• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Administracja

  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.

  Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:

  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
  • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości
  • Administracja gospodarcza
  • Finanse publiczne
  • Administracja społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości
  • Administracja gospodarcza
  • Finanse publiczne
  • Administracja społeczna

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych
   

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
  Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studia kształtują umiejętność samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz są przygotowaniem do pracy naukowo-dydaktycznej. Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.
  Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami politycznymi, finansowymi i socjotechnicznymi podczas rozwiązywania problemów społecznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych, zna przemiany demograficzne oraz procesy ludnościowe zachodzące w Polsce oraz potrafi przygotowywać badania społeczne, analizować ich wyniki i formułować wnioski.
  Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli absolwentom na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w:

  • instytucjach międzynarodowych,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo

  Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej.

  Ukończone studia prawnicze to wiele możliwości spełnienia zawodowego. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, albo podjąć pracę w:

  • administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • organach Unii Europejskiej.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny
  • Wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny
  • Prawo publiczne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo europejskie

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny
  • Wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny
  • Prawo publiczne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo europejskie

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
   

 • PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo ochrony danych osobowych

  Kierunek studiów PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce, praw i obowiązków administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także uprawnień podmiotów danych osobowych. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania administratorów danych osobowych, podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.

  Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, objęte zakresem różnych dyscyplin prawa, takich jak m.in.: prawo administracyjne, konstytucyjne, cywilne, karne, Unii Europejskiej, międzynarodowe oraz prawo pracy. Program studiów uwzględnia najbardziej aktualne zagadnienia, takie jak prawo Internetu czy transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.

  W ramach realizowanych ćwiczeń absolwent nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające  profesjonalną realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. wdrażanie procedur zabezpieczania danych osobowych, sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych czy opracowywanie procedur przetwarzania danych osobowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Zasady przyjęć: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Prawo zatrudnienia - kadry i płace

  Kierunek ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.

  Podczas konwersatoriów i ćwiczeń studenci nabędą umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji i ewidencji kadrowej, zarządzania personelem, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

  Program studiów skonstruowany został tak, aby wyposażyć absolwentów kierunku w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej przy wykonywaniu funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów PRAWO OCHRONY ZDROWIA  ma na celu dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie tworzenia, obowiązywania i stosowania uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w szczególności administrowania tym systemem, prowadzenia działalności leczniczej oraz nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy władzy publicznej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także praw pacjentów.

  W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu, niezbędną dla zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek prowadzony jest wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

  Kierunek ten ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

  • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
  • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz ich odpowiedzialności prawnej.

  W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych, mogących w szczególności pełnić funkcje związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne, a także związane z przygotowywaniem ofert i uczestniczeniem w procesie wykonywania zamówień.

  Studia magisterskie w obszarze PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane jest – prze różne ośrodki naukowe – w formie studiów podyplomowych. Studia magisterskie, o poszerzonej formule merytorycznej i w szerszym wymiarze godzinowym – stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo zamówień publicznych jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych

Opinie (8)

studenciak Ocena

Co możecie powiedzić o prof Beacie Giesen trudno jest u niej ???

angelika Ocena

Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Ocena

Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą

paulina Ocena

Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo ? ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy

Studentka Ocena

Studiuję prawo i jestem bardzo zadowolona z uczelni. Świetni wykładowcy, wysoki poziom i piękny budynek.

Paulina Ocena

Studiowalam politykę społeczną. Najwiekszą zmorą jest logika. Niestety ponad połowa nie zdaje tego przedmiotu mimo tego że biorą warunki i są na trzecim roku.

Administratywistka 2 Ocena

Wysoki poziom kształcenia i bardzo kompetentni wykładowcy. Studia administracyjne w pełni przygotowują do pracy w wielu branżach. Wielki plus za nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb studentów. Polecam :)

Administratywistka Ocena

Jestem zadowolona z nauki na Wydziale Prawa i Administracji, uczelnia nowoczesna, wspaniali wykładowcy.