REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo żywności

  Student podczas studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI uzyskuje wiedzę na temat technologii produkcji i przetwarzania żywności, a także sposobów modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.

  Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bioinformatyka
  Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z biologii (zwłaszcza genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.
  Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.
  Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z bioinformatyki, biologii (głównie genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
  • Techniki programistyczne w biologii molekularnej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są następujące przedmioty maturalne
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia
  Studia I stopnia
  Student studiów I stopnia otrzymuje  wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi kierunku biologia na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia podejmowanie studiów lub praktyk za granicą w ramach wymiany.
  Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.
  Studia II stopnia
  Wybierając ścieżkę kształcenia biologia środowiskowa student zdobędzie wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia, a także wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz pozna zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Opanuje także wiedzę w zakresie bioróżnorodności, ekologii ekosystemów, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Pozna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie.
  W ramach ścieżki kształcenia techniki laboratoryjne w biologii student uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych. Otrzyma szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki, podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro, technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia środowiskowa
  • Techniki laboratoryjne w biologii

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biologia człowieka
  Studia I stopnia
  Absolwent studiów licencjackich Biologii człowieka zdobędzie wiedzę dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (biologii, fizyki i chemii, geologii etc) i pokrewnych (m.in. archeologii), co wynika z interdyscyplinarnego charakteru biologii człowieka (antropologii fizycznej). Będzie umiał wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pozna podstawowe techniki pomiarów i obserwacji w pracowni i w terenie. Odbędzie interesujące praktyki związane z kierunkiem studiów, m.in. na wykopaliskach archeologicznych, laboratoriach medycznych, ergonomicznych, kryminalistycznych, w instytutach naukowo-badawczych.
  Studia II stopnia
  Absolwent studiów magisterskich Biologii człowieka zdobędzie zaawansowaną wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dotyczących człowieka w działaniach praktycznych, a także pracy badawczej. Pozna szczegółową metodologię badań z zakresu antropologii i nauk pokrewnych oraz współczesne teorie i prawa biologiczne szczególnie w odniesieniu do biologii człowieka. Będzie rozumiał złożone zjawiska i procesy dotyczące biologii człowieka i ich związki z licznymi obszarami wiedzy. Będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy i/lub ekspertyzę. Będzie posiadał  kwalifikacje eksperckie i umiejętności zawodowe  uprawniające do pracy w wielu instytucjach związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, a także będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie nauk biologicznych i pracy badawczej na uczelniach  w instytutach naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia kierunków pokrewnych. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zootechnika

  Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

  Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

  Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

  Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
  • Hodowla i użytkowanie koni
  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • Animal production management - chinese and european - studia polsko-chińskie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (16)

Ola Ocena

Bioinformatyka na tym wydziale to nieporozumienie. Nie marnujcie sobie na to lat życia, lepiej wybrać inną uczelnię, która ma sensownie ułożony program i lepszą kadrę (owszem, są wyjątki i niektórzy prowadzący są bardzo dobrzy - jednak oni nie są w stanie tego uratować, choćby nie wiem jak dobrzy byli, bo jest ich po prostu za mało). Program był układany przez zootechników, którzy z racji swojego wykształcenia nie za bardzo się znali na bioinformatyce, ale otrzymali dofinansowanie z UE. Dla niedowiarków polecam raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej o studiach I i II stopnia na tym kierunku, jest do znalezienia na jej stronie. Mogę polecić te studia jedynie osobom, które lubią zootechnikę, ale nie zamierzają nigdy pracować w zawodzie bioinformatyka lub programisty, oraz osobom, które lubią widok owiec, kóz, alpak i kur na wydziale (serio :D) i mają kilka wolnych lat życia, których nie chcą w pełni wykorzystać np. na studiowanie tego kierunku na innej uczelni.

Adam Ocena

Wybrałem bezpieczeństwo żywności i zajęcia naprawdę są super. Atmosfera na roku fajna, wszyscy sobie pomagamy, wykładowcy też ok

Ola Ocena

biologia na tym wydziale jest super! bardzo dużo informacji jednak wykładowcy pomagają w jej przyswajaniu. Polecam każdemu :)

asas Ocena

Zdecydowałam się na zootechnikę, ponieważ uwielbiam konie... nie spodziewałam się, że dowiem się tutaj tylu ciekawych rzeczy. Polecam wszystkim ten kierunek, jeżeli fascynują się zwierzętami!

student Ocena

wykładowcy mają ogromną wiedzę, z którą chętnie się dzielą i co najważniejsze wiedzą w jaki sposób ją przekazać aby trafić do studenta

studentka Ocena

Przyjechałam tutaj z innego dużego miasta, ale nigdy tego nie żałowałam, bo poziom jaki ten wydział oferuje jest baaardzo wysoki

kasia Ocena

bezpieczeństwo żywności - ciekawe zajęcia, dużo materiału, ale pomocni wykładowcy

kuba Ocena

studia na bioinformatyce są bardzo ciekawe i przyszłościowe. Nie pożałujecie wybierając ten kierunek

Ola Ocena

Dużo nauki, to prawda. Ale chyba po to chodzi się na studia aby się czegoś nauczyć,nie? Ja jestem bardzo zadowolona z poziomu biologii. Ciekawe zajęcia, ciekawi prowadzący.

Kamila Ocena

Świetny wydział i świetni profesorowie, polecam

Kacper Ocena

Bardzo dobry wydział. Idealne przygotowanie do zawodu bioinformatyka. Tematyka zajęć nowoczesna. Kierunek podąża za współczesną bioinformatyką.

zootech Ocena

Świetny Wydział ! Polecam każdemu kogo interesuje pomaganie zwierzętom ! Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone bardzo ciekawie!

asik Ocena

Bardzo fajny Wydział, Polecam.!

Ola Ocena

Tak. ćwiczenia są straszne, mało stanowisk, każdy robi co chce... Ważne żeby sie wyuczyć na pamięć wszystkiego z książki. Chociaż wykłady są prowadzone ciekawie.

Beata Ocena

Ciężkie sesje, dużo materiału, tak, ale co z tego? Uczelnia nie ma zajęć praktycznych poziom zainteresowania i umiejętność służenia pomocą, gdy student prosi wykladowcę/ ćwiczeniowca jest żenujący. Na salach za dużo osób, sprzętu jest bardzo mało. Wiele wykładowców prowadzi zajęcia jakby nie wiedzieli o czym mówią, po prostu mają gdzieś. Potrafią wymagać, ale wymagają tylko tego co się pojawia na wykładach i ćwiczeniach choć materiału jest o wiele więcej niż na innych uczelniach we Wrocku.

Student_001 Ocena

Pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Rozwijanie zainteresowań i kadra profesorska na wysokim poziomie. Ocena bardzo dobry