• GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geografia

  GEOGRAFIA jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce.

  Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalności oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geoekologia z ekofizjografią
  • Klimatologia i ochrona atmosfery
  • Monitoring i kształtowanie środowiska
  • Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
  • Geografia polityczna, historyczna i studiów regionalnych
  • Geografia miast

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geoinformacja

  Kierunek studiów GEOINFORMACJA prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

  Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych.

  Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. 

  Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (obsługa profesjonalnego oprogramowania GIS w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych przestrzennych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk gis

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOMONITORING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geomonitoring

  Założenia oraz program kierunku studiów geomonitoring oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach kolejnych pokoleń naukowców, prowadzących badania w ramach instytutów, katedr, zakładów i pracowni, reprezentujących dyscyplinę nauk o Ziemi i środowisku. 
  W toku studiów studenci zdobywać będą wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych wielu zjawisk i procesów generowanych w atmosferze, hydrosferze i litosferze oraz sferach pośrednich. Nauczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób. 
  Program zajęć obejmuje szeroki zakres ćwiczeń terenowych, związanych z praktycznymi umiejętnościami przygotowywania stanowisk pomiarowych, obsługą aparatuty pomiarowej oraz wyjazdy studialne do instytucji zajmujących się monitoringiem środowiska. Ponadto oferowany jest szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych, warsztatowych, w tym obsługa aplikacji opartych o technologie GIS.
  Studia przygotowują do do realizacji zadań w ramach państwowych służb związanych z monitoringiem środowiska, jak również instytucji zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lub 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier lub licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Studia licencjackie / Studia inżynierskie. Program studiów na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA przygotowuje absolwentów do realizacji zadań i pełnienia obowiązków z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, czyli racjonalnej organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczeństwa.
  Osiąganie pożądanych na danym obszarze celów społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania wartości przyrodniczych i kulturowych, wymaga od absolwentów kierunku rozległej interdyscyplinarnej wiedzy o procesach i mechanizmach funkcjonowania współczesnych społeczeństw w przestrzeni,  umiejętności planowania i urządzania środowiskiem stosownie do potrzeb i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego. 
  W toku studiów realizowane są zajęcia dostarczające zintegrowanej wiedzy z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania, rozwijające umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania oraz zwrotnego oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Program wyróżnia się środowiskowym, ekologicznym i przestrzennym podejściem do problemu gospodarowania.
  Studia umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych zajęć terenowych oraz projektowych. Rozwijają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym z rodziny GIS oraz CAD wspierającym proces planowania przestrzennego. Ponadto studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, na wykładach fakultatywnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów planowanie i organizacja przestrzeni

  Program studiów obejmuje pogłębioną wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzeni, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżnia się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych. 

  Plan studiów składa się z trzech zasadniczych elementów: modułów podstawowych, obowiązkowych dla wszystkich studentów, modułów do wyboru oraz przedmiotów autorskich. Duży udział modułów do wyboru pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia. Student ma możliwość kształtowania programu studiów dostosowując go do swoich zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub przyszłego miejsca pracy. 

  W toku studiów realizowane są aktywne formy zajęć np.: liczne prace projektowe, opracowania planistyczne, ćwiczenia symulacyjne. Przekazywana wiedza i kształtowanie umiejętności praktycznych obejmują m.in.: problemy rewitalizacji i kształtowania przestrzeni publicznych; planowania i ewaluacji inwestycji transportowych; oceny lokalizacji inwestycji gospodarczych; wyceny nieruchomości mieszkaniowych; przygotowania projektów inwestycyjnych; rewitalizacji obszarów i obiektów zdegradowanych oraz adaptacji miast do zmian klimatycznych.

  Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia poszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego. Rozwijane są także umiejętności z zakresu analizy, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych przy wsparciu specjalistycznych aplikacji takich jak: ArcMap, AutoCAD Map oraz AutoCAD Civil 3D, InfraWorks.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej
  • Zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem lub regionem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach. O przyjęcie na studia 4-semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie.

  Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych. W ramach przedmiotów fakultatywnych  wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, związana jest z dorobkiem i osiągnięciami kadry naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu oraz kadry współpracującej z Instytutem, reprezentującej zawody branżowe, posiadającej wiedzę i doświadczenie praktyczne.

  Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja turystyki
  • Organizator hotelarstwa
  • Organizator rekreacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów turystyka zrównoważona

  Kierunek Turystyka Zrównoważona będzie kształcić w zakresie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r.

  W trakcie dwuletnich studiów słuchacze dowiedzą się m.in.:

  • jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz takimi ideami, jak Leave No Trace, Slow Tourism, 
  • Ecotourism, Slow City, Green City,
  • jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać  z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dla przyszłych pokoleń,
  • jak dbać o swoje  otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka,
  • jak tworzyć i organizować lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność.

  Przekazana wiedza akademicka będzie wsparta analizą przykładów dobrych  praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się  z narzędziami badawczymi (w tym GIS), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych.

  Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące szeroką problematykę zrównoważonego  rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i za granicą, realizujących problematykę turystyki zrównoważonej.

  Wśród głównych przedmiotów należy wymienić: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, English Workshops, projekt badawczy.

  Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (19)

Adam Ocena odpowiedz

Skończyłem geoinformację. Szczerze polecam. Dużo zajęć z oprogramowaniem GIS (ARCMap, QGIS, ERDAS) plus bazy danych SQL dały mi podstawy do pracy w IT wykorzystującej dane przestrzenne. Wszystkie moje koleżanki i koledzy znalazły ciekawe zatrudnienie. Nie zawsze od razu ale praca dla absolwentów jest po tym kierunku. Coraz więcej specjalistów geoinformacji jest poszukiwana na rynku pracy.

Studentka TiR Ocena odpowiedz

Sfrustrowany Student TiR nie ma racji... Studia są bardzo dobrze przygotowane, nie są lekkie, ale bardzo dobre. Trzeba być zaangażowanym i lubić teren, góry, itd... Polecam bardzo.

Student TiR Ocena odpowiedz

Szczerze nie polecam kierunku Turystyka i Rekreacja. Ogrom wiedzy czysto teoretycznej, która bo brutalnym zderzeniu ze światem rzeczywistym okazuje się w 70% nieprzydatna. Dla wielu zaletą są wyjazdy terenowe, chociaż według mnie jedynie miłym urozmaiceniem codziennej rutyny. Niestety wszystkie wyjazdy kosztują i choć zazwyczaj są one organizowane najtaniej jak się da, to i tak okazuje się, że trzeba wydać niemałe pieniądze, wiąże się to oczywiście z podjęciem jakieś pracy, żeby było nas na nie stać, a to uszczupla nasz czas na naukę, no chyba że naszą rodzinę stać na fundowanie nam wszystkiego... Zimą temperatura w budynkach jest tak niska, że na stołówce studenci muszą siedzieć w kurtkach, a koce na salach wykładowych to dla mnie już żadna nowość. Jeżeli chodzi o wykładowców to na dwoje babka wróżyła, jedni są mili i pomocni, natomiast innych porównał bym do polityków, dla których najważniejsze jest to, że zajmują jakiś stołek, a każdego studenta traktują jak wroga... Nikomu nieprzydatna teoretyczna wiedza na wykładach jest standardem, a same wykłady często są prowadzone przez "zasłużonych" profesorów, którzy zasypują nas pełnymi tekstów sjaldami, a samą wiedzę przekazują w całkowicie bezpłciowy sposób. Całe szczęście, że zdarzają się wyjątki od tej reguły, bo inaczej nie dałoby się wytrzymać. Brak miejsc parkingowych pod wydziałem nie dla wszystkich może być minusem, jednak dla sporej liczby studentów jest to spore utrudnienie. Po 2 latach pracy w hotelu zauważyłem, że w tej branży bardziej od wykształcenia liczy się doświadczenie, jeżeli na jedno miejsce starają się dwie osoby, to wezmą tą, która takowe posiada, a nie tą, która ukończyła studia w kierunku. Lepiej więc jest zamiast min. 3 lat marnować na studia, pójść do pracy w tym kierunku, czy to w hotelu czy gastronomii itp. i nabyć doświadczenia, a po 3 latach na 100% dostanie się lepszą pracę niż z wyższym. Jeżeli więc masz za dużo pieniędzy, czasu i cierpliwości to polecam, jeżeli jednak faktycznie chcesz się czegoś nauczyć to dobrze się zastanów, lepiej wybrać inny kierunek, bądź najzwyczajniej iść do normalnej pracy i zacząć nabywać wiedzy praktycznej, której tutaj jest tak mało :/

Zosia Ocena odpowiedz

W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.

Weronika Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.

Janek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.

Maciek Ocena odpowiedz

Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Olga Ocena odpowiedz

Gdyby nie podejście prof. XXX do studentów to byłoby idealnie.

uczony Ocena odpowiedz

polecam

Geogeo Ocena odpowiedz

Świetny wydział! Polecam serdecznie, profesorowie są bardzo kompetentni, zawsze chętni do pomocy.

studentka Ocena odpowiedz

Wydział jak najbardziej godny polecenia! Profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, która sprzyja pracy i współpracy. Duże możliwości rozwoju indywidualnego jak i pracy w zespole. Przychodząc na ten Wydział nie wiedziałam czy to jest właśnie to co chcę robić ale dzięki zapałowi wykładowców utwierdziłam się w tym przekonaniu. Dużym walorem są wyjazdy terenowe, które nie tylko uczą ale i wspaniale integrują oraz zapewniają wspomnienia na całe życie ! Naprawdę warto !

Anonimowo Ocena odpowiedz

Wydział jest prowadzony przez doświadczoną kadrę profesorską. Wykłady jak i zajęcia praktyczne są organizowane w dosyć ciekawy sposób. Na Wydziale jest wiele ambitnych osób, dzięki których działaniom można spełniać się nie tylko naukowo ale również w wolontariacie. Polecam Wszystkim, którzy są zainteresowaniami geografią.

student Ocena odpowiedz

Naukę na Wydziale Geograficznym polecam szczególnie tym, którzy chcą połączyć zajęcia teoretyczne z praktyką. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na pewno zdobędą umiejętności i doświadczenie. Ogromnym plusem są ,,terenówki", kilkudniowe wyjazdy w góry bądź nad morze, jak i jednodniowe po regionie łódzkim.

Obiektywnie Ocena odpowiedz

Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

Artystka89 Ocena odpowiedz

Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

paula Ocena odpowiedz

Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

Magda Ocena odpowiedz

Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

Patryk Ocena odpowiedz

Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

aksr Ocena odpowiedz

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.