ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

tel.: (58) 347-22-02;

fax: (58) 348-61-63

e-mail: zobol@pg.gda.pl

http://arch.pg.edu.pl/home

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

tel.: (58) 347-22-02;

fax: (58) 348-61-63

e-mail: zobol@pg.gda.pl

http://arch.pg.edu.pl/home

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Architektura i urbanistyka
  Absolwenci mają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znają i stosują przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
  Posiadają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwenci studiów I stopnia mają znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Absolwenci rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. Absolwenci przygotowani są do stosowania zasad etyki zawodowej. Posiadają umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia przez całe życie, a także rozumieją potrzebę ustawicznego kształcenia i dostosowania zdobytych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. 
  Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
   
  Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta historia sztuki albo informatyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Architektura brani są pod uwagę tylko kandydaci z tytułem  inż. arch.  Kandydat na studia II stopnia na kierunku: Architektura  jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia PORTFOLIO (format A4) zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych "Zasadach przyjęć" 

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku „Gospodarka przestrzenna” posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Oznacza to że mogą oni brać udział w:
  • Projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów,
  • Programowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
  • Programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych
  • Procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami,
  • Procesach inwestycyjnych.
  Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i binwestycyjnych). Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach.
  Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni.
  Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka 
  • Geografia

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia ważona lub/i ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)