ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

tel.: (58) 347-22-02;

fax: (58) 348-61-63

e-mail: zobol@pg.gda.pl

http://arch.pg.edu.pl/home

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

tel.: (58) 347-22-02;

fax: (58) 348-61-63

e-mail: zobol@pg.gda.pl

http://arch.pg.edu.pl/home

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Architektura i urbanistyka
  Absolwenci mają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znają i stosują przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
  Posiadają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwenci studiów I stopnia mają znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Absolwenci rozumieją rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. Absolwenci przygotowani są do stosowania zasad etyki zawodowej. Posiadają umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia przez całe życie, a także rozumieją potrzebę ustawicznego kształcenia i dostosowania zdobytych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. 
  Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
   
  Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy badawczej.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienie w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem. Absolwenci są przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, wyniki z egzaminu maturalnego języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz historia sztuki albo informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku „Gospodarka przestrzenna” posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Oznacza to że mogą oni brać udział w:
  • Projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów,
  • Programowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
  • Programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych
  • Procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami,
  • Procesach inwestycyjnych.
  Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i binwestycyjnych). Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach.
  Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni.
  Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (0)