ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). Ponadto istnieje możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania BHP w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla słuchaczy studiów podyplomowych. Dotyczy to certyfikacji personelu w zakresie specjalisty, pełnomocnika lub audytora wewnętrznego BHP.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EVENT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do zarządzania imprezami masowymi. Oznacza to, że absolwent studiów podyplomowych będzie miał formalne podstawy podejmowania działań związanych z zarządzaniem i organizacją, tj. nabędzie uprawnienia do bycia event Event Managerem. Tego typu wiedza i kwalifikacje są cenne z punktu widzenia zarządzających obiektami sportowymi, pracowników jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, działaczy organizacji pozarządowych, pracowników organizacji edukacyjnych.

  Słuchacze dowiedzą się między innymi jak zarządzać, tj. zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę masową, jak zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie eventu, jakie przepisy prawne muszą zostać uwzględnione przy organizacji imprez masowych oraz jak zaplanować ich bezpieczeństwo, a także jakie są zasady organizacji i zarządzania z punktu widzenia operatora obiektu, również z uwzględnieniem różnic w eventach obiektowych i plenerowych. Zapoznają się z podstawami zarządzania kryzysowego, marketingowego, zarządzania projektami, planowania działań z zakresu PR oraz projektowania strategii medialnych, w tym w mediach społecznościowych, tworzeniem business planu i rachunku kosztów. Absolwenci zapoznają się z psychologicznymi i socjologicznymi mechanizmami związanymi z zarządzaniem imprezami masowymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGISTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Logistyka służb mundurowych" przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa. Studia przygotowują do pracy w:
  - pionach logistycznych jednostek organizacyjnych policji i innych służb mundurowych,
  - przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaopatrzeniu służb mundurowych,
  - pionach i komórkach logistycznych przedsiębiorstw odpowiadających za: produkcję, magazynowanie i dystrybucję dóbr niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb mundurowych,
  - przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę umożliwiającą zarówno podjęcie pracy w w/w obszarach jak i doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kończąc studia absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania społeczną odpowiedzialnością (CSR), przydatną do diagnozowania stanu organizacji, opracowywania strategii i wdrażania tej koncepcji oraz jej doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów i wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności. Jest zaznajomiony z najważniejszymi standardami i narzędziami pomocnymi we wdrażaniu CSR (m.in. ISO 26000:2010, AA1000, SA8000, UN Global Compact, GRI G4) oraz posiada umiejętność ich praktycznego zastosowania. Potrafi  zaprojektować proces raportowania CSR zgodny ze światowymi standardami sprawozdawczości tego rodzaju, wdrożyć go w praktyce, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania usprawniające. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności i wykorzystywać je do rozwoju i doskonalenia organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NOWOCZESNA PRODUKCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę dotyczącą:

  • metod optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych i logistycznych,
  • funkcjonowania systemów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, zaawansowanych rozwiązań kontroli przepływów materiałowych i informacyjnych,
  • elementów rachunku kosztów przepływu, systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych, koncepcji zarządzania, w tym ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością, zarządzanie projektem, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zapasami, zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie oraz sterowanie produkcją
  • nowoczesnych metod zarządzania i organizacji sfery produkcyjnej i administracyjnej przy wykorzystaniu takich koncepcji jak: Kaizen, 5S, TPM, SMED itp. komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING I INŻYNIERIA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych nabywając wiedzę w zakresie: zasad budowania, zadań i funkcji  systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, (w tym: systemu: ewidencji i monitorowania dokonań, informacji planistycznej oraz sprawozdawczości finansowej),  instrumentów, narzędzi i metod zarządzania, stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu orz możliwości wykorzystania systemów informatycznych, dysponuje kompetencjami menedżerskimi,  które umożliwią mu: poprawną oceny i analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, dobór odpowiednich instrumentów zarządzania do stawianego problemu decyzyjnego, budowanie efektywnej architektury procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wykorzystanie instrumentów, narzędzi i metod umożliwiających  kreowanie rentownych i trwałych relacji z klientami, zarządzanie ryzykiem, budowania marki i reputacji przedsiębiorstwa oraz wykorzystania instrumentów finansowych i kapitałowych w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. W efekcie absolwent studiów podyplomowych swoje kompetencje może wykorzystać w zarządzaniu: przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, jednostkami  samorządu terytorialnego, fundacjami i podobnymi organizacjami non-profit, jak również zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • URZĘDNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent bez względu na ukończony wcześniej kierunek studiów zapozna się z podstawami prawnymi i zasadami zarządzania administracją publiczną, co umożliwi mu podjęcie pracy w tym sektorze państwa. Ponadto nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie analizy i opracowania problemów prawnych, sporządzania projektów dokumentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Istotną częścią studiów są także kompetencje miękkie, tzn. zasady obsługi klientów administracji publicznej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w drodze negocjacji i mediacji. Nabyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przyczynią się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent bez względu na ukończony kierunek studiów uzyska pogłębioną wiedzę nt. zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz prawnych i technicznych wymagań stawianych administratorom takich danych. Ponadto nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie analizy ryzyka, dostosowania zabezpieczeń do jej wyników, opracowania formularzy i innych  dokumentów koniecznych w trakcie przetwarzania danych, a także będzie potrafił szczegółowo analizować problemy teoretyczne i techniczne związane z bezpieczeństwem danych. Nabyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przyczynią się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy publicznych oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je praktycznie zastosować. Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM I ANALITYKA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa”, wychodząc naprzeciw bieżącym wyzwaniom związanym z pomnażaniem prywatnego kapitału oraz analizą danych gospodarczo-finansowych na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjno-finansowych, łączą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego z umiejętnościami jej przetwarzania i praktycznego zastosowania. Absolwent studiów uzyska w ich toku wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

  • zastosowania metod ilościowych na potrzeby wsparcia procesu decyzyjnego
  • w obszarze inwestycyjno-finansowym;
  • funkcjonowania rynku finansowego i dostępnych na nim instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych;
  • podstaw ekonomii i analizy danych makroekonomicznych;
  • czytania i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; • wyceny dłużnych i udziałowych papierów wartościowych;
  • analizy i zarządzania ryzykiem;
  • analizy struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie;
  • podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej;
  • opracowywania strategii inwestycyjnych i zarządzania kapitałem;
  • oceny efektywności projektów inwestycyjnych;
  • oceny efektywności funduszy inwestycyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. Słuchacze dowiedzą się między innymi jak identyfikować i optymalizować stan komunikacji społecznej w szkole, jak kreować wizerunek placówki oświatowej, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz jak komunikować się z otoczeniem. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą w zakresie:

  • nowoczesnych technik zarządzania i kierowania
  • psychologii i socjologii zarządzania
  • komunikacji interpersonalnej
  • metod prawa gospodarczego
  • prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej
  • planowania, organizacji i kontroli pracy placówki oświatowej
  • bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki
  • programów komputerowych wspomagających zarządzanie placówką oświatową

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D. Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć słuchacz zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarzadzania projektami w rożnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, słuchacze powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarzadzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. Słuchaczowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady funkcjonowania kierownika projektu. Ukazana jest jego rola w procesie zarządzania projektem oraz współpraca z innymi osobami. Absolwent zna zasady tworzenia i kierowania zespołem projektowym. Zapoznaje się z przyczynami konfliktów powstających podczas realizacji projektów oraz zna sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo kładziony jest nacisk na rozpoznanie oraz kierowanie i zarządzanie otoczeniem projektu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej” zdobędą umiejętność stosowania narzędzi kształtujących aktywnego pracownika i menedżera w administracji. Studia pozwolą absolwentom na uzyskanie umiejętności rozpoznawania i określania poszczególnych rodzajów organizacji w administracji publicznej, zarówno w zakresie instytucji ogólnokrajowych jak i terytorialnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci uzyskają stosowną wiedzę i umiejętności jej zastosowania w zakresie zarządzania strategicznego w administracji publicznej, poznają wagę marketingu w sferze publicznej i zdolność do zastosowania technik marketingowych. Efektem studiów będzie umiejętność posługiwania się technikami negocjacji i mediacji, niezbędnymi w obecnie funkcjonujących strukturach administracji. Absolwent powinien uzyskać umiejętność twórczego myślenia, w szczególności w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej, zawierania umów i korzystania z funduszy Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów oferuje słuchaczom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, która obejmuje takie zagadnienia jak zarządzanie infrastrukturą sportową, zarządzanie marketingowe, zarządzanie kryzysowe, komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna, a także logistyka imprez masowych i zarządzanie ich bezpieczeństwem. Umiejętności praktyczne będą przekazywane, utrwalane i weryfikowane podczas ćwiczeń i projektów z zakresu kierowania i administrowania infrastrukturą sportową oraz organizowania eventów, imprez madowych, w tym imprez sportowych. Absolwent posiada umiejętność rozumienia istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego infrastrukturą sportową, umiejętność rozumienia metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania. Absolwent posiada rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, potrafi kompetentnie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania. Dodatkowo potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do innych dziedzin życia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE TERENAMI POPRZEMYSŁOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kończąc studia absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zrównoważonego gospodarowania terenami poprzemysłowymi, przydatną do diagnozowania stanu terenów zdegradowanych szeroko pojętą  działalnością przemysłową. Posiada umiejętność planowania, projektowania, nadzorowania rewitalizacji oraz oceny i usprawnienia systemu. Potrafi planować przekształcenia terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, zarządzać terenami poprzemysłowymi. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu terenów poprzemysłowych, zna wpływ eksploatacji przemysłowej na środowisko. Umie zaprojektować system rewitalizacji, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć ją w praktyce, dokonać oceny jej funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące eliminacji problemów związanych z utrzymaniem stanu bieżącego. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie rewitalizacji i utrzymaniu terenów poprzemysłowych oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (3)

Emil Ocena

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena

super wydzial

olek Ocena

najplepszy wydział na PŚ. polecam