Politechnika Opolska

Wydział Budownictwa i Architektury PO

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

Wydział Budownictwa i Architektury PO

Politechnika Opolska

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Architektura
  Absolwent studiów I-go stopnia: 
  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanstyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii bdowlnych, kostrukcji, fizyki budowli oraz pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go
  • zna przepisy technicznobudowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego
  • posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz two­rze­nia pro­jek­tów obiek­tów speł­nia­ją­cych wy­ma­ga­nia es­te­tycz­ne, użyt­ko­we i tech­nicz­ne
  • posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.  Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, matematyka

  Brany pod uwagę będzie wynik egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnikjest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik portfolio.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Budownictwo
  Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych
  • technologii i organizacji budownictwa
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów. Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:
  • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
  • technologii i organizacji budownictwa
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
  • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną
  Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: