Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

 • KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (224 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Jacek Jagielski, prof. UW, dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław Maćkowiak, dr Maksymilian Cherka, mgr Miłosz Anczakowski. Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze na zaliczenie i seminarium dyplomowe w drugim semestrze.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM ZAGADNIEŃ LEGISLACYJNYCH REKRUTACJA

  Program studiów (240 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wybrane zagadnienia redagowania tekstów prawnych - wykład i zajęcia praktyczne, Ustawa w systemie źródeł prawa, Kultura języka polskiego, Wybrane zagadnienia teorii i  filozofii prawa, Naczelne zasady ustrojowe konstytucji RP, Ustawodawstwo w  świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa SN, Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa NSA, Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego prawa UE, Wstęp do prawoznawstwa (dla nie prawników), Seminarium. Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje zajmujące się tworzeniem prawa.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU REKRUTACJA

  Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

  Dowiedz się więcej

 • POMOC HUMANITARNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w terenie w sytuacji konfliktu zbrojnego. Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz pracownicy sektora humanitarnego, zwłaszcza Polskiej Akcji Humanitarnej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWA SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów są zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacje okołospółkowe trudno poddają się prawidłowej wykładni, często różnie są interpretowane. Pomoc w rozwiązywaniu wynikających stąd problemów praktycznych oferują najlepsi specjaliści - pracownicy nauki z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych. Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie jest w dużym stopniu rozproszona i podlega częstym zmianom. Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe i układowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione prawnokarne, podatkowe i rachunkowe aspekty prawa spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (154 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności przemysłowej, Europejskie prawo żywnościowe, Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń, Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej, Ochrona konsumenta w UE, Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, Polska polityka integracyjna, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji, Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE, Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr hab. Przemysław Polański, dr hab. Paweł Wojciechowski, dr Piotr Bogdanowicz, dr Katarzyna Karasiewicz, dr Marta Michałek-Gervais, dr Rudolf Ostrihansky, dr Marta Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy tworzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. Na drugi składają się przedmioty omawiające kwestie szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności międzynarodowej. Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa międzynarodowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego, prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodową ochronę praw człowieka, odpowiedzialność międzynarodową państw i jednostek, sądownictwo międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, międzynarodowy arbitraż handlowy, międzynarodowe prawo ochrony środowiska, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo kosmiczne. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, prof.  UW  dr  hab.  Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr hab. Aleksander Gubrynowicz, dr hab. Karol Karski, dr hab. Mateusz Pilich, dr  Tomasz Kamiński, dr  Zuzanna Kulińska, dr  Elżbieta Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr Vita Zagórowska.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych instytucji polskiego i europejskiego prawa pracy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście ich funkcjonowania w praktyce. Program obejmuje zarówno wykłady o  charakterze ogólnym (różne formy zatrudnienia, czas pracy, urlopy pracownicze czy wynagrodzenie za pracę), jak też zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Ludwik Florek, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr  hab.  Dorota Dzienisiuk, dr  hab.  Monika Latos-Miłkowska, dr Elżbieta Łojko, dr Tomasz Niedziński, dr Michał Raczkowski, dr  Piotr Grzebyk, dr  Anna Dubowik, dr  Eliza Maniewska, Piotr ojciechowski – ekspert prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy prawa cywilnego, Prawo spółek, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo gospodarcze, Ogólne materialne prawo podatkowe, Postępowanie podatkowe, Podatki dochodowe, majątkowe i branżowe, Podatek od towarów i usług i inne podatki pośrednie, Rachunkowość podatkowa, Warsztaty podatkowe, Prawo bilansowe, Rachunkowość, Rachunkowość budżetowa, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość grup kapitałowych, Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny, Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw, Instrumenty finansowe i zarządzanie finansami, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz doświadczeni praktycy wykonujący zawód biegłego rewidenta.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA PROBLEMATYKI ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu kompleksowo obejmują problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzę teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi. Studia mają za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej, transgranicznej i terroryzmu.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Adam Brzozowski, prof.  dr  hab.  Jacek Jagielski, prof.  dr  hab.  Marek Zubik, prof. UW, dr hab. Andrzej Wach, prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr hab. Cezary Banasiński, dr hab. Dawid Sześciło, dr hab. Marek Szubiakowski, dr  hab.  Paweł Wojciechowski, doc.  dr  Marek Grzybowski, dr Maria Kawecka-Sobczak, dr Adam Niewiadomski.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM PODATKÓW I PRAWA PODATKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności. Program studiów (448 godzin) obejmuje: Wstęp do nauki prawa podatkowego, Teoria podatków, Finanse publiczne. System dochodów budżetowych, Ordynacja podatkowa - część prawnomaterialna, Postępowanie podatkowe, Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych, Międzynarodowe prawo podatkowe, Prawo dewizowe, Ustawa o doradztwie podatkowym, Międzynarodowe unikanie opodatkowania, Wprowadzenie do podatków dochodowych, Postępowanie egzekucyjne, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podstawy rachunkowości, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób prawnych - judykatura, Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług - judykatura, Podatek akcyzowy, Podatek akcyzowy - judykatura, Niepodatkowe należności budżetowe, Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe, Wprowadzenie do podatków majątkowych, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny, Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, Podatek od nieruchomości, Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych - skutki podatkowe, Podatek rolny, Podatek leśny, Prawo celne, Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, Prawo karne skarbowe, Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej, Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Podatek od gier, Podatek od spadków i darowizn, Przestępczość podatkowa.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM PRAWA MEDYCZNEGO, BIOETYKI I SOCJOLOGII MEDYCYNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Prawo medyczne, Bioetykę, Socjologię medycyny. Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Maria Boratyńska, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof.  dr  hab.  Ewa Gruza, prof.  dr  hab.  Jacek Hołówka, prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska, prof. dr hab. Przemysław Konieczniak, prof. dr hab. Rafał Kubicki, prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Michał Skrzypek, prof.  dr  hab.  Roman Wieruszewski, prof.  dr  hab.  Barbara Woynarowska, prof.  dr  hab.  Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof.  dr  hab.  Eleonora Zielińska, doc.  dr  Małgorzata Barzycka- -Banaszczyk, dr Weronika Chańska, dr Jan Kulesza, dr Joanna Różyńska, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, dr Dariusz Szafrański.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze otrzymują kompendium wiedzy w zakresie konstrukcji prawnych i zasad działania ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Oba rodzaje ubezpieczeń zaczynają się dość istotnie przenikać i przejmować wzajemnie konstrukcje oraz aparat pojęciowy. Oba służą też pokryciu różnych szkód wywołanych tym samym zdarzeniem. Przenikanie się obu ubezpieczeń jest szczególnie wyraźne w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalnych. Studia przygotowują specjalistów znających reguły działania obu rodzajów ubezpieczeń (np. wypadek komunikacyjny to kwestia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, odszkodowania za uszkodzony samochód, a także świadczeń z tytułu wypadku przy pracy). Tematy wykładów z zakresu ubezpieczenia społecznego: Obowiązek ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenia społeczne, Emerytury repartycyjne i kapitałowe, Działanie funduszy emerytalnych, Pojęcie i ustalanie niezdolności do pracy i niepełnosprawności, Prawo do renty inwalidzkiej i rodzinnej, Zasiłki chorobowe i macierzyńskie, Odpowiedzialność za wypadki przy pracy, Ubezpieczenia zdrowotne, Problematyka skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIUM PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (171 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wykłady - Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z  postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Irena Skubisza-Kalinowska, prof.  UW  dr  hab.  Andrzej Wach, dr  hab.  Maria Boratyńska, mec.  Wioleta Bajda, mec.  Andrzej Panasiuk, mec.  Kamila Podwapińska, mec.  Anna Szymańska, Jacek Sadowy – były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (11)

michalina Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to nie tylko etap wytężonej nauki. To także etap, w którym rozwijamy swój charakter i wiele innych, niezbędnych do życia kompetencji.

karolina Ocena

Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.

marta Ocena

Pomoc humanitarna to kierunek, który pokazuje, że Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, dająca wiele możliwości i otwierająca wiele dróg. Każdy student może zdobyć różnorodne umiejętności i kompetencje. To uczelnia dla każdego, niezależnie od tego, jaka dziedzina go interesuje.

Ewelina Ocena

Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.

student Ocena

jestem zadowolony. polecam

Absolwent Ocena

Przeciętność.

anna Ocena

administracja na WPIA UW jest tylko niestacjonarna

CzarkovskiPL Ocena

Czy studia na kierunku administracja są stacjonarne?

Nurbanu Ocena

Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

Dominika Ocena

W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

pomocy!!! Ocena

Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?