ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

ul. Roosevelta 26-28

41-800 Zabrze,

tel.: (032) 277-73-10 277-73-14, 277-73-80

fax: (032) 277-73-61

e-mail: roz@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ

 • ANALITYKA BIZNESOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Analityka biznesowa

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.
  • Zdobyta przez absolwentów wiedza z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, metod ilościowych i informatyki pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych i instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej.
  • Absolwenci w czasie studiów nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
  • W szczególności potrafią pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane oraz przekształcać je w informacje, wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, analizować przebieg i efekty procesów biznesowych, a także przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie.
  • Absolwenci potrafią również analizować ryzyko działań biznesowych oraz wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka. Mogą również przeprowadzać audyty biznesowe, wspierać działy informatyczne w projektowaniu systemów biznesowych, a także prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych i procesów gospodarczych
  • Analiza danych finansowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza danych i procesów gospodarczych
  • Analiza danych finansowych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Logistyka

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
  • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
  • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
  • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
  • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
  • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
  • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka miast i regionów
  • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Usługi logistyczne
  • Menedżer ds. logistyki
  • Menedżer w sektorze usług logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka miast i regionów
  • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Usługi logistyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Socjologia

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego.
  • Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych.
  • Potrafią analizować zachodzące zmiany społeczne oraz potrafią prognozować ich kierunki i konsekwencje zarówno dla regionu, jak i społeczności lokalnej.
  • Potrafią prowadzić obserwacje nowych trendów zachodzących na rynku pracy, badać zjawiska dotyczące procesów komunikacji społecznej oraz diagnozować zjawiska patologii społecznej.
  • Absolwenci kierunku socjologia znajdują zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii publicznej.
  • Pracują również w instytucjach pomocy społecznej.
  • Sprawdzą się także jako specjaliści od public relations.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Badania rynku i reklamy
  • Socjologia biznesu i mediów
  • Socjologia regionów przemysłowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna i pr
  • Socjologia internetu i społeczności wirtualnych
  • Socjologia społeczności lokalnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Badania rynku i reklamy
  • Socjologia biznesu i mediów
  • Socjologia regionów przemysłowych

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji są dostępne na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.
  • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.
  • Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.
  • Sprawdzą się również jako doradcy

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w korporacjach
  • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Audytor biznesowy
  • Menedżer hr
  • Menedżer w organizacji publicznej
  • Specjalista ds. controllingu i finansów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w korporacjach
  • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Audytor biznesowy
  • Menedżer hr
  • Menedżer w organizacji publicznej
  • Specjalista ds. controllingu i finansów

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (poziom rozszerzony), matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.
  Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym.
  Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.
  Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji i logistyka
  • Inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji i logistyka
  • Inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zabrze - kierunek Zarządzanie projektami
  Studia I stopnia
  Na kierunku Zarządzanie projektami I stopnia kształci się specjalistów w zakresie zarządzania projektami przygotowanych do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika takich zespołów. Absolwent kierunku w trakcie studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. W szczególności: 
  • zna podstawowe narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami,
  • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie projektem na każdym jego etapie, 
  • potrafi organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować oraz zarządzać zmianami w projekcie,
  • umie wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów,
  • posiada umiejętność tworzenia kierowania oraz współpracy w zespole projektowym, 
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu i potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
  Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i  nabyte kompetencje pozwalają absolwentowi tego kierunku na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów.
   
  Studia II stopnia
  Studia Zarządzanie projektami II stopnia mają na celu wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w sprawnym i efektywnym zarządzaniu projektami. Kształcąc kompetencje w tym zakresie studia uczą podejścia projektowego opartego na przekonaniu, iż rozwój i sukces organizacji uzależniony jest od wdrażania różnorodnych, zamkniętych w czasie projektów realizujących określone cele, w sposób unikatowy organizujących zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe.
  Absolwent kierunku zdobywa umiejętności w zakresie sprawnej organizacji przebiegu procesów w projekcie w standardach umożliwiających przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Foundation. W szczególności: 
  • posiada wiedzę jak pracować i zarządzać projektem na każdym jego etapie,
  • potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami w zależności od specyfiki  konkretnego projektu,
  • potrafi wykonywać, koordynować i nadzorować działania związane z realizacją projektu,
  • zna standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafi zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu,
  • potrafi prowadzić dokumentację projektową, wykorzystując do tego narzędzia informatyczne,
  • potrafi organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem,
  • potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu,
  • potrafi identyfikować i szacować zasoby niezbędne do realizacji projektu, ustalać zespoły oraz jego odpowiedzialność, delegować przypisywać decyzyjność w projekcie,
  • potrafi umiejętnie kierować zespołem, komunikacją w projekcie i rozwiązywać konflikty,
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu,
  • posiada wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminów certyfikujących na menadżerów projektów przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
  Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie studiów III stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne zarządzanie projektami
  • Tradycyjne zarządzanie projektami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nowoczesne zarządzanie projektami
  • Tradycyjne zarządzanie projektami

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie projektami jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTICS Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
  • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
  • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
  • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
  • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
  • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
  • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
  • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Manager of logistics
  • Logistics services

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logisics jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz społeczno-ekonomicznych, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej czy zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania przemyślanych decyzji gospodarczych.
  • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym bądź też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.
  • Znają specyfikę rynku kapitałowego i towarowego. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.
  • Sprawdzą się również jako doradcy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer hr

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Management jest ocena ze studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz związanych z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu.
  • Znają również metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Potrafią przygotować i zorganizować proces produkcyjny wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.
  • Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości.
  • Mogą kierować systemami produkcyjnymi, organizować procesy produkcyjne i pomocnicze w przedsiębiorstwie.
  • Potrafią gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności zaś dla potrzeb procesu produkcyjnego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Management of production systems

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Productionand logistic systems in industrial enterprises

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and production engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Management and production engineering jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Emil Ocena

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena

super wydzial

olek Ocena

najplepszy wydział na PŚ. polecam