Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk administracyjnych. Studia mają także cel praktyczny. Znaczna część osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej i instytucjach z nią związanych nie posiada wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej umożliwiają takim osobom nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego i administracji publicznej oraz ich miejsca w systemie nauk prawnych. Na wykładach, w sposób pogłębiony, poruszane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa, jego władz publicznych, a w szczególności  administracji publicznej, ustroju administracji centralnej i terenowej z podkreśleniem roli samorządu terytorialnego. Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych. Omawiane są także zasady organizacji i kierowania w administracji publicznej. Ze wzglądu na procesy globalne, które nie omijają także systemu administracji publicznej w Polsce, prezentowane są także kwestie europeizacji administracji i międzynarodowego prawa administracyjnego. W semestrze drugim prowadzony jest specjalistyczny wykład dotyczący prawa o aktach stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa konkordatowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHEOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką dotyczącą wykorzystania metod archeologicznych we współcześnie prowadzonych śledztwach (dotyczy to zarówno spraw prowadzonych związku z badaniami zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistycznych jak i ściganiem współczesnej przestępczości kryminalnej. Szczególną uwaga poświecona jest zatem problematyce prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem interdyscyplinarnego instrumentarium kryminalistycznego i archeologicznego. W toku zajęć omawiane są również zagadnienia związane z procedurami prowadzenia oględzin na miejscu katastrof i wypadków masowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do:

  • osób chcących uzyskać w przyszłości uprawnienia  audytora wewnętrznego podmiotów leczniczych,
  • osób zajmujących aktualnie stanowiska w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk,
  • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania  i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy. Studia umożliwią teoretyczną, praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Studia Podyplomowe BHP obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych dotyczących BHP. W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na prawie pracy,  w tym głównie na prawie ochrony pracy oraz na dyscyplinach prawnych określających skutki naruszeń w sferze BHP. W zakresie nauk pozaprawnych Studia  obejmują kształcenie  w dziedzinie nauk technicznych, ergonomii,  metodologii pracy służby bhp oraz pedagogiki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – SYTUACJE ZAGROŻENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do:

  1.  osób pełniących funkcje kierownicze w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym, zajmujących się zawodowo problemami bezpieczeństwa wewnętrznego,

  2.  pracowników samorządowych odpowiadający za bezpieczeństwo ludności, zabezpieczenie instytucji w których pracują, lub tworzenie i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego oraz planów zarządzania kryzysowego,

  3.  menedżerów  zarządzania kryzysowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE W PRAKTYCE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresat studiów: osoby, które posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zadań urzędnika w środowisku cyfrowym, w obliczu coraz większej ilości usług publicznych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przy użyciu systemów teleinformatycznych. Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu informatyzacji administracji publicznej i usług publicznych.

  Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych.

  W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na podstawach prawnych informatyzacji administracji publicznej i usług publicznych świadczonych za pomocą platform elektronicznych, w tym pozyskiwania informacji od innych podmiotów publicznych w drodze wymiany informacji drogą elektroniczną czy dostępu do elektronicznych rejestrów publicznych, metod identyfikacji elektronicznej obu stron usług elektronicznych przewidzianych przez prawo, udzielaniu informacji publicznej, z naciskiem na jej udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, funkcjonującym w Internecie, tworzenia aktów prawa administracyjnego („urzędniczego”), zasad publikowania aktów prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych, załatwiania spraw administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego czy ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej. Omówione zostaną także podstawy prawne elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie i archiwizacji dokumentów elektronicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KRYMINALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności dla osób zatrudnionych w resorcie Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUKI SĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Nauk Sądowych przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych różnych dyscyplin naukowych: od nauk przyrodniczych i technicznych  do nauk humanistycznych i społecznych, chcących poszerzyć zakres swoich merytorycznych kompetencji w zakresie możliwości zastosowania specjalistycznej wiedzy/osiągnięć naukowych poszczególnych dyscyplin nauki/ do realizacji zadań wykrywczych i dowodowych odpowiadających zapotrzebowaniu rozwiązywania aktualnych problemów  współczesnego Wymiaru Sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi. Jego uczestnikami mogą więc zostać wszystkie osoby w nich zatrudnione mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, poczynając od informacji o pracownikach czy członkach a na informacjach dotyczących klientów kończąc. W szczególności przeznaczone jest jednak dla osób, które obecnie pełnią funkcje administratora bezpieczeństwa informacji czy rzecznika prasowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia skierowane są do:

  • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
  • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

  Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w  sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej podatków, tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego Słuchacze zostaną zapoznani z regulacją ordynacji podatkowej, poszczególnych podatków, rachunkowości, czy prawa karnego skarbowego. W szczególności program zajęć przewiduje omówienie i analizę instytucji zawartych w ogólnym prawie podatkowym z uwzględnieniem zobowiązań podatkowych i wykładni prawa podatkowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką dotyczącą rachunkowości i prawa karnego skarbowego, gdzie istotnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Program studiów zakłada także szczegółową analizę regulacji prawnych dotyczących poszczególnych podatków, gdzie istotnego znaczenia nabiera praktyka podatkowa. Stąd też słuchacze zapoznają się również z orzecznictwem podatkowym sądów administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W rezultacie ukończenia studiów podwyższeniu ulegną merytoryczne kompetencje ich absolwentów w zakresie znajomości unormowań prawa geologicznego i górniczego oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. Podwyższenie merytorycznych kwalifikacji absolwentów studiów będzie sprzyjało polepszeniu ich pozycji zawodowej poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej i podmiotach gospodarczych, których działalność jest związana z geologią i górnictwem, lub dalszego rozwoju zawodowego w ramach dotychczasowej działalności w tych jednostkach.

  Kompetencje uzyskane przez absolwentów studiów będą miały charakter interdyscyplinarny, jako że w programie studiów znajdują się nie tylko przedmioty stricte prawnicze, lecz także przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o Ziemi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu, a także pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych. Program zajęć przewiduje analizę głównych aktów prawnych jakie obowiązują w zakresie tej dziedziny prawa. Ponadto słuchacze zapoznają się z zagadnieniami wykraczającymi poza tradycyjnie rozumiane prawo handlowe i gospodarcze, a mianowicie: prawo podatkowe, prawo karne, procedury cywilne, w tym także postępowania upadłościowe (krajowe i międzynarodowe). Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie nauczenie posługiwania się określonymi umiejętnościami  w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów teoretycznych do problemów praktycznych rozkłada się równomiernie, choć zdaniem słuchaczy istnieje większa potrzeba analiz konkretnych sytuacjach prawnych jakie niesie praktyka stosowania prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej istoty - przede wszystkim - obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej. Przedstawiciele zawodów prawniczych pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w dziedzinie prawa gospodarki nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami, pracowników zakładów komunalnych, przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), pracowników administracji samorządowej i państwowej, pracowników zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników firm doradczych, instytucji kontrolnych, organizacji ochrony środowiska i ekologicznych, specjalistów ochrony środowiska, specjalistów w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, funkcjonariuszy PSP/OSP, operatorów instalacji przetwarzania odpadów oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką prawną funkcjonowania gospodarki odpadami, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO INWESTYTYCJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ogólne cele kształcenia wykazują związek z możliwością rozwoju zdolności adaptacyjnych wykonywania zawodu w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i silnej rywalizacji rynkowej, z pogłębianiem i uzupełnianiem wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności inwestycyjnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczestnicy studiów aktualizują o rozszerzają wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Zadaniem przedmiotowych studiów jest wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego, umiejętności przekwalifikowania się. Uzyskana na studiach wiedza z prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych stwarza szansę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem doskonalenia umiejętności menedżerskich lub pełnienia innych funkcji pracowniczych. W toku prowadzonych zajęć akcent kładziony jest nie tylko na poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, ale również na wykształcenie praktycznych umiejętności ich wykorzystania, wykreowania postaw, które są szczególnie pożądane w określonych środowiskach pracy. Wyposaża się beneficjentów studiów w niezbędne narzędzia rozwiązywania wybranych problemów (rozstrzygania sporów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO KARNE WYKONAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały wpisane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na listę kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu zarządzania jest jednak uzyskanie formalnego skierowania (akceptacji) na kurs z Centralnego Zarządu Służby Więziennej bądź Okręgowych Inspektoratów SW do dnia 26 września 2014 roku.

  Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym.

  Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w środowisku wolnościowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych z jednej strony i praw i obowiązków pacjenta, z drugiej strony. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne. W związku z wysokim stopniem sformalizowania wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej, słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami prowadzenia tego rodzaju dokumentacji oraz ochrony danych medycznych i sposobów prawidłowego administrowania danymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, podstawami prawnymi ochrony środowiska, ochroną środowiska w unormowaniach konstytucji, wstępem do prawa ochrony powietrza, ochroną powietrza, ochroną środowiska w Unii Europejskiej, organizacją ochrony środowiska, ochroną przyrody, interesem jednostki w ochronie środowiska, ekonomicznymi instrumentami ochrony środowiska, procedurami w ochronie środowiska. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką zintegrowanego pozwolenia ekologicznego, ochrony wód, prawno-międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy , OECD i inne), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka (hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska, w tym publicznoprawnej odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz cywilnoprawnej odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska, zagospodarowania przestrzennego w ochronie środowiska, europeizacji prawa ochrony środowiska, instytucji finansowania ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy), współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych w ochronie środowiska, policji ochrony środowiska i podstawowych decyzji, zagadnień bioetycznych i finansowania ochrony środowiska we Włoszech i w Unii Europejskiej oraz systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresat studiów: osoby zajmujące kierownicze stanowiska, osoby zatrudnione w działach osobowych (kadry) a także osoby zatrudnione w sferze publicznej, jednostkach działających w obszarze pomocy społecznej, urzędach zatrudnienia, jednostkach organizacyjnych ZUS oraz zespołach opieki zdrowotnej.

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, przygotowanie do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego.

  Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

  poznanie związków między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi, globalizacją a treścią regulacji w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, nabycie, względnie pogłębienie, umiejętności jego stosowania w praktyce zawodowej, w tym poprzez eliminowanie zachowań sprzecznych z wymogami prawa i przewidywanie konsekwencji takich zachowań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do:

  • osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menadżerskich, kierowniczych  i innych w jednostkach gospodarczych,
  • pracowników przedsiębiorstw chcących ugruntować,  poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie,
  • pracowników jednostek administracji publicznej chcących ugruntować,  poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie w zakresie związanym z obsługą przedsiębiorstw, w tym organów kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy  w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu,
  •  osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności  z zakresu prawa w biznesie w związku  przekwalifikowywaniem się do zmieniających się  oczekiwań rynku pracy.

  Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia.

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, ale w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym. Dokonywana w ramach studiów egzegeza przepisów ustawy poparta jest poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CHEMICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do kadry zarządzającej i/lub pracowników pionu technicznego, kontroli jakości, administracji, specjalistów działów BHP, ochrony środowiska posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii, chemii, biochemii, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska oraz absolwentów studiów II stopnia wymienionych kierunków, a także dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa chemicznego.

  Celem studiów jest przygotowanie odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek chemikaliów pracowników do wypełniania obowiązków związanych z obrotem chemikaliami na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe realizowane są wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Skierowane są głównie do nauczycieli szkół publicznych. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 listopada 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 254, poz.1526). Studia kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: pracowników działu kadr, agencji pracy, urzędów pracy innych państwowych i samorządowych instytucji, osób związanych ze świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów z wykorzystaniem pracowników cudzoziemców, posiadających wykształcenie wyższe, a także dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu tematyki związanej z zatrudnianiem cudzoziemców i ich legalnego pobytu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Opinie (4)

julian Ocena odpowiedz

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena odpowiedz

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena odpowiedz

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena odpowiedz

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!