Wydziały i kierunki

Politechnika Opolska ×

ul. Prószkowska 76,

45-758 Opole

Tel: +48 77 449 80 00

http://www.po.opole.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Opolska: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Opolska: znaleziono ×

grupa kierunku
wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

INFORMACJE PRAKTYCZNE O UCZELNI

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

  podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
  kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
  obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza,
  kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),
  kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
  kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
  oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Składanie dokumentów 
Dokumenty będą przyjmowane w punkcie rekrutacyjnym znajdującym się w budynku Łącznik, 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 16. Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych znajdują się z zakładce TERMINARZ REKRUTACJI. 

Dokumentów nie musisz składać osobiście. Pamiętaj jednak, że podanie wydrukowane z systemu powinieneś własnoręcznie podpisać. Przekazując złożenie swoich dokumentów innej osobie musisz mieć pewność, że ta osoba zachowa się odpowiedzialnie i przekaże Twoje dokumenty do punktu rekrutacyjnego. Konieczne jest także, aby osoba składająca za Ciebie dokumenty posiadała Twój dowód osobisty lub kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną we właściwym urzędzie uprawnionym do wydawania dowodów osobistych i wszystkie oryginały dokumentów. 

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową. — najlepiej za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym). Pamiętaj, że nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin wpłynięcia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej. 

Dokumenty można przesłać na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Zespół Dydaktyczny Łącznik 
ul. Mikołajczyka 16, 
45-271 Opole 
z dopiskiem: REKRUTACJA — (kierunek)


Pamiętaj — przesyłając dokumenty pocztą musisz mieć pewność, że są one kompletne i poprawnie wypełnione, ponieważ brak jakiegokolwiek dokumentu, bądź błędne wypełnienie podania będzie podstawą do skreślenia Ciebie z listy kandydatów na studia. 

Zalecamy Ci jednak osobiste składanie dokumentów, gdyż jedynie wówczas masz pewność, że Twoje dokumenty dotarły na czas, we właściwe miejsce, są kompletne i poprawnie wypełnione.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

W sytuacji, w której kandydat osobiście nie może stawić się po odbiór decyzji o przyjęciu bądź nie przyjęciu i wydeleguje osobę, aby odebrała dokumenty w jego imieniu, pełnomocnik musi posiadać:

  podpisane przez kandydata pełnomocnictwo do odbioru dokumentów (druk do pobrania poniżej),
  własny dowód osobisty, celem sprawdzenia jego nr.,
  dowód osobisty kandydata, bądź poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.

Podpis kandydata na druku pełnomocnictwa musi być taki sam, jak w dowodzie osobistym. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

 W przypadku przesłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą kserokopia dowodu osobistego powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

W sytuacji, w której kandydat osobiście nie może stawić się po odbiór decyzji o przyjęciu bądź nie przyjęciu i wydeleguje osobę, aby odebrała dokumenty w jego imieniu, pełnomocnik musi posiadać:

  podpisane przez kandydata pełnomocnictwo do odbioru dokumentów (druk do pobrania poniżej),
  własny dowód osobisty, celem sprawdzenia jego nr.,
  dowód osobisty kandydata, bądź poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.

Podpis kandydata na druku pełnomocnictwa musi być taki sam, jak w dowodzie osobistym. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Tak

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej

laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

w latach 2019-2023 znajdują się na stronie https://www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacjanext;olimpijczycy

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej w systemie IRK zostanie opublikowany komunikat „zakwalifikowany” lub„niezakwalifikowany” w terminie podanym w Terminarzu rekrutacji. Swój status możesz również sprawdzić w punkcie rekrutacyjnym.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjną wnoszona jest dla każdego wybranego kierunku studiów na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK (numer ten jest inny dla każdego kandydata). 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Zgodnie z terminarzem dostępnym na stronie https://www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacja;harmonogram 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty te są uwzględnione w dokumencie: WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 dostępnym na stronie https://www.po.opole.pl/index.php?mod=rekrutacjanext;warunki

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Politechnika Opolska - kierunki studiów

 • O uczelni

 • Studia podyplomowe

 • Archiwum

Politechnika Opolska - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (1)

informat Ocena

studia w niewielkim mieście mają wiele zalet, wszędzie blisko, a miejsc z imprezami pod dostatkiem. Dobra uczelnia techniczna z kierunkami ekonomicznymi i nawet sportowymi. Nie narzekam, a robotę jako informatyk już mam w czasie studiów.