ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

 • GEOFIZYKA W GEOLOGII Stopień: I REKRUTACJA

  Interdyscyplinarne podejście do zagadnień naukowych jest obecnie jedynym sposobem rozwoju wiedzy, również w zakresie nauk o Ziemi i nauk planetarnych. Geofizyka, jako dyscyplina naukowa, skupia szereg metod badawczych pozwalających na określenie właściwości fizycznych Ziemi i ciał niebieskich oraz poznanie praw rządzących procesami geologicznymi na ich powierzchniach i we wnętrzach. Opanowanie metod geofizycznych wraz z dobrą podbudową w zakresie geologii nie tylko stanowi doskonały punkt wyjścia do studiów nad budową planet i innych ciał kosmicznych, ale także otwiera przed absolwentem szerokie perspektywy pracy. Wynika to między innymi z nowych trendów badawczo-rozwojowych, uwarunkowanych przez nowe technologie, jak również w obliczu wyzwań związanych z poszukiwaniem niekonwencjonalnych źródeł energii, rud metali i pierwiastków rzadkich. Eksploatacją ogarnia się złoża z coraz większych głębokości oraz złoża na dnie mórz i oceanów. Rozwój sektora kosmicznego w Polsce wymaga dobrze wykształconego personelu o szerokim zakresie wiedzy i umiejętnościach. Badania geofizyczne są istotne także w prowadzeniu dużych inwestycji infrastrukturalnych, w których konieczne jest precyzyjne rozpoznanie podłoża. Kierunek „Geofizyka w geologii” zapewnia dobry start na rynku pracy również dzięki letnim praktykom w firmach powiązanych z tematyką studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka w Geologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Wydział Geologii organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej, którego laureaci mogą dostać się na studia. Więcej: http://www.geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/479-okawango-2018-2019

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza  ma interdyscyplinarny charakter, łączy zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań.

  Celem studiów na kierunku Geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

  • posiadającego odpowiednie przygotowanie  z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne,
  • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż,
  • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych,
  • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych  a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
  • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych ,w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia,
  • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań,
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2),
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia poszukiwana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

  Wydział Geologii organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej, którego laureaci mogą dostać się na studia. Więcej: http://www.geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/479-okawango-2018-2019

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia stosowana
  Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia stosowana są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

   

  Dowiedz się więcej

   

  Wydział Geologii organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej, którego laureaci mogą dostać się na studia. Więcej: http://www.geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/479-okawango-2018-2019

 • STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH Stopień: III REKRUTACJA

  MISDoMP to czteroletnie interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone w ramach porozumienia między siedmioma wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Psychologii. Kształcenie doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych odbywa pod kierunkiem dwóch opiekunów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Doktoranci przygotowują pracę doktorską o charakterze interdyscyplinarnym. Studia dają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk w dyscyplinach określonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z uprawnieniami poszczególnych wydziałów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Błażej Ocena

Nauka na Uniwersytecie Warszawskim to bardzo konkretne zagłębianie się w studiowaną dziedzinę. Zdobywamy wiedzę szczegółową, dzięki czemu żadne zagadnienie nie będzie miało przed nami tajemnic.

Grzesiek Ocena

Studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim to pierwsze kroki w stronę kariery zawodowej.

Krystian Ocena

Na Uniwersytecie Warszawskim nie można się nudzić. To chyba największy komplement dla uczelni.