Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

 • BIOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bioinformatyka

  Cel studiów

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka o profilu ogólnoakademickim jest nabycie wiedzy z zakresu biologii matematyki, fizyki i chemii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań bioinformatycznych. Ponadto nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki.

  Kierunek umożliwia pozyskanie kompetencji w nowoczesnej i rozwijającej się dziedzinie będącej na pograniczu osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent bioinformatyki będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów biologia

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm – środowisko;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;
  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia (nauczycielska)
  • Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia środowiskowa (nauczycielska)
  • Biologia laboratoryjna (nienauczycielska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biologia (nauczycielska)
  • Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia środowiskowa (nauczycielska)
  • Biologia laboratoryjna (nienauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOTURYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów ekoturystyka

  Kierunek proponowany dla osób otwartych i ciekawych świata, zainteresowanych nowymi trendami w globalnej turystyce. Studia oferują nabycie wszechstronnej wiedzy o środowisku, nowoczesnym, świadomym podróżowaniu w duchu zrównoważonego rozwoju, zintegrowanym z ochroną przyrody i wiedzą o kulturze lokalnych społeczności na świecie. Pozwalają na nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia imprez turystycznych oraz wypraw specjalistycznych, zastosowania innowacyjnych metod geowizualizacji i fotografii oraz promocji w social media.

  Wybrane kursy dodatkowo przygotują studenta do pracy w zakresie edukacji ekologicznej i lidera na szeroko rozumianym rynku turystycznym. Trzyletnie studia licencjackie obejmują semestr – mobility window pozwalający na wyjazdy na stypendia zagraniczne lub indywidualny wybór kursów np. green tourism, turystyka kulinarna i enoturystyka, mindfulness i przyroda, bushcrafting, krajobrazy wulkaniczne i krasowe świata i wiele innych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników z egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować); laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geografia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem.

  Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i studiach podyplomowych.

  Kształcenie na drugim stopniu kierunku Geografia ukierunkowane jest na nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie mechanizmów zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz mechanizmów wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy różnych układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, globalnych).

  Istotnym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne i terenowe, przygotowujące do pracy zawodowej lub dalszego rozwoju naukowego. W ramach oferty kierunku Geografia II stopnia oferowane są specjalności nauczycielskie (geografia bez drugiego przedmiotu, geografia z wiedzą o społeczeństwie) oraz specjalność nienauczycielska: nauki o Ziemi i środowisku.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geografia nauczycielska
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Nauki o ziemi i o środowisku

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geografia nauczycielska
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Nauki o ziemi i o środowisku

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, matematyka, język angielski, geografia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) - dla absolwentów kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna”, „turystyka i rekreacja” lub „ochrona środowiska”. Dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych niż wymienione przeprowadzony będzie egzamin pisemny (test) z geografii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZYCIEL BIOLOGII I GEOGRAFII

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów nauczyciel biologii i geografii

  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii i geografii pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie. Rozumie relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni przyrodniczej, społeczno- gospodarczej i kulturowej.

  Umie posługiwać się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami geośrodowiskowymi, instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku oraz programami GIS (Geographic Information System) służącymi do analizy i interpretacji tych danych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz zna podstawy racjonalnego korzystania ze środowiska geograficznego. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym) niezbędną do realizacji procesu kształcenia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w sposób praktyczny podejmując pracę zawodową lub dalszy rozwój naukowy z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu biologii i geografii.

  Potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody badawcze i prowadzić badania (terenowe, laboratoryjne), opracowywać wyniki badań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik, formułować wnioski i prezentować je w formie opracowań naukowych i formie popularnonaukowej.

  Absolwent wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi pracować indywidualnie, grupowo oraz kierować pracą zespołu nad danym zadaniem badawczym; jest świadom konieczności poszerzania swoich kompetencji zawodowych, szczególnie aktualizowania wiedzy kierunkowej, dydaktycznej i pedagogicznej; zna zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia; ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i konieczności prowadzenia działań mających na celu rozwijanie i przestrzeganie tych zasad w środowisku pracy, zwłaszcza w szkolnictwie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczyciel biologii i geografii z przyrodą
  • Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Nauczyciel biologii i geografii z przyrodą
  • Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwie

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z biologii lub geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z biologii lub geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów psychologia i biologia zwierząt

  Na studentów psychologii i biologii zwierząt czekają zróżnicowane i ciekawe zajęcia praktyczne. Organizatorzy studiów przewidują między innymi praktyki w ogrodach zoologicznych, w stadninach, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach animaloterapii, a także w lecznicach dla zwierząt (podstawy weterynarii są przewidziane w programie studiów).

  Po ich ukończeniu absolwenci posiadać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w obszarze interakcji człowieka ze zwierzętami. Obszary te dotyczą pracy ze zwierzętami i ich opiekunami, świadczenia usług jako behawiorysta w zakresie diagnozy, szkolenia i rozwiązywania problemów zwierząt, a także działań interwencyjnych (wizytacje, inspekcje, ekspertyzy). Zdobędą umiejętności w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz szkolenia zwierząt.

  Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących psychologii i biologii zwierząt, opartych na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Będą dysponować pogłębioną wiedzą z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), a w szczególności zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich/hodowlanych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wyniki egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ez Ocena odpowiedz

Bardzo słabe studia, przedmioty głównie na poziomie licealnym lub niższym niż licealny, odwołane praktyki, brak organizacji, zapominają wpisywać zaliczeń egzaminów z sesji. Dobra opcja dla osób które nie dostały się nigdzie indziej żeby poprawiać w tym czasie maturę. Rektor uczelni ma dużo problemów prawnych przez co jest chaos, mało dobrych wykładowców. Nie polecam.