ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów biologia
  Studenci kierunku biologia, studia pierwszego stopnia uzyskują wiedzę w zakresie: matematyki, chemii, fizyki i biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, funkcji i rozwoju organizmów, różnorodności i ewolucji organizmów, biologii środowiskowej.
  W ramach realizacji programu kierunku biologia studenci zdobywają 180 punktów ECTS, z czego co najmniej 30% stanowią punkty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotów wybieranych przez studentów.
  Absolwent zakresu kształcenia biologia stosowana (applied biology) ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji materii.
  Rozpoznaje formy różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Interpretuje prawa przyrody oraz analizuje zależności między elementami środowiska. Posługuje się podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanymi w biologii środowiskowej i molekularnej oraz wykorzystuje je w projektowaniu doświadczeń.
  Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu środowiska, w planowaniu ochrony przyrody i środowiska zarówno na poziomie badań molekularnych, jak i środowiskowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, laboratoriach, instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia stosowana
  • Applied biology

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia molekularna
  • Ekspertyzy przyrodnicze

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów biotechnologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, studia inżynierskie po zrealizowaniu siedmiosemestralnych studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę  z zakresu biochemii,  biologii  komórki, genetyki, morfologii funkcjonalnej roślin i zwierząt, anatomii funkcjonalnej człowieka, fizjologii i biotechnologii zwierząt, fizjologii i biotechnologii roślin, immunologii, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii i mykologii technicznej, pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
  Potrafi stosować podstawowe techniki biologii molekularnej. Zna podstawy technologii biopreparatów, technologii fermentacji, inżynierii genetycznej, manipulacji genetycznych in silico, inżynierii ekologicznej, grafiki inżynierskiej, projektowania w biotechnologii i analizy instrumentalnej. Posiada wiedzę biologiczną dotyczącą organizmów żywych i systemów biologicznych  w zakresie ich modyfikacji i zastosowań technologicznych.
  Zna zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do rozwiązywania podstawowych problemów naukowych i praktycznych w biotechnologii. Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i firmach biotechnologicznych.
  Posiada umiejętność współpracy w grupie i organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Zna podstawy przedsiębiorczości. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie zadań inżynierskich. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna roślin)
  • Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna zwierząt)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów mikrobiologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia licencjackich kierunku mikrobiologia posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów. Posiada umiejętność doboru podstawowych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych, immunologicznych i molekularnych. Jest przygotowany do posługiwania się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do pracy z materiałem biologicznym. Zna podstawy przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania laboratoriów mikrobiologicznych. 
  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz placówkach ochrony przyrody i środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (1)

Wbibkozak Ocena odpowiedz

Jeśli uczenie się wyłącznie we własnym zakresie i to na pamięć sprawia ci satysfakcję, wybierz ten wydział!