Politechnika Opolska

Wydział Budownictwa i Architektury PO

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

Wydział Budownictwa i Architektury PO

Politechnika Opolska

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.  +48 77 449 8622

e-mail:  wbud@po.opole.pl

http://wb.po.opole.pl/

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Architektura
  Absolwent studiów I-go stopnia: 
  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanstyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii bdowlnych, kostrukcji, fizyki budowli oraz pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go
  • zna przepisy technicznobudowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego
  • posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz two­rze­nia pro­jek­tów obiek­tów speł­nia­ją­cych wy­ma­ga­nia es­te­tycz­ne, użyt­ko­we i tech­nicz­ne
  • posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.  Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język polski, matematyka

  Brany pod uwagę będzie wynik egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Budownictwo
  Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych
  • technologii i organizacji budownictwa
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów. Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:
  • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
  • technologii i organizacji budownictwa
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej
  • doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną
  Absolwenci są przygotowani do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Dominika Ocena

Studiuję architekturę na trzecim roku. Egzamin wstępny z rysunku technicznego był bardzo stresujący, ale na szczęście się udało. Od gimnazjum marzyłam o studiowaniu architektury, dlatego wiedziałam, że jeśli się nie dostanę, będę załamana. Uwielbiam projektowanie architektoniczne. Jak to na politechnice ? fizyka i matematyka to podstawa, ale jeśli się przykładasz, nie ma problemu.

Ola Ocena

Studia na tym wydziale świetnie przygotowują do zawodu!

Kacper Ocena

Budownictwo na PO to super wybór!

Darek Ocena

Budownictwo to wieczna dziedzina, a w dodatku taka, która ciągle się rozwija i udoskonala. Studiowanie jej to sama przyjemność.

Kaja Ocena

Wybrałam architekturę właśnie na tej uczelni, ponieważ czytałam bardzo dużo pozytywnych opinii. I nie zawiodłam się :)

Konrad Ocena

Architektura fantastycznie łączy różne predyspozycje. Wyobraźnie, wrażliwość, zdolności plastyczne i umiejętności organizowania, planowania, przewidywania. To naprawdę świetny kierunek, który rozwija pod wieloma kątami.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: