• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Administracja
  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.
  Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych oraz wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:
  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
  • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych
   

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami politycznymi, finansowymi i socjotechnicznymi przy rozwiązywaniu problemów społecznych oraz skutecznie pozyskiwać środki unijne. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych, orientuje się w tendencjach przemian demograficznych oraz procesach ludnościowych zachodzących w Polsce. Potrafi przygotowywać badania społeczne, analizować ich wyniki i formułować wnioski. Studia kształtują umiejętność samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz są przygotowaniem do pracy naukowo-dydaktycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRAWO Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo
  Absolwent prawa powinien skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne oraz analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej, a także wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Ponadto powinien sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych technik i narzędzi. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską lub notarialną. Może także podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
   

 • PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo ochrony danych osobowych
  Kierunek Prawo ochrony danych osobowych jest kierowany do absolwentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych.
  Kierunek studiów Prawo ochrony danych osobowych ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce. Ponadto poznają prawa i obowiązki administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawne, a także uprawnienia podmiotów danych osobowych. W konsekwencji kierunek umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji.
  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, 
  Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, objęte zakresem różnych dyscyplin prawa, takich jak: prawo administracyjne, konstytucyjne, cywilne, karne, Unii Europejskiej, międzynarodowe oraz prawo pracy,. Program studiów uwzględnia najbardziej aktualne zagadnienia, m.in.: prawo Internetu czy transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. W ramach realizowanych ćwiczeń absolwent nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające profesjonalną realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. wdrażanie procedur zabezpieczania danych osobowych, sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych czy opracowywanie procedur przetwarzania danych osobowych.
  Perspektywy zatrudnienia:
  Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi absolwentom profesjonalną realizację usług administratora bezpieczeństwa informacji, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz wykonywanie zadań administratora danych osobowych. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki ochrony danych osobowych absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność zagadnienia ochrony danych osobowych, ukończenie tego kierunku studiów stwarza absolwentowi wiele perspektyw zatrudnienia na różnych stanowiskach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, jak też stanowi wparcie w pracy na każdym stanowisku oraz w prowadzeniu różnego typu działalności.

   

  Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie między innymi na studiach podyplomowych, zarówno z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak i z innych dyscyplin prawa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Zasady przyjęć: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo zatrudnienia - kadry i płace
  Są to 2-letnie uzupełniające studia magisterskie, prowadzone w trybie zaocznym.
  Kierunek ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej.
  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi. Podczas konwersatoriów i ćwiczeń studenci nabędą umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji i ewidencji kadrowej, zarządzania personelem, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.
  Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania, absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze:
  • specjalisty ds. polityki kadrowej,
  • specjalisty ds. kadr i płac,
  • specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami,
  • specjalisty ds. personalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów, dysponujących umiejętnościami kształtowania odpowiednich postaw zawodowych wobec pacjentów i pracowników, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem podmiotami działającymi w tym systemie.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących zarówno działania organów władz publicznych, jak i partnerów jakimi są podmioty lecznicze, unormowań prawnych i etycznych wyznaczających prawa i obowiązki pracowników medycznych, prawa pacjentów, a także przepisów regulujących ustrój podmiotów leczniczych i zasady ich działania oraz zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym. Kierunek ten ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz ich odpowiedzialności prawnej. Studia te stanowią wyjątkową w skali kraju okazję, aby przez dwa lata zajęć zorganizowanych w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów, prowadzonych przez wykładowców akademickich, a także praktyków, uzyskać i usystematyzować kompleksową wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo zamówień publicznych jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych

Opinie (7)

angelika Ocena

Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena

Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą

paulina Ocena

Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo ? ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy

Studentka Ocena

Studiuję prawo i jestem bardzo zadowolona z uczelni. Świetni wykładowcy, wysoki poziom i piękny budynek.

Paulina Ocena

Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

Administratywistka 2 Ocena

Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

Administratywistka Ocena

Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.