Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

ul. Podchorążych 2, pokój 236

Kraków, 

telefon 12 662 64 46

 

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, pokój 236

Kraków, 

telefon 12 662 64 46

 

 • DZIENNIKARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku 3 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów dziennikarstwo

  Program studiów da absolwentom Dziennikarstwa przygotowanie do kompetentnej działalności zawodowej zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i w jednostkach badawczych, w sferze mediów z ich otoczką biznesową oraz w organizacjach pozarządowych.

  Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji, znajdą zatrudnienie w agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej. Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych uzyskają możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych.

  Uzyskane umiejętności dzięki połączeniu pedagogiki medialnej, nauki o mediach z elementami socjologii, dziennikarstwa i marketingu z informatyką, technologią komunikacji i multimediów będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent Dziennikarstwa uzyska dzięki temu możliwość pracy w firmach budujących przewagę konkurencyjną za pomocą metod komputerowych i komunikacji, wspomaganej najnowszą technologią.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo w nowych mediach (nienauczycielska)
  • Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe (nienauczycielska)
  • Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe (nienauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo społeczne
  • Dziennikarstwo sportowe
  • Multimedialny storytelling

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo w nowych mediach (nienauczycielska)
  • Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe (nienauczycielska)
  • Edukacja medialna i kompetencje cyfrowe (nienauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo społeczne
  • Dziennikarstwo sportowe
  • Multimedialny storytelling

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych I stopnia (tytuł licencjata) lub II stopnia lub jednolitych magisterskich (tytuł magistra), o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów etyka - mediacje i negocjacje

  Absolwent zna główne koncepcje etyczne typowe dla kultury europejskiej i umie je wykorzystać w pracy zawodowej. Zna normy moralne, wartości oraz przepisy prawa stanowionego. Posiada wiedzę odnośnie do kodeksów etycznych. Ma wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego, zawodowego i społecznego, wiedzę z zakresu psychologii konfliktu oraz mediacji i negocjacji.

  Zna regulacje prawne dotyczące przeprowadzania mediacji i negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych oraz stylów mediacji. Zna metody perswazji i wywierania wpływu. Posiada rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania danych sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia rozmowy z interesariuszami.

  Potrafi analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów, potrafi wybierać strategie i techniki negocjacyjne oraz właściwe procedury stosowane w mediacjach. Posiada umiejętność spisywania umów i konstruowania ugód mediacyjnych. Umie przygotowywać ustne wystąpienia jako mediator i negocjator.

  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągle doskonali warsztat zawodowy. Potrafi współpracować w grupie oraz określać cele i środki służące realizacji wyznaczonego zadania. Rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach. Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu etyki, jej historii, działów oraz najnowszych nurtów. Zna etyczne sposoby rozwiązywania konfliktów. Potrafi przeprowadzać mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, zachowując kulturę etyczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HR W MEDIACH I ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów hr w mediach i organizacjach międzynarodowych

  Student kierunku HR w mediach i organizacjach międzynarodowch zdobywać będzie wiedzę z zaresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnień związanych z branżą medialną i organizacjami międzynarodowymi. Posiądzie rozwinięte umiejętności z zakresu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników oraz zarządzania konfliktami. Potrafił będzie zastosować teorię i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych kulturowych kontekstach międzynarodowych, a także łączyć teorię i praktykę HR w kontekście branży medialnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Media
  • Organizacje międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Media
  • Organizacje międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony –część pisemna). W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony –część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA I ANALITYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów międzynarodowa polityka społeczna i analityka

  Kierunek Międzynarodowa polityka społeczna i analityka wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem, należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Ponadto realizowane treści merytoryczne łączą zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, stosunków międzynarodowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej, szczegółowych polityk publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz analityki społecznej.

  Uzyskane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu krajowej i międzynarodowej polityki społecznej i analityki społecznej oraz zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Koncepcja kształcenia odpowiada misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Studia II stopnia z zakresu Międzynarodowej polityki społecznej i analityki umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy na temat podmiotów krajowej i międzynarodowej polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów: warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. (kryterium rozstrzygające: przy jednkowych ocenach na dyplomach decyduje średnia artmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, analizę i wyjaśnianie mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, orientuje się w zróżnicowaniu poszczególnych rejonów współczesnego świata, jak też rozumie znaczenie wspomnianych czynników w polityce międzynarodowej.

  Studia II stopnia

  Absolwent drugiego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe. Rozumie i potrafi wykorzystać, do pogłębionej analizy polityki międzynarodowej, znaczenie tych czynników.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
  • Dyplomacja publiczna
  • Studia europejskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
  • Dyplomacja publiczna
  • Studia europejskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)