• ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
  Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.
  Zasadniczym celem studiów pozostaje przygotowanie absolwenta do właściwego i kompetentnego pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wymaga to skutecznego przekazania mu kompedium wiedzy w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania tej administracji, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Istotnym celem kształcenia pozostaje także nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK AML - PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HUMAN RESOURCES Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z Human Resources (w takich obszarach jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna problematykę rekrutacji i zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych
  Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców
  Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności i zadań statutowych organów tych osób, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, ich ochronę prawną oraz dokumentowania czynności prawnych związanych z zatrudnieniem, podstawy finansów przedsiębiorstwa, relacji z bankami i ubezpieczycielami, prawo podatkowe (materialne i procesowe), inne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy związane ze sferą publicznoprawną, relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami (w tym prowadzenie weryfikacji kontrahentów, sporządzanie i wykonywanie umów, a także windykację), podstawowe zasady procedur sądowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Jednym z kluczowych założeń studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych – dlatego wszystkie zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z wzorami pism, umów, regulaminów i innych aktów stosowania prawa, Słuchacze będą także uczestniczyć w przygotowywaniu takich dokumentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób udzielających wsparcia cudzoziemcom w Polsce i tych, które mają z nimi bezpośredni kontakt w ramach organizacji publicznych i prywatnych. Z uwagi na obserwowany od lat wzrastający udział cudzoziemców we wszystkich sferach życia społecznego (niezależnie od sytuacji w Ukrainie), konieczne jest merytoryczne przygotowywanie osób mających styczność z obcokrajowcami, do zgodnej z prawem i kontekstem kulturowym obsługi spraw cudzoziemskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej
  Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe
  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i finansowego.
  Studia podyplomowe Prawo karne skarbowe obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.
  W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się na prawie karnym skarbowym, w tym głównie na odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzeniu postępowań w sprawach karnych skarbowych.
  W zakresie nauk ekonomicznych studia obejmują kształcenie w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe
  Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucje zobowiązań podatkowych, politykę podatkową, praco karne skarbowe, rachunkowość i wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. Organizatorem studiów jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  W ramach studiów przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych
  Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHIATRIA I I PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tych studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów. Część zajęć dydaktycznych będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość.

  Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

  I.  Zagadnienia prawne

  II. Wprowadzenie w opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne

  III. Szczegółowe zagadnienia psychiatryczno-psychologiczne

  IV. Warsztat podstawowych umiejętności psychologicznych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomow na kierunku Szkoła prawa francuskiego
  Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

Klara Ocena odpowiedz

Ja rozważałam tę uczelnię, ale jednak zdecydowałam się poszukać czegoś online. Padło na WSKZ i teraz, z perspektywy czasu uważam, że to był dobry wybór. Wszystkie materiały mam udostępniane na platformie, więc nie muszę tracić czasu na dojazdy, plus mam je 24h/7 pod ręką. Nie wiem, czy przyswoiłabym tyle wiedzy, gdyby była serwowana w tradycyjny sposób — na wykładach w auli.

K. Ocena odpowiedz

Wydział prawa i administracji utrwala tylko stereotyp, że student zaoczny to sudent podrzędny, drugiej kategorii, gorszy. Otóż ciekawą niespodzianką jest fakt, że studenci dzienni i wieczorowi mają możliwość sesji online (ustnej lub pisemnej). Za to studenci studiów zaocznych tylko stacjonarnie. Pytanie skąd to wynika? Czy student zaoczny to z założenia wydziału osoba mniej douczona, mniej inteligenta, której trzeba się bacznie przyglądać na miejscu czy, aby czegoś nie kombinuje? A bycie studentem wieczorowym już leczy z podejrzenia tych cech? Podejście jest zwyczajnie dyskryminujące i karygodne. Wybiera się jedno rozwiązanie dla wszystkich zamiast jednej grupie ułatwiać, drugiej utrudniać. Proponuję w dalszych krokach segrecje na tle płci. Kobiety powinny przychodzić stacjonarnie bo z pewnością mają skłonność do oszusztwa i trzeba im stać nad głową, a mężczyźni nie. Polecam podsunąć myśl do władz wydziału skoro zabawa w segregowanie ludzi poprzez stereotypy już zaszła tak daleko. Czekamy na kolejne rewelację. Wnoszę też o osobne przejście w drzwiach, aby studenci dzienni nie musieli stać za blisko tych z zaocznych bo jeszcze się zarażą od tej podkategorii.

Maks Ocena odpowiedz

Świetna uczelnia, pełen profesjonalizm w nauczaniu

studenciak Ocena odpowiedz

Co możecie powiedzić o prof Beacie Giesen trudno jest u niej ???

angelika Ocena odpowiedz

Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena odpowiedz

Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą

paulina Ocena odpowiedz

Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo ? ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy

Studentka Ocena odpowiedz

Studiuję prawo i jestem bardzo zadowolona z uczelni. Świetni wykładowcy, wysoki poziom i piękny budynek.

Paulina Ocena odpowiedz

Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

Administratywistka 2 Ocena odpowiedz

Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

Administratywistka Ocena odpowiedz

Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.