• GEOGRAFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
  Geografia jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce. Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.
   

 • GEOGRAFIA - STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  W postępowaniu kwalifikacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE wymagane są szczegółowe efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dla I stopnia kierunku GEOGRAFIA. Jeśli kandydat nie uzyskał ww. kompetencji w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia, pod warunkiem zdania egzaminu testowego obejmującego zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w efektach uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku GEOGRAFIA.

   

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

   

 • GEOMONITORING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring
  Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób. 
  Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia licencjackie / Studia inżynierskie. Międzywydziałowy kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych, niezbędną do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Wyróżnia się kompleksowym podejściem do problemu gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
  Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD. 
  Integralnym elementem programu studiów są zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Znacząca jest liczba przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez studentów) oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów z instytucji publicznych i firm prywatnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną, co umożliwia poznanie oczekiwań pracodawców i ułatwia zdobycie pracy. Kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców. 
  Student kierunku w zależności od preferencji może wybrać (deklarację należy złożyć w momencie składania dokumentów w czasie rekrutacji) jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
  • Studia licencjackie (3 lata). Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
  • Studia inżynierskie (3,5 roku). Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   
   

 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni
  Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
  Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

  Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

  Kategoria przedmiotu
  Poziom podstawowy
  Poziom rozszerzony
  Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
  1
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1,5
  4
  5 (dla neofilologii x7)
  2
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmiot jest wymagany
  1
  3
  3,75
  3
  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
  0,5
  1
  1,25
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
   

Opinie (17)

Student TiR Ocena

Szczerze nie polecam kierunku Turystyka i Rekreacja. Ogrom wiedzy czysto teoretycznej, która bo brutalnym zderzeniu ze światem rzeczywistym okazuje się w 70% nieprzydatna. Dla wielu zaletą są wyjazdy terenowe, chociaż według mnie jedynie miłym urozmaiceniem codziennej rutyny. Niestety wszystkie wyjazdy kosztują i choć zazwyczaj są one organizowane najtaniej jak się da, to i tak okazuje się, że trzeba wydać niemałe pieniądze, wiąże się to oczywiście z podjęciem jakieś pracy, żeby było nas na nie stać, a to uszczupla nasz czas na naukę, no chyba że naszą rodzinę stać na fundowanie nam wszystkiego... Zimą temperatura w budynkach jest tak niska, że na stołówce studenci muszą siedzieć w kurtkach, a koce na salach wykładowych to dla mnie już żadna nowość. Jeżeli chodzi o wykładowców to na dwoje babka wróżyła, jedni są mili i pomocni, natomiast innych porównał bym do polityków, dla których najważniejsze jest to, że zajmują jakiś stołek, a każdego studenta traktują jak wroga... Nikomu nieprzydatna teoretyczna wiedza na wykładach jest standardem, a same wykłady często są prowadzone przez "zasłużonych" profesorów, którzy zasypują nas pełnymi tekstów sjaldami, a samą wiedzę przekazują w całkowicie bezpłciowy sposób. Całe szczęście, że zdarzają się wyjątki od tej reguły, bo inaczej nie dałoby się wytrzymać. Brak miejsc parkingowych pod wydziałem nie dla wszystkich może być minusem, jednak dla sporej liczby studentów jest to spore utrudnienie. Po 2 latach pracy w hotelu zauważyłem, że w tej branży bardziej od wykształcenia liczy się doświadczenie, jeżeli na jedno miejsce starają się dwie osoby, to wezmą tą, która takowe posiada, a nie tą, która ukończyła studia w kierunku. Lepiej więc jest zamiast min. 3 lat marnować na studia, pójść do pracy w tym kierunku, czy to w hotelu czy gastronomii itp. i nabyć doświadczenia, a po 3 latach na 100% dostanie się lepszą pracę niż z wyższym. Jeżeli więc masz za dużo pieniędzy, czasu i cierpliwości to polecam, jeżeli jednak faktycznie chcesz się czegoś nauczyć to dobrze się zastanów, lepiej wybrać inny kierunek, bądź najzwyczajniej iść do normalnej pracy i zacząć nabywać wiedzy praktycznej, której tutaj jest tak mało :/

Zosia Ocena

W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.

Weronika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.

Janek Ocena

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.

Maciek Ocena

Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Olga Ocena

Gdyby nie podejście prof. XXX do studentów to byłoby idealnie.

uczony Ocena

polecam

Geogeo Ocena

Świetny wydział! Polecam serdecznie, profesorowie są bardzo kompetentni, zawsze chętni do pomocy.

studentka Ocena

Wydział jak najbardziej godny polecenia! Profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, która sprzyja pracy i współpracy. Duże możliwości rozwoju indywidualnego jak i pracy w zespole. Przychodząc na ten Wydział nie wiedziałam czy to jest właśnie to co chcę robić ale dzięki zapałowi wykładowców utwierdziłam się w tym przekonaniu. Dużym walorem są wyjazdy terenowe, które nie tylko uczą ale i wspaniale integrują oraz zapewniają wspomnienia na całe życie ! Naprawdę warto !

Anonimowo Ocena

Wydział jest prowadzony przez doświadczoną kadrę profesorską. Wykłady jak i zajęcia praktyczne są organizowane w dosyć ciekawy sposób. Na Wydziale jest wiele ambitnych osób, dzięki których działaniom można spełniać się nie tylko naukowo ale również w wolontariacie. Polecam Wszystkim, którzy są zainteresowaniami geografią.

student Ocena

Naukę na Wydziale Geograficznym polecam szczególnie tym, którzy chcą połączyć zajęcia teoretyczne z praktyką. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na pewno zdobędą umiejętności i doświadczenie. Ogromnym plusem są ,,terenówki", kilkudniowe wyjazdy w góry bądź nad morze, jak i jednodniowe po regionie łódzkim.

Obiektywnie Ocena

Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

Artystka89 Ocena

Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

paula Ocena

Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

Magda Ocena

Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

Patryk Ocena

Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

aksr Ocena

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.