• BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek obejmuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu: struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji; matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym; podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej); nanonauk i nanobiotechnologii oraz wykorzystania ich w bioinżynierii zwierząt
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  biofizyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski przedmioty fakultatywne dają możliwość skomponowania indywidualnej ścieżki naukowej w jednej z trzech dziedzin: nano-, mikro- lub makrobioinżynierii
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci są przygotowani do interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz wybranych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej; w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska; w przemyśle nanobiotechnologicznym; w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce; w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ i ex situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii; zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup; istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate, zoopsychologia, przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce 
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich; kompetencje absolwentów obejmują żywienie i dietetykę zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt), w firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe itp.), związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych; są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, produkcji żywności oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego; studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych; kształcenie obejmuje technologie i techniki w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dbałości o środowisko naturalne, produkcji pasz i żywienia zwierząt, towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej studia II stopnia: metody badań na zwierzętach, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologia w produkcji pasz, organizacja pracy hodowlanej, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności na temat teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt; posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym; przygotowani są także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej zwierząt i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Aleksandra Ocena

Mam znajomych na różnych kierunkach na SGGW, dlatego mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że WNZ to jeden z bardziej przyjaznych wydziałów. Przyjazne grono dziekanów zawsze chętnie pomaga studentom, z większością pracowników można się spokojnie dogadać, jeśli pojawią się problemy. Na wydziale pracują głównie osoby z pasją i wiedzą, które chcą przekazać studentom. Trzy kierunki umożliwiają wybór tematyki, która nas interesuje. Polecam z czystym sumieniem, a jestem już na studiach magisterskich. ;)

Katarzyna Ocena

Bardzo polecam, kadra wykwalifikowana, miła, odnosząca się z szacunkiem do studentów. Jest dużo możliwości rozwoju, pogłębiania zainteresowań. Ogólnie polecam :)

Aysha Ocena

Mi się tutaj bardzo dobrze studiuje :) musze pochwalić Wydział Nauk o Zwierzętach, ponieważ ostatnio miałam do załatwienia ważne sprawy formalne i z łatwością je załatwiłam w naszym dziekanacie. Prowadzący są w większości przypadków bardzo mili i wyrozumiali. Studiować tu to czysta przyjemność!