ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

 • BIOETYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bioetyka przygotowują studentów to pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki, a także z zakresu wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, socjologii i antropologii medycyny, biopolityki, prawa medycznego, polityki zdrowotnej oraz nauk o organizacji systemów ochrony zdrowia.. Nabywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, a także do pracy w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów lub ochroną praw zwierząt i przyrody. Zdobywają umiejętności konieczne do aktywnego uczestniczenia w różnego rodzaju gremiach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej. Ponadto, uczą się śledzić i krytycznie komentować aktualne wydarzenia społeczne związane z bioetyką.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioetyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filozofia
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia absolwent:
  • zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim;
  • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym;
  • zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
  • ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu intelektualnym.
  Absolwent:
  • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
  • czyta i interpretuje tekst filozoficzny;
  • słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych;
  • poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;
  • stosuje podstawowe metody logiczne oraz typowe strategie argumentacyjne;
  • prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.
  Absolwent:
  • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;
  • jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
  • na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania;
  • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
  • efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
  • rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego;
  • wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz odpowiedzialności za jego zachowanie;
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Język i Społeczeństwo to interdyscyplinarne studia II stopnia, kształci specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych, posiadających umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji, potrafiących zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język i społeczeństwo jest średnia ocen uzyskanych w stoku studiów wyższych oraz ocena pracy dyplomowej.

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Kognitywistyka
  Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować.
  Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntują ich wiedzę empiryczną i umożliwią dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.
  WIEDZA
  Absolwent:
  • Zna podstawową terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
  • Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
  • Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką).
  • Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej i szeroko rozumianej kognitywistyce.
  • Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
  • Wie, jakimi rodzajami metod badawczych posługuje się kognitywistyka.
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych, psychicznych oraz zna ich analizę filozoficzną.
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych.
  • Zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
  • Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów i podstawy teorii mnogości oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
  • Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
  • Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”.
  • Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej, logice oraz teorii mnogości.
  • Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
  • Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
  • Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
  • Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
  • Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
  • Wie, w jakich zawodach może wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach.
  UMIEJĘTNOŚCI
  Absolwent:
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
  • Potrafi zbierać, opracowywać i analizować dane różnego rodzaju i z odmiennych źródeł.
  • Potrafi za pomocą modeli formalnych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
  • Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
  • Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
  • Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
  • Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
  • Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
  • Potrafi analizować i modelować przebieg procesów poznawczych człowieka.
  • Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
  • Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
  • Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości oraz logiki zdaniowej i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
  • Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
  • Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
  • Potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań.
  • Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
  • Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
  • Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
  • Potrafi znaleźć materiały (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
  • Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
  • Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polski i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
  • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  Absolwent:
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
  • Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu.
  • Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
  • Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
  • Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
  • Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, filozofia, informatyka, historia

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
  Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:
  • nabycie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych;
  • nabycie umiejętności, które umożliwiają interpretację i analizę prostych problemów badawczych przy wykorzystaniu metod i technik badań socjologicznych;
  • nabycie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową, samodzielne uczenie się oraz planowanie rozwoju zawodowego;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
  • kształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.
  • Absolwent studiów posiada odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na pomocniczym stanowisku w administracji, w firmie badawczej lub konsultingowej, w instytucji kultury, w organizacji prowadzącej działalność na rynku medialnym lub w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność związaną z organizacją życia społecznego i kulturalnego.
  • Absolwent studiów jest przygotowany do kontynuacji studiów socjologicznych i uzyskania pełnego wykształcenia socjologicznego bądź do podjęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku z zakresu nauk społecznych (np. ekonomia, etnologia, politologia, dziennikarstwo, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe) i humanistycznych (historia, filozofia, kulturoznawstwo).
  Wiedza
  Absolwent:
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  • posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami,
  • ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii,
  • posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach,
  • posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji,
  • jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji społeczeństwa w przeszłości i współcześnie,
  • jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej,
  • posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach,
  • rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką,
  • jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka,
  • posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata
  • posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego,
  • posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa,
  • ma podstawową wiedzę o kryteriach poprawności wnioskowania,
  • zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie, jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych,
  • rozumie, na czym polega specyfika analizy socjologicznej,
  • wie, jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne,
  • posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego,
  • posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych,
  • posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.,
  • posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi,
  • posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi,
  • posiada podstawową wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w społeczeństwa sferze publicznej,
  • posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie, na czym polegają te procesy,
  • jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie,
  • posiada podstawową wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach,
  • posiada wiedzę o tradycji socjologii polskiej,
  • zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych,
  • zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata,
  • jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru.
  Umiejętności
  Absolwent:
  • umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny,
  • potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych,
  • potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego,
  • potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami,
  • potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych,
  • potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi przygotować prosty, opisowy scenariusz przewidujący przebieg procesów i zjawisk społecznych,
  • umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej,
  • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej,
  • potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego,
  • potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych,
  • potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych,
  • potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji,
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy omówić działania prezentowane jako rozwiązania konkretnych problemów społecznych (w skali mikro i makro),
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych,
  • potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania,
  • potrafi analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach,
  • umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa,
  • potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego,
  • potrafi czynnie włączyć się do realizowanych projektów społecznych,
  • potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną,
  • potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych,
  • potrafi uczestniczyć w dyskusji,
  • potrafi argumentować stawiane tezy,
  • umie dokonać krytycznej analizy źródeł,
  • potrafi pracować samodzielnie, w zespołach lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych,
  • umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej,
  • posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
  • przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej,
  • potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej,
  • szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu),
  • szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej),
  • jest świadomy konsekwencji realizowanych przedsięwzięć.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów, punktów egzaminu kompetecyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

julka Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery

edyta Ocena

Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesną wiedzę, dzięki której łatwiej o ciekawą pracę

Łukasz Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia prestiżowa. Uzyskany dyplom wiele znaczy wśród pracodawców.

marlena Ocena

Uniwersytet Warszawski zawsze był moim największym marzeniem i celem, który bardzo chciałam osiągnąć. Udało się. Studiuję na najlepszej uczelni w kraju, dzięki której zdobędę świetne wykształcenie.

Piotr Ocena

Socjologia była bardzo fajna, można się sporo nauczyć, ale przede wszystkim zmienia sposób percepcji otaczającej nas rzeczywistości. Plotki o braku pracy po socjologii są mocno na wyrost - koledzy, którzy zapijali każdej nocy, a potem zaliczali na "panda 3" rzeczywiście mają teraz problemy, ale ci, którzy przykładali się do nauki i odnaleźli w socjologii swoją niszę, mają teraz fajną pracę zgodną z powołaniem. Dla mnie najważniejsze jest że praca socjologa jest zawsze zmienna, nie trzeba siedzieć 8 godzin dziennie codziennie nad tym samym. Większość czasu pracuję z domu, w godzinach, w których mam ochotę i mniej więcej co rok/pół roku nad zmienia się temat i sposób pracy, bo pojawiają się nowe projekty.