• GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
  GEOGRAFIA jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce.
  Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geoekologia z ekofizjografią
  • Klimatologia i ochrona atmosfery
  • Monitoring i kształtowanie środowiska
  • Geografia społeczna i rozwoju regionalnego
  • Geografia polityczna, historyczna i studiów regionalnych
  • Geografia urbanistyczna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.
   

 • GEOGRAFIA - STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku GEOGRAFIA – STUDIA NAUCZYCIELSKIE  zobowiązana jest:

  • posiadać kwalifikacje szóstego poziomu według europejskich i polskich ram kwalifikacji, wyrażone dyplomem licencjata lub inżyniera lub
  • posiadać kwalifikacje siódmego poziomu według europejskich i polskich ram kwalifikacji, wyrażone dyplomem magistra,
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Geografia – studia nauczycielskie wymagane są szczegółowe efekty kształcenia obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dla I stopnia kierunku Geografia. Jeśli kandydat nie uzyskał w/w kompetencji w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia, pod warunkiem zdania egzaminu testowego obejmującego zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w efektach uczenia się dla studiów I stopnia na kierunku Geografia.

   

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja

  Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. GEOINFORMACJĘ można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych.

  Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

  Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk gis

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

   

 • GEOMONITORING Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring

  Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich.

  Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z GEOMONITORINGU. Poznają dogłębnie właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery.

  Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób.

  Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę w tym zakresie, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.

  W celu poprawy jakości analiz i skuteczności prognoz środowiskowych konieczną jest coraz lepsza i pełniejsza informacja o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. W efekcie rośnie liczba instytucji zajmujących się dostarczaniem wysokiej jakości, profesjonalnie przetworzonej informacji o stanie i dynamice środowiska.

  Ponadto, zapisy prawne coraz częściej zobowiązują inwestorów do oszacowania wpływu ich działań na środowisko, generuje to nowe miejsca pracy na rynku konsultingowym. Absolwenci GEOMONITORINGU będą w pełni przygotowani do sprostania tym oczekiwaniom, zaś ich wiedza o wszystkich sferach Ziemi sprawi, że będą mogli również brać udział w projektach kompleksowych, uwzględniających zagadnienia antropopresji i zrównoważonego rozwoju na szeroką skalę.

  Program GEOMONITORINGU odpowiada założeniom strategii związanej ze zwiększeniem elastyczności programów nauczania. Cechuje go również otwartość, innowacyjność dla rozwoju i elitarność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia licencjackie / Studia inżynierskie. Kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych niezbędną do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni.
  Wyróżnia się kompleksowym podejściem do problemu gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD.
  Znacząca jest liczba przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez studentów) oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów z instytucji publicznych i firm prywatnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Studenci odbywają także praktyki zawodowe w instytucjach związanych z GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ, co umożliwia poznanie oczekiwań pracodawców i ułatwia zdobycie pracy. Kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców.

  Student kierunku w zależności od preferencji może wybrać (deklarację należy złożyć w momencie składania dokumentów w czasie rekrutacji) jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

  Studia licencjackie (3 lata). Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

  Studia inżynierskie (3,5 roku). Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
   
   

 • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI Stopień: II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni

  Kierunek PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów obejmuje pogłębioną wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzennej, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego.

  Wyróżnia się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych. Szeroki zakres rozwijanych umiejętności i kompetencji daje absolwentom większą elastyczność z zakresie możliwości podjęcia pracy, podnosi zdolność do radzenia sobie z nietypowymi wyzwaniami i zwiększa ich szanse na rynku pracy.

  Plan studiów składa się z trzech zasadniczych elementów: modułów podstawowych (obowiązkowych dla wszystkich studentów), modułów do wyboru oraz przedmiotów autorskich (fakultatywnych). Duży udział modułów do wyboru pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia.

  Student ma możliwość kształtowania programu studiów dostosowując go do swoich zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub przyszłego miejsca pracy. Odpowiedni dobór modułów decyduje o kwalifikacjach absolwenta i daje możliwość ukończenia specjalności ‘Organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej’ lub ‘Zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta’.

  W toku studiów realizowane są aktywne formy zajęć, np.: liczne prace projektowe, opracowania planistyczne, ćwiczenia symulacyjne. Przekazywana wiedza i rozwój umiejętności praktycznych obejmują m.in. problemy rewitalizacji i kształtowania przestrzeni publicznych, planowania i ewaluacji inwestycji transportowych, oceny lokalizacji inwestycji gospodarczych, wyceny nieruchomości mieszkaniowych, przygotowania projektów inwestycyjnych; rewitalizacji obszarów i obiektów zdegradowanych oraz adaptacji miast do zmian klimatycznych.

  Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia poszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego. Rozwijane są także umiejętności z zakresu analizy, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych przy wsparciu specjalistycznych aplikacji takich jak: ArcMap, AutoCAD Map oraz AutoCAD Civil 3D, InfraWorks.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej
  • Zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu
  Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja

  Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA ma charakter interdyscyplinarny.

  Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

  Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie.

  Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych. W ramach przedmiotów fakultatywnych  wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, związana jest z dorobkiem i osiągnięciami kadry naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu oraz kadry współpracującej z Instytutem, reprezentującej zawody branżowe, posiadającej wiedzę i doświadczenie praktyczne.

  Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

  Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA był wielokrotnie wyróżniany w rankingach branżowych (m.in. 3 miejsce w Rankingu Perspektyw, 1 miejsce w Rankingu Wiadomości Turystycznych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja turystyki
  • Organizator hotelarstwa
  • Organizator rekreacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przestrzeń turystyczna
  • Miejska przestrzeń rekreacji

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, informatyka, j. polski
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
   

Opinie (18)

Studentka TiR Ocena

Sfrustrowany Student TiR nie ma racji... Studia są bardzo dobrze przygotowane, nie są lekkie, ale bardzo dobre. Trzeba być zaangażowanym i lubić teren, góry, itd... Polecam bardzo.

Student TiR Ocena

Szczerze nie polecam kierunku Turystyka i Rekreacja. Ogrom wiedzy czysto teoretycznej, która bo brutalnym zderzeniu ze światem rzeczywistym okazuje się w 70% nieprzydatna. Dla wielu zaletą są wyjazdy terenowe, chociaż według mnie jedynie miłym urozmaiceniem codziennej rutyny. Niestety wszystkie wyjazdy kosztują i choć zazwyczaj są one organizowane najtaniej jak się da, to i tak okazuje się, że trzeba wydać niemałe pieniądze, wiąże się to oczywiście z podjęciem jakieś pracy, żeby było nas na nie stać, a to uszczupla nasz czas na naukę, no chyba że naszą rodzinę stać na fundowanie nam wszystkiego... Zimą temperatura w budynkach jest tak niska, że na stołówce studenci muszą siedzieć w kurtkach, a koce na salach wykładowych to dla mnie już żadna nowość. Jeżeli chodzi o wykładowców to na dwoje babka wróżyła, jedni są mili i pomocni, natomiast innych porównał bym do polityków, dla których najważniejsze jest to, że zajmują jakiś stołek, a każdego studenta traktują jak wroga... Nikomu nieprzydatna teoretyczna wiedza na wykładach jest standardem, a same wykłady często są prowadzone przez "zasłużonych" profesorów, którzy zasypują nas pełnymi tekstów sjaldami, a samą wiedzę przekazują w całkowicie bezpłciowy sposób. Całe szczęście, że zdarzają się wyjątki od tej reguły, bo inaczej nie dałoby się wytrzymać. Brak miejsc parkingowych pod wydziałem nie dla wszystkich może być minusem, jednak dla sporej liczby studentów jest to spore utrudnienie. Po 2 latach pracy w hotelu zauważyłem, że w tej branży bardziej od wykształcenia liczy się doświadczenie, jeżeli na jedno miejsce starają się dwie osoby, to wezmą tą, która takowe posiada, a nie tą, która ukończyła studia w kierunku. Lepiej więc jest zamiast min. 3 lat marnować na studia, pójść do pracy w tym kierunku, czy to w hotelu czy gastronomii itp. i nabyć doświadczenia, a po 3 latach na 100% dostanie się lepszą pracę niż z wyższym. Jeżeli więc masz za dużo pieniędzy, czasu i cierpliwości to polecam, jeżeli jednak faktycznie chcesz się czegoś nauczyć to dobrze się zastanów, lepiej wybrać inny kierunek, bądź najzwyczajniej iść do normalnej pracy i zacząć nabywać wiedzy praktycznej, której tutaj jest tak mało :/

Zosia Ocena

W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.

Weronika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.

Janek Ocena

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.

Maciek Ocena

Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Olga Ocena

Gdyby nie podejście prof. XXX do studentów to byłoby idealnie.

uczony Ocena

polecam

Geogeo Ocena

Świetny wydział! Polecam serdecznie, profesorowie są bardzo kompetentni, zawsze chętni do pomocy.

studentka Ocena

Wydział jak najbardziej godny polecenia! Profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, która sprzyja pracy i współpracy. Duże możliwości rozwoju indywidualnego jak i pracy w zespole. Przychodząc na ten Wydział nie wiedziałam czy to jest właśnie to co chcę robić ale dzięki zapałowi wykładowców utwierdziłam się w tym przekonaniu. Dużym walorem są wyjazdy terenowe, które nie tylko uczą ale i wspaniale integrują oraz zapewniają wspomnienia na całe życie ! Naprawdę warto !

Anonimowo Ocena

Wydział jest prowadzony przez doświadczoną kadrę profesorską. Wykłady jak i zajęcia praktyczne są organizowane w dosyć ciekawy sposób. Na Wydziale jest wiele ambitnych osób, dzięki których działaniom można spełniać się nie tylko naukowo ale również w wolontariacie. Polecam Wszystkim, którzy są zainteresowaniami geografią.

student Ocena

Naukę na Wydziale Geograficznym polecam szczególnie tym, którzy chcą połączyć zajęcia teoretyczne z praktyką. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę na pewno zdobędą umiejętności i doświadczenie. Ogromnym plusem są ,,terenówki", kilkudniowe wyjazdy w góry bądź nad morze, jak i jednodniowe po regionie łódzkim.

Obiektywnie Ocena

Uczelnia super, brak hałasu i przepychu. Dużo zajęć praktycznych, wyjazdów.

Artystka89 Ocena

Jestem zadowolona z nauki na tym wydziale. Jak się chce, to jest duża możliwości pogłębiania zainteresowań. Wykładowcy dobrze przekazują wiedze. Polecam licencjat ze ,,studiów regionalnych", bardzo ciekawy kierunek. Ukierunkowany na poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z regionem, strategiami rozwoju i GiSem. Skończyłam ten kierunek i nie żałuje. Były to miło spędzone trzy lata.

paula Ocena

Turystyka i rekreacja - świetne studia licencjackie, dość drogie i dość wymagające. Masa pozytywnych wspomnień i sporo zdobytych kontaktów i umiejętności (przy odrobinie chęci). Niestety nie można już tego powiedzieć o studiach magisterskich. Licencjat z turystyki? Jak najbardziej polecam. :)

Magda Ocena

Turystyka i rekreacja - kierunek dla aktywnych, lubiących wyjazdy, dla osób, które chcą nauczyć czegoś nowego, ale od strony teoretyczno-praktycznej, a nie tylko w teorii. Wykładowcy jak wszędzie są lepsi i gorsi, ale nie ma co narzekać. Generalnie na plus.

Patryk Ocena

Polecam dla osób lubiących aktywnie poszerzać swoją wiedzę (wyjazdy terenowe, badania, usługi sieciowe/informacyjne). Pozdrawiam sympatycznego i pomocnego Pana Informatyka!

aksr Ocena

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, jednakże dużo wiedzy z liceum, dużo rzeczy powtarza sie w kółko, ale też są plusy - dużo praktycznych zajęć, tzw. terenówki, wyjazdy, itd.