ul. Gdańska 32, 91 - 716 Łódź

tel.: (42) 662 16 73

e-mail: wydzial4@amuz.pl

www.amuz.lodz.pl

ul. Gdańska 32, 91 - 716 Łódź

tel.: (42) 662 16 73

e-mail: wydzial4@amuz.pl

www.amuz.lodz.pl

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Dyrygentura
  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna lub dyrygentura symfoniczna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  Posiada kwalifikacje:
  • do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej lub symfonicznej;
  • do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach;
  • do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
  Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
  Absolwent posiada następujące kompetencje:
  • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi do realizacji projektów dyrygenckich;
  • wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu dyrygentury, historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego w celu realizacji własnych projektów artystycznych;
  • wykorzystując wiedzę o technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołami muzycznymi, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory chóralne lub symfoniczne;
  • posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego;wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.
   

   

   
  Studia II stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura brane są pod uwagę wyniki egzaminów.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej).
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  Posiada kwalifikacje:
  • kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym;
  • pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
  • pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu dyrygowania i kierowania zespołami muzycznymi – wokalnymi, instrumentalnymi (z uwzględnieniem instrumentarium Carla Orffa) oraz wokalno-instrumentalnymi w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą pracę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych;
  • wykorzystując wiedzę o manualnej technice dyrygenckiej i metodach pracy z zespołem muzycznym, potrafi w sposób właściwy przygotować do publicznej prezentacji utwory wokalne i instrumentalne; współpracując z zespołami muzycznymi, realizuje własne koncepcje dyrygenckie zgodnie z zasadami stylistycznymi danej epoki w oparciu o wiedzę z zakresu historii, literatury i analizy muzycznej; posiada umiejętność gry na fortepianie, improwizacji fortepianowej i akompaniamentu; posiada umiejętności wokalne zgodne z zasadami prawidłowej emisji głosu; potrafi samodzielnie zinstrumentować utwór muzyczny na różne typy zespołów w oparciu o wiedzę z zakresu harmonii, kontrapunktu i instrumentacji; umie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji szkolnej i animacji muzycznej na poziomie przedszkola i ogólnokształcącej szkoły podstawowej;
  • wykazuje się kreatywnością, samodzielnością i umiejętnością planowania i realizowania zadań artystycznych i dydaktycznych; posiada umiejętność logicznego myślenia, samooceny i konstruktywnej krytyki, potrafi współpracować i komunikować się w zespole przy realizacji wspólnych projektów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • kształcenie słuchu z harmonią,
  • badanie predyspozycji manualnych i głosowych,
  • gra na wybranym instrumencie (dla instrumentalistów specjalności innej niż fortepian)

   

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyniki egzaminów wstępnych z:

  • dyrygowanie
  • emisja głosu
  • rozmowa kwalifikacyjna

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
  Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki lub rytmika i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  Posiada kwalifikacje:
  • specjalność kompozycja: do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza chóralnej i kameralnej), aranżacji itp.; do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
  • specjalność kompozycja muzyki filmowej: do pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej w mediach (radio, telewizja) oraz różnych dziedzinach sztuki (film, teatr), a także aranżacji i montażu muzyki; do pracy przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
  • specjalność teoria muzyki: do pracy dydaktycznej w szkołach muzycznych I stopnia; do pracy redakcyjnej i publicystycznej; do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, do pracy prelegenta, prezentera, animatora, itp.
  • specjalność rytmika: do pracy artystycznej w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także tworzenia akompaniamentu do zajęć ruchowych; do pracy dydaktycznej z zakresu metody Emila Jaques-Dalcroze’a w żłobkach, przedszkolach, szkołach muzycznych I stopnia, szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, oraz placówkach pozaszkolnych.
  Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
  Absolwent posiada następujące kompetencje:
  • specjalność kompozycja: posiada wiedzę teoretyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi dla realizacji projektów kompozytorskich; dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; umie tworzyć kompozycje muzyczne przeznaczone na różne zespoły wykonawcze, aranżacje, wyciągi oraz transkrypcje utworów innych kompozytorów; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające dalsze doskonalenie warsztatu kompozytorskiego; wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
  • specjalność kompozycja muzyki filmowej: posiada wiedzę teoretyczną, w tym w zakresie technik kompozytorskich i literatury muzycznej, umożliwiającą świadome operowanie środkami warsztatowymi w pracy nad muzyką do filmu, teatru, reklam, audycji radiowych; umie tworzyć muzykę przeznaczoną na różne zespoły wykonawcze (solowe, kameralne, orkiestrowe), dostosowując odpowiednie środki do potrzeb realizowanego projektu; operuje wiedzą i warsztatem w zakresie technologii komputerowej umożliwiającymi działalność kompozytorską w studiu nagraniowym (montaż, zastosowanie systemu MIDI); wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
  • specjalność teoria muzyki: posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy naukowej; posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie zadań z zakresu publicystyki i popularyzacji muzyki w prasie i innych mediach; posiada praktyczne umiejętności z zakresu teorii muzyki – umie dokonać analizy harmonicznej i formalnej dzieła, umie tworzyć konstrukcje muzyczne w różnych stylach, posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej, potrafi w sposób właściwy pod względem formy i treści wypowiadać się na temat muzyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadome rozwijanie posiadanych zdolności i zainteresowań zawodowych; wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.
  • specjalność rytmika: posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy dydaktycznej i artystycznej (w zakresie tworzenia interpretacji ruchowych utworów muzycznych, improwizacji fortepianowej oraz własnych koncepcji artystycznych); potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, harmonii i kontrapunktu oraz metodami pracy z zakresu specjalności; wykazuje zdolność planowania i logicznego myślenia w trakcie realizacji zadań, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań, posiada umiejętność samooceny oraz formułowania konstruktywnej krytyki; posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadomy wybór dalszej drogi zawodowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • kompozycja (kompozycja i kompozycja muzyki filmowej)
  • kształcenie słuchu
  • harmonia (kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki)
  • formy muzyczne i literatura muzyczna (kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki)

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są wyniki egzaminów wstępnych z:

  • kompozycja (kompozycja)
  • egzamin z zakresu teorii muzyki
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Muzyka w mediach
  Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku muzyka w mediach posiada kwalifikacje:
  • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach itd.;
  • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej;
  • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora itp.;
  • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

  • pracy pisemnej,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka w mediach brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych z:

  • egzaminu pisemnego
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Muzykoterapia
  Studia są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzykoterapia. Ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek muzykoterapia lub na inny kierunek studiów humanistycznych związany z dyscypliną psychologii i/lub pedagogiki. Posiada kwalifikacje do:
  • pracy w zakresie: wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, profilaktyki, wykorzystując muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb,
  • pracy w zakresie animacji muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.
  Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury muzycznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania muzyki na odbiorcę, znajomością technik muzykoterapeutycznych oraz warsztatu muzykoterapeuty;
  • ma umiejętności dostrzegania w utworze muzycznym lub jego fragmencie potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania, techniką muzykoterapeutyczną;
  • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować z personelem medycznym, w tym lekarzem prowadzącym pacjenta; potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć muzykoterapeutycznych, ma umiejętność empatycznego rozumienia pacjenta.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykoterapia brane są pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)