ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa;
  • Przedstawienie słuchaczom głównych założeń systemu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności w jednostkach służb ratowniczych i organach służb ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego;
  • Przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem regionalnym, jak i centralnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych. Studia podyplomowe „Diagnostyka psychologiczna” realizowane są w ramach trzech semestrów w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty-niedziele.

   

 • DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Dyplomacja współczesna utworzone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, które  planują podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia skierowane są także do pracowników oraz osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej,  jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej jako kolejnego przedmiotu (zajęć) przy niezmienionych resortowych regulacjach prawnych. W przypadku wprowadzenia zmian przez MEN lub MNiSW studia będą respektowały obowiązujące je rozporządzenia.

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

  • obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach
  • zaliczenie semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia). Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji
  • spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

   

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej jaką jest psychologia sportu oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych. Po ukończeniu Studiów absolwenci będą wyposażeni w wiedzę niezbędną w pracy ze sportowcem zarówno pod kątem psychologicznym, jak i technicznym.

   

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.
  Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych powinna pozwolić na:

  • nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzania badań  kierowców
  •  nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy
  • nabycie umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Do programu studiów podyplomowych zostały wdrożone wytyczne i cele Spójnego Planu Działania w zakresie Zdrowia Psychicznego 2013 - 2020 (WHO, 2013), Europejskiego Planu Działania na rzecz Zdrowia Psychicznego (WHO, 2013), Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health), Europejskiego Paktu na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Dobrostanu (Unia Europejska, 2008). Zajęcia będą przeprowadzane w oparciu o wiele analiz przypadków, prezentowanych przez kadrę dydaktyczną. Będzie istniała również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów i przeprowadzania pracy superwizyjnej przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Pozwoli to na zweryfikowanie swoich dotychczasowych metod pracy oraz analizę sukcesów i niepowodzeń zawodowych w tym obszarze. Absolwent studiów podyplomowych „Psychotraumatologia” uzyskuje praktyczne umiejętności do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

  Dowiedz się więcej

 • REKLAMA I MARKETING MEDIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • RESOCJALIZACJA I WCZESNA INTERWENCJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Praca w obszarze resocjalizacji jest złożoną profesją. Uzyskaną wiedzę i umiejętności słuchacze mogą wykorzystać do poprawy efektywności podejmowanych przez siebie interwencji niezależnie od tego, czy to będzie w życiu prywatnym, czy w pracy. Jednocześnie mogą również uniknąć wielu konfliktów, przez co będą się lepiej czuć i dobrze wykonywać swoją pracę. Warto zauważyć, że istnieje szereg studiów podyplomowych koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach, Dlatego przedstawiony tu program zajęć nie jest dla osób zainteresowanych jedynie teoretycznymi zagadnieniami. Natomiast studia te są dedykowane dla osób, które chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Słuchacze dowiedzą się, jak trafnie dobierać poszczególne koncepcje do pojawiających się problemów. Uczestnicy zajęć mogą uświadomić sobie, jak obszerną wiedzę na temat resocjalizacji posiadają i jaką jeszcze zdobędą. Zmieni to ich potencjalną sytuację zawodową w tej trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności przydatne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne. Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.Także zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. osoby z wykształceniem wyższym mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i pracować jako wychowawcy lub być kierownikami placówki wsparcia dziennego, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, patologii społecznej, profilaktyki społecznej oraz terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Dodatkowo absolwenci Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna pogłębiają kompetencje przydatne w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej. Ukończenie studiów podyplomowych sprawi, że słuchacze z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie i innych. Poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOTERAPIA I PRACA Z GRUPĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach studiów interaktywnie zostaną przekazane informacje na temat ludzkiego zachowania oraz tego, co działa i co nie działa w pracy z grupą.  Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w pracy i życiu prywatnym. Znajomość odpowiednich technik pozwoli absolwentom szybciej reagować na trudne sytuacje i uniknąć niepotrzebnych konfliktów w grupie. Podczas studiów zaprezentowane zostaną nowatorskie ujęcia wypróbowanych metod pracy.  Dzięki temu, słuchacze mają możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach, i placówkach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dodatkowo zajęcia socjoterapeutyczne i grupowe o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym lub psychoedukacyjnym mogą być prowadzone w placówkach realizujących działalność z zakresu pomocy społecznej oraz podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia lub też organizacjom pozarządowym. Absolwent podyplomowego studium będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu diagnozy procesów grupowych, planowania i realizowania zajęć socjoterapeutycznych, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów. Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, a w szczególności w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych a także w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, oraz opiekuńczo-wychowawczych,

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów. Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a w szczególności do prowadzenia:

  • zespołów dydaktyczno-wyrównawczych,
  • zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,
  • zajęć w klasach wyrównawczych i terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I REWALIDACJA DZIECKA Z AUTYZMEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach kształcenia ogólnodostępnego. Poza kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju absolwent będzie posiadał kwalifikacje projektowania pracy rewalidacyjnej w obszarze edukacji i terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uprawniające do pracy w placówkach kształcenia ogólnodostępnego.

  Dowiedz się więcej

 • ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ALTERNATYWNYCH PLACÓWEK WCZESNEJ EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do podejmowania samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówek wczesnej edukacji typu przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego oraz nowatorskiego przekształcania ich dla realizacji funkcji innowacyjnych, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci. Z drugiej strony celem jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na istnienie tego rodzaju placówek zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym. Studia mają charakter studiów podyplomowych doskonalących. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia, wymaganej liczby punktów ECTS. Jest to równoznaczne z nabyciem przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek wczesnej edukacji (dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i młodszym szkolnym) alternatywnych w zakresie organu prowadzącego, finansowania oraz programu kształcenia i metodyki nauczania. Absolwent ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu alternatywnych placówek wczesnej edukacji oraz sposobach zapewniania w nich innowacyjnych programów i metodyki. Zna przepisy prawne dotyczące ich zakładania i prowadzenia i potrafi opracować wymaganą  przez prawo dokumentację, zaproponować wdrożenie działań innowacyjnych w zakresie procesów edukacji oraz prowadzić ewaluację wewnętrzną działań placówki w celu jej doskonalenia. Ma orientację w modelowych alternatywnych działaniach oświatowych oraz strategiach współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i zagranicą. Potrafi dobrać odpowiednie sposoby działania, zgodne z przyjętymi celami i mechanizmami funkcjonowania edukacji i jej uczestników. Ma rozbudzoną postawę innowatora i organizatora nowych rozwiązań wychowawczych i dydaktycznych. Z uwagi na swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jest dobrze przygotowany do odpowiadania na narastające potrzeby społeczne i rynkowe, związane z dynamicznie rozwijającym się obszarem szkolnictwa niepublicznego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)