w sporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOORDYNATOR MEDYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów koordynator medyczny

  Koordynator medyczny to osoba odpowiedzialna w podmiocie leczniczym za bezpośrednią i całościową obsługę pacjenta, a do jego głównych zadań zawodowych należy komunikacja z pacjentem, w tym objaśnianie mu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego i leczniczego, edukacja zdrowotna pacjenta (zarówno ogólna, jak i psychoedukacja), prowadzenie specyficznej dla danego przypadku dokumentacji medycznej, monitorowanie przebiegu diagnostyki i leczenia i zapewnienie ich ciągłości (również w innych jednostkach, w przypadku gdy podmiot, w którym pracuje koordynator medyczny nie może zapewnić kontynuacji procesu terapeutycznego).

  Funkcja koordynatora medycznego w Polsce pojawiła się formalnie wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego w roku 2015 i nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W rozumieniu ustawowym Koordynatora Medycznego wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne.

  Zgodnie z oczekiwaniami NFZ do zadań koordynatora należy: obecność na posiedzeniach konsylium, koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalonego przez konsylium, dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta, udzielanie pacjentowi informacji związanych z leczeniem, a także współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczonym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Koordynator w opiece onkologicznej
  • Koordynator w opiece kardiologicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Koordynator w opiece onkologicznej
  • Koordynator w opiece kardiologicznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku koordynator medyczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRENER ZDROWIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów trener zdrowia

  Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

  Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

  Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

  Charakterystyka kierunku:

  Studia drugiego stopnia na kierunku Trener zdrowia adresowane są do osób posiadających ukończone co najmniej studia licencjackie.

  Studia stanowią optymalną ofertę dla studenta pragnącego zdobyć pogłębioną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kształtowania prozdrowotnego stylu życia, w tym ustalania celów oraz planów działania w zakresie poprawy zdrowia jednostek i społeczności, co daje możliwość pogłębionego i szerokiego kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie.

  Program studiów umożliwia studentowi przygotowanie do działania na polu zawodowym oraz sprostanie wyzwaniom stawianym przez współczesność. Ponadto studia gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu absolwent kierunku Trener zdrowia będzie także posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

  Utworzenie nowego kierunku związanego z zarządzaniem ryzykiem zdrowotnym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do  realizacji najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego wyrażonych w Ustawie o zdrowiu publicznym, oraz Narodowym Programie Zdrowia tj. działania na rzecz wydłużenia życia Polaków, poprawy jakości ich zdrowia i życia oraz ograniczania nierówności w zdrowiu.

  Przygotowujemy absolwentów do wypełniania zadań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zapisanych w Ustawie o zdrowiu publicznym, co zapewnia im miejsca na rynku pracy.

  Absolwent kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym będzie znał systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną gromadzenia, przetwarzania i analizy zarówno danych epidemiologicznych jak i środowiskowych.

  Będzie potrafił wskazać i zastosować w praktyce metody identyfikacji czynników ryzyka zdrowia, a także wskazać i zastosować przyswojone metody obliczania zagrożenia wynikającego z narażenia populacji na zanieczyszczenia powszechnie występujących w środowisku.

  Absolwent będzie potrafił zastosować narzędzia prawne, tworzone i uruchamiane w celu  kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa. Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego dla określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych) w oparciu o środowiskowe warunki narażenia. Będzie potrafił zaplanować działania profilaktyczne związane z remediacją terenów zanieczyszczonych lub inne rozwiązania naprawcze w środowisku bytowania człowieka, prowadzące do zmniejszenia lub likwidacji zagrożeń zdrowia jednostki, bądź populacji.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zdrowie środowiskowe
  • Organizacja pomocy humanitarnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  • Zdrowie środowiskowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł licencjata, inżyniera,magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Bytomiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierunek studiów zdrowie publiczne

  Absolwent kierunku zdrowie publiczne:

  1.   Posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych,

  2.   Posiada umiejętności w zakresie:

  •  rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi,
  •  rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
  •  realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,
  •  komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym,
  •  gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,
  •  realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
  •  wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
  •  gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

  3.   Posiada kompetencje społeczne do:

  • zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej,
  • realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Epidemiologia i biostatystyka
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Higiena dentystyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Menedżer ochrony zdrowia
  • Koordynator w opiece onkologicznej
  • Zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Epidemiologia i biostatystyka
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Higiena dentystyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Menedżer ochrony zdrowia
  • Koordynator w opiece onkologicznej
  • Zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (10)

Anonim Ocena odpowiedz

Oceniam na 5 gwiazdek.

Paweł Ocena odpowiedz

Nigdzie nie znalazłem tak dobrej oferty edukacyjnej w regionie jak tutaj, a szukałem i zastanawiam się nad wyborem uczelni prawie rok. Tutaj do nauki podchodzi się zupełnie inaczej. Liczy się pozyskiwanie umiejętności, wiedza praktyczna, na dodatek w jak najszerszym aspekcie. W mojej opinii dietetyka to przyszłościowy kierunek i juz mam kilka pomysłów na to co będę robił po studiach a nawet może w ich trakcie :)

Kuba Ocena odpowiedz

Szczerze polecam.

Agnieszka Ocena odpowiedz

Podczas studiów na ŚUM znalazłam pracę, która w połączeniu z pomocą uczelni dała mi dużo przydatnej wiedzy oraz praktyki. Uważam, że podczas studiów trzeba znaleźć pracę, wtedy dopiero docenia się same studia. Polecam ŚUM. Warto studiować.

Grażynka :) Ocena odpowiedz

Jestem na ŚUM. Po pierwszym roku mogę powiedzieć, że cieszę się ze swojego wyboru. Jednak zobaczymy co będzie dalej :)

Tomek Ocena odpowiedz

Studiuję i polecam.

Arek Ocena odpowiedz

5/5

Anita Ocena odpowiedz

Polecam. Bardzo dobry kierunek. Spalnia moje oczekiwania.

Cobi Ocena odpowiedz

Jest okej - fajne zajęcia i nikt nikomu nie robi problemów. Dużo moich znajomych z liceum poszło na studia razem ze mną, więc tworzymy ekipę i nawet jesteśmy razem w grupie.

Mała_Mi Ocena odpowiedz

A ja jestem zadowolona i polecam :) W zasadzie wszyscy znajomi z grupy, którzy kończyli ze mną ten kierunek pracują teraz w zawodach ?około medycznych?. Warto sobie też spojrzeć na stronę Fb Wydziału lub miasta i zobaczyć jaką metamorfozę przeszedł budynek!