• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów administracja

  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania. Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

  Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

  Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról.

  Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja gospodarczo-podatkowa
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja gospodarczo-podatkowa
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Administracja urzędnicza

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo

  Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia Celem prowadzonych na WPiA jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo jest nowoczesne i wszechstronne wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji wymagających gruntownej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.

  Prowadzone na WPiA jednolite studia magisterskie na kierunku prawo opierają się na zasadach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS – EuropeanCredit Transfer System), co umożliwia najbardziej racjonalne rozłożenie obciążeń studenta pomiędzy poszczególne etapy studiów, a także stuprocentową uznawalność osiągnięć uzyskanych w ramach odbywania przez studentów WPiA UŁ części studiów na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

  Treści kształcenia przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, a także zawierają elementy innych dyscyplin (jak filozofia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse). Problematyka wykładanych przedmiotów odpowiada zakresowi tematycznemu badań prowadzonych na WPiA, obejmując w istocie wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym.

  W szczególny sposób powiązanie treści kształcenia z prowadzonymi badaniami przedstawia lista zajęć w ramach modułów wybieralnych, która jest cyklicznie weryfikowana i aktualizowana, i przyjmowana na kolejny rok akademicki właśnie po to, by w ofercie dydaktycznej uwzględnić zmiany i nowości w tematyce badań prowadzonych na WPiA. Z kolei powiązania treści kształcenia poszczególnych przedmiotów z kierunkowymi efektami uczenia się prezentuje matryca kompetencji sporządzona dla kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Karnoprawna
  • Cywilnoprawna
  • Publicznoprawna (profil ogólny lub profil finansowy)
  • Gospodarcza i europejska

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Karnoprawna
  • Cywilnoprawna
  • Publicznoprawna (profil ogólny lub profil finansowy)
  • Gospodarcza i europejska

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo zatrudnienia - kadry i płace

  Kierunek ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.

  Podczas konwersatoriów i ćwiczeń studenci nabędą umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji i ewidencji kadrowej, zarządzania personelem, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

  Program studiów skonstruowany został tak, aby wyposażyć absolwentów kierunku w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej przy wykonywaniu funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo podatkowe i rachunkowość

  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

  Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie.

  Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

  • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
  • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 - do obszaru nauk społecznych).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

Klara Ocena odpowiedz

Ja rozważałam tę uczelnię, ale jednak zdecydowałam się poszukać czegoś online. Padło na WSKZ i teraz, z perspektywy czasu uważam, że to był dobry wybór. Wszystkie materiały mam udostępniane na platformie, więc nie muszę tracić czasu na dojazdy, plus mam je 24h/7 pod ręką. Nie wiem, czy przyswoiłabym tyle wiedzy, gdyby była serwowana w tradycyjny sposób — na wykładach w auli.

K. Ocena odpowiedz

Wydział prawa i administracji utrwala tylko stereotyp, że student zaoczny to sudent podrzędny, drugiej kategorii, gorszy. Otóż ciekawą niespodzianką jest fakt, że studenci dzienni i wieczorowi mają możliwość sesji online (ustnej lub pisemnej). Za to studenci studiów zaocznych tylko stacjonarnie. Pytanie skąd to wynika? Czy student zaoczny to z założenia wydziału osoba mniej douczona, mniej inteligenta, której trzeba się bacznie przyglądać na miejscu czy, aby czegoś nie kombinuje? A bycie studentem wieczorowym już leczy z podejrzenia tych cech? Podejście jest zwyczajnie dyskryminujące i karygodne. Wybiera się jedno rozwiązanie dla wszystkich zamiast jednej grupie ułatwiać, drugiej utrudniać. Proponuję w dalszych krokach segrecje na tle płci. Kobiety powinny przychodzić stacjonarnie bo z pewnością mają skłonność do oszusztwa i trzeba im stać nad głową, a mężczyźni nie. Polecam podsunąć myśl do władz wydziału skoro zabawa w segregowanie ludzi poprzez stereotypy już zaszła tak daleko. Czekamy na kolejne rewelację. Wnoszę też o osobne przejście w drzwiach, aby studenci dzienni nie musieli stać za blisko tych z zaocznych bo jeszcze się zarażą od tej podkategorii.

Maks Ocena odpowiedz

Świetna uczelnia, pełen profesjonalizm w nauczaniu

studenciak Ocena odpowiedz

Co możecie powiedzić o prof Beacie Giesen trudno jest u niej ???

angelika Ocena odpowiedz

Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena odpowiedz

Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą

paulina Ocena odpowiedz

Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo ? ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy

Studentka Ocena odpowiedz

Studiuję prawo i jestem bardzo zadowolona z uczelni. Świetni wykładowcy, wysoki poziom i piękny budynek.

Paulina Ocena odpowiedz

Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

Administratywistka 2 Ocena odpowiedz

Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

Administratywistka Ocena odpowiedz

Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.