Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, będące częścią Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstało w 1985 r. Mamy więc ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.  

Naszym studentom proponujemy różne formy kształcenia na kursach 2, 4, 6 i 10-godzinnych,  semestralnych oraz rocznych, realizowanych na 6 głównych poziomach zaawansowania. Organizujemy także roczny intensywny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce. Oferta programowa jest tak przygotowana, aby spełniała wszystkie wymagania naszych słuchaczy. Zajęcia odbywają się w historycznym budynku Collegium Maius, który znajduje się w centrum miasta obok Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki i Centrum Kultury Zamek. Stwarza to dogodne warunki do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Poznaniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Collegium Maius jest bardzo wygodnie zlokalizowane. Można do niego dotrzeć każdym środkiem komunikacji miejskiej.

 Większość lektorów zatrudnionych w Studium to pracownicy Instytutu Języka Polskiego UAM mający duże doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Są oni bardzo dobrze przygotowani metodycznie i pedagogicznie do pracy w grupach studenckich zróżnicowanych pod względem kulturowym i narodowościowym. Wszyscy nasi lektorzy posługują się przynajmniej jednym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim.

 Poznań jest stolicą Wielkopolski – jednego z najciekawszych pod względem gospodarczym, kulturowym i turystycznym regionów Polski. Duże miasto akademickie tętniące bogatym życiem artystycznym, mnogość wydarzeń kulturalnych, klubów, restauracji, pubów, galerii, wystaw artystycznych, zabytków sprawiają, iż pobyt w Poznaniu pozwala na przeżycie wielkiej przygody intelektualnej. 

Naszym celem jest, aby kursy organizowane przez Studium były nie tylko promocją języka i kultury polskiej, ale także miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i opinii oraz nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni pomiędzy studentami. W każdym semestrze w prowadzonych przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców różnych typach kursów bierze udział prawie 400 osób z ponad 60 krajów świata.

Poznańska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej UAM jest organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od 1997 roku. Autorem programu nauczania jest prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing. Co roku przyjeżdża do nas kilkadziesiąt uczestników ze wszystkich krajów świata, nawet tak odległych jak Japonia czy Stany Zjednoczone. Program Szkoły obejmuje zajęcia dydaktyczne, na które składają się: lektoraty języka polskiego, wykłady, warsztaty oraz konsultacje językowe dla początkujących. Intensywny kurs języka polskiego odbywa się w wymiarze 4-6 godzin dziennie i jest prowadzony w grupach o różnych poziomach zaawansowania. Po zajęciach lektoratowych studenci Szkoły mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w języku polskim lub angielskim. W każdy piątek odbywają się zajęcia warsztatowe, na których można sprawdzić swoje umiejętności kulinarne, chóralne, dziennikarskie oraz teatralne.

Dopełnieniem programu dydaktycznego jest program kulturalny, który obejmuje zwiedzanie Poznania i jego zabytków, wycieczki do najciekawszych miejsc Wielkopolski i nie tylko, koncerty, spektakle oraz wystawy odbywające się w Poznaniu. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także imprezy i spotkania integracyjne w poznańskich klubach.

Na zakończenie Szkoły studenci otrzymują dyplom ukończenia Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM i dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie językowym, z uwzględnieniem poziomu nauczania i liczby godzin dydaktycznych, co przy systemie punktowym obowiązującym na większości uniwersytetów ma istotne znaczenie.

 

Founded in 1985, the School of Polish Language and Culture for Foreign Students is part of the Adam Mickiewicz University Institute of Polish Language. Thus, we have had more than twenty years of experience in teaching Polish as a foreign language.  

We offer our students a variety of courses: two hour-, four hour-, six hour-, ten hour-, semestrial and one year-long, being taught at six major levels of language proficiency. We also organize a one-year, intensive, preparatory course for foreigners who wish to study in Poland. The programmatic offering is tailored to meet all needs of our students. Classes are held in the historic Collegium Maius located in downtown, next to the Stanislaw Moniuszko Grand Theatre and Culture Center “Zamek”. It is worth mentioning that Collegium Maius is very conveniently located. One can reach it by all means of city transportation. 

Most of our lecturers are full time faculty at the Adam Mickiewicz University Institute of the Polish Language and have extensive experience teaching Polish as a foreign language. They are well prepared pedagogically to work with ethnically and culturally diverse student groups. All of our lecturers have a strong command of at least one foreign language: English, German, French or Russian. 

Poznań is the capital of Wielkopolska (Greater Poland), one of the most economically, culturally and touristically interesting regions of Poland. The stay in Poznań, a big, academic city with a vibrant artistic life, a number of cultural events, clubs, restaurants, pubs, art galleries, exhibits, and monuments makes a great intellectual experience possible.

 Our goal is that the courses offered conducted by the School not only promote the Polish language and culture, but also become the place of encounters, exchange of experiences, views and opinions, establishing contacts and making friends among students. Every semester, almost 400 people from more than 60 countries take part in a range of courses run by the School of Polish Language and Culture for Foreign Students.

Summer School of Polish Language and Culture is organized by Adam Mickiewicz University. The author of the curriculum is prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing. Every year brings dozens of individuals coming from all over the world, even as distant countries as Japan or the United States. The School's curriculum covers classes which include: Polish language course, lectures, workshops and language consultancies for beginners. The intensive Polish language course is carried within the time of 4-6 hours per day and its classes are arranged due to the language level of learners. After the language course students are warmly invited to attend the lectures held either in Polish or English language. Every Friday there are workshops during which every person may check their cooking, choral and journalistic abilities.

The didactic program is accompanied with the cultural one, which includes the sightseeing of Poznań and its monuments and excursions to the most interesting places of Great Poland and its surroundings. Moreover, all participants may attend various concerts, performances and exhibitions which are take place in Poznań at that time. Parties and integrative events held in Poznań clubs also arouse learners' interest.

Completing the course, students are given the diploma confirming the completion of the Summer School of Polish Language and Culture School AMU as well as the document confirming the attendance in the language course. The document includes the information about the language level and the number of didactic hours of the entire course, which is crucial concerning the point system applied at the majority of universities.

 

Więcej informacji:

http://www.schoolpl.amu.edu.pl/

http://summerschool.amu.edu.pl/

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!