Pedagogika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika od wielu dziesięcioleci cieszą się niegasnącą popularnością. Co wpływa, że tak wiele osób, rozpoczynających swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, wybiera właśnie ten kierunek? Pedagogika w najprostszym rozumieniu obejmuje zespół nauk o wychowaniu, które istotne są na każdym etapie rozwojowym człowieka.

Jednak, aby zrozumieć rangę rozwoju dorosłego, należy przede wszystkim zwrócić się w stronę dziecka, ponieważ to ono stoi w centrum zainteresowania tej dyscypliny naukowej. Dopiero XX w. został ogłoszony stuleciem dziecka, ponieważ to dopiero wtedy dziecko zaczęto uwzględniać w obszarze zainteresowań badawczych.

To – dość krótkie zainteresowanie – trwa do dziś i prężnie się rozwija. Jeśli chciałbyś zatem mieć wpływ na młodsze pokolenia oraz brać udział w procesie kształtowania ich świadomości, wpajania wartości oraz rozwijania ich w duchu humanizmu, to studia na kierunku pedagogika stworzone są dla ciebie. Czujesz, że twoim powołaniem jest praca na rzecz innych, a dodatkowo masz wysokie umiejętności interpersonalne? Jeśli tak, pomyśl poważnie o studiach na tym kierunku.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika?

Przyszli studenci pedagogiki, aby ubiegać się o przyjęcie na wymarzony kierunek, muszą wybrać na maturze przedmioty, które będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

Na ogół najwyżej punktowany jest język polski, a oprócz niego język polski nowożytni oraz przedmioty do wyboru: historia, biologia, lub wiedza o społeczeństwie. Oczywiście im większa liczba przedmiotów zadanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na znalezienie się na liście osób przyjętych na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku pedagogika?

Program studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika? Studia te kształcą w zakresie wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej. Stanowi ona niezbędną podstawę zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz pracy. Poznasz także metody kształtowania rozwoju zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co więcej, studia na kierunku pedagogika kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.

Do wyboru będziesz mieć wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół:

 • pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej z terapią pedagogiczną,
 • doradztwa zawodowego
 • psychopedagogiki

 

Jedno jest pewne – te studia zapewnią ci radość z możliwości pracy z ludźmi oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych oraz przekładania ich na inne płaszczyzny.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego dowiadczenia, rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania, rekonstruowania ich założeń oraz ideologii, rozróżniania potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy naukowej, rozróżniania podstawowych możliwości i ograniczeń towarzyszących procesom edukacji i wychowania, umiejętności posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej,
 • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujcych przemiany 5 instytucji, zbiorowoci społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, dostrzegania i określenia negatywnych skutków czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich, kierowania aktywności indywidualnej i zbiorów, organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych, rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej,
 • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych, samodzielnego studiowania literatury psychologicznej, określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

 

1. Typ i tryb studiów

Studenci pedagogiki mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie tryb kształcenia – stacjonarny lub zaoczny. Studia stacjonarne prowadzone są w wymiarze dziennym i podczas ich trwania studenci będą regularnie przyswajać nowe partie wiedzy. Studia zaoczne wymagają od osób kształcących się większej dyscypliny, ponieważ muszą one samodzielnie przyswajać większe partie materiału, ale w tygodniu też dysponują większą ilości czasu wolnego od zajęć, który mogą przeznaczyć na rozwój kariery zawodowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku pedagogika ma wyjątkowo wszechstronny charakter, tak by osób, opuszczające mury danej uczelni, dysponowały jak największym aparatem umiejętności. Na ogół uczelnie oferują studentom kształcenie w toku ogólnym oraz specjalizacyjnym, dzięki któremu będą oni mogli rozwijać już swoje konkretne zainteresowania naukowe. Cykl kształcenia ogólnego obejmuje przedmioty takie jak:

 • wprowadzenie do psychologii
 • socjologii
 • filozofii

 

Studenci w ramach toku ogólnego zapoznają się z historią wychowania, zgłębią różne teorie kształcenia i metodologie badań społecznych.

Aby móc rozwijać wąskie umiejętności i zainteresowania, każda osoba, która zdecyduje się na te studia pedagogiczne, musi dokładnie przeanalizować zagadnienia pedagogiki społecznej oraz psychologii rozwojowej. Dopiero taka elementarna wiedza otwiera możliwość kształcenia specjalistycznego. Każda z uczelni przygotowuje swoją bogatą ofertę specjalizacji, tak by były one najbardziej atrakcyjne dla studentów. Przykładowo mogą to być specjalizacje takie jak:

 • pedagogika sądowniczo-penitencjarna;
 • resocjalizacja z pedagogiką społeczną;
 • edukacja dorosłych;
 • komunikacja społeczna i media.

W ramach każdej ze specjalizacji studenci będą uczestniczyć w blokach zajęciowych, które kształcą już konkretne umiejętności związane z wybraną dyscypliną kierunkową.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza każdego absolwenta pedagogiki musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, tak by mógł się on odnaleźć bez problemu w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Znajomość różnych nurtów psychologicznych, ogólna wiedza z różnorodnych obszarów humanistyki – wszystkie te elementy sprawiają, że jako absolwent pedagogiki będziesz dysponować szerokim aparatem wiedzy, który pozwoli ci na profesjonalne rozwiązywanie problemów z zakresu kształcenia. Pedagodzy to prawdziwej krwi humaniści, którzy swoją wiedzę potrafią wykorzystywać w różnych obszarach edukacyjnych.

Umiejętności profesjonalnego pedagoga z powołania muszą być jeszcze większe niż wiedza, którą posiada, dlatego w trakcie toku kształcenia wyższego, tak ważny jest ich rozwój. Oczywiście wiedza musi stanowić podporę dla umiejętności, ale to one muszą wysunąć się na pierwszy plan podczas pracy z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, czy będzie to dorosłych, czy dziecko.

Umiejętność odpowiedniej oceny sytuacji społecznej, postawienie diagnozy wychowawczej, wytyczanie ścieżek i norm kształcenia – to tylko nieliczny zakres umiejętności, jakimi musi dysponować pedagog.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pedagogika?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika?

Pedagogika należy do kręgu tych kierunków, które przewidują kształcenie studentów na dwóch stopniach edukacyjnych. Oznacza to, że po ukończeniu pierwszego stopnia, abiturienci dysponują już podstawową wiedzą, która pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie. Jednak nie jest to wiedza kompletna, więc – aby ją uzupełnić, uporządkować i poszerzyć – potrzebne są studia drugiego stopnia.

Studia licencjackie, czyli pierwszego stopnia, trwają trzy lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Po otrzymaniu tytułu licencjata abiturient bierze ponowny udział w procesie rekrutacji, tak by dostać się na studia magisterskie.

Te z kolei trwają dwa lata. Ich finalizacją jest obrona pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko uda się zakończyć pomyślnie, to abiturient może w pełni rozwinąć swoją karierę zawodową.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku pedagogika wymagają przede wszystkim pasji, zaangażowania, umiejętności pracy w grupie, ale przede wszystkim empatycznego podejścia do problemów drugiego człowieka. Prawdziwy pedagog swój zawód powinien wybrać z powołania, a nie odgórnej powinności. Jeżeli zatem od zawsze marzysz o pracy pedagoga, to te studia będą niewątpliwie dla ciebie. Musisz jedynie uświadomić sobie ich społeczny ciężar, ponieważ to do ciebie będzie należało kształcenie przyszłych pokoleń.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Ważne jest, abyś na początku zorientował się, jakie wymagania rekrutacyjne obowiązują na poszczególnych uczelniach i który z programów studiów przemawia do ciebie najbardziej. Pedagogika jest wyjątkowo popularnym kierunkiem, więc programy nauczania przygotowane dla studentów mogą się różnić, np. pod kątem specjalizacji.

Wybierz taką ofertę, która najbardziej będzie spełniać twoje wymagania. Jednak twoim podstawowym obowiązkiem jest dobre przygotowanie się do matury i wybranie takich przedmiotów, które ułatwią ci dostanie się na wymarzone studia. W przypadku pedagogiki przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę (poza tymi obligatoryjnymi), to: geografia, WOS lub historia. Musisz wybrać co najmniej jeden z nich i zdawać go na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim bardzo ważnym etapem rekrutacji jest terminowe złożenie dokumentów. Nie zaniedbaj tego, byś miał pewność, że nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia. Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć obowiązkowo. Na ogół są to skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz fotografie potrzebne do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika?

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika?

Absolwenci kierunku pedagogika przygotowani są do różnorodnego rozwoju kariery zawodowej. Pedagodzy mogą znaleźć stabilne zatrudnienie w szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjno-terapeutycznych. Różnego rodzaju placówki rozwoju kulturalnego, instytucje i organizacje zajmujące się rozwojem aktywności twórczych, poszukują wykwalifikowanych animatorów, więc w tych miejscach absolwenci również znajdą zatrudnienie.

 

Pedagodzy, w zależności od ukończonej specjalizacji, mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju poradniach (rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych) i prowadzić w nich szereg działań z zakresu edukacji, kształcenia, diagnostyki, czy terapii osób, wymagających pomocy.

Wszechstronne wykształcenie absolwenta pedagogiki sprawia, że jest on przygotowany do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i warsztatów także z osobami dorosłymi.

 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w:

szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),

 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • zakładach pracy
 • służbie zdrowia
 • instytucjach profilaktyki społecznej
 • wymiarze sprawiedliwości

 

Jak zapewne widzisz – możliwości jest naprawdę dużo, co sprawia, że w zależności od wybranej specjalizacji każdy powinien znaleźć ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji to pedagogika może być kierunkiem dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika?

Studia na kierunku pedagogika wymagają pasji i zaangażowania.

Studentka Sylwia mówi o swojej ścieżce edukacyjnej:

Kocham pracę z dziećmi, więc studia na kierunku pedagogika sprawiają, że rozwijam nie tylko swoje pasje, lecz także kompetencje!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Komentarze (1)

kasix odpowiedz

zdecydowanie fajny kierunek i na czasie aktualnie, bo nauczycieli potrzeba coraz więcej.. Jestem na pedagogice na Kolegium Jagielońskim w Toruniu i na prawdę jestem zadowolona