Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

 • KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów (224 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych. Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIUM PODATKÓW I PRAWA PODATKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POMOC HUMANITARNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE, BIOETYKA I SOCJOLOGIA MEDYCYNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych osób wykazujących szczególne zainteresowanie prawem medycznym, bioetyką i socjologią medycyny.

  Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy w wymienionych wyżej dziedzinach, przedstawienie problemów medycznych z perspektywy: prawnej, etycznej i społecznej, dostarczenie słuchaczom argumentów do debaty na temat najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z postępem wiedzy i techniki medycznej oraz dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania dylematów przed którymi stoją osoby wykonujące zawody medyczne oraz zajmujące się organizacją służby zdrowia i obsługą prawną podmiotów ją zapewniających.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych.

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zarówny wykłady o charakterze ogólnym, jak tez zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje nastepujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów są zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacje okołospółkowe trudno poddają się prawidłowej wykładni, często różnie są interpretowane.

  Pomoc w rozwiązywaniu wynikających stąd problemów praktycznych oferują najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych. Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie jest w dużym stopniu rozproszona i podlega częstym zmianom.

  Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe i układowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione prawnokarne, podatkowe i rachunkowe aspekty prawa spółek.

  Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów (171 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.

  Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o kwestiach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu).

  Ma to prowadzić do pozyskania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Studia stanowią również pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.

  Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (11)

michalina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to nie tylko etap wytężonej nauki. To także etap, w którym rozwijamy swój charakter i wiele innych, niezbędnych do życia kompetencji.

karolina Ocena odpowiedz

Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.

marta Ocena odpowiedz

Pomoc humanitarna to kierunek, który pokazuje, że Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, dająca wiele możliwości i otwierająca wiele dróg. Każdy student może zdobyć różnorodne umiejętności i kompetencje. To uczelnia dla każdego, niezależnie od tego, jaka dziedzina go interesuje.

Ewelina Ocena odpowiedz

Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.

student Ocena odpowiedz

jestem zadowolony. polecam

Absolwent Ocena odpowiedz

Przeciętność.

anna Ocena odpowiedz

administracja na WPIA UW jest tylko niestacjonarna

CzarkovskiPL Ocena odpowiedz

Czy studia na kierunku administracja są stacjonarne?

Nurbanu Ocena odpowiedz

Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

Dominika Ocena odpowiedz

W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

pomocy!!! Ocena odpowiedz

Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?