ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Na kierunku bezpieczeństwo narodowe można uzyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturowe. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, umiejąc analizować i stosować zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach polityki państwa. Studenci poznają także istotę bezpieczeństwa, jego specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz uczestniczą w pracy zespołowej.
  Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i politycznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowywania do pracy w administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, środkach masowego przekazu oraz komunikacji społeczno-politycznej, organizacjach międzynarodowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych oraz związanych z nimi strukturach, m.in. organizacjach specjalistycznych, takich jak np. zajmujących się ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, opieką społeczną, czy przestrzeganiem praw człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DYPLOMACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dyplomacja
  Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką stosunków dyplomatycznych i konsularnych, z uwzględnieniem dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej, a specjalność dyplomacja społeczna dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.
  Studia przygotowują do pracy zarówno w służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych. Program umożliwi studentom zdobycie umiejętności przydatnych także na stanowiskach specjalistów ds. współpracy międzynarodowej, odpowiedzialnych za nawiązywania kontaktów na szczeblu zagranicznym i krajowym, na efektywną pracę w mediach, fundacjach oraz w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i wypracowane w toku nauki umiejętności miękkie pomocne będą w pracy w instytucjach publicznych, organach samorządowych, organizacjach społeczno-politycznych, w komunikacji społeczno-politycznej, w placówkach kulturalno-oświatowych, w organizacjach specjalistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno z mediami (Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, TVP Gdańsk), jak instytucjami publicznymi oraz komercyjnymi. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line wyposażona w komputery Apple iMac, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne a wraz z nim pracownie fotografii cyfrowej i analogowej. Atutem kierunku jest również studio radiowe, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny nadaje swój program radio Mors - podobnie do czasopisma CDN współtworzone jest przez studentów. Na kandydatów czekają również miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców oraz Naukowym Kole INSPIAR.
  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwiają też podjęcie pracy w charakterze rzecznika prasowego, pracownika działów PR i reklamy. Studia te niejednokrotnie stają się też inspiracją do wyboru własnej drogi: stworzenia agencji reklamowej, butiku kreatywnego czy studia PR. W dążeniach tych studenci otrzymują wsparcie pracowników, którzy czerpią radość z sukcesów Podopiecznych. Absolwenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej znajdują zatrudnienie w mediach lokalnych i ogólnopolskich, agencjach reklamowych i PRowych oraz w działach komunikacji społecznej firm i organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Wiedza o społeczeństwie lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filozofia
  Studia filozoficzne kształcą umiejętności: krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Absolwent jest przygotowany do analizy klasycznych problemów filozoficznych (istoty bytu, granic i prawdziwości poznania, istoty sztuki oraz wartości, istoty człowieka, relacji umysł-mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie: problemu inżynierii genetycznej, problemu sprawiedliwości społecznej, problemów społeczeństwa wielokulturowego. Filozofia w IFSiD współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie: Gandawa, Praga, Wilno, Cagliari, Aarhus, Urbino, Keele.
  Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych (animator kultury, pracownik mediów, galerii, muzeów, krytyk sztuki, rzecznik prasowy), opiekuńczych i oświatowych (nauczyciel filozofii, logiki, etyki i WOSu w szkolnictwie podstawowym i średnim - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika
  Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności, kompetencje w zakresie: Studia pierwszego stopnia: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania, ewaluowania własnego profesjonalnego rozwoju, warsztatu pracy i namysłu nad nimi i rzeczywistością społeczną. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej. Studia drugiego stopnia: subdyscyplin pedagogiki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych; ma gruntowne przygotowanie teoretyczne/praktyczne w wybranym zakresie studiów; jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Zgodnie ze specjalizacją: placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe, placówki ukierunkowane na pracę z seniorami (np.: domy pomocy społecznej, dzienne domy opieki, kluby, placówki kulturalne dla seniorów), szkoły, placówki poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS, poradnictwa rodzinnego; placówki penitencjarne, kuratorskie zespoły służby sądowej i ośrodki pracy z młodzieżą, placówki diagnostyczno-rozdzielcze; szkolne i pozaszkolne środowisko m – learningu, instytucje szkoleniowo–doradcze, organizacje pozarządowe, wydawnictwa i firmy projektujące edukacyjne oprogramowanie dla dzieci, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  Wymagania rekrutacyje

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji.

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.

  Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.

  Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w: pracach studenckich kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • język angielski
  • dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia pierwszego stopnia: absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej. Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji oraz przygotowanie profesjonalne w zakresie specjalności.
  Studia drugiego stopnia: absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.
  Studia pierwszego stopnia: kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnością wzroku/ słuchu; do profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się (szkoły integracyjne/specjalne, placówki opiekuńczo- rewalidacyjne, poradnie specjalistyczne itp.).
  Studia drugiego stopnia: przygotowanie do pracy: terapeuty dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, specjalisty ds. rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, doradcy w placówkach rehabilitacji itp. ; pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, ich rodzinami i pracy w zespołach wczesnego wspomagania itp.; pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika wczesnej edukacji
  Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych/edukacyjnych i prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej/przedszkola. Absolwent specjalności wczesna edukacja z: językiem angielskim ma kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach początkowych; z logopedią posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel-logopeda; z terapią pedagogiczną ma kwalifikacje terapeuty pedagogicznego w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej; z edukacją teatralną ma kompetencje do prowadzenia teatru w przedszkolu, szkole podstawowej i placówkach oświatowych.
  Wszyscy absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi określającymi standardy kształcenia nauczycieli.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji jest średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Politologia
  Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi procesów zachodzących w polityce. Głównym atutem studiów jest interdyscyplinarność. Studia pozwalają na nauczenie się postrzegania rzeczywistości politycznej przez pryzmat różnych rozwiązań, wykorzystują przy tym wiedzę zaczerpniętą z socjologii, psychologii, prawa czy ekonomii. Nasi Studenci są aktywnymi uczestnikami życia Uczelni. Działając w kilku sprawnie funkcjonujących Kołach Naukowych organizują liczne spotkania z politykami, konferencje i współpracują przy Bałtyckim Festiwalu Nauki. Praktyki studenckie, wymiana międzynarodowa czy możliwość ubiegania się o staże w biurach europosłów i posłów, to niewątpliwie dodatkowe atuty kierunku. Podczas studiów zdobywa się nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie.
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji państwowej - rządowej lub samorządowej, będzie też kompetentnym pracownikiem w organizacjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w zespołach ludzkich, co ułatwia znalezienie zatrudnienia w oświacie, bankowości czy podjęciu współpracy z ośrodkami badawczymi i eksperckimi. Absolwenci znajdują swoje miejsce w przestrzeni politycznej, pełnią funkcje polityków szczebla lokalnego, krajowego czy decydują się na karierę międzynarodową. Politolodzy sprawdzają się także jako dziennikarze, specjaliści marketingu, również politycznego i PR. Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w wielu różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Praca socjalna
  Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie:
  Studia pierwszego stopnia: pracy socjalnej, do występowania przeciwko barierom i nierównościom społecznym; reagowania na sytuacje kryzysowe, zaangażowania w politykę społeczną, administrowania placówkami służb socjalnych i organizowania społeczności lokalnej.
  Studia drugiego stopnia: pracy w instytucjach polityki i pomocy społecznej, opieki środowiskowej w placówkach opiekuńczych/ wychowawczych/ edukacyjnych/ socjalizacyjnych; ma kwalifikacje do pracy w ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, w jednostkach do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, uzależnionych, uchodźców; do pracy z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej.
  Praca socjalna na studiach licencjackich jest kierunkiem nadającym kwalifikacje do pracy w charakterze pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej, dotyczącymi wymagań kwalifikacyjnych.
  Asystentura rodzin w pracy socjalnej: absolwent zyskuje kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapeutycznych, świetlicach środowiskowych.
  Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności: absolwent jest przygotowany do pracy organizatora społeczności lokalnej, specjalizującego się w animacji lokalnej, budowaniu społecznych sieci oraz planowaniu lokalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Psychologia
  Współpraca z szerokim gronem praktyków - klinicystów, terapeutów, biznesmenów, pracodawców, ośrodkami wczesnej interwencji i szpitalami, umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno - zawodowe. Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej. Studenci kierunku Psychologii mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST a także mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego.
  Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach a także w prywatnych gabinetach psychologicznych. Kształcenie w ramach specjalności Neurobiopsychologia stwarza ponadto szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia w charakterze m.in. neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo – badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy placówkach resocjalizacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Socjologia
  Na pierwszym stopniu studiów student otrzymuje podstawy wiedzy socjologicznej i umiejętności jej zastosowania, natomiast na drugim stopniu nabywa wiedzę zaawansowaną, rozszerzoną i wyspecjalizowaną wraz z pogłębionymi umiejętnościami jej zastosowania m.in. w badaniach społecznych. Podczas studiów student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w pracach Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv”, w badaniach prowadzonych przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych, jak również w badaniach realizowanych podczas antropologicznych obozów naukowych. Atutem studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów społecznych. Studenci mają możliwość wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach programu Erasmus.
  Absolwent będzie potrafił projektować badania jakościowe i ilościowe, korzystać z podstawowych i zaawansowanych technik badań terenowych oraz będzie umiał interpretować uzyskane wyniki. Różnorodność i interdyscyplinarność podejmowanych tematów stwarza duże możliwości odnalezienia się na rynku pracy. W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent będzie mógł podejmować pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, w urzędach pracy, w administracji samorządowej, w instytucjach kultury, mediach, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą. Takie atuty, jak umiejętność formułowania problemów, szukanie sposobów ich rozwiązywania, prowadzenie badań empirycznych, zdolność pracy zespołowej czy zarządzanie projektami społecznymi, są doceniane przez aktualnych i potencjalnych pracodawców.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)