ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszaw

telefon: +48 22 831-95-97

telefon kom.: *+48 506-002-321 *lub +48 506-002-321

email: pedagogika@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/pedagogika/start/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

  Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku ADMINISTRACJA:

  Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie profil praktyczny), są przygotowane do wejścia na rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.

  Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata administracji. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika

  STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

  Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku PEDAGOGIKA:

  Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

  Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową 

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego.

  Absolwent kierunku Pedagogika, wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną.

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych.

  Kształcenie w zakresie w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

  Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym przygotowują do zawodu pedagoga i wychowawcy  w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru.

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych.

  STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE) 

  Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku PEDAGOGIKA:

  Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych. Do ubiegania się o przyjęcie na studia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

  Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna 

  Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

  Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.

  Absolwent kierunku Pedagogika jest specjalistą w zakresie wybranych obszarów pedagogiki, edukacji społecznej i animacji kultury. Prezentuje postawę humanistyczną: otwartości, dialogu, szacunku i wrażliwości na potrzeby ludzi marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Charakteryzuje się postawą zaangażowaną i krytyczną, przeciwstawia się zagrożeniom rozwojowym, działa w imię solidarności i sprawiedliwości społecznej. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej.

  Jest przygotowany do wspierania rozwoju osób marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Profesjonalnie posługuje się metodami, technikami oraz procedurami organizowania optymalnych warunków edukacyjnych, socjalnych, kulturowych, aktywizacji społecznej, pomocy rozwojowej oraz wolontariatu. Odznacza się umiejętnością planowania i oceny programów pomocowych, projektów aktywizacji i rozwoju środowiska lokalnego, projektów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem.

  Kształcenie  w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej prowadzone jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

  Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

  Specjalność Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej. Przykładowe przedmioty: mediacje w pracy pedagoga szkolnego, terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów, trening umiejętności wychowawczych, diagnoza pedagogiczna, psychologia kliniczna, pedagogika szkolna i polityka oświatowa, prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego, praktyka zawodowa.

  Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej. Specjalność jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u dzieci i młodzieży również ze specyficznymi problemami w uczeniu się i o niepożądanym zachowaniu.

  Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno - pedagogicznej, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych, a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty.

  Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.

   

  Informacje bieżące na FB: kliknij tutaj

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa 
  • Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną 

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia trwają pięć lata (dziesięć semestrów). Do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kandydatów na jednolite studia magisterskie obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

  Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT usykał w 2022 r. prestiżowy certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

  Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III 

  Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III" zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

  Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą 

  Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesnej edukacji i pedagogiki opiekuńczej” jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach i-iii
  • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Student Ocena odpowiedz

Bardzo fajna uczelnia. Inwestują w bazę dydaktyczną. Dobrze się tu studiuje.

Jarema Ocena odpowiedz

Jako absolwent Wydziału Nauk Społecznych ChAT z pełnym przekonaniem polecam studia na tej uczelni!

Absolwent Ocena odpowiedz

Profesjonalizm to druga nazwa też Akademii. Polecam!