ul. Kawaleryjska 5

15–324 Białystok

tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56, (0 85) 742 72 71

fax (0 85) 742 85 08

e-mail: rektorat@chopin.man.bialystok.pl

http://chopin.man.bialystok.pl/

ul. Kawaleryjska 5

15–324 Białystok

tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56, (0 85) 742 72 71

fax (0 85) 742 85 08

e-mail: rektorat@chopin.man.bialystok.pl

http://chopin.man.bialystok.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę następujące sprawdziany:

  • wybrany instrument
  • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • kształcenie słuchu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest sprawdzian z dyrygentury, emisji głosu i fortepianu.

   

  Dowiedz się więcej

 • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności z gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę następujące sprawdziany:

  • instrument
  • przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista
  • kształcenie słuchu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest sprawdzian z gry na instrumencie.

   

  Dowiedz się więcej

 • WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również umiejętnościami aktorskimi. Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium). Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury. Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brane są pod uwagę następujące sprawdziany:

  • Śpiew
  • Sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
  • Kształcenie słuchu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, predyspozycji z kształcenia słuchu oraz śpiewu.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)