• ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Architektura wnętrz
  Studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz trwają 6 semestrów, prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonanrych, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia na tym kierunku w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta-projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wnętrz architektonicznych, świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brana jest ocena prac twórczości.

  Dowiedz się więcej

   

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Grafika
  Studia na kierunku Grafika prowadzone są dwustopniowo i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
  Studenci tego kierunku otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie grafiki, co pozwoli im w przyszłości na wykonywanie zawodów związanych ze sferą szeroko rozumianej reklamy, informacji wizualnej. Zakres zdobytych podczas studiów doświadczeń i wiedzy z obszaru praktyki artystycznej, nauk plastycznych i humanistycznych przygotuje absolwenta kierunku Grafika do wykonywania zawodu grafika warsztatowego oraz projektowanie grafiki użytkowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika brana jest ocena twórczości kandydata.
   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna
  Studia na kierunku Sztuka mediów i komunikacja wizualna prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynouwać naukę na studiach II stopnia trwających 4 semestry, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna brana jest ocena twórczości kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO UBIORU I AKCESORIÓW MODY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody
  Kierunek Wzornictwo jest kierunkiem o charakterze artystycznym, trwa 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (prowadzonych wspólnie z Wydziałem Sztuki), które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
  Program studiów złożony jest z przedmiotów projektowych, artystycznych, humanistycznych i technicznych. Studenci tego kierunku przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie. Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i obuwia z uw­zględnie­niem nowoczesnych tech­nologii wy­twarzania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • ocena twórczości kandydata

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)