ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 • BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bioinżynieria produkcji żywności
  Kierunek bioinżynieria produkcji żywności powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka. Studia realizowane są jako studia pierwszego stopnia, trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera).
  Studia inżynierskie obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie: gospodarka żywnościowa lub kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności, których realizacja rozpoczyna się po II roku studiów. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunkach zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matmatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • RYBACTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Rybactwo 
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji.
  Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.
  Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu problematyki rybackiej. Potrafi posługiwać się językiem obcym z zakresu problematyki rybackiej (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rybactwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rybactwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zootechnika

  Interdyscyplinarny charakter kształcenia na kierunku zootechnika umożliwia Absolwentowi nabycie spójnej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauk podstawowych, biologii, hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także oceny surowców pochodzenia zwierzęcego i podstaw produkcji roślinnej, które podlegają ukierunkowanemu doskonaleniu w zakresie: hodowla i użytkowanie zwierząt,  chów i hodowla zwierząt amatorskich lub profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni.

  Ze względu na zdobyte kompetencje, Absolwenci kierunku zootechnika są aktywni zawodowo przede wszystkim w obszarach  związanych z szeroko rozumianą obsługą sektora rolniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

  Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Absolwent posiada kompetencje umożliwiające podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika lub innym kierunku, a także studiach podyplomowych (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku i studiów kompetencji).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
  • Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
  • Biotechnologia w hodowli zwierząt
  • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Hodowla koni i jeździectwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

  Studenci poznają: historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka, regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie użytkowania zwierząt, podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierzęcia, zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami, typowe metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt.

  Studenci doskonalą umiejętności: planowania i realizowania działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących,  związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań, pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zwierzęta w rekreakcji, edukacji i terapii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)