Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 601-605, 22 55 24 622-625

fax. 22 55 24 305

e-mail: dziekan(at)wpia.uw.edu.pl

http://www.wpia.uw.edu.pl

 • KONTROLA, NADZÓR I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (224 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI REKRUTACJA

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych. Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

  Dowiedz się więcej

   

 • PODYPLOMOWE STUDIUM PODATKÓW I PRAWA PODATKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

  Dowiedz się więcej

 • POMOC HUMANITARNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (180 godzin wykładów oraz 6 godzin seminarium) obejmuje następujące zagadnienia: Ogólna charakterystyka systemów ubezpieczeń i pojęć ubezpieczeniowych, Umowa ubezpieczenia (zagadnienia prawne), Działalność ubezpieczeniowa, Ekonomiczne podstawy ubezpieczeń, Matematyczne podstawy ubezpieczeń, Podstawy prawa cywilnego, Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie, Ubezpieczenia obowiązkowe, w szczególności ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia majątkowe, Bancassurance, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Postępowania w sprawach ubezpieczeniowych, Underwriting i ocena ryzyka, Podatkowe aspekty ubezpieczeń.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ENERGETYCZNE, ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat) z dziedziny nauk prawnych lub równoważny lub wykształcenie wyższe z dziedziny: ekonomia, finanse, zarządzanie i/lub równoważny z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, takim jak staż, szkolenia, etc. w biznesie/inwestycjach na poziomie licencjatu lub równoważnym.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO MEDYCZNE, BIOETYKA I SOCJOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych osób wykazujących szczególne zainteresowanie prawem medycznym, bioetyką i socjologią medycyny.

  Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy w wymienionych wyżej dziedzinach, przedstawienie problemów medycznych z perspektywy: prawnej, etycznej i społecznej, dostarczenie słuchaczom argumentów do debaty na temat najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z postępem wiedzy i techniki medycznej oraz dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania dylematów przed którymi stoją osoby wykonujące zawody medyczne oraz zajmujące się organizacją służby zdrowia i obsługą prawną podmiotów ją zapewniających.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I SŁUŻBA ZAGRANICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zarówny wykłady o charakterze ogólnym, jak tez zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje nastepujące przedmioty: Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów są zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacje okołospółkowe trudno poddają się prawidłowej wykładni, często różnie są interpretowane. Pomoc w rozwiązywaniu wynikających stąd problemów praktycznych oferują najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych. Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie jest w dużym stopniu rozproszona i podlega częstym zmianom.

  Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe i układowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione prawnokarne, podatkowe i rachunkowe aspekty prawa spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).

  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

  Zadaniem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z WPiA oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (171 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich.

  Dowiedz się więcej

 • RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWEGO POŚREDNICTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rzeczoznawstwo Majątkowe (Wycena nieruchomości) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Rzeczoznawca majątkowy, Wycena nieruchomości, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

  Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (216 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

  Zarządzanie nieruchomościami (288 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy wiedzy z zakresu prawa, Podstawy wiedzy ekonomicznej, Podstawy wiedzy technicznej, Zarządca nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Umiejętności interdyscyplinarne, Seminarium dyplomowe i egzamin.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NEGOCJACJI, MEDIACJI I INNYCH ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kandydaci na studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów i prokuratorów). Ponadto na studia mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę z zakresu prawa.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA PROBLEMATYKI ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studium podyplomowe kompleksowo obejmuje problematykę zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzą teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.

  Studium podyplomowe Problematyka Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ma za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestnikom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej i transgranicznej i terroryzmu.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o kwestiach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu). Ma to prowadzić do pozyskania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Studia stanowią również pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a także wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o kwestiach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu). Ma to prowadzić do pozyskania umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Studia stanowią również pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ, SKARBOWEJ I PRZECIWKO MIENIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

  Dowiedz się więcej

Opinie (11)

michalina Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to nie tylko etap wytężonej nauki. To także etap, w którym rozwijamy swój charakter i wiele innych, niezbędnych do życia kompetencji.

karolina Ocena

Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.

marta Ocena

Pomoc humanitarna to kierunek, który pokazuje, że Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, dająca wiele możliwości i otwierająca wiele dróg. Każdy student może zdobyć różnorodne umiejętności i kompetencje. To uczelnia dla każdego, niezależnie od tego, jaka dziedzina go interesuje.

Ewelina Ocena

Studia to inwestycja. Myśląc o uczelni wyższej zawsze wiedziałam, że nie mogę podjąć przypadkowej decyzji. Postawiłam na Uniwersytet Warszawski. Tutaj zdobędę wykształcenie, dzięki któremu będę czuła się swobodnie na wymagającym rynku pracy. Uczę się, aby spełniać marzenia.

student Ocena

jestem zadowolony. polecam

Absolwent Ocena

Przeciętność.

anna Ocena

administracja na WPIA UW jest tylko niestacjonarna

CzarkovskiPL Ocena

Czy studia na kierunku administracja są stacjonarne?

Nurbanu Ocena

Dziękuję za odpowiedź i pocieszenie. Mam bez kilku ,,setnych" 70 ptk, w poprzednim roku próg wynosił 74, mam więc nadzieję, ale z drugiej strony myślę, że może mi się nie udać :-(.

Dominika Ocena

W tamtym roku byłam na Twoim miejscu. Matury też nie poszły naszemu rocznikowi rewelacyjnie, sama również nie byłam ,,maturalnym prymusem", ale udało się i teraz studiuje właśnie na UW. Biorąc pod uwagę pogarszający się poziom zdawalności myślę, że próg nieznacznie ale obniży się. Pamiętaj jednak, że to jest jeden z lepszych WPIA w Polsce, więc walka o miejsce będzie mimo wszystko bardzo zacięta.

pomocy!!! Ocena

Jestem kandydatem na prawo (dzienne). Jak Wam poszły matury? |Myślicie, że w tym roku będzie niższy próg?