Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./fax. +48 61 848 7086

http://www1.up.poznan.pl/animal/

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./fax. +48 61 848 7086

http://www1.up.poznan.pl/animal/

 • BIOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Biologia stosowana

  Studia I stopnia

  Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci kierunku biologia stosowana posiadają podstawową wiedzę biologiczną dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu jak i ekosystemu, gdyż w planie studiów są przewidziane przedmioty z ekologii zwierząt, interakcji między zwierzętami i roślinami, ochrony przyrody, wędrówek zwierząt i łączności ekosystemów.

  Absolwenci znają budowę anatomiczną i mikroskopową kręgowców zdobytą podczas zajęć w dobrze wyposażonym prosektorium oraz podczas zajęć e-learningowych z zakresu histologii i embriologii zwierząt (tzw. Wirtualny mikroskop).

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt oraz zachowania bioróżnorodności różnych ekosystemów. Są przygotowani do pracy w terenie, posiadając m.in. umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

  Studia II stopnia

  Studia na kierunku Biologia stosowana umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają na zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności  są z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biologia stosowana, mogą wybrać jeden z trzech zakresów kształcenia: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna lub biologia roślin.

  Perspektywy po studiach

  • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
  • Laboratoria badawcze lub diagnostyczne
  • Ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
  • Parki krajobrazowe i parki narodowe
  • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
  • Zakłady hodowli zwierząt i roślin
  • Instytucje administracji centralnej i lokalnej
  • Organizacje pozarządowe
  • Redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia stosowana jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia

  Neurobiologia – interdyscyplinarne studia skoncentrowane wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Absolwenci otrzymują wspólny dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez cztery poznańskie Uczelnie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik egzaminu, testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT Stopień: II REKRUTACJA

  Żywienie zwierząt to kierunek studiów nastawiony na kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej.

  Koncepcja kształcenia takich osób wynika wprost z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej.

  Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

  Rodzaj studiów: stacjonarne
  Typ studiów: magisterskie
  Profil kształcenia: praktyczny
  System kształcenia: przemienny (studia dualne)
  Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

  Perspektywy po studiach:

  • Wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych
  • Producenci dodatków paszowych
  • Przedsiębiorstwa rolne
  • Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo-badawcze
  • Własna działalność doradcza i ekspercka

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Zasady przyjmowania kandydatów:

  W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. suma średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie) – stanowiąca 70% ogólnego wyniku,
  2. ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję złożoną z przedstawicieli WMWZ i pracodawców – stanowiąca 30% ogólnego wyniku.

  Na podstawie ww. kryteriów utworzona zostanie lista rankingowa. Gdy lista osób chętnych będzie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą na miejsca zwolnione przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub zrezygnują z podjęcia studiów.

  Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów, podczas których może się zetknąć z odczynnikami chemicznymi, surowcami paszowymi, zwierzętami i materiałami pochodzenia odzwierzęcego lub materiałem biologicznym. Skierowanie na badania lekarskie otrzymuje kandydat wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów.

  Limit przyjęć na studia stacjonarne: 15 osób

  Początek zajęć: semestr letni

  Dowiedz się więcej

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Weterynaria
  Kierunek obejmuje interesująca ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk pod-stawowych na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk weterynaryjnych.
  Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in. produkcji zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności. 
   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Przedmioty kierunkowe: biologia i chemia

  Dowiedz się więcej

   

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Zootechnika- kierunek ma ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Kierunek został uznany za najlepszy w Polsce w rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" w latach 2017, 2019 i 2020.

  Studia I stopnia

  Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacja-mi ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.

  Studia II stopnia

  Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w obszarze dwóch specjalności: hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich. 

  Kierunek wyróżnia przede wszystkim możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu chowu, hodowli i żywienia zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Zootechnika mają wysoką pozycję w świecie nauki oraz są aktywni i poważani we współpracy z praktyką zootechniczną.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Ekologiczny chów zwierząt
  • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Ekologiczny chów zwierząt
  • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla zwierząt
  • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

enigma Ocena

5!

Natalia Ocena

Polecam z czystym sercem każdemu zainteresowanemu! Super wydział, wykładowcy mili, uprzejmi i pomocni - nie spotkałam się z wymienionymi wcześniej przez użytkowniczkę Katarzynę zachowaniami z ich strony. Wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką. Polecam!!!

wet Ocena

A ja totalnie nie zgadzam się z tą opinią. W trakcie studiów zdobyłam wiedzę praktyczną i teoretyczną, poznałam wspaniałych ludzi! A dodatkowo - w przyjemnej atmosferze. Nikt nigdy nie potraktował mnie z pogardą. Wykładowcy zawsze byli pomocni. Polecam każdemu !

Katarzyna Ocena

Uczelnia i wydział są otwarte na studentów, gdy wie się z kim porozmawiać lub załatwić jakieś sprawy z reguły idzie bez problemu, są również możliwości rozwoju (zwłaszcza fajne opcje praktyk zagranicznych, staży, ERASMUS itd). Kadra jest bez dwóch zdań wykwalifikowana, każdy zna się na tym co robi. I tu moja lista zalet się kończy. To co najbardziej zraziło mnie do tego wydziału to podejście większości (tu zaznaczam: nie wszystkich!) wykładowców do studentów. Nieustannie spotykałam się z nonszalancją, ignorancją czy zwyczajnym 'popychaniem' studenta bazując na założeniu "ja jestem AŻ Profesorem/Doktorem/Doktorantem, a student to TYLKO student i nie zasługuje na szacunek". Bardzo mocno to odczuwałam, zwłaszcza że wcześniej studiowałam na innej państwowej uczelni gdzie kadra odnosiła się do studentów z dużym szacunkiem już od pierwszego roku studiów. Zdarzyło się również, że jeden z prowadzących przeklinał na zajęciach i oblewał "po złości" dobrze zrobione prace, co uważam za niedopuszczalne. Na koniec podkreślę, że w trakcie studiów miałam dobre wyniki więc ten komentarz nie jest moją osobistą 'zemstą' za oblanie egzaminu czy roku.