• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE DZIEŁ SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, rozmowa kwalifikacyjna.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu sztuk pięknych z kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z dwóch części: przegląd i ocena prac oraz rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Malarstwo
  Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz zyskuje wszechstronne wykształcenie – niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej i efektywnego uprawiania zawodu. Studia przygotowują do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych, znajomość i rozumienie współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie składają się na kwalifikacje artysty malarza. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
   

  Dowiedz się więcej

   

 • SCENOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Scenografia
  Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie i telewizji.
  Konsekwencją praktyczną tego, że scenografia w krakowskiej ASP jest umiejscowiona na Wydziale Malarstwa, jest proces kształcenia przyszłych scenografów w oparciu o podstawy z zakresu malarstwa i rysunku. Wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku wydaje nam się istotnym elementem pełnego przygotowania do twórczej pracy w charakterze scenografa. Studenci poznają proces pracy w teatrze i filmie. Zdobywają niezbędną wiedzę z historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej; zaznajamiają się z procesem powstawania projektu scenograficznego, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Dzięki praktykom w teatrze i filmie poznają realia wybranego zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Stanisław Wyspiański Ocena

EHH CO SIE NAWYRABIAŁO NA TEJ AKADEMII...... BIDA NĘDZA ŚWIAT OKRUTNY