• ADMINISTRACJA I USŁUGI ELEKTRONICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby pełniące lub zamierzające pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach; osoby, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.

  Celem studiów jest:
  pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa, sprawności organizacyjnej oraz umiejętności interpersonalnych w obszarach administracji publicznej.  
  Doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy w zakresie:
      - wiedzy prawniczej (w tym prawa administracyjnego) – wiadomości o systemie   prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego,
      - planowania i organizacji pracy oraz organizacji zasobów ludzkich w instytucjach publicznych,
      - posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi prace urzędu i
        komunikacje elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami,
      - umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, technik prezentacji, organizacji czasu pracy, zarządzania konfliktem w organizacji oraz umiejętności kierowniczych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANDRAGOGIKA - TUTORING I COACHING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę; nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planujących karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych), jak również do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:
  zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem pracy i ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka.

  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:
  zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem pracy i ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka.

  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką bezpieczeństwa państwa, województwa, powiatu, gminy oraz zarządzania kryzysowego

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedze i umiejętności dotyczące rozumienia problemu diagnozowania zagrożeń, tworzenia programów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku ich wystąpienia w połączeniu operacyjnym wszystkich rodzajów służb.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką bezpieczeństwa państwa, województwa, powiatu, gminy oraz zarządzania kryzysowego.

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedze i umiejętności dotyczące rozumienia problemu diagnozowania zagrożeń, tworzenia programów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku ich wystąpienia w połączeniu operacyjnym wszystkich rodzajów służb.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele,absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu- biologii

  Celem studiów jest:

  przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działanie w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA I TERAPIA SI MAŁEGO DZIECKA DO 3 ROKU ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez KPSW przy współpracy z PTIS w Warszawie

  Celem studiów jest: specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca zycia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty malego dziecka

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowanie z  pedagogiki specjalnej).

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ (DLA NAUCZYCIELI Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGODICZNYM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA Z MODUŁEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: są nauczyciele pracujący w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Rodzice dzieci w wieku do 3 lat i starsze, osoby pracujące w ośrodkach specjalistycznych sprawujących opiekę na dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.
  Kandydaci powinni mieć wykształcenie wyższe.

  Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu poradnictwa żywieniowego i stosowania właściwiej polityki żywieniowej w zakresie zasad żywienia, jego bezpieczeństwa dla rozwoju dziecka i osób starszych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne do nauczania języka obcego na pierwszym i drugim etapie kształcenia-przedszkole i klasy IV -VIII SP oraz pogłębieniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej celem doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYSLEKSJA - DIAGNOZA I TERAPIA W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: nauczyciele,logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy i psycholodzy pełniący swoje obowiązki w placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły masowe, ośrodki specjalistyczne)

  Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i terapią dysfunkcji w zakresie dysleksji. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych w systemie edukacji Państwa i na wolnym rynku społeczno-gospodarczym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA, TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci szkół wyższych z zakresu nauk  medycznych,społecznych, nauczyciele, pracownicy sektora zdrowia mający wpływ na wsparcie dziecka z dysfunkcją porażenia mózgowego

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z MPD. Słuchacze poznają czynności diagnostyczne, metody i formy prowadzenia zajęć zarówno w rehabilitacji domowej jak również z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w sytuacji edukacyjnej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA DIALOGU, SZTUKA ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii, osoby  z wykształceniem wyższym pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym koncentrowaniu się na tematyce kluczowej dla filozofii

  Celem studiów jest:

  inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia, poznanie istotnych dla współczesnego człowieka kwestii, punktów widzenia reprezentowanych przez innych ,a także skonfrontowanie własnych poglądów z koncepcjami filozofów. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjna organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE SAMORZĄDOWE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracowników przedsiębiorstw budżetowych, w szczególności realizujących zadania w zakresie planowania finansowego i budżetu, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, audytu wewnętrzne- go i kontroli zarządczej w JST.

  Studia kierowane są również do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w JST lub jednostkach, dla których założycielami są JST (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, dyrektorzy szkół samorządowych), spółkach komunalnych i związkach komunalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE SAMORZĄDOWE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracowników przedsiębiorstw budżetowych, w szczególności realizujących zadania w zakresie planowania finansowego i budżetu, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, audytu wewnętrzne- go i kontroli zarządczej w JST.

  Studia kierowane są również do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w JST lub jednostkach, dla których założycielami są JST (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, dyrektorzy szkół samorządowych), spółkach komunalnych i związkach komunalnych.

  Celem studiów jest:

  wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy związanej z finansowymi i rachunkowymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

  Zakres tematyczny studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami i rachunkowości budżetowej w JST oraz uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i prawidłowej rachunkowości budżetowej, w tym m.in. planowanie finansowe i budżetowe, kontrolę zarządczą, sprawozdawczość budżetową i finansową, prowadzenie ewidencji księgowej, dług publiczny oraz nadzór finansowy nad JST.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FIZYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki

  Celem studiów jest:
  umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

  Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-fizyki ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele,absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii.

  Celem studiów jest:

  zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla typów szkół dotyczące nauczania geografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z TERAPIĄ NARZĄDÓW RUCHU DZIECKA I DIAGNOZĄ WAD POSTAWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka,  wychowania fizycznego, fizjoterapii

  Celem studiów jest:
  odpowiednie przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA KOMUNALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów I i II stopnia kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką komunalną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA KOMUNALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów I i II stopnia kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką komunalną

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i obsługą obszaru gospodarki komunalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni mający wyższe wykształcenie

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higiena organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni mający wyższe wykształcenie

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higiena organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, absolwenci kierunku pedagogika studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA Z CERTYFIKATEM DIAGNOZY I TERAPII SI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedii, osoby z wyższym wykształceniem chcący poznać metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w  wiedzę i umiejętności wspierające komunikację osób mających trudności w porozumiewaniu się werbalnym.  Zdobyta wiedza i umiejętności mają służyć osobom z takimi deficytami do możliwości wyrażania swoich potrzeb, myśli, w relacjach z innymi ludźmi

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich kosmetologii, pielęgniarstwa i innych nauk medycznych oraz osoby posiadające podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej (kursy zawodowe) i ukończyły studia wyższe

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące pielęgnacji urody, opóźniania procesów starzenia się, planowania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających z zastosowaniem zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KRYMINALISTYKA, KRYMINOLOGIA I WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci prawniczych, jak i nieprawniczych studiów ( np. absolwenci administracji,   bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii), które związane są ze służbami i instytucjami zajmującymi się wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępczości, jak tez zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w tych podmiotach (szczególnie w Policji i Straży Granicznej) . Są również adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem czynności detektywa, asystenta rodziny i pracownika socjalnego

  Celem studiów jest:
  doskonalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa ogólnego, przedmiotów kierunkowych od źródeł przestępczości, patologii społecznej, wiktymologii kryminalnej do szczegółowych przedmiotów kierunkowych takich jak:
              • czynności procesowe,
              • taktyka wykrywania przestępstwa,
              • metodyki czynności dochodzeniowych,
              • techniki kryminalistyczne   

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby z wyższym wykształceniem pracujący lub zamierzający pracować w procesie planowania lub realizowania i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, gotowych produktów oraz stosowania technik i metod informacji od produktu do klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA OGÓLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci z obszaru kierunków humanistycznych (filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), medycznych oraz aktorskich, pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego.

  Celem studiów jest: jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:
  jest przygotowanie do pracy  w roli mediatora rodziny,  ponadto  zapoznanie słuchaczy z wiedzą, metodami, technikami pracy z rodziną w sytuacji jej kryzysu lub wczesnego zapobiegania tej sytuacji oraz umiejętności diagnozowania problemu i tworzenia programów naprawczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODYKA ZDALNEGO NAUCZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykształceniem magisterskim oraz przygotowaniem pedagogicznym. Studia adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów objętych programem nauczania szkoły danego typu

  Celem studiów jest:
  przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technik i metod kształcenia zdalnego na poziomie średnio zaawansowanego standardu wyposażenia szkoły w technologię medialną oraz uzyskanie umiejętności korzystania przez nauczycieli z osobistych narzędzi medialnych którymi dysponują – laptop, telefon komórkowy itp. w procesie kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI NEUROGERIATRII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

  Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym.

  Celem studiów jest:
  -  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  -  kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych poziomach kształcenia,
  - umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ I MODUŁEM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

  Celem studiów jest:
  -  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i
     młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  -  kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych
     poziomach kształcenia,
  - umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz dla nauczycieli, którzy wybiorą dodatkowo moduł pedagogiki specjalnej 80 h + praktyka

  Adresatami studiów są: nauczyciele pedagogiki specjalnej, którzy chcą poszerzyć kompetencje o pedagogikę leczniczo-terapeutyczną. Ponadto nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy medyczni w służbie zdrowia, którzy z wyboru w trakcie rekrutacji zadeklarują wybór dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej (80 h + 120 h praktyki zawodowej (moduł dodatkowo płatny).

  Celem studiów jest:

  Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki leczniczej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Studia przygotują do pracy w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem szkół integracyjnych i masowych pracujących w oparciu o pedagogikę włączającą szkół i ośrodków przyszpitalnych, sanatoryjnych itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA Z KURATELĄ SĄDOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji, w tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych

  Celem studiów jest:
  przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów  magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać kompetencje do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu edukacji włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.

  Ponadto adresatami studiów mogą być nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym dla nauczania przedmiotu, zajęć, nie posiadający przygotowania pedagogiki specjalnej, którzy realizują dodatkowo w trakcie studiów moduł pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki (80 godzin + 120 godzin praktyki moduł dodatkowo płatny).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA TAŃCA Z CHOREOGRAFIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mających predyspozycje koordynacyjno - ruchowe. Osoby prowadzące zajęcia kulturotwórcze, artystyczne, taneczne. Nauczyciele placówek edukacyjnych, socjalnych, terapeutycznych. Ponadto przedstawiciele innych profesji zawodowych mający zdolności taneczne i gotowość osobistego rozwoju

  Celem studiów jest:
  zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w przedszkolach, szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia te wyposażą w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w po- szczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO DOWODOWE-ZAGADNIENIA PROCESOWE I KRYMINALISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli

  Celem studiów jest:
  przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa dowodowego, w szczególności z zakresu praktycznych aspektów dowodzenia w procesie karnym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO KARNE, WYKONAWCZE I RESOCJALIZACJA SKAZANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, funkcjonariusze służby Więziennej, a także kuratorzy zawodowi i społeczni oraz pracownicy socjalni.

  Celem studiów jest:
  przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz z zakresu resocjalizacji skazanych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY, DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

  Celem studiów jest:
  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do pracy w charakterze doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, Ponadto uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie: kariery i podstaw przedsiębiorczości, psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz poznania funkcjonujących na rynku pracy narzędzi diagnostycznych i metod wykorzystywanych w pracy doradczej. Studia mają na celu rozwinięcie kompetencji miękkich i poznania szeroko rozumianej kariery i przedsiębiorczości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOPEDAGOGIKA Z NEURODYDAKTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: nauczyciele, pedagodzy i pracownicy socjalni, rodzice rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych poszukujący wiedzy potrzebnej do podjęcia odpowiednich procesów wsparcia dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki.

  Celem studiów jest: doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i rozwojowych, w tym neurodydaktyki w obszarze podstaw uczenia się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:osoby posiadające  wykształcenie wyższe , pracownicy instytucji, zakładów pracy mający na celu doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów

  Celem studiów jest: jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego oraz funkcji pokrewnych, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów jest szczególnie przydatna. Zadaniem studiów jest również wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności prowadzenia rachunkowości i finansów firmy. Ważnym celem zajęć jest poznanie zasad analizy i oceny działalności jednostki gospodarczej, firmy dla zamiarów jej rozwoju w sferze gospodarczej (ekonomicznej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby posiadające  wykształcenie wyższe , pracownicy instytucji, zakładów pracy mający na celu doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów

  Celem studiów jest:

  jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego oraz funkcji pokrewnych, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów jest szczególnie przydatna. Zadaniem studiów jest również wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności prowadzenia rachunkowości i finansów firmy.

  Ważnym celem zajęć jest poznanie zasad analizy i oceny działalności jednostki gospodarczej, firmy dla zamiarów jej rozwoju w sferze gospodarczej (ekonomicznej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REHABILITACJA ODDECHOWA U PACJENTÓW W TRAKCIE I PO COVID 19 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci z obszaru kierunków medycznych, ochrony zdrowia, kultury fizycznej na poziomie studiów wyższych, pracownicy jednostek służby zdrowia, służb społecznych i indywidualnie zainteresowanym chęciom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Celem studiów jest: przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania układu oddechowego w aspekcie jego fizjologii i patofizjologii, przedstawienie diagnostyki, profilaktyki i leczenia pacjentów w trakcie lub po Covid-19

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REWALIDACJA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ROZWOJU OSOBOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ Z MODUŁEM PEDAGOGIKI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego. 

  Celem studiów jest:
  dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA, TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

  Celem studiów jest:

  osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PRZEDMIOTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obszar ten dotyczy przedmiotów kształcenia (zajęć) zawartych w siatkach organizacyjnych szkół i placówek edukacyjnych wszystkich typów będących w systemie edukacji MEN. Propozycja kierunków spełnia standardy prawne i merytoryczne dla uzyskania przez absolwenta kwalifikacji zawodowych.

  Efekty kształcenia kreowane przez Uczelnie dla kierunku kształcenia obejmują najnowsze trendy rozwojowe i standardy naukowe dla wiedzy i umiejętności, w które zostanie wyposażony absolwent studiów podyplomowych. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych w obszarze „studia przedmiotowe” jest posiadanie przez kandydata uprawnień pedagogicznych (nauczycielskich). Istnieje możliwość studiowania równoległego obu dziedzin tj. kierunku przedmiotowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W NAUCZANIU I WYCHOWANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów I i II stopnia kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką i edukacją

  Celem studiów jest:
  przekazanie nauczycielom i innym specjalistom praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w organizacji nauczania oraz w wychowaniu, pozwalającej na inicjowanie i udział we wdrożeniach AI.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: są absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, psychologii, pracy socjalnej, wychowania fizycznego, fizjoterapii

  Celem studiów jest: jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO Z PSYCHODIETETYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zakresem anatomii człowieka, podstaw fizjologii, procesów rozwoju, podstaw diagnozy deficytów rozwojowych, podstaw treningu medycznego, treningu terapeutycznego, procesów samooceny i dyscypliny osobistej. 

  Ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności z zakresu fizjologii, podstaw biochemii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa żywienia oraz dietetyki, dietetyki pediatrycznej i dieto terapii

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USPRAWNIANIE OSÓB PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych medycznych (lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki), nauk o zdrowiu, kultury fizycznej, pracujący w szpitalach, ośrodkach zdrowia, medycznych służbach publicznych i niepublicznych ponadto osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
   
  Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie oceny pacjenta po przebytym udarze mózgu i czynników mających wpływ na jego rehabilitację, przedstawienie diagnostyki, profilaktyki i leczenia pacjentów po przebytym udarze mózgu,
  kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentami po  przebytym udarze mózgu,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USPRAWNIANIE PACJENTA GERIATRYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci kierunków medycznych, społecznych, kultury fizycznej, pracujący w  instytucjach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, indywidualnie prowadzący opiekę nad osobami starszymi w opiece domowej

  Celem studiów jest: przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego osób starszych, nabycie przez słuchacza wiedzy w zakresie problemów geriatrycznych, nabycie umiejętności diagnozowania, organizowania i rehabilitowania osób w podeszłym wieku, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych z osobami starszymi i ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WCZESNA INTERWENCJA Z WYKORZYSTANIEM METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH (Z CERTYFIKATEM METODY SHANTALA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna. 

  Celem studiów jest:
  jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPARCIE RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  osoby zainteresowane problematyka dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne. Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA DÓBR NIEMATERIALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są :
  absolwenci studiów podyplomowych z obszaru wyceny przedsiębiorstw, którzy chcą dalej rozwijać się w tym zakresie, menedżerowie przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, właściciele przedsiębiorstw, menedżerowie i analitycy instytucji finansowych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, konsultanci, doradcy inwestycyjni,pragnący pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości informacji, rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, zajmujący się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych, obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm współpracujących z sektorem zdrowia oraz zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze zdrowia

  Celem studiów jest: przygotowanie do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, działalności jednostek opieki zdrowotnej, kierowania zasobami ludzkimi. Program wyznacza wartości kierunkowe dotyczące organizacji, planowania, diagnozowania problemów zarządczych oraz skutecznego ich rozwiązywania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KADRAMI I DORADZTWO PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów wyższych oraz pracownicy zakładów pracy z obszarów zarządzania, ekonomii, prawa,, administracji oraz innych obszarów zawodowych.

  Celem studiów jest:
  przygotowanie absolwentów do pełnienia różnych ról w organizacji pracy firmy. Słuchacze zostaną wyposażeni w kluczowe kompetencje od diagnozy personalnej przez funkcje menadżerskie do prawowania kontroli jednostkowej, obszarów problemowych do zarządzania i kierowania firmą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KADRAMI I DORADZTWO PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów wyższych oraz pracownicy zakładów pracy z obszarów zarządzania, ekonomii, prawa,, administracji oraz innych obszarów zawodowych.

  Celem studiów jest:
  przygotowanie absolwentów do pełnienia różnych ról w organizacji pracy firmy. Słuchacze zostaną wyposażeni w kluczowe kompetencje od diagnozy personalnej przez funkcje menadżerskie do prawowania kontroli jednostkowej, obszarów problemowych do zarządzania i kierowania firmą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są:
  absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

  Celem studiów jest:
  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Opinie (0)


PODYPLOMOWE