ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

 • ANALITYKA BIZNESOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Analityka biznesowa
  Na kierunku studiów Analityka biznesowa kształceni są specjaliści przygotowani do wszechstronnej analizy danych biznesowych, a w szczególności do ich przetwarzania w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
  Absolwent kierunku Analityka biznesowa jest wykwalifikowanym specjalistą zatrudnianym w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności, w szczególności w:
  • działach analiz biznesowych,
  • działach informatycznych,
  • działach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
  • korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze,
  • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, giełda),
  • instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
  Jest również przygotowany do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w sektorze usług biznesowych dla przedsiębiorstw lub innych instytucji gospodarczych.
  Może kontynuować kształcenie na dowolnym kierunku kształcenia drugiego stopnia z zakresu nauk ekonomicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Logistyka
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową  i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Socjologia
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy, psychologii społecznej, jak również stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz życia społecznego. Znają najnowsze metody i technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią prowadzić badania zmian rynku pracy oraz działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej.
  Absolwenci kierunku socjologia znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii społecznych. Mogą pracować również w instytucjach pomocy społecznej. Sprawdzą się także w public relations oraz jako doradcy zawodowi.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych. Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu. 
  Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych. Sprawdzą się również jako doradcy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie. Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu. Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
  Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości. Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie. Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie projektami
  Studia I stopnia
  Na kierunku Zarządzanie projektami I stopnia kształci się specjalistów w zakresie zarządzania projektami przygotowanych do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika takich zespołów. Absolwent kierunku w trakcie studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. W szczególności: 
  • zna podstawowe narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami,
  • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie projektem na każdym jego etapie, 
  • potrafi organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować oraz zarządzać zmianami w projekcie,
  • umie wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów,
  • posiada umiejętność tworzenia kierowania oraz współpracy w zespole projektowym, 
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu i potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
  Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i  nabyte kompetencje pozwalają absolwentowi tego kierunku na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów.
  Studia II stopnia
  Studia Zarządzanie projektami II stopnia mają na celu wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w sprawnym i efektywnym zarządzaniu projektami. Kształcąc kompetencje w tym zakresie studia uczą podejścia projektowego opartego na przekonaniu, iż rozwój i sukces organizacji uzależniony jest od wdrażania różnorodnych, zamkniętych w czasie projektów realizujących określone cele, w sposób unikatowy organizujących zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Absolwent kierunku zdobywa umiejętności w zakresie sprawnej organizacji przebiegu procesów w projekcie w standardach umożliwiających przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Foundation. W szczególności: 
  • posiada wiedzę jak pracować i zarządzać projektem na każdym jego etapie,
  • potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami w zależności od specyfiki  konkretnego projektu,
  • potrafi wykonywać, koordynować i nadzorować działania związane z realizacją projektu,
  • zna standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafi zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu,
  • potrafi prowadzić dokumentację projektową, wykorzystując do tego narzędzia informatyczne,
  • potrafi organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem,
  • potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu,
  • potrafi identyfikować i szacować zasoby niezbędne do realizacji projektu, ustalać zespoły oraz jego odpowiedzialność, delegować przypisywać decyzyjność w projekcie,
  • potrafi umiejętnie kierować zespołem, komunikacją w projekcie i rozwiązywać konflikty,
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminów certyfikujących na menadżerów projektów przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
  Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie studiów III stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie projektami jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTICS Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
  • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
  • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
  • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
  • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
  • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
  • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logisics jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu.
  • Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.
  • Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and production engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Management and production engineering jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Emil Ocena

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena

super wydzial

olek Ocena

najplepszy wydział na PŚ. polecam