ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

tel.: (+48) 89 523 44 48, fax: (+48) 89 523 44 68

e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

http://uwm.edu.pl/wbiol/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Biologia

  Studenci kierunku biologia, studia pierwszego stopnia uzyskują wiedzę w zakresie: matematyki, chemii, fizyki i biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, funkcji i rozwoju organizmów, różnorodności i ewolucji organizmów, biologii środowiskowej.

  W ramach realizacji programu kierunku biologia studenci zdobywają 180 punktów ECTS, z czego co najmniej 30% stanowią punkty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotów wybieranych przez studentów.

  Absolwent kierunku biologia, studia drugiego stopnia (magisterskie), zakres kształcenia biologia molekularna zna procesy biologiczne na poziomie molekularnym. Posiada znajomość podstawowych technik mikroskopowych, metod biologii molekularnej, mapowania genomów, diagnostyki molekularnej, diagnostyki mikrobiologicznej i mykologicznej. Posiada umiejętność prowadzenia hodowli in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych.

  Zna metody stosowane w toksykologii, inżynierii embrionalnej, diagnostyce cytogenetycznej i molekularnej oraz  proteomice. Absolwent może podjąć pracę w: placówkach naukowo-badawczych, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach biologicznych i analitycznych stosujących metody molekularne.

  Absolwent kierunku biologia, studia drugiego stopnia (magisterskie), zakres kształcenia ekspertyzy przyrodnicze ma  wiedzę z zakresu rozpoznawania i gospodarowania siedliskami przyrodniczymi, teledetekcji i podstaw informacji przestrzennej. Zna metody wykonywania ekspertyz przyrodniczych i wyceny strat środowiskowych oraz ocen oddziaływania i zarządzania środowiskiem.

  Absolwent może podjąc pracę w administracji państwowej wszystkich szczebli w jednostkach związanych z ochroną środowiska, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody, firmach projektowych i konsultingowych, strukturach zajmujących się doradztwem rolnośrodowiskowym i realizacją programów Unijnych.

  Absolwent może założyć własną firmę zajmującą się monitoringiem i zarządzaniem zasobami środowiska, inwentaryzacją zasobów przyrodniczych, planowaniem i ochroną bioróżnorodności, wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych, oceną oddziaływania na środowisko, edukacją ekologiczną i ekoturystykę. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia stosowana
  • Applied biology
  • Biologia medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia molekularna
  • Ekspertyzy przyrodnicze

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera.

  Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Biotechnologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, studia inżynierskie po zrealizowaniu siedmiosemestralnych studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę  z zakresu biochemii,  biologii  komórki, genetyki, morfologii funkcjonalnej roślin i zwierząt, anatomii funkcjonalnej człowieka, fizjologii i biotechnologii zwierząt, fizjologii i biotechnologii roślin, immunologii, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii i mykologii technicznej, pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
  Potrafi stosować podstawowe techniki biologii molekularnej. Zna podstawy technologii biopreparatów, technologii fermentacji, inżynierii genetycznej, manipulacji genetycznych in silico, inżynierii ekologicznej, grafiki inżynierskiej, projektowania w biotechnologii i analizy instrumentalnej.
  Posiada wiedzę biologiczną dotyczącą organizmów żywych i systemów biologicznych  w zakresie ich modyfikacji i zastosowań technologicznych. Zna zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do rozwiązywania podstawowych problemów naukowych i praktycznych w biotechnologii.
  Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i firmach biotechnologicznych. Posiada umiejętność współpracy w grupie i organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Zna podstawy przedsiębiorczości. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie zadań inżynierskich. 
  Absolwent  studiów drugiego stopnia - magisterskich (3 sem.)  uzyskuje tytuł zawodowy magistra-inżyniera. Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii.  Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych.
  Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Zna rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy oraz ich pochodne do wytworzenia i modyfikowania produktów lub procesów. Potrafi przygotować projekt badawczo-rozwojowy. Umie zorganizować warsztat pracy i współpracować w zespole.
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Zna i rozumie ekologiczne, prawne i etyczne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Jest przygotowany do pracy w firmie biotechnologicznej lub założenia firmy biotechnologicznej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna roślin)
  • Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna zwierząt)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty maturalne do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Zasady rekrutacji na studia określone zostały przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersutetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 24 maja 2018 r., Uchwałą nr 78/2018, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Mikrobiologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia licencjackich kierunku mikrobiologia posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów.
  Posiada umiejętność doboru podstawowych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Jest przygotowany do posługiwania się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do pracy z materiałem biologicznym. Zna podstawy przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania laboratoriów mikrobiologicznych. 
  Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia kierunku mikrobiologia posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów. Posługuje się nowoczesną aparaturą diagnostyczną i badawczą i jest przygotowany do pracy z materiałem biologicznym.
  Posiada umiejętność rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania specjalistycznych informacji z zakresu mikrobiologii.
  Absolwent może podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera.

  Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Wbibkozak Ocena

Jeśli uczenie się wyłącznie we własnym zakresie i to na pamięć sprawia ci satysfakcję, wybierz ten wydział!