ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel. (0-22) 572 07 13

fax. (0-22) 572 07 73

e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl

http://wf.wum.edu.pl

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel. (0-22) 572 07 13

fax. (0-22) 572 07 73

e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl

http://wf.wum.edu.pl

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z obszaru medycyny laboratoryjnej. Nauki jest zatem całkiem sporo.

  A gdzie tę naukę można podjąć? Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na którym Analitykę medyczną można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Program studiów zakłada nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach zajęć podstawowych, sprofilowanych zawodowo oraz praktyk.

  Kierunek Analityka medyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia m. in. pozyskanie wiedzy na temat rozwoju, budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. Studenci tego kierunku poznają procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym. Uczą się zasad wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników, jak również podstaw teoretycznych i metodycznych zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej. Rozumieją wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz znają techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka lub Fizyka/fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

 • DUO OTM OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie sporządzania i weryfikacji raportów oceny technologii medycznych w oparciu o zasady evidence based medicine (EBM). W toku studiów zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie tematyki EBM i OTM, uzupełnione o zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Absolwent zna podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne I podstawy grafiki komputerowej.

  Posiada wiedzę statystyczną niezbędną do zrozumienia i krytycznej analizy wyników badań klinicznych i ekonomicznych związanych z obszarem oceny technologii medycznych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie tworzenia i oceny pełnego raportu OTM, w tym analizy klinicznej, analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na budżet płatnika. Potrafi sprawnie stosować technikę przeglądu systematycznego do wyszukiwania dowodów naukowych, swobodnie posługuje się językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznej związanej z oceną technologii medycznych. Potrafi współpracować w zespołach interdyscyplinarnych, jest przygotowany do pełnienia roli przywódczej w zespołach realizujących zadania zawodowe. Zna i rozumie zagadnienia związane z zarządzaniem konfliktem interesów, rozumie prawa interesariuszy w procesach oceny technologii medycznych i potrafi wskazać właściwą dla każdej ich grupy perspektywę oceny.

  Absolwent swobodnie porusza się w zagadnieniach związanych z marketingiem innowacji w przemyśle farmaceutycznym oraz zastosowaniem ekonomii w obszarze ochrony zdrowia. Zdobyte przez absolwenta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwiają pracę w instytucjach związanych z ochroną zdrowia: Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firmach wytwarzających analizy OTM, jak również w szpitalach i firmach farmaceutycznych na stanowiskach związanych z oceną technologii medycznych, ekonomiką zdrowia oraz ustalaniem cen, finansowaniem (refundacją) ze środków publicznych oraz marketingiem produktów leczniczych (ang. market access).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku DUO OTM ocena technologii medycznych jest średnia ocen ze studiów, wynik testu predyspozycji, kryterium dodatkowe, a także wynik rozmowy sprawdzającej.

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Farmacja jest zespołem nauk obejmujących wiedzę o lekach. Pierwsze wzmianki o stosowaniu leków pochodzą sprzed wielu tysięcy lat, a wzory recept można odnaleźć między innymi na egipskich papirusach. Człowiek od początku istnienia świata szukał sposobów na poprawę stanu swojego zdrowia, dlatego wiedza na temat leczenia rozwinęła się w dyscyplinę nauki, bez której trudno wyobrazić sobie życie. Jak wygląda współczesna farmacja? Warto ją poznać na studiach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

  Program studiów na kierunku Farmacja w WUM obejmuje zajęcia z zakresu przedmiotów podstawowych (biologii, anatomii, chemii i matematyki) oraz przedmiotów kierunkowych związanych z chemią leków, farmakologią, biochemią, technologią postaci leku czy farmakoekonomiką. Integralną częścią studiów jest półroczna praktyka zawodowa realizowana na szóstym roku studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

 • TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI Stopień: II REKRUTACJA

  Troska o życie i zdrowie człowieka, ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego jest nadrzędnym przesłaniem nauk toksykologicznych. Wyzwania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów pozamedycznych takich jak kosmetyki, żywność czy suplementy diety, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, złożona ocena bezpieczeństwa środowiska pracy i środowiska przyrodniczego stwarzają ogromne potrzeby w zakresie kształcenia toksykologów. Umiejętność naukowej analizy zagrożenia dla życia i zdrowia oraz odpowiednie zrozumienie zasad funkcjonowania bezpiecznych rynków, wymagają kompleksowego przygotowania w zakresie nauk toksykologicznych.

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów z zakresu toksykologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny otwiera nowy kierunek studiów o nazwie „Toksykologia z elementami kryminalistyki”.

  Kierunek „Toksykologia z elementami kryminalistyki” prowadzony będzie w WUM na studiach drugiego stopnia. Studia te stanowią teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu toksykologa. Łączą wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Ich ukończenie otwiera, osobom zainteresowanym pracą naukową, drogę do studiów doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Wstępny wybór kandydatów odbywać się będzie na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów wg danych z suplementu do dyplomu (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).

  Grupa nie więcej niż 25 kandydatów, którzy uzyskają w I etapie największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowana do etapu II. W Etapie II w formie testu pisemnego zostanie oceniona wiedza kandydatów w dziedzinie biomedycznej, chemicznej i/lub biologicznej (maksymalnie 5 pkt).

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Betti Ocena

Polecam :)