Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl

 

Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 • NAUCZYCIEL PLASTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do:

  • prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i szkołach średnich
  • prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu nauczania plastyki
  • prowadzenia zajęć z plastyki w instytucjach kultury i sztuki
  • stymulowania uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży
  • wspomagania rozwoju dziecka poprzez aktywność twórczą

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Studia pozwalają zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy). Studia obejmują łącznie 360 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Plan 3-semestralnych studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godz. praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjalnych (z oddziałami/klasami integracyjnymi) oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Słuchaczami mogą zostać zarówno pracujący nauczyciele przedmiotów, którzy z powodu zmiany profilu wykonywanej pracy potrzebują dodatkowych kwalifikacji w zakresie opieki i wychowania, jak też absolwenci kierunków i specjalizacji, które miały w programie przedmioty pedagogiczne. Program studiów obejmuje blok przedmiotów teoretycznych, prezentujących współczesne idee i trendy w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz przedmiotową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Oprócz wykładów przewidziane są metodyczne zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i praktyczne. Studia mają na celu kształtowanie kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej, pracy metodami warsztatowymi i aktywnymi, przygotowanie słuchaczy do konstruowania programów i projektów pedagogicznych oraz nabycie umiejętności metodycznych w obszarach kultury fizycznej, dramy, plastyki i muzyki.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem w wieku od 3 do 10 roku życia. Program studiów obejmuje: najnowsze tendencje edukacyjne w edukacji małego dziecka, różne formy edukacji instytucjonalnej małego dziecka, kształtowanie jego kompetencji językowych i matematycznych, rozwijanie ekspresji artystycznej małego dziecka w systemie zintegrowanym. Integralną częścią programu kształcenia jest praktyka pedagogiczna w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i kształcących jako nauczyciel w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5/6-letnich i kl. I-III szkoły podstawowej. Posiada wysoki zakres kompetencji w zakresie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz zintegrowanej metodyki pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi planować, organizować i realizować program nauczania skoncentrowany na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie: wspierania harmonijnego rozwoju dziecka, indywidualizowania procesu nauczania, zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci, organizowania życia społecznego na poziomie grupy wiekowej w przedszkolu/szkole i środowisku lokalnym, współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami, prowadzenia zajęć edukacyjnych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących i technik nauczania-uczenia się oraz środków dydaktycznych (w tym komputera). Potrafi monitorować i oceniać zmiany rozwojowe dzieci oraz stosownie modyfikować ofertę programową, wspierając zdolności, uzdolnienia oraz postawy twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu diagnozowania dzieci i młodzieży wymagającej wychowania resocjalizującego oraz projektowania takiego postępowania w warunkach instytucjonalnych i środowiskowych.

  Program studiów przewiduje dwa bloki zagadnień:

  • teoretyczny – interdyscyplinarny charakter analiz zjawiska patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów: prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i profilaktyki pozwoli na poznanie mechanizmów dewiacji społecznych, umożliwi ich diagnozowanie, co w efekcie stanowi punkt przygotowywania zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych,

  • warsztatowy – umiejętności praktyczne pozwolą reagować na: agresję, przemoc, wycofanie, potrzebną opiekę i terapię oraz ustalić procedury/strategie oddziaływania resocjalizacyjnego i terapeutycznego z ekspozycją dramy, plastyki, muzyki, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Blok ten uzupełniony jest o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne.

  Dowiedz się więcej

 • PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i ruchową oraz uczniów autystycznych, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, jak również uczniów niedostosowanych społecznie, z trudnościami adaptacyjnymi i uczniów wybitnie zdolnych oraz konstruowania dla nich indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Program studiów realizowany będzie zgodnie z założeniami inkluzji edukacyjnej w systemie szkolnictwa powszechnego i integracyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM GIER STRATEGICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest rozwój kompetencji nauczycieli do prowadzenia zajęć wśród uczniów we wczesnym etapie nauki w zakresie programowania. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji, realizujących potrzeby edukacyjne dzieci we wczesnym etapie edukacji, w zakresie rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik programowania oraz rozwijanie w nich umiejętności logicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cele studiów:

  • przygotowanie do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych: do samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych;
  • zwiększenie kompetencji zawodowych, wyposażenie w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności,
  • przyswojenie i pogłębienie przez uczestników wiedzy stanowiącej podstawę do zrozumienia przyczyn i utrzymywania się zaburzeń w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy rodzinom dzieci nieprzystosowanych społecznie;
  • przygotowanie do skutecznych interwencji kryzysowych;
  • doskonalenie własnego stylu pracy wychowawczej.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu, szkole podstawowej oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym). Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Plan 3-semestralnych studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godz. praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjalnych (z oddziałami/klasami integracyjnymi) oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy, specjaliści pracujący z osobami autystycznymi.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie do poznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia odpowiednich działań korekcyjno-kompensacyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się: w zakresie czytania i pisania, trudności matematycznych, logopedycznych, sposobów ich przezwyciężania i korygowania. Program, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, obejmuje blok przedmiotów medycznych, psychologicznych, logopedycznych, pedagogiki specjalnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metod diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego warunkujących specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, podstawy terapii pedagogicznej wraz z metodyką i organizacją procesu terapeutycznego uwzględniające oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne przez dramę, muzykę, plastykę, zabawę. Ukończenie studiów uprawnia do diagnozowania i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Studia uprawniają również do organizowania, stosownie do rozpoznanych potrzeb, form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich posiadających uprawnienia do pracy w przedszkolach i/lub klasach I-III szkoły podstawowej, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć językowych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzania treści nowelizowanej podstawy programowej z wykorzystaniem języka angielskiego w instytucjach wychowania przedszkolnego i szkołach pierwszego etapu edukacyjnego.

       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zgodnie z §12 ust. 3 pkt 3 kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ma:

  a)       kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub w klasach I-III szkół podstawowych,

  b)      legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym

  ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania języka obcego.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowania wczesnego wspomagania dziecka w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną oraz psychopedagogiczną dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu metod i form terapii, które mają na celu wieloprofilowe stymulowanie rozwoju psychoruchowego i komunikacji dziecka niepełnosprawnego od chwili jego wykrycia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zostanie przedstawiona problematyka z obszaru metod wsparcia i specyfiki pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością – współpraca między rodziną dziecka a specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania oraz opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych i rodzinnych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne. Ponadto student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na poziomie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzyresortowej w kontekście rozwiązań systemowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)