ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Tel. +48 58 523 43 03

e-mail: wns@ug.edu.pl

http://wns.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Na kierunku bezpieczeństwo narodowe można uzyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturowe. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, umiejąc analizować i stosować zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach polityki państwa. Studenci poznają także istotę bezpieczeństwa, jego specyfikę i uwarunkowania funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz uczestniczą w pracy zespołowej.
  Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i politycznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowywania do pracy w administracji państwowej, partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, środkach masowego przekazu oraz komunikacji społeczno-politycznej, organizacjach międzynarodowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych oraz związanych z nimi strukturach, m.in. organizacjach specjalistycznych, takich jak np. zajmujących się ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, opieką społeczną, czy przestrzeganiem praw człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DYPLOMACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dyplomacja
  Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką stosunków dyplomatycznych i konsularnych, z uwzględnieniem dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej, a specjalność dyplomacja społeczna dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.
  Studia przygotowują do pracy zarówno w służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych. Program umożliwi studentom zdobycie umiejętności przydatnych także na stanowiskach specjalistów ds. współpracy międzynarodowej, odpowiedzialnych za nawiązywania kontaktów na szczeblu zagranicznym i krajowym, na efektywną pracę w mediach, fundacjach oraz w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i wypracowane w toku nauki umiejętności miękkie pomocne będą w pracy w instytucjach publicznych, organach samorządowych, organizacjach społeczno-politycznych, w komunikacji społeczno-politycznej, w placówkach kulturalno-oświatowych, w organizacjach specjalistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno z mediami (Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, TVP Gdańsk), jak instytucjami publicznymi oraz komercyjnymi. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line wyposażona w komputery Apple iMac, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne a wraz z nim pracownie fotografii cyfrowej i analogowej. Atutem kierunku jest również studio radiowe, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny nadaje swój program radio Mors - podobnie do czasopisma CDN współtworzone jest przez studentów. Na kandydatów czekają również miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców oraz Naukowym Kole INSPIAR.
  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwiają też podjęcie pracy w charakterze rzecznika prasowego, pracownika działów PR i reklamy. Studia te niejednokrotnie stają się też inspiracją do wyboru własnej drogi: stworzenia agencji reklamowej, butiku kreatywnego czy studia PR. W dążeniach tych studenci otrzymują wsparcie pracowników, którzy czerpią radość z sukcesów Podopiecznych. Absolwenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej znajdują zatrudnienie w mediach lokalnych i ogólnopolskich, agencjach reklamowych i PRowych oraz w działach komunikacji społecznej firm i organizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Wiedza o społeczeństwie lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Filozofia
  Studia filozoficzne kształcą umiejętności: krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Absolwent jest przygotowany do analizy klasycznych problemów filozoficznych (istoty bytu, granic i prawdziwości poznania, istoty sztuki oraz wartości, istoty człowieka, relacji umysł-mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie: problemu inżynierii genetycznej, problemu sprawiedliwości społecznej, problemów społeczeństwa wielokulturowego. Filozofia w IFSiD współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie: Gandawa, Praga, Wilno, Cagliari, Aarhus, Urbino, Keele.
  Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych (animator kultury, pracownik mediów, galerii, muzeów, krytyk sztuki, rzecznik prasowy), opiekuńczych i oświatowych (nauczyciel filozofii, logiki, etyki i WOSu w szkolnictwie podstawowym i średnim - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia,  geografia, historia, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika
  Absolwent studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności, kompetencje w zakresie: Studia pierwszego stopnia: pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą z wybranej specjalności. Ma umiejętności: diagnozowania potrzeb edukacyjnych, projektowania, ewaluowania własnego profesjonalnego rozwoju, warsztatu pracy i namysłu nad nimi i rzeczywistością społeczną. Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej. Studia drugiego stopnia: subdyscyplin pedagogiki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych; ma gruntowne przygotowanie teoretyczne/praktyczne w wybranym zakresie studiów; jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Zgodnie ze specjalizacją: placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomocowe, placówki ukierunkowane na pracę z seniorami (np.: domy pomocy społecznej, dzienne domy opieki, kluby, placówki kulturalne dla seniorów), szkoły, placówki poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS, poradnictwa rodzinnego; placówki penitencjarne, kuratorskie zespoły służby sądowej i ośrodki pracy z młodzieżą, placówki diagnostyczno-rozdzielcze; szkolne i pozaszkolne środowisko m – learningu, instytucje szkoleniowo–doradcze, organizacje pozarządowe, wydawnictwa i firmy projektujące edukacyjne oprogramowanie dla dzieci, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  Wymagania rekrutacyje

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia pierwszego stopnia: absolwent posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej, terapeutycznej. Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji oraz przygotowanie profesjonalne w zakresie specjalności.
  Studia drugiego stopnia: absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.
  Studia pierwszego stopnia: kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnością wzroku/ słuchu; do profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się (szkoły integracyjne/specjalne, placówki opiekuńczo- rewalidacyjne, poradnie specjalistyczne itp.).
  Studia drugiego stopnia: przygotowanie do pracy: terapeuty dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, specjalisty ds. rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, doradcy w placówkach rehabilitacji itp. ; pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, ich rodzinami i pracy w zespołach wczesnego wspomagania itp.; pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Pedagogika wczesnej edukacji
  Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych/edukacyjnych i prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej/przedszkola. Absolwent specjalności wczesna edukacja z: językiem angielskim ma kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach początkowych; z logopedią posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel-logopeda; z terapią pedagogiczną ma kwalifikacje terapeuty pedagogicznego w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej; z edukacją teatralną ma kompetencje do prowadzenia teatru w przedszkolu, szkole podstawowej i placówkach oświatowych.
  Wszyscy absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi określającymi standardy kształcenia nauczycieli.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Politologia
  Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi procesów zachodzących w polityce. Głównym atutem studiów jest interdyscyplinarność. Studia pozwalają na nauczenie się postrzegania rzeczywistości politycznej przez pryzmat różnych rozwiązań, wykorzystują przy tym wiedzę zaczerpniętą z socjologii, psychologii, prawa czy ekonomii. Nasi Studenci są aktywnymi uczestnikami życia Uczelni. Działając w kilku sprawnie funkcjonujących Kołach Naukowych organizują liczne spotkania z politykami, konferencje i współpracują przy Bałtyckim Festiwalu Nauki. Praktyki studenckie, wymiana międzynarodowa czy możliwość ubiegania się o staże w biurach europosłów i posłów, to niewątpliwie dodatkowe atuty kierunku. Podczas studiów zdobywa się nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie.
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji państwowej - rządowej lub samorządowej, będzie też kompetentnym pracownikiem w organizacjach rządowych i pozarządowych. Studia przygotowują do pracy w zespołach ludzkich, co ułatwia znalezienie zatrudnienia w oświacie, bankowości czy podjęciu współpracy z ośrodkami badawczymi i eksperckimi. Absolwenci znajdują swoje miejsce w przestrzeni politycznej, pełnią funkcje polityków szczebla lokalnego, krajowego czy decydują się na karierę międzynarodową. Politolodzy sprawdzają się także jako dziennikarze, specjaliści marketingu, również politycznego i PR. Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w wielu różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Praca socjalna
  Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie:
  Studia pierwszego stopnia: pracy socjalnej, do występowania przeciwko barierom i nierównościom społecznym; reagowania na sytuacje kryzysowe, zaangażowania w politykę społeczną, administrowania placówkami służb socjalnych i organizowania społeczności lokalnej.
  Studia drugiego stopnia: pracy w instytucjach polityki i pomocy społecznej, opieki środowiskowej w placówkach opiekuńczych/ wychowawczych/ edukacyjnych/ socjalizacyjnych; ma kwalifikacje do pracy w ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, w jednostkach do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, uzależnionych, uchodźców; do pracy z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej.
  Praca socjalna na studiach licencjackich jest kierunkiem nadającym kwalifikacje do pracy w charakterze pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej, dotyczącymi wymagań kwalifikacyjnych.
  Asystentura rodzin w pracy socjalnej: absolwent zyskuje kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapeutycznych, świetlicach środowiskowych.
  Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności: absolwent jest przygotowany do pracy organizatora społeczności lokalnej, specjalizującego się w animacji lokalnej, budowaniu społecznych sieci oraz planowaniu lokalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Psychologia
  Współpraca z szerokim gronem praktyków - klinicystów, terapeutów, biznesmenów, pracodawców, ośrodkami wczesnej interwencji i szpitalami, umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno - zawodowe. Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej. Studenci kierunku Psychologii mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST a także mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego.
  Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach a także w prywatnych gabinetach psychologicznych. Kształcenie w ramach specjalności Neurobiopsychologia stwarza ponadto szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia w charakterze m.in. neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo – badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy placówkach resocjalizacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Socjologia
  Na pierwszym stopniu studiów student otrzymuje podstawy wiedzy socjologicznej i umiejętności jej zastosowania, natomiast na drugim stopniu nabywa wiedzę zaawansowaną, rozszerzoną i wyspecjalizowaną wraz z pogłębionymi umiejętnościami jej zastosowania m.in. w badaniach społecznych. Podczas studiów student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w pracach Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv”, w badaniach prowadzonych przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych, jak również w badaniach realizowanych podczas antropologicznych obozów naukowych. Atutem studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów społecznych. Studenci mają możliwość wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach programu Erasmus.
  Absolwent będzie potrafił projektować badania jakościowe i ilościowe, korzystać z podstawowych i zaawansowanych technik badań terenowych oraz będzie umiał interpretować uzyskane wyniki. Różnorodność i interdyscyplinarność podejmowanych tematów stwarza duże możliwości odnalezienia się na rynku pracy. W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent będzie mógł podejmować pracę w ośrodkach badania opinii publicznej, w urzędach pracy, w administracji samorządowej, w instytucjach kultury, mediach, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą. Takie atuty, jak umiejętność formułowania problemów, szukanie sposobów ich rozwiązywania, prowadzenie badań empirycznych, zdolność pracy zespołowej czy zarządzanie projektami społecznymi, są doceniane przez aktualnych i potencjalnych pracodawców.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

 • STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII Stopień: III REKRUTACJA

 • STUDIA DOKTORANCKIE Z FILOZOFII Stopień: III REKRUTACJA

 • STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI Stopień: III REKRUTACJA

Opinie (0)