• BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa;
  • Przedstawienie słuchaczom głównych założeń systemu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności w jednostkach służb ratowniczych i organach służb ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego;
  • Przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem regionalnym, jak i centralnym

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Z UCZNIAMI O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli szkół ogólnodostępnych podstawowych i ponadpodstawowych w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w klasach zróżnicowanych. Uczestnicy studiów będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz  rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Dyplomacja współczesna utworzone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, które  planują podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  Studia skierowane są także do pracowników oraz osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej,  jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne* do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek realizujących kształcenie integracyjne i włączające w zakresie pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOKALNE STRUKTURY WŁADZY - KSZTAŁTOWANIE ELIT SAMORZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy pracownika samorządowego.
  Pogłębienie wiedzy z zakresu nauk społecznych m.in. o roli jednostki w życiu społecznych i politycznym, roli i znaczeniu partycypacji społecznej i politycznej, mechanizmach rządzenia i podejmowania decyzji. Wyjaśnianie i rozwiązywanie m.in. problemów wynikających z zachowania jednostek oraz grup społecznych w życiu politycznym, analizowanie i wyjaśnianie procesów i zjawisk politycznych. Krytyczna ocena zjawisk zachodzących w sferze polityki,  inicjowanie oraz kierowanie różnych form aktywności w sferze publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE SĄDOWE I INTERWENCJA KRYZYSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z tytułem studiów podyplomowych, nastawione są one na moc mobilizowania ludzkich możliwości, radzenie sobie z kryzysami oraz opanowanie sztuki dostrajania się do drugiego człowieka. Przekazywana wiedza, wykorzystana zapobiegawczo, może pomóc słuchaczom podczas  pracy w rozwinięciu dojrzałej, pozbawionej psychicznych mechanizmów obronnych rozumnej osoby, która w przyszłości będzie sobie konstruktywnie radziła z napięciami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Grupą docelową kierunku są psycholodzy, pedagodzy a także nauczyciele, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie psychologii edukacji. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają techniki i narzędzia realizacji dwóch głównych zadań systemu edukacji w oparciu o metody evidence based (tj. oparte o dowody naukowe). Celem jest również zwiększenie zakresu wiedzy uczestników na temat metod i narzędzi planowania skutecznych oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych wobec dzieci i młodzieży.

  Cele te będą realizowane w ścisłej współpracy z Partnerami strategicznymi: Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną „Tęcza” w Gdańsku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej uzyskuje przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki pierwszego stopnia. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESoz) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej jaką jest psychologia sportu oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.
  Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych powinna pozwolić na:

  • nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzania badań  kierowców
  •  nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy
  • nabycie umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Do programu studiów podyplomowych zostały wdrożone wytyczne i cele Spójnego Planu Działania w zakresie Zdrowia Psychicznego 2013 - 2020 (WHO, 2013), Europejskiego Planu Działania na rzecz Zdrowia Psychicznego (WHO, 2013), Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health), Europejskiego Paktu na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Dobrostanu (Unia Europejska, 2008).

  Zajęcia będą przeprowadzane w oparciu o wiele analiz przypadków, prezentowanych przez kadrę dydaktyczną. Będzie istniała również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów i przeprowadzania pracy superwizyjnej przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Pozwoli to na zweryfikowanie swoich dotychczasowych metod pracy oraz analizę sukcesów i niepowodzeń zawodowych w tym obszarze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA WEDŁUG STANDARDU KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z regulacjami prawnymi Ministerstwa Edukacji kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach  należy organizować na każdym etapie edukacyjnym, w integracji ze środowiskiem rówieśniczym oddziaływania resocjalizacyjne i zajęcia socjoterapeutyczne. Realizowany program odpowiada potrzebie formułowanej przez wspomniane regulacje prawne.

  Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej i trudnościami w grupie. Praca w obszarze resocjalizacji i socjoterapii jest złożoną profesją. Uzyskaną wiedzę i umiejętności uczestnicy mogą wykorzystać do poprawy efektywności podejmowanych przez siebie interwencji pedagogicznych. Jednocześnie mogą również uniknąć wielu konfliktów, przez co będą się lepiej czuć i dobrze wykonywać swoją pracę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RESOCJALIZACJA I WCZESNA INTERWENCJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej.                         
  Praca w obszarze resocjalizacji jest złożoną profesją. Uzyskaną wiedzę i umiejętności uczestnicy mogą wykorzystać do poprawy efektywności podejmowanych przez siebie interwencji niezależnie od tego, czy to będzie w życiu prywatnym, czy w pracy. Jednocześnie mogą również uniknąć wielu konfliktów, przez co będą się lepiej czuć i dobrze wykonywać swoją pracę.

  Warto zauważyć, że istnieje szereg studiów podyplomowych koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach, Dlatego przedstawiony tu program zajęć nie jest dla osób zainteresowanych jedynie teoretycznymi zagadnieniami. Natomiast studia te są dedykowane dla osób, które chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne.

  Uczestnicy dowiedzą się, jak trafnie dobierać poszczególne koncepcje do pojawiających się problemów. Uczestnicy zajęć mogą uświadomić sobie, jak obszerną wiedzę na temat resocjalizacji posiadają i jaką jeszcze zdobędą. Zmieni to ich potencjalną sytuację zawodową w tej trudnej sytuacji na rynku pracy.

  Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności przydatne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne. Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przełam bariery, zmieniaj życia i buduj społeczność dzięki naszym Studiom Podyplomowym Resocjalizacji z kryminologią!
  Czy marzysz o pracy, która naprawdę wpływa na życie innych ludzi? Czy chcesz odkryć potencjał resocjalizacji w tworzeniu lepszej przyszłości? Jeśli tak, to nasze studia podyplomowe z resocjalizacji z kryminologią są dla Ciebie stworzone!
  Studia Podyplomowe Resocjalizacja z kryminologią oferują możliwość zgłębienia obszaru resocjalizacji i zrozumienia skomplikowanej dynamiki  readaptacji i reintegracji społecznej.

  • Studia te są dedykowane dla osób, które chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Uczestnicy dowiedzą się, jak trafnie dobierać koncepcje kryminologiczne i resocjalizacyjne do pojawiających się problemów. Uczestnicy zajęć mogą uświadomić sobie, jak obszerną wiedzę na temat zjawisk patologii społecznej i przestępczości posiadają i jaką jeszcze zdobędą. Zmieni to ich potencjalną sytuację zawodową w dynamicznych czasach na rynku pracy. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności przydatne w pracy resocjalizacyjnej i prewencyjnej osobami nieletnimi oraz dorosłymi w takich miejscach jak: zakłady karne, placówki wychowawcze i poprawcze, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne. Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań prewencyjnych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.
  • Także zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. osoby z wykształceniem wyższym mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i pracować jako wychowawcy lub być kierownikami placówki wsparcia dziennego, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, kryminologii z wiktymologią, patologii społecznej, profilaktyki społecznej oraz terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Dodatkowo pogłębią kompetencje przydatne w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej. Ukończenie studiów podyplomowych sprawi, że uczestnicy z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie i innych. Poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych.

  Zapraszamy na nasze Studia Podyplomowe Resocjalizacja z kryminologią, dzięki którym  odkryjesz nową drogę zawodową. Niech Twoja pasja do poznawania tajemnic przestępczości przyniesie Ci sukces i satysfakcję!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCJOTERAPIA I PRACA Z GRUPĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach studiów interaktywnie zostaną przekazane informacje na temat ludzkiego zachowania oraz tego, co działa i co nie działa w pracy z grupą.  

  Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w pracy i życiu prywatnym. Znajomość odpowiednich technik pozwoli absolwentom szybciej reagować na trudne sytuacje i uniknąć niepotrzebnych konfliktów w grupie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • START FOR PH.D. IN SOCIAL SCIENCES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze nauk społecznych. Zapoznanie z najnowszymi międzynarodowymi osiągnieciami naukowymi w zakresie nauk społecznych oraz rozwój zainteresowań naukowych uczestnika.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA: TERAPIA SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po pierwsze, celem studiów jest gruntowne (teoretyczne i praktyczne) wykształcenie absolwentów w bardzo konkretnym nurcie terapeutyczno-diagnostycznym, jakim jest stosowana analiza zachowania. Po drugie, ponieważ studia SAZ mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest otwarcie dróg przyszłego rozwoju dla osób, które będą chciały certyfikować się jako terapeuci pracujący w nurcie behawioralnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Uniwersytecie Gdańskim realizują standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. (D.U. z dn. 6 lutego 2012 r., p. 131). Zdefiniowane w w/w Rozporządzeniu obowiązujące efekty kształcenia wpisują się w wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia – nauk humanistycznych i nauk społecznych – realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów.

  Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.

  Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów.

  Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.

  Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ORAZ EDUKACJA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach kształcenia ogólnodostępnego i specjalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadr do roli specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), udzielającego wsparcia rodzinie w jej naturalnym środowisku, pracującego w transdyscyplinarnym zespole WWR, w skoordynowanej międzysektorowej sieci podmiotów WWR w lokalnej społeczności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (10)

Natalia Ocena odpowiedz

Socjologia to wciągająca dyscyplina, ale żeby zainteresować nią na poważnie potrzeba ciekawych zajęć. Takie odnaleźć można na Uniwersytecie Gdańskim, który oferuje ciekawe ścieżki kształcenia i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych uczelni.

Patrycja Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to miejsce, w którym można poznać ciekawych ludzi, od których także można się wiele nauczyć. To, co podoba mi się najbardziej to kształcenie o praktycznym wymiarze, aby zdobyte umiejętności rzeczywiście mogły sprostać wymaganiom rynku.

Seweryn Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób ambitnych, ciekawych świata i kreatywnych. Studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To przygotowanie do dorosłego i zawodowego życia.

Justyna Ocena odpowiedz

Zawsze chciałam studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Uważam, że to dobre miejsce do zdobycia wykształcenia, a także uczelnia, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Agnieszka Ocena odpowiedz

Pedagogikę wybrałam z jednego powodu; chciałam pomagać. Ale pomagać trzeba wiedzieć jak. Tutaj wszystkiego się nauczę.

Igor Ocena odpowiedz

Każdemu mogę polecić studia na Uniwersytecie Gdańskim. Niezależnie od kierunku, wszyscy otrzymują bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności i zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, na miarę XXI wieku.

Sebastian Ocena odpowiedz

Dla mnie najważniejsza jest praktyka i rzeczywista nauka zawodu dziennikarza. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ uczelnia gwarantuje ciekawe praktyki, w profesjonalnych redakcjach.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wymagające, ale intensywna nauka poprowadzić ma do osiągnięcia celów zawodowych. Wystarczy tylko poważnie podejść do sprawy, ponieważ realizowane zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności

Michał Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia wyjątkowa, w której każdy student otrzymuje bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Studiuję dopiero na drugim roku, ale wiem, że jeśli znowu miałbym wybierać dla siebie uczelnię, to wybór padłby na UG. Polecam.

Julia Morświn Ocena odpowiedz

Bardzo dobry uniwersytet! Polecam