ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo narodowe

  ATUTY KIERUNKU

  • Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej.
  • Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i zastosowania procedur bezpieczeństwa, znając elementy zarządzania kryzysowego na wszystkich jego szczeblach w administracji państwowej czy także w podmiotach pozarządowych.
  • Studenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego; poznają podmioty odpowiedzialne za kształtowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa.
  • Uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne. Od października 2019 roku kształcenie na kierunku ma również wymiar praktyczny.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w:
  • administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, organach samorządowych
  • środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej
  • organizacjach pozarządowych
  • placówkach kulturalno-oświatowych
  • instytucjach naukowo-badawczych
  • organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • w placówkach opieki społecznej czy podmiotach zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DYPLOMACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dyplomacja

  ATUTY KIERUNKU

  • Studia te adresowane są zwłaszcza do osób interesujących się problematyką szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.
  • Specjalność „dyplomacja publiczna” adresowana jest do osób, które zamierzają zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej
  • Specjalność „dyplomacja społeczna” otrzymają wiedzę potrzebną do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia przedsiębiorstw krajowych, koncernów międzynarodowych, instytucji, organizacji czy fundacji.
  • Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  ATUTY KIERUNKU

  • Studia mają charakter interdyscyplinarny.
  • Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno z mediami (Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, TVP Gdańsk), jak instytucjami publicznymi oraz komercyjnymi.
  • Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line wyposażona w komputery Apple i Mac, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne a wraz z nim pracownie fotografii cyfrowej i analogowej. Atutem kierunku jest również studio radiowe, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny nadaje swój program radio Mors – podobnie do czasopisma CDN współtworzone jest przez studentów.
  • Na kandydatów czekają również miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców oraz Naukowym Kole INSPIAR.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w:
  • zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego (w mediach lokalnych i ogólnopolskich)
  • jako rzecznik prasowy
  • w działach komunikacji społecznej firm i organizacji, jako pracownik m.in. działów PR i reklamy 
  • w ramach własnej działalności gospodarczej w: agencji reklamowej, butiku kreatywnego czy studia PR. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Wiedza o społeczeństwie lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filozofia

  ATUTY KIERUNKU

  • Studia filozoficzne kształcą umiejętności: krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania.
  • Absolwent jest przygotowany do analizy klasycznych problemów filozoficznych (istoty bytu, granic i prawdziwości poznania, istoty sztuki oraz wartości, istoty człowieka, relacji umysł-mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie: problemu inżynierii genetycznej, problemu sprawiedliwości społecznej, problemów społeczeństwa wielokulturowego.
  • Filozofia w IFSiD współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie: Gandawa, Praga, Wilno, Cagliari, Aarhus, Urbino, Keele.
  • Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Studia przygotowują do pracy w:
  • instytucjach kulturalnych (animator kultury, pracownik mediów, galerii, muzeów, krytyk sztuki, rzecznik prasowy)
  • placówkach opiekuńczych i oświatowych (nauczyciel filozofii, logiki, etyki i WOSu w szkolnictwie podstawowym i średnim - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika

  ATUTY KIERUNKU

  • Absolwent studiów zgodnie z wybraną specjalnością uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej i wczesnej interwencji społecznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej i resocjalizacyjnej; dysponuje profesjonalną wiedzą.
  • Absolwent ma umiejętności: diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań edukacyjnych lub/i resocjalizacyjnych oraz tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej.
  • Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej oraz metodyk szczegółowych, których znajomość jest niezbędna do podjęcia profesjonalnej pracy pedagogicznej.
  Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
  • pedagogika resocjalizacyjna,
  • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Zgodnie z wybraną specjalnością szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze (np. świetlice, internaty itd.), placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki poradnictwa pedagogicznego.
  Po uzyskaniu tytułu magistra w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom absolwent studiów może pracować w:
  • szkołach ponadpodstawowych
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
  • w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
  • kuratorskich zespołach sądowych
  • placówkach penitencjarnych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyje

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji.
  • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.
  • Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.
  • Studenci mogą pogłębiać wiedzę specjalnościową uczestnicząc w: pracach kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; praktykach w placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • język angielski
  • dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika specjalna

  ATUTY KIERUNKU

  • Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
  • Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach.
  • Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się.
  • Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.  
  • Absolwent posiada przygotowanie profesjonalne w zakresie wybranej specjalności.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika wczesnej edukacji
  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji jest doskonalenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych nabytych na studiach pierwszego stopnia, istotnych z perspektywy pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej, pogłębienie wiedzy absolwentów w zakresie znajomości teorii pedagogicznych; kształcenie umiejętności identyfikowania, nazywania i opisywania problemów edukacyjnych występujących w środowisku lokalnym oraz w skali makrospołecznej; kształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jak również samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; pogłębienie umiejętności samodzielnego planowania praktyki pedagogicznej; przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Zasadniczym elementem wyróżniającym studia drugiego stopnia jest orientacja na innowacyjność i badawczość nauczyciela,  w tym zdolność do inicjowania, projektowania  i realizowania innowacji i alternatyw edukacyjnych oraz kompetencje w zakresie monitorowania wprowadzanych zmian i podnoszenia jakości pracy placówki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji jest średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Politologia

  ATUTY KIERUNKU

  • Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.
  • Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST).
  • Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym oraz doświadczenie.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci kierunku decydują się często na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego (np. radni), krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie). Dzięki interdyscyplinarności kierunku absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy również w:
  • administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych
  • placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzi się jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych, mediów
  • w charakterze dziennikarzy
  • w marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Praca socjalna

  ATUTY KIERUNKU

  Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Pracownicy socjalni zatrudniani są w:
  • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
  • wydziałach polityki społecznej
  • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
  • w centrach integracji społecznej
  • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
  • szpitalach, zakładach karnych.

  Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

  • animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych
  • asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych
  • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
  • prowadzący kluby seniora
  • doradcy zawodowi, doradcy życiowi
  • supernianie oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe - takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Psychologia

  Student wybierając kierunek Psychologia decyduje, czy naukę będzie realizował na Psychologii ogólnej, czy wybierze jedną z trzech specjalności: Neurobiopsychologię, Psychoseksuologię lub Psychologię Pracy i Biznesu.

  Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologa i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Socjologia

  ATUTY KIERUNKU

  • Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym.
  • Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii.
  • Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
  • Student analizuje zmiany we współczesnym, zglobalizowanym świecie, rozumie społeczne problemy i twórcze metody ich rozwiązywania.
  • Na studiach I stopnia są do wyboru dwie specjalności: Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia życia publicznego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze lub społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań.
  • Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne.
  • Na socjologii aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Socjokolektiv.
  • W ramach programu Erasmus mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (10)

Natalia Ocena

Socjologia to wciągająca dyscyplina, ale żeby zainteresować nią na poważnie potrzeba ciekawych zajęć. Takie odnaleźć można na Uniwersytecie Gdańskim, który oferuje ciekawe ścieżki kształcenia i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych uczelni.

Patrycja Ocena

Uniwersytet Gdański to miejsce, w którym można poznać ciekawych ludzi, od których także można się wiele nauczyć. To, co podoba mi się najbardziej to kształcenie o praktycznym wymiarze, aby zdobyte umiejętności rzeczywiście mogły sprostać wymaganiom rynku.

Seweryn Ocena

Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób ambitnych, ciekawych świata i kreatywnych. Studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To przygotowanie do dorosłego i zawodowego życia.

Justyna Ocena

Zawsze chciałam studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Uważam, że to dobre miejsce do zdobycia wykształcenia, a także uczelnia, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Agnieszka Ocena

Pedagogikę wybrałam z jednego powodu; chciałam pomagać. Ale pomagać trzeba wiedzieć jak. Tutaj wszystkiego się nauczę.

Igor Ocena

Każdemu mogę polecić studia na Uniwersytecie Gdańskim. Niezależnie od kierunku, wszyscy otrzymują bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności i zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, na miarę XXI wieku.

Sebastian Ocena

Dla mnie najważniejsza jest praktyka i rzeczywista nauka zawodu dziennikarza. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ uczelnia gwarantuje ciekawe praktyki, w profesjonalnych redakcjach.

Mateusz Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wymagające, ale intensywna nauka poprowadzić ma do osiągnięcia celów zawodowych. Wystarczy tylko poważnie podejść do sprawy, ponieważ realizowane zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności

Michał Ocena

Uniwersytet Gdański to uczelnia wyjątkowa, w której każdy student otrzymuje bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Studiuję dopiero na drugim roku, ale wiem, że jeśli znowu miałbym wybierać dla siebie uczelnię, to wybór padłby na UG. Polecam.

Julia Morświn Ocena

Bardzo dobry uniwersytet! Polecam