ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Biologia
  Student kierunku biologia zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zrozumienie i interpretowanie procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku. Poznaje teoretyczne i praktyczne aspekty związane z projektowaniem i przeprowadzaniem podstawowych procesów biologicznych. Poznaje prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Uczy się planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Student poznaje procesy fizjologiczne w organizmie człowieka i ich współdziałanie na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym. Poznaje podstawowe metody detekcji molekularnej, inżynierii genetycznej oraz diagnostyki parazytologicznej, mykologicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej. Poznaje mechanizmy psychospołeczne związane z ochroną zdrowia. Uczy się podejmować współpracę ze specjalistami uprawnionymi w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz bierze udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego. Student poznaje podstawowe mechanizmy warunkujące fizyczny rozwój biologiczny człowieka. Uczy się organizować efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie ścieżek edukacyjnych związanych z edukacją biologiczną, zdrowotną oraz w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, turystyki szkolnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Student poznaje narzędzia służące do opisu różnorodności biologicznej biocenoz, waloryzacji środowiska, planowania i monitoringu przyrodniczego. Na zajęciach wykonuje bioindykację środowisk wodnych i lądowych, planuje i przeprowadza monitoring przyrodniczy. 
  Student studiów drugiego stopnia uzyskuje rozległą wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Pozyskuje wiedzę z zakresu procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Uczy się znajomości podstawowych technik i metod stosowanych w biologii molekularnej. Uzyskuje wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych oraz ochrony przyrody i środowiska. Uczy się prowadzić badania terenowe w odniesieniu do różnych organizmów. Na zajęciach wykonuje oceny i ekspertyzy przyrodnicze. Opracowuje i wdraża programy ochrony środowiska i wdrażania programów ochrony środowiska i przyrody. Uzyskuje wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, waloryzacji przyrodniczych i metod monitoringu oraz wiedzę administracyjno-prawną i społeczną niezbędną do podejmowanie decyzji środowiskowych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska oraz wpływu inwestycji na ekosystemy. Student poznaje techniki bioterapeutyczne i mechanizmy regulujące homeostazę organizmu, jak również wpływ czynników środowiskowych ważnych w zachowaniu dobrej kondycji oraz zdrowia człowieka. Poznaje organizmy i ich wytwory wykorzystywane w terapiach biologicznych. Poznaje metody ekologicznego pozyskiwania organizmów wykorzystywanych w terapii. Uczy się postępować etycznie w popularyzowaniu wiedzy o terapiach biologicznych.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biomedycznych, analitycznych na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach badawczych i w instytucjach zajmujących się ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem i ochroną środowiska.  Absolwent specjalności biologia z nauczaniem wychowania fizycznego będzie dodatkowo przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej i będzie posiadał uprawnienia do nauczania biologii i wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Może podjąć pracę w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, klubach sportowych oraz organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki, placówkach edukacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, zakładach opieki zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach statutowo zajmujących się animacją zdrowia i zdrowego stylu życia. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie komórkowym i genomowym, w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym i placówkach naukowo-badawczych. Ponadto może podjąć pracę w administracji państwowej i instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody i środowiska w strukturach zajmujących się doradztwem rolnośrodowiskowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Biotechnologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia (6 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Potrafi stosować metody biologii i diagnostyki molekularnej. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów.  Absolwent studiów pierwszego stopnia-inżynierskich  (7 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biologii. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania  i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie biotechnologii.  Absolwent studiów pierwszego stopnia – 6-sem. i 7-sem. może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Natomiast do podjęcia studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera są uprawnieni tylko absolwenci pierwszego stopnia studiów inżynierskich.
  Absolwent studiów drugiego stopnia - magisterskich (4 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera (w zależności od prowadzonej ścieżki kształcenia). Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologiczno-środowiskowych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ma wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych oraz o ich biologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, modelowaniu i bioinformatyce, zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych oraz złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne. Zna i rozumie ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent biotechnologii jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, w laboratoriach naukowo-badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej, w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontroli żywności, zakładach związanych z produkcją żywności. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, posiada kompetencje do współpracy z lekarzami weterynarii w zakresie wykrywania i zwalczania chorób zwierząt domowych, w laboratoriach kontrolnych, weterynaryjnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, w laboratoriach kryminalistycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty maturalne do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Mikrobiologia
  Student studiów pierwszego stopnia zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów i makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Absolwent drugiego stopnia studiów zdobywa rozszerzoną wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów. Poznaje budowę oraz wymagania środowiskowe mikro- i makroorganizmów, które umożliwiają odpowiedni dobór zawansowanych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych: klasycznych i molekularnych. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia, służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych. Biegle posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu mikrobiologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Wbibkozak Ocena

Jeśli uczenie się wyłącznie we własnym zakresie i to na pamięć sprawia ci satysfakcję, wybierz ten wydział!