ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 • BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bioinżynieria produkcji żywności
  Kierunek bioinżynieria produkcji żywności powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. Studia realizowane są jako studia pierwszego stopnia, trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera).
  Studia inżynierskie obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie: gospodarka żywnościowa lub kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności, których realizacja rozpoczyna się po II roku studiów. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunkach zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYBACTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Rybactwo 
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji.
  Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.
  Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu problematyki rybackiej. Potrafi posługiwać się językiem obcym z zakresu problematyki rybackiej (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rybactwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium kwalifikacji dla kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zootechnika

  Interdyscyplinarny charakter kształcenia na kierunku zootechnika umożliwia Absolwentowi nabycie spójnej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauk podstawowych, biologii, hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także oceny surowców pochodzenia zwierzęcego i podstaw produkcji roślinnej, które podlegają ukierunkowanemu doskonaleniu w zakresie: hodowla i użytkowanie zwierząt,  chów i hodowla zwierząt amatorskich lub profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni.

  Ze względu na zdobyte kompetencje, Absolwenci kierunku zootechnika są aktywni zawodowo przede wszystkim w obszarach  związanych z szeroko rozumianą obsługą sektora rolniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

  Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Absolwent posiada kompetencje umożliwiające podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika lub innym kierunku, a także studiach podyplomowych (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku i studiów kompetencji).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
  • Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
  • Biotechnologia w hodowli zwierząt
  • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Hodowla koni i jeździectwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

  Studenci poznają: historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka, regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie użytkowania zwierząt, podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierzęcia, zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami, typowe metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt.

  Studenci doskonalą umiejętności: planowania i realizowania działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących,  związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań, pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)