Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

ul. Żurawia 4,

00-503 Warszawa

tel: 22 55 31 626; 22 625 40 86

e-mail: dziekanat(at)wsnsir.uw.edu.pl

http://www.wsnsir.uw.edu.pl

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Żurawia 4,

00-503 Warszawa

tel: 22 55 31 626; 22 625 40 86

e-mail: dziekanat(at)wsnsir.uw.edu.pl

http://www.wsnsir.uw.edu.pl

 • KRYMINOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Kierunek Kryminologia
  Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Praca Socjalna

  Kierunek studiów I stopnia PRACA SOCJALNA w IPSiR UW to interesująca oferta dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pomaganiem ludziom. Kształcimy szeroko rozumianych „profesjonalistów od pomagania”, czyli uczymy, jak skutecznie i odpowiedzialnie pomagać. Wykładowcy to specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pedagodzy, psychologowie, prawnicy, socjolodzy.

  Program studiów obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz z praktykami zawodowymi przygotowuje studentów do pracy z osobami, rodzinami, grupami i społecznościami. Przekazujemy interdyscyplinarną wiedzę, ale również rozwijamy umiejętności niezbędne do nawiązywania profesjonalnych relacji pomocowych.

  Absolwenci kierunku Praca socjalna uzyskują uprawnienia zawodowe – mają prawo do wykonywania zawodu ‘pracownika socjalnego’ w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie w rozmaitych instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych – wszędzie, gdzie treścią pracy jest kontakt z drugim człowiekiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
  Studia I stopnia
  Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych.
  Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.
  Studia II stopnia
  Oferujemy bardzo ciekawe, interdyscyplinarne studia umożliwiające zdobycie zaawansowanej wiedzy pozwalającej zrozumieć szeroko rozumiane zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Program studiów koncentruje się na uczeniu umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia o problemach społecznych i formach ich rozwiązywania.
  W trakcie studiów uzyskuje się zdolność wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii, praktyki i historii polityki kryminalnej oraz historii instytucji penitencjarnych i wychowawczych, pogłębia się znajomość społecznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka wykorzystywanych przy budowaniu projektów profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna
  Studia I stopnia
  Wyróżniającą cechą programu studiów w ISNS jest interdyscyplinarność i nacisk na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych. W ramach oferty dydaktycznej studenci realizują przedmioty obligatoryjne, które wszystkim absolwentom zapewniają ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć fakty, zjawiska i problemy społeczne oraz mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej, ale także psychologii, historii filozofii, logiki, polityki społecznej, etyki i prawa.
  W ramach przedmiotów obligatoryjnych studenci poznają też warsztat metodologiczny nauk społecznych pozwalający na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy do prowadzenia badań, analiz, ekspertyz i interpretacji szeroko rozumianych zjawisk społecznych. Poza przedmiotami obligatoryjnymi studenci mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i ścieżkowych, które pozwalają na rozwijanie indywidualnych i bardziej sprofilowanych zainteresowań w ramach nauk społecznych.
  Studia II stopnia
  Wyróżniającą cechą programu studiów II stopnia w ISNS jest interdyscyplinarność i nacisk na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych. Program studiów pozwala studentom na maksymalnie swobodne i indywidualne korzystanie z bogatej puli przedmiotów obligatoryjnych zorganizowanych w czterech modułach dydaktycznych: Moduł I. Etyka –filozofia-prawo, Moduł II. Teorie socjologiczne i struktury społeczne, Moduł III.
  Metody badań i statystyka, Moduł IV. Socjologie szczegółowe i antropologia. Przedmioty realizowane w ramach modułów zapewniają studentom pogłębioną i poszerzoną wiedzę pozwalającą zrozumieć fakty, zjawiska i problemy społeczne oraz mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące w zakres programowy oferowanych modułów.
  W ramach przedmiotów obligatoryjnych studenci poznają też zaawansowany warsztat metodologiczny nauk społecznych pozwalający na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy do prowadzenia pogłębionych badań, analiz, ekspertyz i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, także tych, które określane są jako „fundamentalne dylematy społeczne i kulturowe”. Poza przedmiotami obligatoryjnymi studenci mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i ścieżkowych, które pozwalają na pogłębione rozwijanie indywidualnych i bardziej sprofilowanych zainteresowań w ramach nauk społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych przez kandydatów w toku studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

edyta Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy sposób na zgłębienie ulubionej dziedziny i tematu zainteresowań

jola Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim dają bardzo ważne poczucie tego, że już niedługo, po opuszczeniu murów uczelni, zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w celach zawodowych. To dla studentów bardzo ważne uczucie.

patrycja Ocena

Praca socjalna nie jest łatwą dziedziną, ale w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim otrzymujemy wszystko, by stać się specjalistami i jak najlepiej wykonywać przyszły zawód

Adrianna Ocena

Przestępczość i jej podstawy zawsze były dla mnie interesującym zagadnieniem. Bardzo poważnie podchodzę do tematu nauki i przyszłej pracy zawodowej, dlatego podjęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Anezja Ocena

Najlepszy instytut UW, świetna kadra naukowa, atmosfera sprzyjająca nauce.