• BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
  Charakterystyka: Studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. W programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Przewidziano również wykłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo.
  Czas trwania: 3 semestry

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDYTORSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Edytorstwo
  Charakterystyka: Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.
  Czas trwania: 3 semestry

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego
  Charakterystyka: Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów szkół wyższych, którzy, przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności nauczania polszczyzny obcokrajowców i osób wywodzących się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce (na przykład w szkołach języków obcych, w których naucza się polskiego cudzoziemców), bądź to w ośrodkach poza granicami kraju, w których naucza się języka polskiego jako obcego głównie obywateli danego kraju.
  Od kandydatów na Studia oczekuje się znajomości dowolnego języka obcego (program Studiów nie przewiduje kształcenia w tym zakresie). Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć z zakresu trzech bloków tematycznych: dydaktycznego, lingwistycznego, kulturowego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcanie u Słuchaczy profesjonalnych umiejętności specjalistycznych.
  Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są praktyki zawodowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANIMATOR TEATRALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Animator Teatralny 

  Charakterystyka: studia są ofertą dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych skierowaną do absolwentów szkół wyższych interesujących się animacją poprzez działania teatralne, którzy poszukują swojej drogi zawodowej oraz do nauczycieli, pedagogów, wychowawców prowadzących już lub zamierzających poprowadzić tego typu zajęcia.

  Zapraszamy zatem: nauczycieli wszystkich typów szkół – od nauczania przedszkolnego do licealnego, pedagogów i pracowników ośrodków kultury, szpitali, świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych, fundacji i stowarzyszeń kulturalnych, organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej, artystów, a nawet wychowawców żłobków, bo uczyć teatru i przez teatr można już najmłodszych.

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców akademickich oraz ludzi teatru można zdobyć wiedzę i przygotowanie z zakresu kształcenia artystycznego i edukacji kulturalnej. Program studiów wypełniają ćwiczenia, wykłady i warsztaty poświęcone analizom z zakresu wiedzy o kulturze i teatrze, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Oferujemy przygotowanie do roli animatora grup i widowisk teatralnych, a szczególny nacisk położony jest na przygotowanie, realizowanie i promowanie wydarzeń teatralnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POPRAWNA POLSZCZYZNA DLA TŁUMACZY, WERYFIKATORÓW I POSTEDYTORÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia Podyplomowe „Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów” są ofertą dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych skierowaną do absolwentów szkół wyższych pracujących zawodowo jako tłumacze, weryfikatorzy, postedytorzy, zwłaszcza do osób z tych grup, które zajmują się przekładem, a także weryfikują tłumaczenia, dokonują postedycji tłumaczeń maszynowych na język polski jako docelowy. Zapraszamy zatem: osoby zajmujące się tłumaczeniem językowym, zwłaszcza tłumaczeniem na język polski jako język docelowy – we wszelkich tego procesu aspektach i specjalizacjach.

  Słuchaczom oferujemy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie wiedzy o współczesnej polszczyźnie i o jej normie językowej oraz w zakresie umiejętności wskazywania i właściwego klasyfikowania błędów językowych  pojawiających się w tekstach polskich (także – tekstach będących rezultatem tłumaczenia). Ten wysoki poziom merytoryczny w zakresie języka polskiego ma skutkować przygotowaniem słuchaczy do roli tłumacza osiągającego dobre i bardzo dobre jakościowo rezultaty w swojej pracy, a także ma na celu przygotowanie do ról weryfikatora cudzych (i własnych) tłumaczeń oraz postedytora specjalizującego się w analizie i poprawie tłumaczeń maszynowych, automatycznych, półautomatycznych.

  Innymi słowy, te studia są dla każdego, dla kogo polszczyzna ma wartość autoteliczną, wartość samą w sobie jako środka porozumiewania się blisko 40-milionowego społeczeństwa, szybko rozwijającego się gospodarczo, społecznie, politycznie i ekonomicznie; społeczeństwa zamieszkującego kraj w centrum Europy Środkowej, kraj będący członkiem ważnych międzynarodowych organizacji, w tym – organizacji skupiających najbogatsze państwa świata. Studia te są dla każdego, kto pracując z tekstami, w tym polskimi, dostrzega potencjalną drogę polszczyzny do uzyskania w przyszłości statusu języka „ekonomicznego” tj. mającego oprócz wartości autotelicznej, także i wartość ekonomiczną.

  Zatem są to studia dla każdego, kto w pracy swój sukces zawodowy (i komercyjny) opiera na kompetencjach językowych i ma potrzebę podniesienia ich w zakresie języka polskiego. Stąd też zapraszamy w pierwszej kolejności właśnie profesjonalnych tłumaczy, przedstawicieli weryfikatorów tłumaczeń oraz tłumaczy specjalizujących się w postedycji.

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez wykładowców akademickich oraz praktykujących tłumaczy studenci zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności  w zakresie współczesnego języka polskiego, jego normy, rodzajów błędów językowych oraz metod oznaczania i klasyfikowania ich w tekstach polskich. Absolwenci studiów mają szansę znacząco podnieść swoje kwalifikacje oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności w ramach własnej praktyki zawodowej.

  Program studiów podyplomowych jest także skonsultowany z przedstawicielami profesjonalnej firmy tłumaczeniowej (zrzeszającej praktykujących tłumaczy) – czyli z tzw. interesariuszami zewnętrznymi względem Uczelni. Te konsultacje dają gwarancję dostosowania założeń programu kształcenia do oczekiwań i postulowanych potrzeb w tym zakresie środowiska zawodowych tłumaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!