Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

ul. Żurawia 4,

00-503 Warszawa

tel: 22 55 31 626; 22 625 40 86

e-mail: dziekanat(at)wsnsir.uw.edu.pl

http://www.wsnsir.uw.edu.pl

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Żurawia 4,

00-503 Warszawa

tel: 22 55 31 626; 22 625 40 86

e-mail: dziekanat(at)wsnsir.uw.edu.pl

http://www.wsnsir.uw.edu.pl

 • KRYMINOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - Kierunek Kryminologia
  Kierunek studiów kryminologia, uruchamiany w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, jest nowością w uniwersyteckiej ofercie dydaktycznej. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny - wykorzystuje metodologię nauk prawnych i społecznych oraz bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne pracowników naukowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gromadzone od 1972 r. W ramach kierunku rozwijana jest szeroko rozumiana problematyka przestępczości, to jest: geneza zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego; policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości. Poruszana jest także problematyka zachowań przestępczych sprawców nieletnich oraz sposobów ich kontrolowania i zapobiegania.
  Efekty kształcenia Absolwent kierunku nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Zna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej. Absolwent potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje. Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.
  Nabywa umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Umie analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka. Ma także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, absolwent zna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz umie zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat. Absolwent wzmacnia również swoje kompetencje dotyczące podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu naukowego czy praktycznego w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej i rozpoznawać zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z wymogami etyki zawodowej i badawczej. Zna język obcy na poziomie B2+, potrafi korzystać z literatury fachowej w tym języku, a także porozumiewać się i dyskutować stosując fachową terminologię, sporządzać pisemne wypowiedzi w tym języku.
  Absolwent jest przygotowany do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Praca Socjalna
  Absolwent studiów na kierunku praca socjalna zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Posiada umiejętności budowania własnej kariery w zawodach związanych ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z rozwiązywaniem problemów społecznych (jak np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne) oraz umiejętności projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Absolwent studiów może znaleźć pracę m.in. w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.
  Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej po uzupełnieniu dodatkowych wymagań, takich jak znajomość języka i przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w danym kraju.
  Absolwent studiów na kierunku praca socjalna posiada obszerną interdyscyplinarną wiedzę, przede wszystkim z zakresu nauk społecznych podstawowych (m.in. socjologia, psychologia, prawo, ekonomia) i stosowanych (pedagogika, polityka społeczna) w stopniu umożliwiającym identyfikowanie i rozumienie rozmaitych zjawisk i procesów społecznych oraz działań struktur i instytucji funkcjonujących na różnych szczeblach organizacji życia publicznego. Wiedza ta dotyczy szeroko rozumianych i interdyscyplinarnie postrzeganych mechanizmów społecznego wykluczania i społecznej integracji. Absolwent ma umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowej osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia. Posiada umiejętności samodzielnego przeprowadzania skutecznych interwencji (opiekuńczych, terapeutycznych, stymulujących zdolności adaptacyjne i/lub rozwojowe) na poziomie jednostek, rodzin, grup i społeczności przy wykorzystaniu właściwych pracy socjalnej strategii, metod i technik. Potrafi uczestniczyć w realizacji programów i projektów społecznych, w ich tworzeniu, ewaluowaniu oraz zarządzaniu nimi. Absolwent w toku studiów przyswaja sobie postawy wrażliwości na zjawiska wymagające reakcji społecznej, jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych oraz stosowania w praktyce norm etycznych, w szczególności norm etyki zawodowej. Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

  Dowiedz się więcej

   

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
  Studia pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych student od II roku kontynuuje studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach jednej z pięciu specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego, migracji i integracji międzykulturowej oraz rewitalizacji i innowacji społecznych. Absolwent studiów posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań zbiorowych (wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp.) tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych oraz do konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Potrafi diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych. Podstawowymi umiejętnościami absolwenta są: projektowanie, realizowanie oraz ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych m.in. w zakładach karnych, poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje niezbędne dla kompetentnej realizacji zadań. Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii. Zna naukowe uzasadnienia rozwoju i zastosowania interdyscyplinarnej perspektywy i wielodyscyplinarnej wiedzy naukowej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Posiada umiejętności samodzielnego formułowania i analizowania problemów teoretycznych, jak również zarządzania działaniami w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent studiów ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i mechanizmów funkcjonowania człowieka, mechanizmów zmiany społecznej, polityki i strategii decyzyjnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do opracowania własnych i zespołowych projektów badawczych oraz stosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań. Aktywnie poszukuje i wykorzystuje wiedzę w toku rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce zawodowej. Potrafi właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania programów profilaktycznych, korekcyjnych, integracyjnych dotyczących m.in. integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a także uchodźców, osób odmiennych kulturowo, czy pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, sądowych środków realizowanych w środowisku naturalnym, przeciwdziałania bezrobociu. Ma kwalifikacje niezbędne do prawidłowej prezentacji i monitorowania projektów, organizowania oraz kierowania pracą zespołową, a także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Dostrzega konieczność i posiada umiejętność poprawnego ewaluowania skuteczności i społecznych kosztów konstruowanych projektów. Umie dostrzec dylematy interwencji społecznych, w tym dylematy etyczne procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach. Posiada umiejętności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się (w tym w języku obcym na poziomie B2+) z innymi specjalistami w zakresie programów zapobiegawczych i naprawczych, potrafi również porozumiewać się z odbiorcami tych programów (w tym obcojęzycznymi w zakresie kształconego języka obcego). Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej, podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie i potrafi w tym celu aktywizować innych. Umie rozpoznawać i przewidywać stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności, świadomie unika ich w swojej działalności zawodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna jest średnia ocen z całego toku studiów oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna
  Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów powinna umożliwić mu nie tylko analizę zjawisk i procesów społecznych, ale także zastosować ją w działaniach praktycznych: badaniach, projektach i kampaniach społecznych. Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym. W szczególności, ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.). Kompetencje te powiązane są ze zdolnością formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Dzięki praktykom zawodowym i przedmiotom o charakterze warsztatowym absolwent posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna jest średnia ocen z całego toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

edyta Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy sposób na zgłębienie ulubionej dziedziny i tematu zainteresowań

jola Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim dają bardzo ważne poczucie tego, że już niedługo, po opuszczeniu murów uczelni, zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w celach zawodowych. To dla studentów bardzo ważne uczucie.

patrycja Ocena

Praca socjalna nie jest łatwą dziedziną, ale w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim otrzymujemy wszystko, by stać się specjalistami i jak najlepiej wykonywać przyszły zawód

Adrianna Ocena

Przestępczość i jej podstawy zawsze były dla mnie interesującym zagadnieniem. Bardzo poważnie podchodzę do tematu nauki i przyszłej pracy zawodowej, dlatego podjęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Anezja Ocena

Najlepszy instytut UW, świetna kadra naukowa, atmosfera sprzyjająca nauce.