Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl

 

Świerkowa 20

15-001 Białystok

tel. (48 85) 745 73 90 

e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl

 

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku PEDAGOGIKA dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno- kulturową, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Absolwent pedagogiki posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGY Stopień: I REKRUTACJA

  Characteristics of studies

  First degree studies in Pedagogy, specialization: creativity, art, media lasts 3 years (6 semesters). A total number of hours of didactic classes amounts to 1800. A total number of ECTS points (European Credit Transfer System) amounts to 180.

  Graduate profile

  Graduates will obtain knowledge necessary to perform and design tasks in the areas of education, arts, culture, entrepreneurship and social activities using the latest information technology. Graduates will gain skills of: design and operation in the fields of education focused on the use of creative potential; activities in the area of creative partnership understood as combining artistic and cultural activities of entrepreneurship and business; activities in the area of creative industries; design online educational and training programs; create professional electronic information resources, moderate skills of communications in social media in order to exert educational, artistic, cultural and social impact. Graduates may find employment in educational and cultural institutions, social media, lifelong learning centers and virtual education centers, mass media (portals, television, radio, newspapers), design and advertising agencies, publishing houses , organizations involved in the implementation and design of systems of modern education, as well as in organization of school and after-school information and teaching centers.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Courses taught in English and Russian

  Admission procedure rules

  – recruitment on the basis of submitted obligatory documents.

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Praca socjalna drugiego stopnia będzie posiadać szczegółową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w tym z pedagogiki, psychologii, socjologii, a także z zakresu nauk prawnych i innych pozwalających poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Zyska wiedzę dającą możliwość zrozumienia relacji człowiek-środowisko społeczne oraz procesów zachodzących w organizmie jednostki gwarantujących jej dobre funkcjonowanie na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i społecznej. Dodatkowo absolwent nabędzie wiedzę o mechanizmach tworzących system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)