ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. +48 71 375-72-90

e-mail: dziekanat@chem.uni.roc.pl

http://www.chem.uni.wroc.pl/kontakt

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Studia I stopnia

  Najbardziej uniwersalny z naszych kierunków. Podczas studiów zdobędziesz rozległą wiedzę chemiczną poszerzoną o treści związane z wybraną przez siebie specjalnością. Masz do wyboru jedną z trzech oferowanych specjalności – analitykę chemiczną, chemię materiałów dla nowoczesnych technologii lub chemię ogólną. Wybierając którąkolwiek z nich uzyskasz podstawową wiedzę i umiejętności chemiczne,  które realizowane są jako identyczny dla każdej specjalności blok przedmiotów obowiązkowych (http://stud.chem.uni.wroc.pl/studia-i-chemia.html). Ponadto będziesz miał możliwość zapoznania się, z bardziej szczegółową wiedzą na temat wybranych specjalności. Przedmioty określające specjalność możesz samodzielnie wybierać z puli starannie zaplanowanych i przygotowanych zajęć kierując się swoimi zainteresowaniami oraz planami na przyszłość.

  Dostępne specjalności:

  • Analityka chemiczna

  Nauczysz się prowadzić analizy substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi, a ogólna wiedza chemiczna przygotuje cię dodatkowo do badania ich właściwości chemicznych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych i aparatury naukowej.

  • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii

  Oprócz wiedzy podstawowej z chemii zapoznasz się z nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi we współczesnych technologiach lub potencjalnie mogących znaleźć tam swoje zastosowanie. Nauczysz się także nowych metod pomiarowych stosowanych do ich charakteryzowania.

  • Chemia ogólna

  Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu chemii, dowiesz się o nowoczesnych metodach syntezy związków chemicznych o zaplanowanych właściwościach. Poznasz także współczesne metody fizykochemiczne stosowane w badaniach struktury związków. 

  Profil absolwenta:

  Jako absolwent tego kierunku, oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, zdobędziesz doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, instytutach badawczych, różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz na wyższych uczelniach. Wszystkie nasze specjalności mają charakter interdyscyplinarny, co zapewnia szerokie i wszechstronne wykształcenie.

  Plan studiów:

  http://stud.chem.uni.wroc.pl/studia-i-chemia.html

  Studia II stopnia

  Kierunek ten stanowi kontynuację trwającego trzy lata programu studiów I stopnia. Pozostając z nami na drugim stopniu poszerzysz wiedzę w zakresie wybranych działów chemii, stając się specjalistą w zakresie syntezy nowych związków chemicznych oraz ich analizy z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych. Studiujesz na kierunku Chemia ale masz możliwość wyboru jednej z sześciu oferowanych specjalności zgodnie z Twoimi zainteresowaniami oraz planami na przyszłość.

  Dostępne specjalności:

  • Analityka instrumentalna
  • Chemia fizyczna
  • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii
  • Chemia nieorganiczna i kataliza
  • Chemia organiczna
  • Chemia studia międzynarodowe*

  Wybierając jedną ze specjalności na studiach II stopnia oprócz przedmiotów obowiązkowych będziesz mógł wybrać kilka przedmiotów z naszej ogromnej puli przedmiotów do wyboru, które są dla Ciebie ważne i którymi w sposób szczególny jesteś zainteresowany. Przede wszystkim uzyskasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności chemicznej poprzez realizację bloków specjalnościowych.

  * Specjalność będąca wynikiem współpracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydziałem Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Sassari (Sardynia, Włochy).
  Studia realizowane będą przez trzy semestry we Wrocławiu a jeden semestr (trzeci), studenci polscy przebywać będą na Uniwersytecie w Sassari. Wszystkie zajęcia podczas semestru wyjazdowego prowadzone będą w języku angielskim. Praca magisterska również będzie przygotowana w języku angielskim. Niewątpliwą zaletą tych studiów jest możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy związanej ze studiowaniem na dwóch różnych uczelniach. Absolwenci tej specjalności otrzymują podwójny dyplom ukończenia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Sassari. 

  Profil absolwenta:

  Jako absolwent będziesz miał pogłębioną wiedzę chemiczną, zarówno w zakresie syntezy jak i analizy związków chemicznych o zaplanowanych właściwościach. Zostaniesz przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy w branży chemicznej i branżach pokrewnych. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli Tobie podjąć pracę naukową w ośrodkach krajowych i zagranicznych a także na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich. Realizując modułowe kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela, zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

  >> KIERUNEK: CHEMIA specjalność ADVANCED SYNTHESIS IN CHEMISTRY

  Studia w języku angielskim, które pozwolą Tobie zdobyć szeroką wiedzę z zakresu chemii. W programie Master's degree uzyskasz specjalistyczną wiedzę w ramach specjalności: zaawansowana synteza w chemii. Absolwenci studiów uzyskują tytuł Master's degree. Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny chemii i nauk pokrewnych i został opracowany przez naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. W czasie studiów będziesz miał okazję uczestniczyć w badaniach ściśle powiązanych z profilem badawczym zespołów naukowych ucząc się przy tym praktycznego wykorzystania szerokiego spektrum eksperymentalnych metod badawczych.

  Po ukończeniu programu Master's degree zyskasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności chemiczne, które definiują Cię jako specjalistę w zakresie danej specjalności. Twoją niewątpliwą przewagą będzie ponadto wyśmienita znajomość chemicznego języka angielskiego, która może stać się Twoim ważnym atutem na rynku pracy.

  The studies are closely related to the research at the Faculty. Its curricula were elaborated by leading scientists. Students can join research groups and take part in special projects. It is expected that Master thesis should contain a new scientific recults which can be published in international journals.

  The Master program contains modules presenting advanced level of knowledge in inorganic or organic chemistry. Both curricula contain laboratory courses of advanced synthetic technique and  instrumental methods used in structural studies. We are offering courses presenting correlation between structure of chemical compounds, both organic and inorganic, and their reactivity, stoichiometric or catalytic.  

  Having completed our studies graduates will be able to work in laboratories on modern equipment, and in companies that use modern technologies, as well as research institutions and diagnostic laboratories. Graduates can also work in various industries, in particular in the area of new environmentally friendly technologies  and at universities.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródbiologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: III REKRUTACJA

  Studia Doktoranckie Chemii prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemii. Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

 • CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Unikatowe interdyscyplinarne studia realizowane wspólnie przez dwie wiodące wrocławskie uczelnie – zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studiując na tym kierunku uzyskasz nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznasz się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Dodatkowo, będziesz mógł zdobyć podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej. Zostaniesz przygotowany nie tylko do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz, ale będziesz gotowy do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych. 

  Studiując na kierunku Chemia i toksykologia sądowa będziesz mógł zdobyć wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej, ksenobiotyków, immunochemii oraz toksykologii klinicznej i sądowej. Nauczysz posługiwać się specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznasz się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowania i badań analitycznych, aż do przygotowania końcowego raportu. Swoje zainteresowania chemią, toksykologią, medycyną sądową i kryminalistyką będziesz mógł pogłębiać i rozszerzać uczestnicząc w zajęciach z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, podstaw prawoznawstwa, kryminalistyki i nauk sądowych. 

  Profil absolwenta:

  Jako absolwent studiów zostaniesz przygotowany do pracy zawodowej, w której istnieje potrzeba wykorzystania różnych metod chemii analitycznej do rozwiązywania problemów sądowych. Zostając absolwentem naszego kierunku masz szansę znaleźć zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologicznych oraz laboratoriach kryminalistycznych policji.

  Plan studiów:

  http://stud.chem.uni.wroc.pl/studia-i-chemia-sadowa.html

  Studia II stopnia

  Kierunek ten stanowi kontynuację trwającego trzy lata programu studiów I stopnia. Jako absolwent studiów II stopnia będziesz posiadał ugruntowaną i spójną wiedzę z chemii i toksykologii oraz biegłość w posługiwaniu się wieloma technikami badawczymi w rozwiązywaniu problemów z zakresu chemii analitycznej i toksykologii. Dzięki znacznemu udziałowi w programie studiów zajęć laboratoryjnych, prowadzonych w nowoczesnych pracowniach Wydziału Chemii przez wyspecjalizowaną kadrę, poznasz najnowsze metody badawcze stosowane w chemii i toksykologii oraz zdobędziesz doświadczenie w prawidłowym posługiwaniu się tymi metodami. Będziesz znał podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej. Założenia programowe kierunku umożliwią Tobie ugruntowanie umiejętności oceny przydatności stosowanych metod w rozwiązywaniu problemu badawczego jak i wiarygodności uzyskanych wyników oraz przygotowywania prawidłowo udokumentowanych opinii.

  Profil absolwenta:

  Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach analitycznych, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologii, laboratoriach kryminalistycznych policji, a po ukończeniu szkoleń specjalistycznych, jako ekspert biegły w badaniu śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Absolwenci tego kierunku będą również dobrze przygotowani do podjęcia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach krajowych i zagranicznych a także do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest średnia arytmetyczna ze wszyskich ocen ze studiów oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Interdyscyplinarny kierunek studiów, dzięki któremu uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, medycyny i nauk pokrewnych. Nasze studia wszechstronnie przygotują Cię do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych nabędziesz umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością. 

  U nas, oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna) zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Interdyscyplinarne wykształcenie, które otrzymasz w toku studiów, to także także znajomość zagadnień z dziedzin m. in. takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia, czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną.

  Profil absolwenta:

  Jako absolwent kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej, spożywczej. Zostaniesz przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy w działach rozwoju, produkcji, sprzedaży/marketingu firm i koncernów chemicznych oraz firm farmaceutycznych. Będziesz także przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

  Plan studiów:

  http://stud.chem.uni.wroc.pl/studia-i-chemia-medyczna.html

  Studia II stopnia

  Kierunek ten stanowi kontynuację trwającego trzy lata programu studiów I stopnia. Pozostając z nami na drugim stopniu poszerzysz wiedzę w zakresie wybranych działów chemii oraz chemii medycznej. Pomożemy Ci zgłębić chemię układów biologicznych i związków o aktywności biologicznej, zaawansowaną chemię organiczną, ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy leków i modyfikacji biomakrocząsteczek, jak również sposobów otrzymywania substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem organizmów żywych. Ponadto zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące fizyko-chemicznych oraz bioanalitycznych metod stosowanych w chemii i chemii leków. Poznasz również techniki i narzędzia informatyczne stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii medycznej.

  Profil absolwenta:

  Jako absolwent będziesz posiadał poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych działów chemii oraz chemii medycznej, w tym chemii układów biologicznych i związków o aktywności biologicznej, zaawansowanej chemii organicznej - ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy leków i modyfikacji biomakrocząsteczek. Nauczysz się planować i wykonywać zaawansowane syntezy organiczne i badania fizyko-chemiczne związków o aktywności biologicznej i leków oraz analizować i interpretować wyniki badań eksperymentalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia Medyczna jest średnia arytemetyczna ze wszystkich ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

 • CHEMISTRY Stopień: I REKRUTACJA

  Studiujesz na Wydziale Chemii, ale wszystkie przedmioty - zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne - prowadzone są w języku angielskim. Dzięki tym studiom masz szansę zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Tobie zostać chemikiem oraz uzyskać tytuł renomowanej uczelni, doskonale rozpoznawalnej zarówno w kraju jak i za granicą. Jednocześnie zdobędziesz praktyczną umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim jak i możliwość studiowania w międzynarodowym towarzystwie. Jeśli myślisz o podjęciu pracy w branży chemicznej za granicą, albo w Twojej przyszłej pracy będziesz musiał posługiwać się językiem angielskim, to studia te są przeznaczone dla Ciebie. 

  Plan studiów:

  https://international.uni.wroc.pl/en/bachelor/chemistry

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Chemistry jest posiadanie świadectwa dojrzałości, znajomości języka na poziomie B2 oraz pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

ola Ocena

Studia we Wrocławiu od samego początku nauki w liceum były moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania. Chciałam uczyć się i mieszkać w tym mieście i na najlepszej uczelni. Udało się. Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i nigdy nie myślałam, ze mogłabym podjąć inną decyzję.

milena Ocena

Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.

dominika Ocena

Chemia może być bardzo pasjonującą dziedziną, jeśli potrafi się nią zainteresować. W liceum lubiłam chemię, zaczęłam zastanawiać się nad studiami, ale bałam się, że będą one wyglądały trochę tak, jak lekcje w szkole. Nic bardziej mylnego. Chemia na Uniwersytecie Wrocławskim to najfajniejszy kierunek na świecie