Pedagogika studia

Pedagogika studia - kierunek studiów

Chciałbyś mieć wpływ na młodsze pokolenia oraz brać udział w procesie kształtowania ich świadomości, wpajania wartości oraz rozwijania ich w duchu humanizmu? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych, a dodatkowo masz wysokie umiejętności interpersonalne? Jeżeli tak to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika? Studia kształcą w zakresie wiedzy ogólno-pedagogicznym, historyczno-filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz pracy. Poznasz także metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Co więcej, studia kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Do wyboru będziesz mieć wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki resocjalizacyjnej z terapią pedagogiczną, doradztwa zawodowego czy psychopedagogiki. Jedno jest pewne te studia zapewnią Ci radość z możliwości pracy z ludźmi oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych oraz przekłądania ich na innych ludzi.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku pedagogika? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, co sprawia, że w zależności od wybranej specjalizacji każdy powinien znaleźć ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji to pedagogika może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • rozumienia istoty nauki jako jednej z form ludzkiego dowiadczenia, rozumienia problemów współczesnej humanistyki, rozumienia podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacji i wychowaniem, analizy odmiennych koncepcji wychowania, rekonstruowania ich założeń oraz ideologii, rozróżniania potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy naukowej, rozróżniania podstawowych możliwości i ograniczeń towarzyszących procesom edukacji i wychowania, umiejętności posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej,
  • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujcych przemiany 5 instytucji, zbiorowoci społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, dostrzegania i określenia negatywnych skutków czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich, kierowania aktywności indywidualnej i zbiorów, organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych, rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej,
  • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych, samodzielnego studiowania literatury psychologicznej, określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
  • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika

Absolwent kierunku pedagogika znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • pracownik w służbie zdrowia,
  • pracownik w poradniach specjalistycznych,
  • pracownik w instytucjach profilaktyki społecznej,
  • pracownik w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pedagogika, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

POKAŻ WSZYSTKIE

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Komentarze (0)