ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

ul. Nowy Świat 69,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 152; 22 55 23 726

fax. 22 55 23 724

e-mail: dziekanat.wfis(at)uw.edu.pl

http://www.wfis.uw.edu.pl

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filozofia
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia absolwent:
  • zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim;
  • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
  • zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym;
  • zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
  • ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu intelektualnym.
  Absolwent:
  • wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
  • czyta i interpretuje tekst filozoficzny;
  • słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych;
  • poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;
  • stosuje podstawowe metody logiczne oraz typowe strategie argumentacyjne;
  • prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.
  Absolwent:
  • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;
  • jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
  • na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania;
  • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
  • efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
  • rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego;
  • wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz odpowiedzialności za jego zachowanie;
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Kognitywistyka
  Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować.
  Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntują ich wiedzę empiryczną i umożliwią dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.
  WIEDZA
  Absolwent:
  • Zna podstawową terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
  • Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
  • Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką).
  • Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej i szeroko rozumianej kognitywistyce.
  • Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
  • Wie, jakimi rodzajami metod badawczych posługuje się kognitywistyka.
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych, psychicznych oraz zna ich analizę filozoficzną.
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych.
  • Zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
  • Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów i podstawy teorii mnogości oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
  • Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
  • Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”.
  • Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej, logice oraz teorii mnogości.
  • Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
  • Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
  • Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
  • Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
  • Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
  • Wie, w jakich zawodach może wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach.
  UMIEJĘTNOŚCI
  Absolwent:
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
  • Potrafi zbierać, opracowywać i analizować dane różnego rodzaju i z odmiennych źródeł.
  • Potrafi za pomocą modeli formalnych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
  • Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
  • Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
  • Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
  • Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
  • Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
  • Potrafi analizować i modelować przebieg procesów poznawczych człowieka.
  • Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
  • Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
  • Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości oraz logiki zdaniowej i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
  • Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
  • Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
  • Potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań.
  • Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
  • Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
  • Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
  • Potrafi znaleźć materiały (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
  • Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
  • Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polski i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
  • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  Absolwent:
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
  • Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
  • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu.
  • Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
  • Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
  • Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
  • Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, filozofia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin pisemny obejmuje treści poruszane w lekturach, który spis opublikowany zostanie na stronie studiów do 1 marca 2018 r. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu liczby punktów rekrutacyjnych zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu, jednak nie mniejszej niż 60. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia w tym trybie wynosi 100.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia
  Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:
  • nabycie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych;
  • nabycie umiejętności, które umożliwiają interpretację i analizę prostych problemów badawczych przy wykorzystaniu metod i technik badań socjologicznych;
  • nabycie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową, samodzielne uczenie się oraz planowanie rozwoju zawodowego;
  • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
  • kształtowanie wrażliwości etycznej absolwenta, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.
  • Absolwent studiów posiada odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na pomocniczym stanowisku w administracji, w firmie badawczej lub konsultingowej, w instytucji kultury, w organizacji prowadzącej działalność na rynku medialnym lub w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność związaną z organizacją życia społecznego i kulturalnego.
  • Absolwent studiów jest przygotowany do kontynuacji studiów socjologicznych i uzyskania pełnego wykształcenia socjologicznego bądź do podjęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku z zakresu nauk społecznych (np. ekonomia, etnologia, politologia, dziennikarstwo, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe) i humanistycznych (historia, filozofia, kulturoznawstwo).
  Wiedza
  Absolwent:
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  • posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami,
  • ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii,
  • posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach,
  • posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji,
  • jest świadomy istnienia różnych rodzajów organizacji społeczeństwa w przeszłości i współcześnie,
  • jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej,
  • posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach,
  • rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką,
  • jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka,
  • posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata
  • posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego,
  • posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa,
  • ma podstawową wiedzę o kryteriach poprawności wnioskowania,
  • zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie, jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych,
  • rozumie, na czym polega specyfika analizy socjologicznej,
  • wie, jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne,
  • posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego,
  • posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych,
  • posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
  • posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.,
  • posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi,
  • posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi,
  • posiada podstawową wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w społeczeństwa sferze publicznej,
  • posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie, na czym polegają te procesy,
  • jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
  • posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie,
  • posiada podstawową wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach,
  • posiada wiedzę o tradycji socjologii polskiej,
  • zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych,
  • zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata,
  • jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru.
  Umiejętności
  Absolwent:
  • umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny,
  • potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych,
  • potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego,
  • potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami,
  • potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych,
  • potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach,
  • potrafi przygotować prosty, opisowy scenariusz przewidujący przebieg procesów i zjawisk społecznych,
  • umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej,
  • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej,
  • potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego,
  • potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych,
  • potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych,
  • potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji,
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy omówić działania prezentowane jako rozwiązania konkretnych problemów społecznych (w skali mikro i makro),
  • potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych,
  • potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania,
  • potrafi analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach,
  • umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa,
  • potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent:
  • potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego,
  • potrafi czynnie włączyć się do realizowanych projektów społecznych,
  • potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną,
  • potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych,
  • potrafi uczestniczyć w dyskusji,
  • potrafi argumentować stawiane tezy,
  • umie dokonać krytycznej analizy źródeł,
  • potrafi pracować samodzielnie, w zespołach lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych,
  • umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej,
  • posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
  • przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej,
  • potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej,
  • szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu),
  • szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej),
  • jest świadomy konsekwencji realizowanych przedsięwzięć.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

  Przeprowadzony będzie test kompetencyjny.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

julka Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery

edyta Ocena

Uniwersytet Warszawski oferuje nowoczesną wiedzę, dzięki której łatwiej o ciekawą pracę

Łukasz Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia prestiżowa. Uzyskany dyplom wiele znaczy wśród pracodawców.

marlena Ocena

Uniwersytet Warszawski zawsze był moim największym marzeniem i celem, który bardzo chciałam osiągnąć. Udało się. Studiuję na najlepszej uczelni w kraju, dzięki której zdobędę świetne wykształcenie.

Piotr Ocena

Socjologia była bardzo fajna, można się sporo nauczyć, ale przede wszystkim zmienia sposób percepcji otaczającej nas rzeczywistości. Plotki o braku pracy po socjologii są mocno na wyrost - koledzy, którzy zapijali każdej nocy, a potem zaliczali na "panda 3" rzeczywiście mają teraz problemy, ale ci, którzy przykładali się do nauki i odnaleźli w socjologii swoją niszę, mają teraz fajną pracę zgodną z powołaniem. Dla mnie najważniejsze jest że praca socjologa jest zawsze zmienna, nie trzeba siedzieć 8 godzin dziennie codziennie nad tym samym. Większość czasu pracuję z domu, w godzinach, w których mam ochotę i mniej więcej co rok/pół roku nad zmienia się temat i sposób pracy, bo pojawiają się nowe projekty.