• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
  Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.
  Zasadniczym celem studiów pozostaje przygotowanie absolwenta do właściwego i kompetentnego pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wymaga to skutecznego przekazania mu kompedium wiedzy w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania tej administracji, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Istotnym celem kształcenia pozostaje także nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna problematykę rekrutacji i zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY POZAPRAWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym wśród 90 mediatorów z obszaru odpowiadającemu obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych
  Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PODATKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, zarówno w aspekcie krajowym, jak i transgranicznym.

  Dowiedz się więcej

   

 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do zajmowania się w praktyce problematyką egzekucji administracyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców
  Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności i zadań statutowych organów tych osób, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, ich ochronę prawną oraz dokumentowania czynności prawnych związanych z zatrudnieniem, podstawy finansów przedsiębiorstwa, relacji z bankami i ubezpieczycielami, prawo podatkowe (materialne i procesowe), inne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy związane ze sferą publicznoprawną, relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami (w tym prowadzenie weryfikacji kontrahentów, sporządzanie i wykonywanie umów, a także windykację), podstawowe zasady procedur sądowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Jednym z kluczowych założeń studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych – dlatego wszystkie zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z wzorami pism, umów, regulaminów i innych aktów stosowania prawa, Słuchacze będą także uczestniczyć w przygotowywaniu takich dokumentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWNE ASPEKTY KONTROLI PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawne aspekty kontroli państwa
  Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy, niezbędnej do podnoszenia jakości wykonywanej pracy w organach kontroli państwowej, z uwzględnieniem zarówno szczegółowej wiedzy prawniczej z wielu dziedzin, jak i przedmiotów rozwijających umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, z uwzględnieniem specyfiki pracy w organach kontroli państwowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawne aspekty kontroli państwa wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej
  Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe
  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i finansowego.
  Studia podyplomowe Prawo karne skarbowe obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.
  W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się na prawie karnym skarbowym, w tym głównie na odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzeniu postępowań w sprawach karnych skarbowych.
  W zakresie nauk ekonomicznych studia obejmują kształcenie w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe
  Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucje zobowiązań podatkowych, politykę podatkową, praco karne skarbowe, rachunkowość i wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO PODATKOWE E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe e-learning
  Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego i europejskiego oraz wybranymi elementami prawa cywilnego i handlowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego i rachunkowości. Wszystkie zajęcia oraz egzamin końcowy są prowadzone zdalnie – za pomocą platformy e-learningowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe e-learning wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także bieżących nowelizacji kodeksu pracy oraz innych zmian w obowiązującym prawie pracy. Program obejmuje również wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych.

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. Organizatorem studiów jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo rodzinne z elementami psychologii wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO ORAZ PROKURATORÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji oraz nabycie nowych umiejętności praktycznych przydatnych w tych obszarach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo samorządu terytorialnego
  Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.
  Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna słuchacz studiów w trakcie kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych – wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym. Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.
  Główna część programu studiów poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi. Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego). Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo samorządu terytorialnego wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek
  Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia, dotyczące spółek i ich udziału w obrocie gospodarczym. Z tego względu oprócz regulacji kodeksu spółek handlowych studia obejmują swoim programem problematykę z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, rachunkowości w spółkach oraz podatków.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych
  Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • REGULACJE I POLITYKA ENERGETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowania najnowszych rozwiązań prawnych na poziomie unijnym i krajowym.

  Dowiedz się więcej

   

 • SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO - STUDIA I STOPNIA REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomow na kierunku Szkoła prawa francuskiego
  Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Szkoła prawa francuskiego mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem magisterskim z zakresu prawa lub administracji oraz znajomością jęz. francuskiego; studenci IV i V roku uniwersyteckich studiów prawniczych i administracyjnych; ew. studenci III roku ze średnią ocen powyżej 4,5 oraz znający jęz. francuski, w szczególności kierunków filologicznych.

 • TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Transport, spedycja  logistyka
  Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Transport, spedycja i logika wymagane są ukończone studia wyższe. 

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy
  Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i elementami prawa pracy wymagane są ukończone studia wyższe. 

Opinie (7)

angelika Ocena

Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena

Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą

paulina Ocena

Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo ? ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy

Studentka Ocena

Studiuję prawo i jestem bardzo zadowolona z uczelni. Świetni wykładowcy, wysoki poziom i piękny budynek.

Paulina Ocena

Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

Administratywistka 2 Ocena

Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

Administratywistka Ocena

Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.