REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo żywności
  Na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzone są studia stacjonarne:
  • pierwszego stopnia 3,5 - letnie inżynierskie
  Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii żywności i weterynaryjnych: botaniki i fizjologii roślin, zoologii i ekologii, fizjologii z anatomią zwierząt i człowieka, biofizyki, chemii i biochemii ogólnej i żywności, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mikrobiologii ogólnej i żywności, genetyki i biologii molekularnej, podstaw biotechnologii, ochrony środowiska, higieny oraz toksykologii surowców i żywności, żywienia człowieka, technologii przetwarzania surowców i żywności, analizy surowców i żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki i w instytucjach związanych z oceną jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne) oraz w służbach sanitarnych. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne, zagadnienia związane z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasady utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. Absolwent potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bioinformatyka
  Na kierunku bioinformatyka prowadzone są studia stacjonarne:
  • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie, 
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie (ukończenie studiów daje tytuł zawodowy magister inżynier).
  Specjalność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:
  • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne,
  • techniki programistyczne w biologii molekularnej.
  Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biologii, biochemii, biofizyki, informatyki, matematyki, biologicznych podstaw funkcjonowania organizmów żywych, zastosowań matematyki, zastosowań informatyki, interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu biologii, matematyki i informatyki, kształtowanie podstaw warsztatu analitycznego.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika, rolnictwo i kierunkach pokrewnych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są następujące przedmioty maturalne
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia
  Na kierunku biologia prowadzone są studia stacjonarne:
  • pierwszego stopnia: 3 - letnie licencjackie,
  • drugiego stopnia: 2 - letnie magisterskie.

  Specjalność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

  • biologia środowiskowa,
  • biologia człowieka,
  • techniki laboratoryjne w biologii.
  Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk biologicznych: biofizyka, zoologia z elementami ekologii, anatomia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, matematyka, antropologia, zoologia ogólna, botanika systematyczna, biologia komórki, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia.
  Absolwent studiów licencjackich jest wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z posługiwaniem się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent kierunku biologia podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności biologia człowieka posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej, a także jako istoty społecznej będącej częścią większej grupy. Orientuje się w złożonych regułach i prawidłowościach funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne. Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej powinien posiadać szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, mieć opanowane podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Absolwent opanował i rozumie w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności, posiada umiejętności zawodowe (prace w szkołach wyższych i ogólnokształcących, laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych), ma możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej. Ze względu na interdyscyplinarność specjalności może współdziałać z innymi dyscyplinami jak np. archeologia, psychologia i pedagogika, medycyna sądowa i kryminalistyka, medycyna (antropologia kliniczna) oraz kultura fizyczna i socjologia.
  Absolwent studiów drugiego stopnia ze specjalnością biologia środowiskowa powinien mieć zasób wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz poznać zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Absolwent powinien opanować wiedzę w zakresie bioróżnorodności (ornitologia, teriologia, entomologia), ekologii ekosystemów (szczególnie ekosystemów leśnych, agrocenoz i ekosystemów wodnych), ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Student powinien opanować podstawy analityki skażeń środowiskowych, terenowe metody identyfikacji ważnych ekologicznie gatunków roślin i zwierząt; metody populacyjnych badań ilościowych (szacowanie liczebności, dominacji, zagęszczeń etc.), bioindykacji i monitoringu środowiskowego. Absolwent powinien również umieć zwaloryzować dowolne środowisko przyrodnicze i w razie potrzeby umieć je poddać pod ochronę prawną. Absolwent powinien zna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie. Wyróżnia się w społeczeństwie w pełni ukształtowaną postawą proekologiczną. Posiada umiejętności zawodowe (praca w szkołach różnego szczebla, na uczelniach, muzeach, w samorządach regionalnych, w administracji rządowej i pozarządowej; w parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochrona przyrody); ma możliwości podjęcia studiów III stopnia w zakresie synekologii lub autekologii (zwłaszcza ekologii ptaków, ssaków i ryb). Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala na współpracę w zakresie takich przedsięwzięć jak: turystyka (zwłaszcza eko- i agroturystyka), hydrologia, rolnictwo,  rybactwo, leśnictwo, łowiectwo, medycyna (fitoterapia), urbanistyka, planowanie przestrzenne, administracja rządowa.  
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności techniki laboratoryjne w biologii posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej, metod analizy i oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki. Zna podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro. Posiada praktyczną znajomość technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii oraz podstawy ekotoksykologii i biotechnologii rozrodu zwierząt. Absolwent opanuje techniki, które umożliwią podjęcie pracy w laboratoriach o różnych profilach. Opanowana wiedza pozwoli na szybkie i łatwe poszerzanie wiedzy oraz umiejętności związaną ze szczegółową specjalizacją w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach przemysłowych, ochrony środowiska, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu paszowego i spożywczego, administracji oraz w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy itp. Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia człowieka
  Na kierunku biologia człowieka prowadzone są studia stacjonarne:
  • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie.
  Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. Program studiów obejmuje poza wiedzą ogólnobiologiczną wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych). Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia. 
  Sylwetka absolwenta
  Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. Antropolodzy fizyczni czyli absolwenci biologii człowieka oceniają wiek i płeć oraz wykonują rekonstrukcje twarzy na podstawie czaszki, identyfikują osobnika na podstawie szczątków szkieletu i innych śladów biologicznych, używając metod dermatoglifiki, cheiloskopii, otoskopii czy ichnografii. Dla absolwenta tego kierunku studiów miejscem pracy są także poradnie medyczne oraz  instytuty socjologiczne. Antropolog fizyczny bierze udział w projektowaniu nowych i korekcji istniejących stanowisk pracy pod kątem obciążenia fizycznego oraz psychicznego oraz wynikających z tego skutków zdrowotnych, a także ocenia parametry materialne środowiska pracy pod względem przystosowania do właściwości psychofizycznych człowieka, może również być przydatny przy określaniu tzw. rozmiarówki odzieży szytej na skalę przemysłową. Posiadana wiedza pomocna jest również w demografii i epidemiologii. Wykonuje on oceny i prognozy skutków demograficznych wynikających z międzypokoleniowych zmian stanu biologicznego. Szacuje wskaźniki określające stan zdrowotny populacji współczesnych i pradziejowych oraz ich związek z warunkami środowiskowymi. Specjalista biologii człowieka jest także niezbędny przy wykonywaniu prac budowlanych wymagających odkrywek archeologicznych. Obecność antropologa przy eksploracji nekropolii jest wymogiem ustawowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zootechnika
  Na kierunku zootechnika prowadzone są studia stacjonarne:
  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie,
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie.
  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:
  • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, 
  • hodowla i użytkowanie koni,
  • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, 
  • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe.
  Na kierunku zootechnika prowadzone są studia niestacjonarne:
  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie,
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie.
  Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
  • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich,
  • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe.
  Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biofizyka, botanika z fizjologią roślin, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, genetyka, higiena i dobrostan zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; chów i hodowla koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu, owadów użytecznych.
  Absolwent jest specjalistą z zakresu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, posiada gruntowną wiedzę w zakresie technologii ich utrzymania, hodowli i żywienia oraz oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; zna podstawy produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, prowadzenia gospodarstw wielkotowarowych i gospodarstw rodzinnych, posiada również podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zootechniki i ogólnej wiedzy rolniczej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową obejmującą tworzenie i obsługę komputerowych baz danych, przetwarzanie tekstów, prezentację komputerową, wykorzystanie różnych pakietów statystycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji związanej z rolnictwem, doradztwem rolniczym, w nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie, potrafi również kierować zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Specjalność  hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Po ukończeniu specjalności absolwent zna obowiązujące ustawodawstwo krajowe i unijne w zakresie hodowli i systemów utrzymania zwierząt. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę ekonomiczną dotyczącą utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania, handlu produktami rolno-spożywczymi, która jest niezbędna w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi zbadać i ocenić efektywność prowadzonego agrobiznesu na bazie produkcji zwierzęcej, umie stworzyć i kierować bazą agroturystyczną ponadto zna organizację i otoczenie rynkowe jednostek agrobiznesu i potrafi nimi zarządzać. Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie samodzielnej pracy w fermach przemysłowych i gospodarstwach rodzinnych oraz instytucjach, organizacjach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą. Absolwent może prowadzić również doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt gospodarskich. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych i może ubiegać się o podjęcie studiów III stopnia w zakresie hodowli zwierząt.
  Specjalność hodowla i użytkowanie koni przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem koni. Po ukończeniu specjalności, absolwent zna obowiązujące przepisy w zakresie dobrostanu koni. Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w Związkach Hodowców Koni, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkich Związkach Jeździeckich. Ma wiadomości niezbędne do założenia własnej hodowli koni lub hipicznego ośrodka sportowo – rekreacyjnego albo gospodarstwa agroturystycznego Specjalność daje też podstawy umiejętności sędziowskich i instruktorskich oraz możliwości zdobywania zawodowych uprawnień w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych i może starać się o podjęcie studiów doktoranckich w zakresie hipologii.
  Absolwent specjalności hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli oraz kształtowania warunków utrzymania różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi, a także zwierząt wolno żyjących. Absolwent potrafi prowadzić pracę hodowlaną, z zachowaniem zmienności wewnątrzgatunkowej i bioróżnorodności w obrębie poszczególnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Potrafi dostosować procedury hodowlane do predyspozycji poszczególnych gatunków. Pozyskana wiedza umożliwia mu tworzenie systemów chowu gatunków zwierząt uznawanych za wolno żyjące. Potrafi powiązać systemy chowu zwierząt ze specyfiką środowiska naturalnego. Jest specjalistą z zakresu żywienia i pielęgnacji różnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Umie zachować i wykorzystywać uwarunkowania kulturowe i etyczne, a także estetyczne. Absolwent może prowadzić doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, fretki, szynszyle, ptaki ozdobne i wiele innych) oraz zwierząt wolno żyjących. Może także podejmować pracę w: specjalistycznych ośrodkach hodowlanych, fermach zwierząt, ogrodach zoologicznych, Lasach Państwowych – jako specjalista ds. hodowli zwierząt leśnych, a także pełnić funkcje kierownicze lub specjalistyczne w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi, np. w schroniskach dla zwierząt, hotelach dla zwierząt, zwierzętarniach przy instytutach i laboratoriach badawczych, uczelniach medycznych, kierowanie działaniami „policji dla zwierząt” itp. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Absolwent specjalności produkcja pasz i doradztwo żywieniowe posiada gruntowną wiedzę z zakresu podstaw fizjologicznych budowy i funkcjonowania przewodu pokarmowego zwierząt oraz wykorzystania składników pokarmowych. Umie bilansować dawki pokarmowe dla dowolnego gatunku zwierząt, a także przeprowadzić optymalizować skład mieszanek i premiksów dla tych zwierząt. Posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa paszowego. Absolwent zna rodzaje oraz działanie dodatków paszowych i potrafi je wykorzystać przy opracowywaniu mieszanek pasz treściwych i premiksów. Umie określać właściwości fizyczne i technologiczne pasz oraz czystość mikrobiologiczną i znaczenie substancji antyżywieniowych niezbędne przy wykorzystaniu surowców w przemyśle paszowym. Posiada wiedzę dotyczącą technik wytwarzania mieszanek paszowych (granulacji, ekspandowania, ekstruzji, mikronizacji, natłuszczania) oraz procesów obróbki komponentów paszowych (czyszczenia, śrutowania, obłuszczania). Potrafi kontrolować jakość produkowanych mieszanek. Absolwent może być zatrudniony w firmach produkujących pasze, premiksy i dodatki paszowe. Może podejmować pracę w laboratoriach związanych z przemysłem paszowym oraz prowadzić doradztwo z zakresu żywienia zwierząt. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia badań żywieniowych na zwierzętach i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (15)

Adam Ocena

Wybrałem bezpieczeństwo żywności i zajęcia naprawdę są super. Atmosfera na roku fajna, wszyscy sobie pomagamy, wykładowcy też ok

Ola Ocena

biologia na tym wydziale jest super! bardzo dużo informacji jednak wykładowcy pomagają w jej przyswajaniu. Polecam każdemu :)

asas Ocena

Zdecydowałam się na zootechnikę, ponieważ uwielbiam konie... nie spodziewałam się, że dowiem się tutaj tylu ciekawych rzeczy. Polecam wszystkim ten kierunek, jeżeli fascynują się zwierzętami!

student Ocena

wykładowcy mają ogromną wiedzę, z którą chętnie się dzielą i co najważniejsze wiedzą w jaki sposób ją przekazać aby trafić do studenta

studentka Ocena

Przyjechałam tutaj z innego dużego miasta, ale nigdy tego nie żałowałam, bo poziom jaki ten wydział oferuje jest baaardzo wysoki

kasia Ocena

bezpieczeństwo żywności - ciekawe zajęcia, dużo materiału, ale pomocni wykładowcy

kuba Ocena

studia na bioinformatyce są bardzo ciekawe i przyszłościowe. Nie pożałujecie wybierając ten kierunek

Ola Ocena

Dużo nauki, to prawda. Ale chyba po to chodzi się na studia aby się czegoś nauczyć,nie? Ja jestem bardzo zadowolona z poziomu biologii. Ciekawe zajęcia, ciekawi prowadzący.

Kamila Ocena

Świetny wydział i świetni profesorowie, polecam

Kacper Ocena

Bardzo dobry wydział. Idealne przygotowanie do zawodu bioinformatyka. Tematyka zajęć nowoczesna. Kierunek podąża za współczesną bioinformatyką.

zootech Ocena

Świetny Wydział ! Polecam każdemu kogo interesuje pomaganie zwierzętom ! Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone bardzo ciekawie!

asik Ocena

Bardzo fajny Wydział, Polecam.!

Ola Ocena

Tak. ćwiczenia są straszne, mało stanowisk, każdy robi co chce... Ważne żeby sie wyuczyć na pamięć wszystkiego z książki. Chociaż wykłady są prowadzone ciekawie.

Beata Ocena

Ciężkie sesje, dużo materiału, tak, ale co z tego? Uczelnia nie ma zajęć praktycznych poziom zainteresowania i umiejętność służenia pomocą, gdy student prosi wykladowcę/ ćwiczeniowca jest żenujący. Na salach za dużo osób, sprzętu jest bardzo mało. Wiele wykładowców prowadzi zajęcia jakby nie wiedzieli o czym mówią, po prostu mają gdzieś. Potrafią wymagać, ale wymagają tylko tego co się pojawia na wykładach i ćwiczeniach choć materiału jest o wiele więcej niż na innych uczelniach we Wrocku.

Student_001 Ocena

Pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Rozwijanie zainteresowań i kadra profesorska na wysokim poziomie. Ocena bardzo dobry