ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 • BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Bioinżynieria produkcji żywności
  Jedyny w Polsce kierunek łączący treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, W realizacji programu studiów uczestniczą wydziały: Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. W tracie studiów Student zapoznaje się z organizacją produkcji, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, poznaje zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto kształci się w zakresie zagadnień z organizacji oraz ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej, a także ochrony środowiska. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunku zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka lub innym kierunku (po spełnieniu wymagań związanych z posiadaniem określonych dla tego kierunku kompetencji pierwszego stopnia). 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach (analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji), jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej  i samorządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zootechnika
  Jedyny w Polsce wydział kształcący na kierunku zootechnika wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę  z zakresu nauk podstawowych, hodowli   i chowu zwierząt gospodarskich, genetyki, metod hodowlanych, żywienia zwierząt, nauk agrotechnicznych, organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także nabywają umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz środkami informatycznymi w sterowaniu i kontroli procesów produkcji zwierzęcej.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku zootechnika są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwach rodzinnych, fermach hodowlanych i towarowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym, laboratoriach specjalistycznych, a także w szkolnictwie zawodowym oraz administracji państwowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
  Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami. Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Doskonalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Kształtują kompetencje pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent może wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przygotowanie pedagogiczne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Ponadto aktywność zawodowa absolwenta może być związana z: agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień  instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zwierzęta w rekreakcji, edukacji i terapii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii jest złożenie wymaganych dokumentów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)